Riscuri și oportunități legate de schimbările climatice

Gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice

Riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice sunt integrate în procesul EWRM al OMV Petrom, menit să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile legate de afaceri.

 

Riscurile legate de schimbările climatice ar putea reflecta un impact potențial al evenimentelor acute sau cronice, cum ar fi evenimente meteorologice extreme mai frecvente sau schimbări sistemice ale afacerii noastre, ca urmare a schimbării cadrului legal și a schimbării comportamentului clienților. Riscurile acute sunt analizate prin impactul lor asupra planului financiar pe trei ani al Companiei. Efectele riscurilor cronice sunt evaluate pe baza unei analize calitative, luând în considerare o gamă mai largă de incertitudini.

 

Așteptările sunt ca cele mai substanțiale schimbări legate de climă din industria energetică să apară pe termen mai lung – în ceea ce privește veniturile. Prin urmare, managementul acordă o atenție deosebită riscurilor și oportunităților pe termen lung legate de schimbările climatice și le ia în considerare în procesul decizional strategic.

 

Riscurile sunt identificate într-o abordare de jos în sus de către angajații responsabili de activitățile noastre de zi cu zi și într-o abordare de sus în jos de către unitățile responsabile cu monitorizarea riscurilor de reglementare, de piață și reputaționale în conformitate cu cele mai recente evoluții internaționale. Aceste riscuri sunt evaluate în funcție de impactul lor potențial asupra planului de performanță financiară pe termen mediu. În abordarea de jos în sus, riscurile legate de schimbările climatice sunt identificate folosind metodologia standardizată a procesului EWRM.

 

Acest proces se bazează pe Standardul EWRM completat cu un set de principii care definesc cerințele privind riscurile și oportunitățile ESG/sustenabilitate ca parte a cadrului de management al riscului din OMV Petrom, susținut de drepturile, responsabilitățile și așteptările anumitor părți interesate de risc.

 

Fiind prima companie românească care susține recomandările Grupului Operativ pentru Raportarea Informațiilor Financiare referitoare la Schimbările Climatice (TCFD), OMV Petrom ia în considerare și abordează riscurile legate de schimbările climatice conform recomandărilor TCFD, precum și perspectiva de dublă materialitate conturată de ESRS pentru aplicarea Directivei CSR a UE.

Riscuri fizice

Potențialele evenimente meteorologice severe cum ar fi inundațiile, perioadele de precipitații scăzute sau inexistente și furtunile ar putea aduce riscuri fizice pentru portofoliul de active, cum ar fi: inundații, alunecări de teren, daune ale infrastructurii feroviare, incapacitatea de a accesa apă pentru operațiunile normale (consum intern). Riscurile asociate cu schimbarea climei care afectează activele fizice sunt evaluate pe o perioadă medie (orizont de timp de trei ani) folosind cadrul și procesul nostru EWRM. Aceste riscuri sunt identificate și evaluate în fiecare divizie de afaceri, luând în considerare impactul generat de întreruperea activității și deteriorarea activelor. În termeni financiari, impactul reprezintă valoarea financiară cumulată a pierderii veniturilor (din cauza întreruperii activității) și a costurilor de reparație sau înlocuire (daune aduse activelor). În scopul raportării, aceste riscuri sunt agregate utilizând simularea Monte Carlo, în conformitate cu metodologia și cadrul nostru EWRM.

 

Pe baza metodologiei descrise mai sus, impactul financiar potențial al vulnerabilității fizice a riscurilor legate de schimbările climatice este estimat la aproximativ 46 de mil EUR în 2022.

