Procesul de gestionare a riscului

La fel ca întreaga industrie de petrol și gaze, OMV Petrom este expusă la o varietate de riscuri – inclusiv riscuri de piață și financiare, precum și riscuri operaționale și strategice. Procesele de management al riscului ale Grupului se concentrează pe identificarea, analiza și evaluarea unor astfel de riscuri și impactul acestora asupra stabilității financiare și profitabilității Grupului, precum și impactul lor asupra aspectelor de sustenabilitate. Pentru OMV Petrom, un risc reprezintă incertitudinea asupra obiectivelor măsurată prin combinația dintre probabilitatea sau frecvența unui eveniment și consecințele acestuia, care pot avea ca rezultat oportunități (avantaj) sau amenințări (dezavantaj). Scopul acestor activități este de a gestiona în mod activ riscurile în contextul apetitului pentru risc al Grupului pentru atingerea obiectivelor strategice pe termen lung.

 

În cursul anului 2022, OMV Petrom a monitorizat neîntrerupt conflictul dintre Rusia și Ucraina și impactul potențial al acestuia asupra activităților Companiei. Sancțiunile suplimentare împotriva Rusiei și contra-sancțiunile emise de Rusia pot duce la întreruperi în lanțurile globale de aprovizionare și la penurie, de exemplu în cazul produselor energetice, materiilor prime, produselor agricole și metalelor. În consecință, acestea ar putea duce la creșteri suplimentare ale costurilor operaționale. OMV Petrom răspunde la această situație cu măsuri specifice pentru a proteja stabilitatea economică a Companiei, precum și securitatea furnizării de energie.

 

În plus, izbucnirea pandemiei de COVID-19 continuă să aibă un impact major asupra dezvoltării economice globale. Creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în întreaga lume ca urmare a apariției de noi variante de virus combinată cu întreruperi în lanțurile de aprovizionare, inflația ridicată și creșterea ratelor dobânzilor ar putea duce la o deteriorare semnificativă a creșterii economice.

 

OMV Petrom monitorizează îndeaproape evoluțiile globale și evaluează în mod regulat impactul acestora asupra fluxului de numerar și asupra poziției sale de lichiditate.

Gestionarea riscului la nivel de Companie

Riscurile financiare și non-financiare sunt identificate, evaluate și raportate în mod regulat prin procesul de gestionare a riscurilor la nivel de companie (Enterprise-Wide Risk Management – EWRM). Scopul principal al procesului EWRM al OMV Petrom este de a oferi valoare printr-o gestionare bazată pe risc a proceselor de decizie, care este asigurată prin aplicarea unui „model de apărare pe trei paliere” (1. gestionarea afacerii, 2. funcții de gestionare a riscului și funcții de supraveghere, 3. audit intern). Compania îmbunătățește constant procesul EWRM pe baza cerințelor interne și externe. Procesul este facilitat de un sistem IT la nivel de Grup care sprijină etapele stabilite, individuale, ale procesului și este ghidat de cadrul de management al riscului ISO 31000.

Guvernanța procesului de gestionare a riscului

Directoratul este responsabil pentru supravegherea riscurilor, asigurându-se că managementul a pus în aplicare un proces riguros de identificare, prioritizare, gestionare și monitorizare a riscurilor critice care afectează Compania.

 

Prevenirea riscurilor este profund integrată în procesele decizionale ale activităților zilnice de afaceri la fiecare nivel al organizației noastre. Directoratul stabilește, comunică și implementează cultura noastră de gestionare a riscurilor la nivelul întregului Grup.

 

Membrii Directoratului OMV Petrom discută în mod regulat politicile și reglementările actuale și viitoare de mediu, climă și energie, evoluțiile aferente de pe piața combustibililor și gazelor, implicațiile financiare privind obligațiile de comercializare a emisiilor de carbon și progresul în atingerea obiectivelor legate de sustenabilitate.

 

Pentru a se asigura că managementul ia decizii bazate pe riscuri, luând în considerare în mod adecvat viziunile actuale și viitoare, Directoratul a instituit o funcție dedicată gestionării riscului cu obiectivul de a conduce și coordona procesul de gestionare a riscului în cadrul Companiei. Profilul de risc consolidat al OMV Petrom este raportat periodic pentru aprobarea Directoratului și pentru informarea Comitetului de Audit al Consiliului de Supraveghere.

 

În 2022, Grupul OMV Petrom a inițiat o evaluare solidă a riscurilor și vulnerabilității climatice fizice în conformitate cu Taxonomia UE.

 

Riscurile acute și cronice legate de temperatură, vânt, apă și masa solidă au fost inițial analizate pe baza specificului activității și a impactului potențial asupra OMV Petrom. A fost utilizată o abordare pe două planuri, care este în conformitate cu procesul de gestionare a riscurilor la nivel de companie.

