Siguranța Proceselor

De ce este important?

Managementul siguranței proceselor (Process Safety Management- PSM) este fundamental pentru obligațiile morale și de business ale Companiei. Consecințele unui incident legat de siguranța proceselor nu se limitează la pierderea de vieți omenești ci pot afecta grav valoarea afacerii.

 

PSM constă în identificarea, analiza, evaluarea și luarea de măsuri pentru prevenirea evacuărilor necontrolate de substanțe periculoase și a accidentelor de proces rezultate din erori în procesul tehnologic, erori de procedură sau din cauza echipamentelor defecte. Costurile rezultate din remedierea unor astfel de eventuale erori sunt de anvergură și vor necesita resurse de timp considerabile pentru redresarea financiară și reputațională în cadrul industriei și în spațiul public.

Angajamentul nostru

Ne propunem menținerea unei poziții de lider în ceea ce privește rata evenimentelor de siguranță a proceselor, valoarea de referință fiind 0,18. Ne străduim să ne îmbunătățim constant performanța în materie de siguranță, reflectată în dezvoltarea continuă a cunoștințelor și în schimbul de experiență în domeniul siguranței proceselor, ne menținem colaborările externe cu organizații prestigioase, precum Centrul European pentru Siguranța Proceselor (EPSC – o comunitate a industriei cu rolul de a oferi un sprijin independent în materie de leadership și siguranța proceselor). OMV Petrom face parte din Comitetul Tehnic de Coordonare al EPSC și dintr-o serie de grupuri de lucru, inclusiv cel care privește Principiile Siguranței Proceselor, Digitalizare, Metode de evaluare a riscurilor semi-calitative și Tranziția energetică.

 

OMV Petrom face parte din proiectul Center of Chemical Process Safety Beacon (CCPS). Buletinul informativ Beacon pe teme de siguranța proceselor este trimis lunar angajaților companiei și conține lecții învățate din experiența Siguranței Proceselor de la alte companii și industrii.

Măsurăm

Monitorizăm continuu indicatorii leading (proactivi) și lagging (reactivi) pentru a ne asigura că riscurile de apariție a unor pericole majore sunt reduse pe cât de mult posibil. Evenimentele de siguranță a proceselor de Nivel 1 (Tier 1) și Nivel 2 (Tier 2) sunt considerate a avea cea mai mare semnificație și trebuie raportate extern pentru benchmarking-ul industriei. Aceste evenimente sunt măsurate anual, pentru a avea o consecvență în crearea imaginii de ansamblu a performanței companiei în materie de siguranță a proceselor. Ca parte a Grupului, am adaptat o abordare pe 4 nivele pentru indicatorii de performanță cheie privind siguranța proceselor, în conformitate cu recomandările Institutului American de Petrol (API) (practică recomandată 754) și Raportul IOGP 456.

Acționăm

Siguranța proceselor este una dintre principalele priorități ale OMV Petrom și alocăm toate resursele necesare, atât umane, cât și financiare, pentru a minimiza riscul apariției accidentelor majore.

 

Organizația are echipe dedicate de siguranță a proceselor care implementează proiecte și activități în conformitate cu cerințele Sistemului de Management al Siguranței Proceselor, sistem care este aliniat cu Directiva Grupului HSSE și cu Sistemul de Management al Grupului.

 

Politica noastră de Prevenire a Accidentelor Majore definește modul în care pot fi prevenite incidentele legate de siguranța proceselor.

 

Sistemul PSM acoperă toate activitățile recomandate de legislația relevantă și de cele mai bune practici disponibile.

 

În cadrul E&P, resursele dedicate și accentul pus pe reducerea riscurilor la instalații și rețele de conducte sunt prioritizate prin analiza riscului în Registrul Integrat de Risc (IGRR). Implementarea IGRR a crescut vizibilitatea punctelor în care riscurile sunt ridicate și unde trebuie prioritizată alocarea resurselor.

 

Breșele în managementul siguranței proceselor la nivel de instalații sunt identificate, atenuate și rezolvate prin dezvoltarea și implementarea de acțiuni din planurile pentru siguranța proceselor, pentru toate instalațiile noastre.