 

Există mai multe inițiative de gestionare sau adaptare la riscurile fizice legate de schimbările climatice. În acest sens, am implementat măsuri de atenuare precum: elaborarea hărților de zone cu risc ridicat la alunecări de teren în Sistemului Informațional Geografic (GIS) pentru locațiile și instalațiile OMV Petrom, redirecționarea transportului produselor pe rute alternative, planuri de gospodărire a apei în operațiuni, evaluarea riscului de apă în zonele relevante, ținte pentru gestionarea apei în operațiuni relevante, planuri de răspuns în situații de urgență și exerciții de evacuare și, de asemenea, polițe de asigurare încheiate. Prelevarea apei dulci și indicele de intensitate sunt monitorizate la nivelul OMV Petrom așa cum este prezentat în secțiunea Apă a acestui raport.

Riscuri de tranziție

Directoratul stabilește strategia Companiei și monitorizează acțiunile întreprinse pentru a asigura implementarea strategiei. Această abordare duce la gestionarea eficientă a riscurilor și oportunităților de tranziție legate de climă cu care se confruntă compania în drumul său către tranziția energetică.

 

Potențialele restricții viitoare privind intensitatea carbonului a materiilor prime, riscurile politice și de securitate din țările de origine ale materiei prime și orice alte limitări ale aprovizionării reprezintă o amenințare pentru aprovizionarea suficientă cu materie primă pentru rafinărie.

 

Există riscul de dezechilibru între certificatele alocate și volumele de emisii necesare Companiei, rezultând costuri mai mari, generate de incertitudinile privind cererea pe piață de certificate și costurile de reducere a emisiilor.

 

Reglementările actuale și emergente, în conformitate cu inițiativele internaționale ale sectorului public, precum Acordul de la Paris și propunerea de pachete legislative Fit for 55, și transpunerea lor ulterioară în reglementările naționale românești au ca rezultat stabilirea unor limite ale emisiilor de GES de către sectorul energetic.

 

Acest proces de decarbonare va schimba mixul energetic și va duce la o cerere redusă de combustibili fosili cu conținut ridicat de carbon. Există riscul ca cererea de combustibili rafinați să scadă din cauza intrării pe piață a produselor alternative cu o amprentă mai mică de carbon. Se estimează ca reglementările privind emisiile, eficiența energetică și ponderea crescută a surselor regenerabile în mixul energetic să aibă ca rezultat o scădere a producției de combustibili. Aceasta direcție este deja vizibilă în tendințele de înmatriculare a autoturismelor noi care se îndreaptă spre cele pe benzină și baterii electrice sau vehicule hibride.

 

Riscurile de reputație provin din creșterea numărului de investitori care acordă responsabilităților sociale și de mediu ale unei companii o pondere mare în procesul lor de luare a deciziei de a investi. Acestea pot fi din motive de politică internă sau din cauza presiunii reglementărilor referitoare la transparența investițiilor publice pe aspectele de sustenabilitate.

Oportunități de tranziție

Tranziția către o afacere cu emisii scăzute de carbon, prin inovarea, dezvoltarea și introducerea de noi produse și servicii cu emisii scăzute va asigura generarea de valoare pe termen lung pentru afacerile OMV Petrom și va contribui la un sistem energetic durabil în România și SE Europei. OMV Petrom a inițiat deja și intenționează să execute în continuare diverse proiecte de energie sustenabilă, inclusiv energie regenerabilă, biocombustibili, electro-mobilitate și hidrogen, care vor asigura companiei noastre o poziție de lider în tranziția energetică în regiunea în care operăm.

Analiza de scenarii

Grupul OMV Petrom utilizează două scenarii diferite: scenariul de bază și scenariul de stres. Scenariile diferă în ceea ce privește așteptările subiacente cu privire la ritmul viitor de decarbonare la nivel mondial și conduc la ipoteze diferite pentru cerere, prețuri și marjele combustibililor fosili. Scenariul de bază este utilizat pentru planificarea pe termen mediu, precum și pentru estimări care au ca obiect evaluarea diferitelor elemente din situațiile financiare ale Grupului, inclusiv testarea deprecierii activelor nefinanciare și măsurarea provizioanelor. Scenariul de stres, care se bazează pe o cale de decarbonare mai rapidă decât în scenariul de bază, este utilizat în calculul sensibilităților pentru a identifica marjele de eroare în ritmul tranziției energetice și pentru a înțelege mai bine riscul financiar din tranziția energetică pentru activele Grupului OMV Petrom. Ambele scenarii, de bază și de stres, reflectă mai multe eforturi de atenuare a schimbărilor climatice și o cale de decarbonare mai rapidă decât scenariile utilizate în anul precedent. Dar Grupul OMV Petrom încă estimează tranziții energetice în ritmuri diferite în diferite părți ale lumii.

