Raportare conform Regulamentului UE privind Taxonomia

Ca parte a Planului de acțiune al Comisiei Europene privind finanțarea creșterii durabile, Regulamentul (UE) 2020/852 a stabilit un sistem de clasificare al UE pentru activitățile economice durabile din punct de vedere ecologic (taxonomia UE) care a intrat în vigoare în 2020.

Taxonomia UE este un instrument cheie pentru Uniunea Europeană pentru a redirecționa fluxurile de capital către investiții sustenabile și pentru a crea transparență pe piață. Aceasta încurajează o canalizare sporită a investițiilor de către companii, investitori și factorii de decizie politică, acolo unde sunt cele mai necesare pentru dezvoltarea durabilă. Prin urmare, Regulamentul UE privind taxonomia va juca un rol important în intensificarea investițiilor durabile și în punerea în aplicare a Pactului Ecologic European.

 

Pentru Grupul OMV Petrom, taxonomia UE oferă un mijloc de a evalua care dintre activitățile noastre economice actuale și viitoare pot fi clasificate drept sustenabile din punct de vedere ecologic. Conform Regulamentului, orice activitate identificată în această categorie trebuie să aducă o contribuție substanțială la cel puțin unul dintre obiectivele de mediu ale UE și, în plus, să nu dăuneze în mod semnificativ niciunui alt obiectiv de mediu, în același timp cu asigurarea îndeplinirii garanțiilor sociale minime definite.

Cele șase obiective de mediu relevante ale Regulamentului de taxonomie sunt:

1. Atenuarea schimbărilor climatice

2. Adaptarea la schimbările climatice

3. Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și marine

4. Tranziția către o economie circulară

5. Prevenirea și controlul poluării

6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor

În iunie 2021, Comisia a adoptat în mod oficial Regulamentul Delegat pentru climă, stabilind criteriile care definesc ce activități contribuie în mod substanțial la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, primele două dintre cele șase obiective de mediu. Cerințele de prezentare au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022, pentru obiectivele menționate anterior privind schimbările climatice. În 2022 a fost emisRegulamentul Delegat Complementar, care extinde cadrul taxonomiei UE pentru a permite ca anumite activități economice care implică gaze și energie nucleară să fie clasificate drept „sustenabile din punct de vedere ecologic” cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023. Se așteaptă încă publicarea de către Comisia Europeană a taxonomiei UE pentru celelalte patru obiective de mediu.

Procesul OMV Petrom de identificare și evaluare a activităților conform taxonomiei UE

O activitate economică este eligibilă pentru taxonomia UE dacă corespunde cu descrierea activității din taxonomie. Pentru a identifica activitățile/produsele/proiectele eligibile în cadrul OMV Petrom, am efectuat o examinare a întregului portofoliu de activități ale OMV Petrom și am comparat activitățile noastre cu descrierea activităților economice/produselor enumerate în Anexa I sau II a Regulamentului Delegat pentru climă.

 

Evaluarea activităților și produselor eligibile la OMV Petrom a fost realizată de o echipă de proiect interdisciplinară, folosind atât o abordare de jos în sus, cât și de sus în jos. O serie de întâlniri interne și ateliere de lucru cu reprezentanți din management și experți au fost organizate pentru a oferi segmentelor de activitate ale OMV Petrom o introducere în noile cerințe ale taxonomiei UE. O sesiune suplimentară de workshop-uri a fost organizată cu toate segmentele de afaceri și entitățile corporative pentru a asigura identificarea de jos în sus a activităților, activelor, proceselor, proiectelor, precum și a indicatorilor CAPEX/OPEX/Cifra de afaceri eligibili aferenți. Activitățile economice eligibile pentru taxonomie ale OMV Petrom identificate sunt toate legate de obiectivul de mediu al atenuării schimbărilor climatice.

În 2022, OMV Petrom a efectuat o analiză a alinierii bazată pe criteriile taxonomiei UE, în cadrul căreia s-a evaluat dacă activitățile eligibile identificate îndeplinesc criteriile pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice, criteriile pentru a nu prejudicia semnificativ (”DNSH”) celelalte obiective de mediu și criteriile pentru îndeplinirea garanțiilor sociale minime.