Verificăm

Performanța în materie de siguranță a proceselor este revizuită periodic în timpul întâlnirilor comitetelor de siguranță la diferite niveluri ale organizației, unde se discută proiecte, inițiative, obiective și KPIs și se iau decizii.

 

Performanța în materie de siguranță a proceselor este prezentată și revizuită de managementul superior al companiei în timpul comitetelor de siguranță trimestriale.

 

Piramida de siguranță a proceselor și tabloul de bord sunt dezvoltate trimestrial. Un raport anual privind siguranța proceselor este elaborat la nivel de Zonă de Producție / rafinărie și oferă o imagine de ansamblu clară a performanțelor legate de securitatea proceselor la nivel local.

 

Toate evenimentele privind siguranța procesului (Process Safety Events – PSE) sunt înregistrate și monitorizate în sistemul de raportare Synergi, iar lunar se realizează un control al calității datelor. Obiectivul acestui proces de control al calității este de a îmbunătăți raportarea incidentelor de siguranță a proceselor, ceea ce conduce la generarea de concluzii relevante legate de performanță și la identificarea acțiunilor de corecție necesare pentru a preveni reapariția acestor incidente.

 

Toate evenimentele de Nivel 1 și 2 sunt investigate, iar lecțiile învățate sunt diseminate în cadrul organizației. Toate incidentele sunt identificate și raportate în timp util. De asemenea, monitorizăm evenimente de securitate a proceselor de Nivel 3 pentru a obține o imagine de ansamblu asupra provocărilor cu care se confruntă sistemele de protecție. Scopul este de a identifica și de a corecta vulnerabilitățile barierelor din facilități.

 

Sunt efectuate audituri MAE (Major accident event – evenimente privind un accident major) și verificări privind conformarea cu prevederile legale.

 

Prevenirea scurgerilor de hidrocarburi

Sondele sunt proiectate în conformitate cu standardele industriei, iar un Sistem de Management pentru Integritatea Sondelor este pus în funcțiune pentru a garanta că integritatea tehnică a acestora este păstrată pe tot parcursul ciclului lor de viață și că sunt prevenite scurgerile de petrol.

 

Aplicăm în proiectarea sondelor o serie de standarde interne și specifice industriei, cum ar fi Standardul tehnic pentru proiectarea sondelor al OMV Petrom, Cerințe tehnice OMV Petrom pentru proiectarea echipamentului sondei, Sistemul de Management al Sondelor OMV Petrom pentru întregul ciclu de viață al sondelor, dezvoltate în conformitate cu standardele internaționale: API, ISO 16530 și NORSOK. Dispozitivul de prevenire a exploziei (Blowout preventor – BOP) este un dispozitiv de siguranță important pentru forajul offshore. BOP-urile sunt instalate și testate pentru fiecare program de forare și reparații capitale. Verificăm integritatea cimentărilor coloanelor după forarea sondelor noi, pentru a obține o imagine asupra calității cimentului. Pentru sondele active, efectuăm inspecții vizuale frecvente, iar testarea funcțională a valvelor are loc periodic, conform planificării pentru operațiuni offshore.

 

Compania respectă Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor offshore de petrol și gaze. Obiectivul directivei este de a reduce pe cât posibil apariția accidentelor majore și de a limita consecințele acestora asupra mediului. Un organism de verificare independent emite rapoarte anuale de integritate a sondelor, evaluate în timpul operațiunilor noastre de forare și reparații capitale.

 

Instrument digital pentru Integritatea Sondelor

O îmbunătățire a procesului de monitorizare a integrității sondelor a fost obținută prin intermediul unui instrument digital, recunoscut în industrie, creat pentru a evalua riscurile fiecărei sonde, pentru a prioritiza inspecțiile de integritate și pentru a implementa măsurile adecvate de reducere a riscurilor. Până la sfârșitul anului 2022, numărul sondelor monitorizate digital din punct de vedere al integrității a ajuns la 4.000, reprezentând 53% din totalul de 7.500 de sonde active.

