Deșeuri

De ce este important?

Deșeurile generate din activitățile de petrol și gaze trebuie gestionate corespunzător pentru a preveni potențialele daune aduse sănătății publice și mediului. Cantitățile de deșeuri produse cu impact potențial includ atât deșeuri periculoase, cât și nepericuloase generate din operațiunile noastre curente, precum și din închiderea amplasamentelor.

Angajamentul nostru

Ne angajăm să reducem emisiile și evacuările de substanțe poluante și deșeuri.

Măsurăm

Fluxurile de deșeuri măsurate includ deșeuri periculoase solide și lichide, cum ar fi nămolul cu conținut de produs petrolier, substanțe chimice reziduale, catalizatorii, solul contaminat și deșeurile de la construcții. Deșeurile de la demolări, cum ar fi betonul care nu conține substanțe periculoase, deșeurile de sudură, deșeurile de foraj pe bază de apă, precum și deșeurile municipale, hârtie și metal, sunt principalele fluxuri de deșeuri nepericuloase.

 

La fiecare amplasament se țin registre de gestiune a deșeurilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Instrumentul Synergi colectează de asemenea date despre deșeuri. Sunt stabilite responsabilități clare cu privire la revizuirea și aprobarea finală a datelor despre deșeuri, inclusiv documentele de expediere care urmează să fie arhivate.

Acționăm

Conform Standardului de management de mediu al Grupului OMV Petrom, toate entitățile noastre și activitățile acestora sunt obligate să identifice și să utilizeze opțiunea cu cea mai scăzută cantitate de materiale periculoase, precum și să reducă atât utilizarea materiilor prime, cât și generarea de deșeuri, în conformitate cu legislația și reglementările de mediu aplicabile. Pentru a gestiona deșeurile în mod responsabil, folosim parteneri autorizați, urmărind o ierarhie de priorități, începând cu prevenirea generării deșeurilor acolo unde este posibil, urmată de reutilizare, valorificare și reciclare și, în sfârșit, ca ultimă soluție, eliminarea în siguranță, conform celor mai bune practici acceptate la nivel internațional. Gestionarea deșeurilor, împreună cu alte subiecte de mediu, este integrată în campanii de conștientizare și ateliere de lucru interne. La închiderea amplasamentelor sau în caz de scurgeri, ne bazăm pe suportul unor firme terțe în intervenția pentru izolare, curățarea suprafețelor și gestionarea situațiilor de urgență, precum și gestionarea anumitor fluxuri de deșeuri rezultate din activitatea de remediere sau închidere.

Instruim

Conform cerințelor legale, instruirea în domeniul mediului include gestionarea deșeurilor și a substanțelor periculoase pentru personalul de pe amplasament responsabil de protecția mediului.

Verificăm

Sistemul nostru EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru supraveghere/recertificare.

Acțiunile noastre cheie

Conform OUG 92/2021, o serie de programe de prevenire și reducere a generării de deșeuri au fost implementate la nivel operațional și transmise către Agențiile de Mediu.

 

Lucrări de abandonare de suprafață în E&P – managementul deșeurilor de închidere a amplasamentelor

Cantitățile de deșeuri raportate acoperă atât deșeurile de producție, cât și deșeurile din proiecte izolate. În 2022, OMV Petrom E&P a generat în total 665.420 t de deșeuri (2021: 605.172 t). Am deturnat de la eliminare, prin reciclare, recuperare și pregătire pentru utilizare, 77% din totalul deșeurilor generate pe parcursul anului. Cantitatea de deșeurile periculoase de 282.603 t a inclus în principal sol de la închiderea amplasamentului la abandonarea sondelor și instalațiilor, precum și nămoluri din rezervoare. Deșeurile nepericuloase au inclus fier vechi și beton curat din activitățile de dezafectare. În 2022, din solul contaminat tratat în instalațiile noastre de bioremediere, 98% a devenit sol bioremediat pentru utilizare ca material de umplere, iar 2% a rezultat ca deșeu de sol nepericulos care s-a putut elimina la depozite de deșeuri.

 

Infrastructura de gestionare a deșeurilor OMV Petrom constă din 11 stații de bioremediere, patru depozite de deșeuri și opt platforme de depozitare temporară. Bioremedierea reduce conținutul de hidrocarburi al solului rezidual, iar pe baza rezultatelor analizei probelor, solul bioremediat este utilizat în continuare ca sol de umplutură sau trimis la depozitele OMV Petrom sau la depozitele terților.

 

În 2022, am executat lucrări de abandonare la suprafață a 746 de sonde și 40 de instalații în E&P. Solul contaminat, deșeurile de construcții și materialele metalice feroase și neferoase casate au fost principalele fluxuri de deșeuri generate. Am tratat 157.131 t de sol contaminat în instalațiile noastre de bioremediere, cu o rată de recuperare de aproximativ 97,7 %. Betonul curat a reprezentat aproximativ 98% din deșeurile de construcție, care au însumat 261.328 t, și l-am livrat pentru utilizare ulterioară în OMV Petrom și extern. Am reciclat aproximativ 13.000 t de materiale metalice feroase și neferoase casate prin intermediul companiilor autorizate. Celelalte deșeuri au fost direcționate către instalații specializate de deșeuri, fie pentru recuperare, fie pentru eliminare.

 

Refacerea amplasamentelor la activele neoperaționale în R&M – management responsabil până la sfârșitul duratei de viață a operațiunilor

În R&M am menținut performanța ridicată în ceea ce privește rata de recuperare a deșeurilor generate în cadrul proiectelor noastre de demolare. În Rafinăria Petrobrazi am atins o rată de recuperare a deșeurilor de 99% pentru proiectele de demolare finalizate în 2022.

 

În 2022 am continuat refacerea șantierului a două depozite rămase, Constanța și Oradea, dintr-un total de 39 de amplasamente foste terminale de combustibil, cu remediere până la starea inițială pre-operațională, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, a fost inițiată o restaurare de șantier pentru fostul terminal de produse petroliere din Zalău ANRS. Pe lângă volumul de 222.000 m3 de sol/subsol contaminat cu produse petroliere generat și tratat în anii anteriori, a fost excavat și tratat un volum de 27.575 m3 de sol contaminat.

 

Am atins o rată de recuperare de 99% pentru solul contaminat tratat, pe care l-am folosit în continuare pentru reumplere pe amplasament sau a fost trimis la depozitele de deșeuri autorizate. Am efectuat monitorizări periodice în timpul și după încheierea lucrărilor, așa cum s-a solicitat pentru fiecare locație de către autoritățile de mediu. Starea amplasamentului (de exemplu, acoperirea terenului cu iarbă, compactarea solului) este monitorizată trimestrial timp de un an după finalizarea lucrărilor.

 

Lucrările de decontaminare a fostului terminal de produse petroliere din Constanța se desfășoară sub supravegherea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) conform legislației naționale, datorită valorii arheologice ridicate a sitului. În cadrul cercetărilor arheologice efectuate de experții muzeului au fost găsite, documentate și conservate conform procedurilor naționale stricte, o serie de artefacte arheologice cu valoare importantă.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Indicatorii aferenți deșeurilor sunt prezentați în Performanța în detaliu – Performanța de mediu.

Perspectivă

Intenționăm să continuăm proiectele noastre de dezafectare și demolare pentru diviziile E&P și R&M conform programului, inclusiv reabilitarea terenului și gestionarea adecvată a tuturor deșeurilor rezultate. De asemenea, vom continua revizuirea și actualizarea Planurilor de management al deșeurilor la nivel operațional.