 

Responsabilitatea pentru verificarea alinierii și colectarea probelor a fost clar definită în Ghidul privind Taxonomia UE al grupului. Managerii de proiect/de active pentru proiectul/activitatea eligibilă respectivă au fost responsabili pentru evaluarea conformității cu criteriile pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice și DNSH al obiectivelor pentru resursele de apă și marine, economia circulară, prevenirea și controlul poluării, biodiversitate și ecosisteme. A fost oferit suport din partea experților în sustenabilitate din cadrul grupului OMV Petrom și OMV. Evaluările riscurilor fizice și climatice și ale vulnerabilității necesare pentru conformitatea cu criteriile DNSH de adaptare la schimbările climatice au fost efectuate central de experți în sustenabilitate și managementul riscului și cu sprijinul unui furnizor extern, în conformitate cu abordarea Grupului privind managementul riscurilor la nivel de întreprindere.

 

Evaluarea respectării criteriilor pentru garanțiile sociale și de guvernanță minime a fost efectuată de experți în sustenabilitate și a constat în verificarea alinierii clauzelor din politicile relevante ale Grupului (Politica privind drepturile omului, Codul de conduită, Codul de etică în afaceri, Strategia fiscală) cu standardele internaționale menționate în taxonomia UE. S-a evaluat în continuare dacă sistemul de management al drepturilor omului al OMV Petrom și procesele aferente acestuia (de exemplu, mecanismele de reclamație, consultarea comunității) sunt stabilite în conformitate cu aceste standarde internaționale. Evaluarea detaliată nu a evidențiat nicio deviație între abordarea Grupului față de politicile privind drepturile omului, abordarea impacturilor, procedurile de verificare (due diligence) și evaluarea riscurilor, comunicarea, mecanismele comunitare de reclamații, interesele consumatorilor, anticorupție, concurența sau impozitarea și cerințele de protecție socială stabilite în taxonomia UE.

 

În ultimii ani, OMV Petrom nu a identificat nicio răspundere finală relevantă cu privire la încălcările garanțiilor minime, inclusiv încălcarea legislației muncii sau a drepturilor omului, încălcarea legilor privind corupția sau concurența sau încălcarea legislației fiscale.

 

Activitățile economice pe care OMV Petrom le-a identificat ca fiind aliniate cu taxonomia UE sunt toate legate de obiectivul de mediu al atenuării schimbărilor climatice.

Valorile OMV Petrom pentru KPI sunt derivate din cifrele raportate în situațiile financiare consolidate IFRS ale Grupului. Indicatorii sunt calculați pe baza veniturilor din vânzări, CAPEX și OPEX la nivel consolidat, ale OMV Petrom SA și filialelor sale consolidate integral.

 

Filialele care nu sunt consolidate integral, companiile asociate și companiile controlate în comun (joint venture) au fost excluse de la evaluare, conform cerințelor de raportare din Regulamentul UE privind taxonomia.

 

Proporția activităților economice aliniate din punct de vedere al taxonomiei în veniturile din vânzări, CAPEX și OPEX („raportul de aliniere”) a fost calculată ca partea veniturilor din vânzări, CAPEX și OPEX derivate din produse, servicii și proiecte aferente activităților economice aliniate din punct de vedere al taxonomiei (numărător) împărțită la veniturile totale din vânzări, CAPEX și OPEX (numitor). Aceeași metodă se aplică la calculul „raportului de eligibilitate”.

 

Numitorii pentru indicatorii financiari au fost definiți după cum urmează:

Numitorul pentru cifra de afaceri se bazează pe veniturile consolidate din vânzări ale OMV Petrom (Situațiile Financiare Consolidate OMV Petrom 2022, Nota 19). Pentru mai multe detalii despre politicile noastre contabile privind veniturile consolidate din vânzări, a se vedea Situațiile Financiare Consolidate OMV Petrom 2022, Nota 4.3.p).