 

Pe baza riscurilor acute și cronice preselectate, toate amplasamentele Grupului OMV Petrom, unde au loc activități eligibile pentru Taxonomie, au fost prioritizate. Acest exercițiu a fost realizat cu sprijinul unui consultant extern în domeniul riscurilor, folosind un set de indici care vizează, în mod special, să ofere o înțelegere solidă a schimbărilor viitoare ale condițiilor de mediu pentru locațiile și activitățile respective.

 

Au fost analizate în continuare toate activele cu o expunere medie, mare sau extremă la unul sau mai multe riscuri climatice fizice acute sau cronice. S-a aplicat modelarea matematică a pericolelor fizice, constând în procese și analize ale datelor atmosferice legate de temperatură, precipitații, secetă, incendii, precum și alte date legate de inundațiile de coastă, ciclonii tropicali, stresul hidric și inundațiile bazinului fluvial pentru a oferi o estimare riguroasă a riscului. Analiza include scenarii bazate pe căile reprezentative de concentrare (RCP) de la Grupul Internațional de Informații privind Schimbările Climatice (IPCC). Cele patru căi (RCP 2.6, 4.5, 6.0 și 8.5), incluse în IPCC AR5 au fost utilizate în acest exercițiu și aplicate la diferite orizonturi de timp în conformitate cu Strategia Grupului.

 

Odată estimat impactul financiar al riscurilor respective, se discută cu conducerea potențialele strategii de atenuare, pentru a se asigura că sunt luate în considerare măsurile de adaptare adecvate.

Procesul de gestionare a riscului

Procesul de gestionare a riscurilor se bazează pe o abordare preventivă, sistematică, care vizează identificarea și gestionarea în timp util a riscurilor pentru a evita un posibil impact negativ asupra afacerii sau reputației noastre. Credem că dezvoltarea unei culturi de conștientizare a riscurilor în întreaga organizație, în care toată lumea este informată despre riscurile legate de locul de muncă și implementează zilnic practici de management al riscului, este cea mai eficientă modalitate de a evita un impact negativ. În acest scop, programul nostru cuprinzător de gestionare a riscurilor la nivel de întreprindere (EWRM) este condus de managementul superior și transmis către fiecare angajat al companiei. Aceasta abordare asigură o mai mare conștientizare și concentrare asupra riscurilor care ar putea afecta obiectivele Companiei.

 

OMV Petrom îmbunătățește constant procesul EWRM pe baza cerințelor interne și externe, cu ajutorul unei organizații dedicate de risc care lucrează sub un cadru de reglementare internă robust, cu o infrastructură adecvată a tehnologiei informației. În plus, sistemul EWRM urmărește în mod activ identificarea, analiza, evaluarea și atenuarea principalelor riscuri pentru a aduce efectele acestora asupra fluxului de numerar al Companiei la un nivel acceptabil convenit.

 

În ceea ce privește instrumentele și tehnicile, OMV Petrom urmează cele mai bune practici internaționale de management al riscului și utilizează modele cantitative stocastice pentru a măsura pierderile potențiale asociate cu portofoliul de risc al Companiei la un nivel de încredere de 95% și pe un orizont de timp de trei ani. Riscurile identificate sunt analizate luând în considerare cauzele, consecințele, tendințele istorice, volatilitățile și impactul potențial al fluxului de numerar.

 

Procesele de jos în sus și de sus în jos sunt combinate, fiecare angajat fiind responsabil pentru gestionarea riscurilor din sfera sa de responsabilități într-un proces holistic. Folosim terminologia și limbajul de risc obișnuit în cadrul OMV Petrom pentru a facilita comunicarea și managementul eficient al riscului.

 

În procesul de risc de jos în sus, riscurile identificate de către personalul operațional în timpul managementului zilnic al afacerii sunt evaluate pe un orizont de timp pe termen mediu de trei ani. Șefii de departamente sunt responsabili pentru inițierea analizei de risc, care include selectarea tehnicilor adecvate de identificare a riscurilor. Aceste sarcini includ interviuri, ateliere de lucru, sondaje și analize ale pierderilor istorice și colectarea de informații privind riscurile documentate în registrele de risc. Hărțile termice sau matricele de risc sunt utilizate pentru a sprijini procesul de prioritizare și servesc la identificarea intervalelor de probabilitate și a consecințelor aferente în cazul în care riscurile s-ar materializa.

 

Managementul superior evaluează, de asemenea, riscurile de sus în jos pe un orizont de timp pe termen lung pentru a oferi o perspectivă strategică a riscurilor. Scanarea permanentă a orizontului pentru a identifica riscurile emergente și organizarea de întâlniri regulate de risc asigură faptul că managementul superior are perspectiva completă asupra gamei de riscuri strategice. Acest proces permite surprinderea noilor tendințe și evoluții ale mediului de operare și a celor mai bune practici din industrie, permițând astfel Grupului să își atingă obiectivele pe termen lung.