 

Integritatea Conductelor

Am continuat să ne concentrăm pe Programul de Management al Integrității Conductelor în E&P și am încorporat Registrul Integrat al Riscurilor în activitățile noastre curente, ceea ce ne ajută să prioritizăm intervențiile pentru conductele cu risc ridicat. Programul de inspecție a conductelor este, de asemenea, funcțional și se extinde pentru a include toate categoriile de conducte. Rezultatele obținute ne ajută să planificăm prioritățile pentru următoarea perioadă de inspecție.

 

Prin curățarea, inspecția și adăugarea de substanțe chimice inhibitoare, împreună cu tehnici moderne de monitorizare a coroziunii, prin punerea în aplicare a Planurilor de Management al Coroziunii dezvoltate în 2020 / 2021, integritatea și durabilitatea conductelor noastre vor fi îmbunătățite. Un program de inspecție a conductelor este pus în aplicare, gestionat și planificat în cadrul sistemului SAP Computerized Maintenance Management System (CMMS). În plus, OMV Petrom continuă să reducă numărul de kilometri de conducte prin mai multe proiecte de optimizare, ceea ce va reduce riscul de expunere prin eliminarea numeroaselor conducte îmbătrânite si va menține în același timp producția la nivel optim.

Instruim

Organizăm diverse cursuri de pregătire pentru siguranța proceselor, ateliere de lucru și evenimente de schimb de cunoștințe, pentru a ne asigura că personalul nostru este calificat pentru activitatea pe care urmează sa o desfășoare. Utilizăm Process Safety Network, o platformă online care ne ajută să comunicăm și să împărtășim cunoștințele cu colegii noștri din întregul Grup.

Planificăm

Planurile anuale HSSE includ inițiativele de siguranță a proceselor, prioritizate și bugetate în consecință.

Acțiunile noastre cheie

Acțiunile sunt incluse în Strategia HSSE și Planurile anuale, Programele privind leadership-ul și cultura siguranței, Îmbunătățirea continuă a managementului siguranței proceselor, Învățarea din incidente.

 

Un plan privind siguranța proceselor a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți în continuare performanța acestora. Începând cu 2022, am realizat integrarea unui plan de reducere a riscurilor pentru perioada 2022-2025 în toate planurile de acțiuni existente și viitoare (PS Roadmap), inclusiv aprobarea MTP pentru a încheia acțiunile incluse în IGRR pentru a reduce riscurile cu 80% până la sfârșitul anului 2025 (pe baza statusului din IGRR la sfârșitul anului 2021). Planul de acțiune include îmbunătățirea abilităților și competențelor de siguranță a proceselor ale angajaților și contractanților relevanți, prin utilizarea într-un program de instruire a modulelor de formare disponibile în format digital (Computer Based Training) privind siguranța proceselor. Pe o bază trimestrială, implementarea inițiativelor și obiectivelor de siguranță a proceselor este monitorizată, iar feedback-ul este trimis diviziilor de afaceri OMV Petrom.

 

În 2022, am lucrat în special la:

 • Instruirea pe teme de siguranță a proceselor pentru unitatea de retail (aproximativ 60 angajați instruiți)
 • Stabilirea planurilor de acțiuni privind siguranța proceselor și a acțiunilor SMART în cadrul în cadrul locațiilor care nu dețin un astfel de document
 • Îmbunătățirea calității raportării privind siguranța proceselor în Synergi prin controlul calității și furnizarea de feedback pentru raportare
 • Îmbunătățirea calității datelor din IGRR prin revizuire trimestrială
 • Împărtășirea cunoștințelor în domeniul siguranței proceselor prin ateliere/întâlniri trimestriale ale Grupului privind siguranța proceselor
 • Creșterea gradului de conștientizare și competență a angajaților noștri și a contractanților folosind programul de instruire digitală (Computer Based Training – CBT)
 • Integrarea acțiunilor/planurilor de reducere a riscurilor în planurile de acțiune pentru siguranța proceselor noi și existente
 • Efectuarea de audituri de conformitate juridică conform planului de audit (inclusiv subiecte legate de siguranța muncii și a proceselor) – 3 audituri efectuate

 

Următorii indicatori-cheie de siguranță a proceselor au fost stabiliți, cu acțiuni dezvoltate pentru E&P:

 • 12 planuri de siguranța proceselor pe Zone de Producție pentru operațiunile onshore (pentru offshore au fost finalizate în 2022)
 • Actualizări trimestriale ale IGRR, inclusiv ale celor cu risc ridicat și mediu, pentru toate acțiunile rezultate din studii de siguranță și audituri de securitate
 • 11 conducte cu risc ridicat înlocuite până la sfârșitul anului 2022
 • Dezvoltarea a 45 de Planuri de Management al Coroziunii pentru conducte, facilități și proiecte noi
 • Instruire digitală în domeniul siguranței proceselor și controlul calității în ceea ce privește Managementul Schimbării.