 

Numitorul pentru CAPEX constă în adiții aferente imobilizărilor necorporale (inclusiv proprietăți de petrol și gaze cu rezerve nedovedite) și imobilizărilor corporale (inclusiv active aferente drepturilor de utilizare), cu excepția costurilor de dezafectare capitalizate (Situațiile Financiare Consolidate OMV Petrom 2022, Notele 6 și 7). Pentru mai multe detalii despre politicile noastre contabile privind activele relevante, a se vedea Situațiile Financiare Consolidate OMV Petrom 2022, Nota 4.3.d), e), f), g).

 

Total OPEX constă din cheltuieli de cercetare și dezvoltare, costuri de întreținere și reparații, alte cheltuieli directe legate de întreținerea zilnică a activelor și cheltuieli de leasing pe termen scurt.

 

Cheltuielile de cercetare și dezvoltare includ cheltuielile de cercetare și dezvoltare recunoscute conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” și incluse în rândul „Alte cheltuieli de exploatare” din situația veniturilor și cheltuielilor (a se vedea Situațiile Financiare Consolidate OMV Petrom 2022, Nota 22).

 

Costurile de întreținere și reparații și alte cheltuieli directe legate de întreținerea zilnică a activelor includ în principal costurile pentru serviciile externe, cheltuielile cu personalul și costurile cu materialele legate de întreținerea, reparațiile și măsurile de întreținere regulate și neplanificate. Elementele de cost aferente pot fi găsite în pozițiile „Cheltuieli de producție și similare” și „Cheltuieli privind vânzările, distribuția și cheltuieli administrative” din situația veniturilor și cheltuielilor.

 

Cheltuielile de leasing pe termen scurt au fost determinate și incluse în conformitate cu IFRS 16 „Contracte de leasing”.

 

Costurile directe aferente cursurilor de formare și altor nevoi de dezvoltare a resurselor umane sunt nesemnificative și, prin urmare, au fost excluse de la numitor și numărător.

 

Pentru majoritatea activităților, veniturile din vânzări, CAPEX și OPEX pentru activitățile aliniate și eligibile au putut fi alocate direct activităților individuale enumerate în taxonomie pe baza datelor disponibile în sistemele ERP ale entităților Grupului. Acest lucru a asigurat faptul că nu a existat o dublă contabilizare a veniturilor din vânzări, CAPEX și OPEX, aliniate sau eligibile.

 

În rafinărie, CAPEX-ul aferent activelor utilizate pentru producția în comun de combustibili și substanțe chimice organice de bază, precum și costurile de întreținere și reparații alocate centrelor de cost aferente producției în comun de combustibili și substanțe chimice organice de bază, au fost alocate fabricării produselor chimice organice de bază (activitatea 3.14) folosind o cheie de alocare care reflectă randamentul, dimensiunea și complexitatea rafinăriei utilizate în acest scop.

Prezentare generală 2022

Cifra de afaceri eligibilă și aliniată din punct de vedere al taxonomiei

În 2022, 17,92% din cifra de afaceri a OMV Petrom a putut fi clasificată drept eligibilă pentru taxonomie.

 

Nu a existat cifră de afaceri aliniată la taxonomie în 2022.

 

Cifra de afaceri eligibilă se referă în principal la activitățile 4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili, în principal în legătură cu vânzările de energie produsă de centrala electrică pe gaze CECC și 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază (de exemplu, vânzări de toluen, benzen și propilenă), ambele activități contribuind la 99,94% din cifra de afaceri eligibilă pentru taxonomie.