 

Scenariul de bază este construit pe ipoteza în care țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) vor atinge obiectivul de net zero emisii între 2050 și 2070 (echivalent cu o cale între scenariile IEA de „emisii net zero” (NZE) și scenariile de „dezvoltare durabilă” (SDS)), iar țările non-OECD vor implementa toate angajamentele de decarbonare anunțate în totalitate și la timp (echivalent cu „scenariul angajamentelor anunțate” (APS) al IEA).

 

Pentru analiza testului de stres, se utilizează un scenariu de decarbonare care reprezintă o potențială traiectorie pentru atingerea obiectivelor climatice conform Acordului de la Paris. În acest scenariu, se presupune că economiile avansate vor atinge obiectivul de emisii net zero până în 2050, în timp ce economiile cu venituri medii și în curs de dezvoltare vor urma doar într-un moment ulterior, dar nu mai târziu de 2070. Acest scenariu este construit pe o traiectorie între scenarii SDS si NZE ale IEA. În întreaga lume, în urma angajamentelor Acordului de la Paris, va exista o cerere mai scăzută de petrol și gaze și, în consecință, vor exista prețuri mai scăzute pentru petrol și gaze comparativ cu ​​scenariul de bază. În plus, acest scenariu încorporează și alte efecte posibile, cum ar fi o creștere economică mai lentă pe termen scurt.

 

Pentru deciziile de investiții, cazurile de afaceri sunt calculate pe baza acelorași ipoteze de preț și cerere ca și cele utilizate pentru planificarea pe termen mediu și pentru testele de depreciere. În plus, un calcul bazat pe ipotezele scenariilor de stres pentru un caz de afaceri este obligatoriu în toate deciziile de investiții. Astfel se evaluează viabilitatea economică într-un scenariu conform cu Acordul de la Paris. Scenariul IEA NZE nu este utilizat pentru deciziile de investiții.

 

Costurile asociate emisiilor de CO2 sunt luate în considerare în calculele aferente cazurilor de afaceri, în testele de depreciere, precum și în calculele scenariilor de stres, în măsura în care schemele de comercializare a emisiilor de carbon sunt în vigoare în țările respective.

 

În acest scenariu de stres, valorile contabile ale imobilizărilor corporale aferente activelor de petrol și gaze cu rezerve dovedite ar trebui să fie reduse cu 11 mld lei. Pentru activele de petrol și gaze din E&P a fost calculată o sensibilitate suplimentară bazată pe prețuri conform scenariului IEA NZE până în 2050 și a arătat o scădere a valorii contabile a imobilizărilor corporale aferente activelor din petrol și gaze cu rezerve dovedite de 12 mld lei. Valoarea activelor de petrol și gaze cu rezerve nedovedite care ar fi abandonate nu este semnificativă.

 

În segmentul R&M, scenariul de stres reflectă scăderea cererii la nivel global pentru aproape toate produsele, ceea ce duce la marje și diferențiale mai mici în comparație cu scenariul de bază. În scenariul de stres, valorile contabile aferente Rafinăriei Petrobrazi ar trebui să fie reduse în total cu 0,4 mld lei.

 

Pentru mai multe detalii, a se vedea și Nota 2 la situațiile financiare consolidate pentru sfârșitul anului la 31 decembrie 2022, din Raportul anual.