Siguranța Ocupațională

De ce este importantă?

Siguranța este un element de mare importanță și se regăsește în procesele de recrutare, de promovare în domeniul profesional și de management al performanței individuale, din cadrul OMV Petrom. Operațiunile OMV Petrom fac parte dintr-o industrie cu risc ridicat care implică lucrul cu substanțe periculoase, iar acest aspect poate reprezenta un risc important pentru angajați, contractori și comunitățile învecinate.

Angajamentul nostru

Angajamentele noastre strategice revizuite sunt de a avea Zero decese în urma accidentelor de muncă și de a menține rata numărului total de accidente înregistrate pentru 1 milion de ore lucrate mai mică de 1,0.

 

Pentru a asigura un mediu de lucru sigur pentru angajații și contractanții săi, OMV Petrom aderă la cele mai înalte standarde. Politica HSSE a Grupului, Directiva HSSE și reglementările corporative setează cadrul pentru managementul siguranței și include standardele „Managementul riscurilor HSSE”, „Managementul siguranței ocupaționale”, „Managementul HSSE al contractorilor”, „Managementul substanțelor periculoase”, “Transportul personalului”, „Raportarea, investigarea și clasificarea incidentelor” și „Audituri HSSE”. Reglementările aplicabile la nivel organizațional sunt susținute, atunci când este necesar, de proceduri divizionale, standarde și instrucțiuni de lucru locale.

Măsurăm

Pentru a monitoriza performanța noastră în materie de siguranță, sunt stabiliți indicatori cheie de performanță (Key Performance Indicators-KPI) care sunt revizuiți trimestrial de către Comitetul de Management al Siguranței de la nivel central și, pe baza rezultatelor, definim și implementăm măsuri de îmbunătățire. Îmbunătățirile și monitorizarea au loc la nivel de divizie, unitate de afaceri și locație operațională.

Acționăm

Sănătatea, siguranța, securitatea și mediul sunt părți integrante ale afacerii OMV Petrom, iar succesul pe termen lung depinde de îmbunătățirea continuă a calității activităților care se desfășoară protejând în același timp oamenii, mediul, activele și reputația.

 

Managementul riscurilor este o parte importantă a sistemului de management al securității ocupaționale. Ca parte a procesului de management al riscurilor, pericolele sunt identificate, riscurile sunt evaluate și măsurile de atenuare și control sunt definite și puse în aplicare.

 

Evaluările de risc sunt efectuate și incluse în diferite procese, cum ar fi:

 • Evaluarea riscurilor la locul de muncă – o evaluare impusă atât de legislație cât și de standardul intern de management al riscului, atunci când se schimbă condițiile de muncă sau în urma producerii unor accidente
 • Sistemul permiselor de muncă – un proces documentat, utilizat pentru a autoriza și gestiona lucrările cu un grad semnificativ de periculozitate, având scopul de a asigura aplicarea tuturor măsurilor de siguranță înainte de începerea lucrărilor. Principalul element al sistemelor de securitate a muncii este Analiza siguranței sarcinii de lucru (JSA – Job Safety Analysis) sau Evaluarea riscului sarcinii de lucru.
 • Management of Change (MoC) – un proces aplicat ori de câte ori intervine o schimbare care ar putea avea consecințe negative sau pozitive pentru: oameni (sănătate și siguranță), mediu, calitate și clienți, care ar putea genera pierderi financiare și de bunuri/active, consecințe reputaționale, impact în mass-media și legat de conformarea atât externă cât și internă.
 • Managementul călătoriei – o evaluare efectuată înainte de o călătorie, efectuată pe baza cerințelor și formularelor menționate în standardul adoptat la nivel de Grup „Transportul personalului”.
 • Riscul HSSE din activitățile contractate – o evaluare a riscurilor efectuată în faza de planificare a procesului de contractare; evaluarea constă în determinarea nivelului riscurilor HSSE asociate activităților contractate.

 

În 2022, am continuat evaluarea abilității angajaților de a conduce vehiculele și conștientizarea siguranței rutiere, prin revizuirea standardului IVMS (In Vehicle Monitoring System), sistem care a fost îmbunătățit cu funcții suplimentare (de exemplu, comportamentul necorespunzător privind purtarea centurii de siguranță este luat în considerare pentru evaluările lunare ale șoferilor, 2 aplicații pentru mobil care sprijină șoferii și coordonatorii).

 

Contractanții trebuie să aplice pentru (sub)contractanții lor o selecție pe criterii HSSE și o gestionare a aspectelor HSSE similară cu cele aplicate de OMV Petrom şi în conformitate cu standardul nostru de grup Managementul HSSE al Contractorilor. Standardul descrie managementul HSSE pe tot parcursul ciclului de viață al unui contract și este dezvoltat în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul industriei de petrol și gaze, Raportul IOGP 423 cu recomandări pentru colaborarea într-un mediu contractual.