 

Creșterea ponderii cifrei de afaceri eligibile pentru taxonomie față de anul precedent se datorează în principal includerii producției de energie electrică din gaze naturale ca activități eligibile în 2022, ca urmare a emiterii Regulamentului Delegat Complementar. Cifra de afaceri eligibilă în 2022 include cifra de afaceri din vânzarea de energie și căldură produse din gaze naturale (4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili și 4.30 Cogenerarea de înaltă eficiență a energiei termice pentru încălzire/răcire și a energiei electrice pe bază de combustibili fosili gazoși). Energia a fost produsă în principal la centrala electrică pe gaze CECC. Cifra de afaceri asociată cu alte activități legate de gaze, inclusiv producția de gaze naturale și furnizarea de gaze naturale, marketing, comerț și logistică, este raportată ca cifră de afaceri neeligibilă. Cifra de afaceri eligibilă pentru anul anterior nu include nicio activitate legată de gaze naturale.

 

Împărțirea cifrei de afaceri aliniate și eligibile între venituri din contractele cu clienții și venituri în sfera de aplicare al IFRS 9 „Instrumente financiare” este inclusă în tabelul următor. Veniturile eligibile din tranzacții care intră în sfera de aplicare al IFRS 9 includ vânzările de energie electrică produsă la centrala electrică pe gaze CECC.

ActivitățiCifra de afaceri aliniată (în RON mil)Cifra de afaceri eligibilă (în RON mil)
Venituri din contracte cu clienții (IFRS 15) 7.705,78
Venituri din tranzacții care intră în sfera de aplicare a IFRS 9 3.285,70
Total 10.991,48

 

CAPEX eligibil și aliniat din punct de vedere al taxonomiei

În 2022, 12,48% din CAPEX-ul OMV Petrom a putut fi clasificat ca eligibil pentru taxonomie, iar 0,41% a putut fi clasificat ca aliniat la taxonomie.

 

Cei mai mari contribuitori la CAPEX eligibil au fost activitățile 4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili și 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază, ambele reflectând tranziția noastră către activități cu emisii reduse de carbon. Împreună, acestea au reprezentat 66,41% din CAPEX-ul nostru eligibil pentru taxonomie. Alți contribuitori au fost în principal activitățile 6.14 Infrastructura pentru transportul feroviar, 4.13 Fabricarea biogazului și a biocombustibililor destinați utilizării în transporturi, precum și a biolichidelor (de exemplu, combustibil durabil pentru aviație) și 6.5 Transportul cu motociclete, autoturisme și vehicule utilitare ușoare.

 

Cei mai mari contribuitori la CAPEX aliniat au fost din activitatea 7.6 Instalarea, întreținerea și repararea tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile (de exemplu, instalarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură) și activitatea 6.15 Infrastructura care permite transportul rutier și transportul public cu emisii scăzute de dioxid de carbon (de exemplu, puncte de încărcare electrică).

 

Creșterea proporției CAPEX-ului eligibil pentru taxonomie, în comparație cu anul precedent, se datorează, în principal, includerii producției de energie electrică din gaze naturale ca activități eligibile în 2022, urmare a emiterii Actului Delegat Complementar. În 2022, CAPEX eligibil include CAPEX pentru centralele electrice pe gaze naturale, precum și pentru generatoarele pe gaze utilizate pentru consumul propriu al OMV Petrom (4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili și 4.30 Cogenerarea de înaltă eficiență a energiei termice pentru încălzire/răcire și a energiei electrice pe bază de combustibili fosili gazoși). CAPEX-ul eligibil aferent anului anterior nu include nicio activitate legată de gaze naturale.

 

CAPEX-ul asociat cu alte activități legate de gaze naturale, inclusiv pentru activele de gaze din activitatea E&P, a fost raportat ca și CAPEX neeligibil.

 

CAPEX-ul aliniat și eligibil poate fi dezagregat în adiții aferente diferitelor clase de active, conform tabelului de mai jos. Adițiile de active sub forma drepturilor de utilizare sunt incluse în adițiile de imobilizări corporale.

ActivitățiCAPEX aliniat (în RON mil)CAPEX eligibil (în RON mil)
Adiții de imobilizări corporale14,69432,86
Adiții privind costuri de dezvoltare capitalizate
Adiții de alte active necorporale0,56
Total14,69433,42

 

Planul CAPEX

În conformitate cu Strategia noastră pentru 2030, investițiile totale planificate pentru proiecte cu emisii scăzute și zero carbon se ridică la 3,7 miliarde EUR.