 

OMV Petrom are patru niveluri de roluri de gestionare a riscului într-o organizație de risc de tip piramidal. Primul strat (de jos) cuprinde responsabilii de risc reprezentați de manageri din diverse domenii, al doilea nivel este format din coordonatori de risc care facilitează și coordonează procesul de gestionare a riscului în divizia lor, iar al treilea nivel este funcția de gestionare a riscului care coordonează întregul proces asistat de funcții corporative specializate (de exemplu, HSSE, Conformitate, Juridic, Financiar, Control). Nivelul superior este reprezentat de Directoratul OMV Petrom care conduce și aprobă profilul de risc consolidat al OMV Petrom în conformitate cu obiectivele și apetitul la risc al Companiei. Sistemul de gestionare a riscului și eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere prin rapoarte periodice.

Categoriile de riscuri (taxonomia)

În OMV Petrom, managementul riscului este un proces holistic cu o comunicare eficientă a riscurilor asigurată prin utilizarea terminologiei și limbajului de risc comun în întreaga companie. Întregul spectru de riscuri, inclusiv aspecte economice, de mediu și sociale, este analizat utilizând o abordare semi-calitativă sau cantitativă și documentat într-un registru de risc centralizat. Profilul de risc corporativ rezultat oferă o viziune holistică a problemelor care ar putea afecta performanța companiei pe termen mediu și lung. Prin urmare, profilul este integrat în procesul decizional al OMV Petrom.

 

Riscurile din cadrul sistemului EWRM al OMV Petrom sunt grupate în continuare în următoarele categorii: de piață și financiare, operaționale și strategice. Aceste categorii includ, printre altele, riscuri de piață, financiare, de proiect, de proces, de sănătate, siguranță și securitate, de taxe, de conformitate, de personal, juridice, de reglementare și de reputație.

Riscuri de piață și financiare

Principalele expuneri financiare și nefinanciare includ riscul prețului pe piața mărfurilor, riscul valutar, riscurile de contrapartidă/de credit, riscul de lichiditate, riscul asociat ratei dobânzii etc. În ceea ce privește lichiditatea pe termen mediu, Grupul își propune să asigure capacitatea de a produce valoare economică pozitivă, gestionând în același timp riscurile Companiei și impactul potențial al acestora asupra fluxului de numerar, în limitele apetitului pentru risc. Riscurile unui eveniment singular cu potențial ridicat, precum și riscurile strategice pe termen lung sunt, de asemenea, identificate, evaluate, analizate și gestionate în mod consecvent în legătură cu pericolele cu probabilitate scăzută și cu impact ridicat. Pentru a evalua riscul de lichiditate pe termen scurt, intrările și ieșirile de numerar operaționale și financiare bugetate sunt monitorizate și analizate lunar pentru a stabili modificarea de lichiditate netă estimată, precum și baza deciziilor de finanțare și angajamentelor de capital. Pentru riscurile pe termen mediu, pentru a ne asigura că OMV Petrom rămâne întotdeauna solvabilă și se păstrează flexibilitatea financiară necesară, sunt menținute rezervele de lichiditate sub formă de linii de credit angajate.

 

În ceea ce privește riscul prețurilor mărfurilor tranzacționabile pe piață, OMV Petrom este expusă în mod natural volatilității fluxurilor de trezorerie induse de modificările de preț generate de activitățile de producție, rafinare și marketing asociate țițeiului, produselor petroliere, gazelor și energiei electrice. Riscul de piață are o importanță strategică de bază în profilul de risc și lichiditatea OMV Petrom. Riscurile de preț aferente mărfurilor tranzacționate ale OMV Petrom sunt atent analizate, cuantificate și evaluate. În ceea ce privește managementul riscului de schimb valutar, OMV Petrom este expusă în mod esențial volatilității monedei RON față de USD și EUR. Efectul riscului valutar asupra fluxurilor de numerar este monitorizat în mod regulat.

 

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate în scopul gestionării expunerii la riscul privind prețul mărfurilor tranzacționabile și la cel valutar, cu aprobarea Directoratului OMV Petrom și în conformitate cu apetitul la risc al Companiei și/sau cu evaluările riscurilor.

 

Gestionarea riscului de credit al contrapărții se referă la riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligațiile contractuale, rezultând pierderi financiare pentru OMV Petrom. Sunt evaluate, monitorizate și gestionate riscurile de credit ale contrapărților Grupului, la nivelul Companiei, utilizând limite predeterminate pentru anumite țări, bănci, clienți și furnizori. Pe baza bonității și a informațiilor de rating disponibile, tuturor contrapărților li se atribuie expuneri maxime permise în termeni de limite de credit (sume și scadențe), iar evaluările bonității și limitele acordate sunt revizuite în mod regulat. OMV Petrom este, de asemenea, expusă în mod inerent la volatilitatea ratei dobânzii în activitățile sale de finanțare, cu toate acestea, nivelul de risc este scăzut.

