Drepturile Omului

OMV Petrom se consideră responsabilă pentru protejarea drepturilor omului pentru lucrătorii săi, inclusiv cele legate de nediscriminare, salarii echitabile, program de lucru și reprezentarea angajaților precum și pentru protejarea acestor drepturi dincolo de limitele companiei noastre, în comunitate și în lanțul de aprovizionare. Obligațiile noastre externe în domeniul drepturilor omului se referă la egalitate și nediscriminare, securitate, asistență medicală primară, drepturile muncii în lanțul de aprovizionare (inclusiv salarii echitabile și program de lucru), educație, reducerea sărăciei, drepturi funciare, consultarea anunțată în timp util cu comunitățile noastre precum și alte subiecte relevante. Declarația noastră de politică privind drepturile omului subliniază angajamentele noastre privind drepturile omului. Aceasta stabilește înțelegerea și responsabilitatea noastră pentru protecția drepturilor omului în mediul nostru de afaceri. Este principiul nostru de bază pentru abordarea problemelor legate de drepturile omului în toate aspectele vieții noastre de afaceri de zi cu zi.

 

Matricea internă a drepturilor omului definește în continuare angajamentele noastre. Aceasta servește ca bază pentru operațiunile noastre în domeniul drepturilor omului și ca instrument-cheie pentru implementarea acestora. Grupul și-a stabilit responsabilitățile în acest domeniu. Aceasta include de asemenea domeniile deosebit de sensibile ale contractelor de securitate și managementul lanțului de aprovizionare. Clasificate ca esențiale, așteptate și dezirabile, responsabilitățile noastre acoperă relațiile cu părțile interesate relevante cum ar fi angajații, comunitățile, contractorii, partenerii de afaceri și clienții. Matricea a examinat problemele legate de drepturile omului în toate practicile de afaceri de-a lungul lanțului valoric; ea servește drept umbrelă pentru acțiunile deja întreprinse și a permis transpunerea practicilor în directivele companiei.

Matricea drepturilor omului OMV este un instrument menit:

 • să ilustreze responsabilitățile privind drepturilor omului
 • să ajute managerii sa evalueze lacunele identificate

 

Aspecte legate de drepturile omului abordate în matrice:

 • egalitate,
 • securitate,
 • munca forțată,
 • exploatarea copiilor,
 • sănătate și siguranță,
 • remunerare adecvată;
 • libertatea de asociere și negociere colectivă,
 • proprietate,
 • drepturi procedurale și căi de atac eficace,
 • securitate socială,
 • nivel de trai,
 • educație,
 • drepturi și religii ale minorităților și comunităților indigene
 • libertatea de exprimare și de întrunire.

Abordarea noastră privind drepturile omului contribuie la următoarele obiective de dezvoltare durabilă ale ONU:

 • ODD 4 – ținta 4.7 – prin întreaga noastră gamă de probleme legate de drepturile omului abordate

 • ODD 8 – ținta 8.7 – prin asigurarea respectării depline a obiectivului ONU de eliminare a tuturor formelor de exploatare a copiilor sau muncă forțată

De ce este important?

Drepturile omului sunt inalienabile și inerente fiecărei persoane. Drepturile omului sunt valori universale care ne ghidează conduita în fiecare aspect al activităților noastre. Datoria noastră, ca actor regional important în domeniul energiei este să promovăm o cultură organizațională care recunoaște obligațiile morale și etice față de membrii comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Ne angajăm să abordăm preocupările sociale și să creștem gradul de conștientizare față de riscurile operative și sociale în cadrul activității noastre de bază.

 

Atunci când protejăm drepturile omului și evităm să devenim complici în abuzurile asupra drepturilor omului în sfera noastră de influență, considerăm că responsabilitatea noastră depășește granițele companiei si ne concentrăm de asemenea asupra angajaților noștri, partenerilor noștri de afaceri, furnizorilor și contractorilor noștri, comunității locale, guvernului și organismelor de stat și societății mai largi.

 

Dorința noastră este să ne desfășurăm afacerile în concordanță cu rolul nostru de bun cetățean corporativ, cu respect pentru oameni, securitatea operațiunilor noastre și protecția reputației companiei.