Verificăm

Certificarea ISO 45001: 2018 acoperă dintre amplasamentele noastre din toate diviziile de afaceri ale OMV Petrom.

 

Evaluarea riscurilor și monitorizarea măsurilor de reducere a acestora efectuate în cadrul procesului EWRM sunt documentate într-o bază de date cuprinzătoare a Grupului (Active Risk Management System) și raportate managementului superior de două ori pe an sau de câte ori este necesar. Managementul superior este direct implicat în revizuirea riscurilor identificate, aceasta activitate fiind o prioritate importantă.

 

Auditurile sunt efectuate în locațiile operaționale pe baza unui program de audit HSSE coordonat la nivelul Grupului care include și audituri la contractanți. Inspecțiile și vizitele la fața locului sunt efectuate în mod regulat de către organizația HSSE operațională. Ca rezultate ale acestor acțiuni, exemplele pozitive sunt împărtășite în cadrul organizației pentru a fi replicate în activități similare, în timp ce oportunitățile de îmbunătățire și neconformitățile sunt analizate împreună cu responsabilii pentru identificarea măsurilor de reducere a riscurilor, pentru planificarea acțiunilor de îmbunătățire și monitorizarea aplicării acestora.

 

Acordăm mai multă atenție demersurilor noastre de îmbunătățire a performanței HSSE prin încurajarea dialogului deschis în timpul acestor activități. Această inițiativă promovează înțelegerea provocărilor din domeniile operaționale și sporește încrederea între angajați și management.

 

 

Instruim

Instruirea este cel mai important instrument pentru informarea angajaților și a managerilor cu privire la pericolele și la măsurile de control la locul de muncă și are ca scop crearea unui mediu de lucru mai sigur. Procesul de instruire este definit în Standardul de Grup „Conștientizare și competențe HSSE” și descrie cerințele pentru diferite categorii de angajați. Toți angajații sunt obligați să respecte politica HSSE a companiei, reglementările interne HSSE și legislația relevantă. Pentru a realiza acest lucru, toți angajații OMV Petrom sunt instruiți regulat cu privire la rolurile și responsabilitățile lor legate de HSSE.

 

Informațiile despre emiterea alertelor de siguranță și lecțiile învățate din incidentele trecute sunt împărtășite atât cu întreaga organizație cât și cu contractanții, prin diferite canale de comunicare. De exemplu, în 2022, cele două materiale de e-learning dezvoltate de Grup cu privire la riscul căderii obiectelor și riscul de a lucra lângă liniile de alimentare cu energie electrică de înaltă tensiune au fost puse la dispoziție și promovate întregii organizații OMV Petrom. Alertele de siguranță și lecțiile învățate fac obiectul unor analize și dezbateri în cadrul atelierelor, cursurilor de formare și întâlnirilor periodice cu contractorii.

 

Focus pe siguranța contractorilor

Siguranța contractorilor OMV Petrom este la fel de importantă precum siguranța angajaților noștri. Din acest motiv, solicităm contractorilor să lucreze în conformitate cu standardele noastre și verificăm aplicarea acestora pe tot parcursul ciclului de viață al contractelor. Procesul de gestionare a aspectelor HSSE din activitatea contractorului începe cu cerințele HSSE din caietul de sarcini și cu descrierea indicatorilor-cheie de performanță HSSE și continuă în etapa de licitație cu evaluarea și, atunci când este necesar, auditarea capabilităților HSSE ale ofertanților. Înainte de a începe lucrările contractate, reiterăm așteptările și cerințele în timpul ședințelor de demarare a contractului, a instruirii HSSE și a instruirilor specifice fiecărei locații, precum și în alte întâlniri comune.

 

Am continuat să oferim instruire cu privire la modul în care cerințele și instrumentele HSSE sunt integrate de la inițierea contractului până la finalizarea lui, procesul de învățare fiind îmbunătățit în 2022 printr-un instrument de e-learning.

 

Am continuat seria de evenimente începute în 2021 prin organizarea a două forumuri HSSE care au reunit participanți din OMV Petrom cu obiectivul principal de a construi o comunitate de experți care să împărtășească din experiențele practice HSSE și să identifice și să aplice soluții pentru îmbunătățire. În ceea ce privește siguranța rutieră, accentul în 2022 a fost pus pe transportul de marfă.