 

Audituri în 2022 

În continuarea auditurilor bazate pe studii de evaluare, au fost efectuate vizite în teren la Petromar Offshore și Depozitul de țiței Poiana Lacului (Zona de Producție Valahia). Rapoartele au fost finalizate și emise cu recomandări, iar planurile de acțiune au fost elaborate și sunt monitorizate lunar pentru finalizarea în timp util, alocarea bugetului, inclusiv monitorizarea acțiunilor critice din cadrul IGRR, pentru prioritizarea generală.

 

Din punct de vedere al conformării privind legislația, au fost efectuate 3 audituri la Zonele de Producție Muntenia și Moldova și la biroul local din Ploiești din cadrul diviziei de afaceri G&E.

 

În cadrul R&M, gestionarea eficientă a integrității rafinăriei Petrobrazi este asigurată printr-un program clar de inspecții, stabilit pentru a asigura maximizarea duratei de viață a echipamentelor, precum și prin dispoziții sigure, în conformitate cu reglementările legale, pentru reducerea tuturor riscurilor identificate. Această practică a continuat în 2022, cu inspecții-cheie programate pentru conducte, recipiente, cazane, rezervoare și conducte sub presiune. Asset Integrity Data Assistant (AIDA) este modulul din sistemul SAP care asigură gestionarea datelor necesare, de la înregistrarea și urmărirea rezultatelor inspecției până la cazurile deschise relevante pentru întreținere și remediere adecvată.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Vezi detalii în secțiunea Performanța în detaliu.

Rata PSE (Evenimente privind Siguranța Procesului)2021202020192018
Toate rezultatele EPSC (API & ICCA & CEFIC)0,980,841,2010
EPSC doar ICCA1,711,702,101,50
EPSC doar API0,390,340,530,51
OMV Petrom0,140,110,110,13

 

Evenimente privind Siguranța Procesului2022202120202019
Nivel 12133
Nivel 21744
Total3877

 

Progres

În 2022, numărul evenimentelor privind Siguranța Proceselor (Nivel 1 și 2) a scăzut de la 8 în 2021 la 3 în 2022 (2 de Nivel 1 și 1 de Nivel 2). Această îmbunătățire este rezultatul implementării planurilor, inițiativelor și activităților specifice privind siguranța proceselor în toate diviziile de afaceri.

Rata PSE în 2022 este de 0,051.

Perspectivă

Vom continua acțiunile, proiectele și inițiativele de îmbunătățire a siguranței proceselor în conformitate cu Planul HSSE 2023, care include dezvoltarea de noi planuri de acțiune pentru siguranța proceselor și continuarea următoarelor:

 • Executarea acțiunilor definite în planurile de acțiuni existente privind siguranța proceselor
 • Actualizări trimestriale ale IGRR
 • Audituri de performanță ale Managementului Schimbărilor (MoC) în conformitate cu planul de audit și raportul de calitate în Synergi
 • Implementarea monitorizării Process hazard assessment (PHA – evaluarea pericolelor de proces) în Synergi, inclusiv colectarea datelor (tipul și data studiului) privind studiile PHA și dezvoltarea unui program PHA pentru instalațiile fără studiu PHA
 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților și contractanților relevanți în materie de siguranță a proceselor printr-un program de instruire în domeniul siguranței proceselor pentru perioada 2022-2025, utilizând modulele CBT (Computer Based Training) existente
 • Îmbunătățirea calității raportării privind siguranța proceselor în Synergi prin furnizarea de instruire, controlul calității înregistrării privind siguranța proceselor din Synergi și furnizarea de feedback la rapoarte.