Angajamentul nostru

OMV Petrom respectă drepturile omului, așa cum sunt cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în tratatele recunoscute la nivel internațional, inclusiv tratatele de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). În consecință, OMV Petrom a semnat Pactul Global al ONU și este pe deplin angajată în principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, precum și în Ghidul OCDE pentru întreprinderile multinaționale. Angajamentul OMV Petrom față de drepturile omului este încorporat în abordarea sa de afaceri și susține aderarea la Obiectivele de Dezvoltare durabilă ale ONU (ODD).

 

În urma unui proces de cercetare comparativă cu alte companii din domeniu, feedback din partea agențiilor de evaluare comparativă, a agențiilor de rating ESG, a cerințelor de raportare precum și a cerințelor legale viitoare preconizate, Grupul a revizuit politica privind drepturile omului. Această politică actualizată include angajamentul personal al CEO-ului față de drepturile omului și include un conținut nou pentru a satisface așteptările părților interesate, cele mai bune practici de afaceri și noile legislații preconizate.

 

Cele mai semnificative actualizări includ:

 • Descrierea angajamentelor specifice privind drepturile omului:
  • Drepturile lucrătorilor
  • Securitatea și drepturile omului
  • Grupurile vulnerabile (copii, femei, apărători ai drepturilor omului, lucrători migranți, populații indigene)
 • Angajamentul pentru o tranziție justă și dreptul la mediu
 • Angajamentul de remediere pentru rectificarea impactului negativ
 • Actualizări ale procesului de audit preliminar

Pe termen scurt și mediu, obiectivul OMV Petrom este de a instrui toți angajații pe tema drepturilor omului.

Măsurăm

Departamentul de Sustenabilitate al OMV Petrom este responsabil pentru coordonarea activităților și raportarea performanței noastre pe tema drepturilor omului, la nivelul Grupului OMV Petrom, inclusiv pentru acțiuni de conștientizare și educare.

 

Nu au fost identificate operațiuni sau furnizori care să aibă un risc semnificativ de incidente de exploatare a copiilor sau de muncă forțată.

Acționăm

Toate activitățile noastre sociale încorporează aspecte legate de drepturile omului iar responsabilitățile revin conducerii diferitelor departamente pentru a acționa și a atenua.

 

Departamentul de Sustenabilitate este responsabil de implementarea politicii noastre privind impactul drepturilor omului asupra comunităților, în timp ce Departamentul Achiziții este responsabil de gestionarea problemelor legate de drepturile omului în lanțul de aprovizionare, Departamentul HSSE este responsabil de problemele legate de securitatea în muncă. Problemele legate de drepturile muncii sunt gestionate de Departamentul Oameni și Cultură.

 

Considerăm că mecanismul comunitar de reclamații este un instrument-cheie pentru prevenirea și gestionarea impactului negativ asupra comunităților locale, angajaților și altor părți interesate. În conformitate cu criteriile de eficacitate ale ONU, ne propunem să abordăm toate reclamațiile primite, indiferent dacă acestea provin din probleme reale sau percepute și dacă reclamantul este identificat sau anonim.

 

Urmând principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, procesul nostru de audit preliminar în domeniul drepturilor omului cuprinde următoarele patru etape:

 • evaluarea impactului real și potențial asupra drepturilor omului asociat cu activitățile noastre actuale și viitoare
 • integrarea și acționarea pe baza constatărilor din activitățile noastre
 • urmărirea eficacității acțiunilor noastre
 • comunicarea cu privire la modul în care sunt abordate aceste efecte

 

Ne angajăm să avem o perspectivă a deținătorilor de drepturi, asigurându-ne că, pe lângă riscurile legate de afaceri, impactul real și potențial asupra drepturilor părților interesate este evaluat profesional și se acționează în consecință. Acest proces de audit preliminar continuu utilizează astfel resurse și expertiză externă și include părțile interesate externe, în special grupurile afectate.

Verificăm

În mod regulat, OMV Petrom contractează experți terți pentru a sprijini evaluarea și atenuarea expunerii companiei la riscurile legate de drepturile omului pentru operațiunile noastre, precum și pentru efectuarea auditului preliminar necesar în cazul riscurilor de intrare în noua țară.