Riscuri operaționale

Din perspectiva riscului operațional, OMV Petrom este o companie integrată, cu un portofoliu larg de active, alcătuit în principal din instalații de producție și prelucrare a hidrocarburilor. O atenție specială este acordată riscurilor de siguranță a procesului.

 

Sunt identificate riscurile cu probabilitate scăzută și cu impact mare asociate activității operaționale (de exemplu, erupții, explozii, cutremure etc.) și pentru fiecare din acestea sunt dezvoltate și evaluate scenariile de incident. Când este necesar, planuri de diminuare a efectelor negative sunt elaborate și evaluate pentru fiecare locație specifică. Pe lângă planurile de urgență, de criză și de recuperare în caz de dezastre, politica OMV Petrom în ceea ce privește riscurile asigurabile este de a le transfera prin intermediul instrumentelor de asigurare. Aceste riscuri sunt analizate îndeaproape, cuantificate și monitorizate de către Departamentul de risc și sunt gestionate prin proceduri interne detaliate. Sistemul de gestionare a riscurilor din OMV Petrom face parte din procesul de luare a deciziilor. Riscurile asociate noilor proiecte majore sau inițiativelor importante de afaceri sunt evaluate și comunicate conducerii companiei înainte de decizia de aprobare, ca parte a procesului de evaluare a proiectului.

 

Riscurile ESG sunt identificate folosind o abordare de dublă materialitate și utilizând o selecție a tehnicilor adecvate de identificare a riscurilor, cum ar fi interviuri, ateliere, sondaje și analize ale pierderilor istorice, precum și informații despre riscuri documentate în registrele de risc sau bazele de date privind pierderile. Riscurile și oportunitățile de mediu includ factori de reglementare, operaționali, reputaționali și financiari și se referă în mod specific la probleme precum schimbările climatice și disponibilitatea și calitatea apei utilizate pentru operațiuni. Astfel de riscuri sunt apoi analizate pe orizonturi de timp de trei ani din punctul de vedere al unei abateri a fluxului de numerar de la plan și probabilitatea unui astfel de impact. Tehnologiile digitale sunt utilizate în monitorizarea și gestionarea riscurilor de mediu printr-un instrument IT special de management al riscului care integrează scenariile de risc de mediu cu riscurile operaționale și de afaceri.

Riscuri strategice

Dintr-o perspectivă de sustenabilitate pe termen lung, există un proces de evaluare a riscurilor strategice. Pe de o parte, procesul surprinde perspectiva conducerii Companiei asupra contextului de risc pe un orizont de lungă durată și, pe de altă parte, include planuri de atenuare a riscurilor și monitorizează implementarea acțiunilor definite. Riscurile strategice se referă atât la riscuri externe, cât și interne (de exemplu, schimbările climatice, dezvoltarea regională a exploatării gazelor naturale, riscurile politice și de reglementare, cât și riscul legat de capitalul uman și comunități). O evaluare anuală a riscurilor strategice asigură o revalidare robustă a riscurilor identificate. În același timp, se obține o înțelegere a noilor evoluții sau se furnizează informații actualizate despre mediul de operare și tendințele industriei, cu un impact pozitiv asupra capacității Companiei de a-și atinge obiectivele.

 

Riscurile strategice sunt monitorizate în grupuri operative dedicate: o parte a riscurilor legate de schimbările climatice în grupul de lucru NES, în timp ce riscurile politice și de reglementare, cât și riscurile legate de capitalul uman și comunitățile locale în grupul de lucru pentru managementul părților interesate.

Universul riscurilor noastre strategice

  • Schimbări climatice: Riscul de a nu îndeplini obiectivele de emisii pentru 2030, combinat cu riscuri și oportunități dintr-o viteză accelerată de tranziție

  • Afaceri tradiționale: concentrarea asupra sustenabilității și a obiectivelor privind schimbările climatice pun presiune pe activitățile tradiționale și stimulează interesul către proiecte relevante pentru tranziția către un mediu cu emisii scăzute de carbon

  • Dezvoltare regională a exploatării gazelor naturale: Întârzierea sau anularea explorării și dezvoltării potențiale în Marea Neagră.

  • Capital uman și comunități: Atragerea și reținerea talentelor în noile condiții de piață pentru a avea angajații cu experiența cea mai potrivită și armonizarea agendei de sustenabilitate/ ESG pe termen lung cu nevoile imediate identificate de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea

  • Politică și reglementare: Factorii politici majori și cerințele de reglementare emergente pot afecta capacitatea OMV Petrom de a-și atinge obiectivele strategice