 

Principalele activități desfășurate cu participarea contractorilor au inclus:

 • Dezvoltarea unor noi indicatori-cheie de performanță HSSE specifici pentru monitorizarea de către contractanți a contractelor cu risc ridicat, indicatori susținuți printr-un sistem de sancțiuni financiare corelate cu riscul și expunerea contractului.
 • A avut loc primul Forum de Siguranță Rutieră pentru principalii contractori de activități cu risc ridicat și de logistică, cu participare internă și externă de la cel mai înalt nivel.
 • Conducerea grupului de lucru pentru siguranța rutieră a desfășurat 4 audituri ale sistemului de management al siguranței în transporturi prin verificarea cerințelor legale și contractuale pentru principalii contractori cu risc ridicat selectați (3 din E&P și 1 din R&M).

 

Cu scopul de a oferi consiliere HSSE și, totodată, de a verifica performanța HSSE a activității desfășurate de contractori, am continuat în 2022 cu 42 de audituri ale sistemului de management HSSE, inspecții desfășurate în mod regulat, demersuri HSSE sau de siguranță comune, întâlniri de evaluare a calității serviciilor, forumuri și ateliere HSSE. Rezultatele tuturor acestor activități au fost folosite pentru a împărtăși informații și a încuraja îmbunătățirea performanței HSSE în cadrul OMV Petrom și al organizației contractorilor.

Planificăm

Ca parte a Planului HSSE 2023, am definit domeniile de interes pentru siguranță, precum și principalele activități și obiective. Acestea sunt aplicate inclusiv locațiilor operaționale și, împreună, am stabilit pașii pentru atingerea obiectivelor noastre. În 2023, vom continua să ne concentrăm asupra următoarelor domenii:

 • Managementul contractorilor (HSSE)
 • Siguranța proceselor
 • Cultura de siguranță
Acțiunile noastre cheie

În 2022, am continuat demersurile pentru dezvoltarea culturii de siguranță printr-o serie de activități, printre care:

 • Urmărirea rezultatelor privind cultura de siguranță conform evaluării DuPont, prin stabilirea unui plan de acțiune pentru OMV Petrom bazat pe caracteristicile comune identificate și pe planuri specifice pentru site-urile operaționale, în funcție de nevoile acestora
 • Încurajarea unei culturi de raportare deschisă
 • Menținerea unui angajament ridicat, prin organizarea comitetelor de siguranță
 • Creșterea transparenței și aplicabilității Managementului Motivațional HSSE prin celebrarea succesului și recompensarea comportamentului legat de siguranță– Evenimentul Premiilor pentru Siguranță de pe 9 mai, celebrarea câștigătorilor nominalizați pentru performanța bună în domeniul siguranței.

În această perioadă de raportare a fost implementată „Broșura electronică pentru înregistrarea instruirii individuale” pentru angajații OMV Petrom care lucrează în sediul central Petrom City. Această documentare a instruirii, necesară din punct de vedere legal, a fost adaptată pentru aproximativ 2.500 de angajați într-o formă mai accesibilă, care leagă baza de date de instruire de fluxul de semnături electronice.

În domeniul managementului contractorilor, am lucrat la:

 • Dezvoltarea unui instrument pentru gestionarea înregistrării documentelor contractuale HSSE
 • Îmbunătățirea managementului subcontractorilor cu responsabilități revizuite și noi clauze contractuale care conțin cerințe specifice de calificare și monitorizare
 • Gestionarea și monitorizarea siguranței rutiere prin dezvoltarea a 4 noi indicatori de performanță HSSE
Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)
 • Indicatorul LTIR, al Grupului, care reprezintă rata incidentelor cu zile de lucru pierdute la finele anului 2022 (0,24), este mai mare decât indicele de referință LTIR IOGP din 2021 (0,22)
 • Indicatorul TRIR, respectiv rata incidentelor înregistrabile pentru 2022, este de 0,38, deci se situează sub indicele de referință TRIR IOGP pentru 2021 (0,77) și este sub obiectivul OMV Petrom (1,00)
 • 60,87% din amplasamentele noastre sunt certificate conform ISO 45001:2018
 • Au fost organizate 29 de comitete de sănătate și siguranță (întâlniri trimestriale), la care au participat atât reprezentanți ai conducerii, cât și ai angajaților
 • 5.400 de angajați s-au instruit în domeniul sănătății și siguranței prin accesarea sistemului de instruire online, însumând un număr de 98.000 de ore de formare
Progres

Cultura noastră de siguranță s-a îmbunătățit în 2022 ca urmare a raportării deschise, a implementării regulilor de salvare a vieții și a managementului motivațional. Mai mult decât atât, am îmbunătățit procesul de licitație în Managementul Contractorilor HSSE și monitorizarea performanței HSSE în activitățile contractate, precum și managementul siguranței proceselor și siguranței transportului.

Perspectivă

Ne propunem să continuăm activitatea de îmbunătățire a:

 • HSSE în contractare (ex. HSSE în managementul subcontractanților)
 • Performanța în materie de siguranță rutieră, prin acțiuni stabilite în cadrul grupului de lucru dedicat gestionării cu prioritate a acestui aspect