 

În 2022, ne-am concentrat mai mult asupra subiectelor legate de drepturile omului în cadrul lanțului nostru de aprovizionare.

Instruim

Un curs e-learning privind drepturile omului pe platforma MySF este oferit tuturor angajaților cu acces la PC. Acest curs a fost actualizat în 2022 în urma revizuirii Politicii privind Drepturile Omului și este obligatoriu pentru toți angajații.

Planificăm
 • Noul curs obligatoriu revizuit privind drepturile omului pentru toți angajații începând cu sfârșitul anului 2022, atât on-line cât și off-line

 • Includerea subiectelor legate de drepturile omului la întâlnirile trimestriale cu contractorii

 • Desfășurarea unei campanii de comunicare internă, în lumina politicii revizuite a grupului, în vederea creșterii gradului de conștientizare a subiectelor legate de drepturile omului

 • În urma implementării noului e-learning, în Q1/23 va fi pregătit un material pentru a facilita instruirea față-în-față a acelor angajați fără acces la un calculator, pentru care această instruire offline va fi, de asemenea, obligatorie.

Acțiunile noastre cheie

În 2022, am lucrat în mod special la:

 • revizuirea declarației de politica privind drepturile omului
 • pregătirea instrumentelor de învățare pentru subiectele obligatorii privind drepturile omului și lansarea noului e-learning
 • lansarea unei campanii interne de conștientizare a politicii revizuite în special și a subiectelor privind drepturile omului în general
 • creșterea gradului de conștientizare a subiectelor privind drepturile omului de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare

 

În 2022 a fost înființat un grup operativ format din reprezentanți ai Departamentelor de Conformare, Achiziții, HSSE, Sustenabilitate, Oameni și cultură și Juridic și s-a elaborat un plan de prevenire a încălcării drepturilor omului pentru locațiile OMV Petrom, având ca obiectiv intensificarea managementului drepturilor omului în relațiile de afaceri. Unele dintre măsuri sunt includerea drepturilor omului în întâlnirile trimestriale cu contractorii, campanii de sensibilizare a personalului și contractorilor noștri și instruirea auditorilor HSSE în ceea ce privește drepturile omului.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

2.238 de angajați ai Grupului OMV Petrom au fost instruiți cu privire la drepturile omului prin intermediul cursului nostru de e-learning care a fost actualizat la sfârșitul anului 2022 cu un conținut mai amplu și mai detaliat; din numărul total, 632 sunt femei și 1606 sunt bărbați. Au fost efectuate aproximativ 859 de ore de instruire.

Progres

Obiectivul OMV Petrom pentru 2025 este de a oferi instruire tuturor angajaților ca e-learning pentru cei cu acces la calculator și față-în-față pentru cei fără acces la calculator.

 

Ca plan de acțiune pentru atingerea acestui obiectiv, în 2022 am lansat un curs online alături de strategia revizuită. Pentru instruirea față în față, materialele au fost finalizate la sfârșitul anului, iar instruirea pentru angajații vizați va începe în 2023. O serie de campanii de comunicare continuă pentru încurajarea finalizarea instruirii sunt în curs de desfășurare.

Perspectivă

Pentru a ne asigura că toți angajații Grupului OMV Petrom beneficiază de instruire în domeniul drepturilor omului, vom continua să actualizăm instrumentul nostru de e-learning în domeniul drepturilor omului.

 • Îmbunătățirea comunicării interne cu proprii angajați în lumina politicii revizuite a grupului pentru:
  • Creșterea gradului de conștientizare a subiectelor legate de drepturile omului în general
  • Asigurarea finalizării instruirii obligatorii, incluzând instrumente de instruire dedicate pentru angajații care nu au acces la un calculator
  • Încurajarea angajaților să observe și să vorbească în cazul presupuselor încălcări ale drepturilor omului
 • Creșterea accentului pus pe subiectele legate de drepturile omului de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare prin includerea unor astfel de subiecte la întâlnirile trimestriale cu contractorii, o atenție reînnoită în timpul auditurilor la furnizori, comunicare țintită către contractori (de exemplu scrisori), eventuale verificări punctuale.