Aceste proiecte includ angajamente de investiții pentru activități deja implementate în 2022, cum ar fi generarea de energie din surse regenerabile (adică electricitate generată folosind tehnologia fotovoltaică) și mobilitate alternativă (de exemplu, puncte de reîncărcare pentru mașini electrice), precum și o serie de activități eligibile pentru taxonomie care nu au fost încă declarate aliniate la taxonomie în 2022, dar vor fi potențial aliniate în viitor, cum ar fi hidrogenul, biocombustibilii și captarea și stocarea carbonului.

Obiectiv de mediuActivitate economică (pentru care OMV Petrom avea deja investiții aliniate în 2022)[RM1] [AD(2]CAPEX 2022 aliniat la taxonomie
în RON mil
Atenuarea schimbărilor climatice4.1 Producerea de energie electrică folosind tehnologia solară fotovoltaică1,92
Atenuarea schimbărilor climatice6.15 Infrastructura care permite transportul rutier și transportul public cu emisii scăzute de dioxid de carbon6,38
Atenuarea schimbărilor climatice7.6 Instalarea, întreținerea și repararea tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile6,38

 

OPEX eligibil și aliniat la taxonomie

În 2022, 16,52% din OPEX-ul OMV Petrom a putut fi clasificat ca eligibil pentru taxonomie.

 

Cei mai mari contribuitori la OPEX-ul eligibil au fost activitățile 4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili, 9.1 Cercetarea, dezvoltarea și inovarea apropiate de piață, 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază și 4.9 Transportul și distribuția energiei electrice. Împreună, acestea au reprezentat 92,76% din OPEX-ul nostru eligibil pentru taxonomie.

 

Nu a existat OPEX aliniat în 2022.

 

Creșterea proporției OPEX-ului eligibil pentru taxonomie față de anul precedent se datorează în principal includerii producției de energie electrică din gaze naturale ca activități eligibile în 2022, ca urmare a emiterii Actului delegat complementar. În 2022, OPEX-ul eligibil a inclus OPEX-ul pentru activități legate de producția de energie din gaze naturale (4.29 Producerea de energie electrică din combustibili gazoși fosili), care includ în principal cheltuielile de întreținere pentru centrala electrică pe gaze CECC, precum și pentru generatoarele pe gaze utilizate pentru consumul propriu al OMV Petrom. OPEX asociat cu alte activități legate de gaze, care este în principal legat de producția de gaze naturale în activitatea E&P, este raportat ca OPEX neeligibil. OPEX-ul pentru 2021 nu a inclus activități legate de gaze.

ActivitățiOPEX aliniat (în RON mil)OPEX eligibil (în RON mil)
Cheltuieli cu activități de cercetare și dezvoltare18,73
Cheltuieli de întreținere și reparații120,77
Cheltuieli de leasing pe termen scurt
Total139,51

 

Perspectivă

OMV Petrom are un angajament pentru operațiuni Net Zero până în 2050 și și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a GES pentru 2030 pentru toate GES pe lanțul valoric. Pentru a atinge aceste obiective, o cantitate semnificativă de CAPEX va fi alocată proiectelor și activităților cu emisii scăzute de carbon până în 2030. Creșterea organică a CAPEX va fi condusă de investiții în proiecte sustenabile și cu emisii scăzute de carbon în toate cele trei segmente de afaceri ale OMV Petrom, ~35% din investițiile noastre se vor muta către afaceri cu emisii scăzute și zero carbon. OMV Petrom va investi 11 mld de euro, cel mai mare plan de investiții private din sectorul energetic românesc între 2022 și 2030.

 

În 2023, ne așteptăm la publicarea ultimelor patru obiective de mediu ale Taxonomiei UE. Aceasta înseamnă că, în anul următor, vom evalua activitățile noastre eligibile și aliniate inclusiv cu referire la cele patru obiective suplimentare de mediu și vom raporta cu privire la acele activități.