Guvernanţa privind sustenabilitatea

Cadrul Strategic de Sustenabilitate este pe deplin încorporat în Strategia de afaceri 2030 a Grupului nostru, cu accent pe tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon, derularea de operațiuni responsabile, susținerea oamenilor și a comunităților și inovarea și digitalizarea.

Structura acționariatului

La sfârșitul anului 2022, Societatea avea următoarea structură de acționariat: OMV Aktiengesellschaft, holdingul Grupului OMV și una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria 51,2%, Statul Român 20,7%, iar restul de 28,1% tranzacționate liber ca acțiuni din categoria Premium a Bursei de Valori București și ca certificate de depozit globale în categoria Standard pe principala piață a Bursei de Valori din Londra. Mai multe informații referitoare la acționariatul Societății pot fi găsite pe pagina noastră de internet, precum și în Raportul Anual OMV Petrom 2022.

 

OMV Petrom este administrată într-un sistem dualist de către Directorat, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere. Acest sistem ne permite să examinăm cu atenție toate aspectele materiale economice, sociale și de mediu care ne influențează succesul și relația cu părțile interesate. OMV Petrom respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București emis în anul 2016. Informații privind starea de conformitate a Societății cu principiile și recomandările stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București pot fi găsite în Raportul Anual OMV Petrom 2022.

Consiliul de Supraveghere este format din nouă membri non-executivi numiți de Adunarea Generală a Acționarilor (cu excepția membrilor interimari numiți de Consiliul de Supraveghere), dintre care unul acționează ca Președinte, după numirea Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere a înființat dintre membrii săi două comitete, respectiv Comitetul de Audit și Comitetul Prezidențial și de Nominalizare. Comitetul de Audit asistă Consiliul de Supraveghere pe subiecte precum raportarea financiară, auditul extern, auditul intern, controalele interne și managementul riscurilor, precum și conformitatea, conduita și conflictele de interese. Comitetul Prezidențial și de Nominalizare se concentrează în principal pe planificarea succesiunii și remunerarea Directoratului.

 

Consiliul de Supraveghere monitorizează, supraveghează și controlează activitatea Directoratului. Consiliul de Supraveghere, prin intermediul Comitetului Prezidențial și de Nominalizare, evaluează și performanța Directoratului, inclusiv prin referire la criteriile de sustenabilitate. Anual, Consiliul de Supraveghere realizează o autoevaluare, pe baza criteriilor prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, sub conducerea Președintelui Comitetului Prezidențial și de Nominalizare. Rezultatul autoevaluării Consiliului de Supraveghere este prezentat în Raportul Anual. De asemenea, informații despre independența membrilor Consiliului de Supraveghere sunt incluse pe pagina de internet a Companiei.

Directoratul este format din cinci membri și este numit pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul de Supraveghere. Directoratul conduce activitățile și operațiunile zilnice ale Societății, stabilește strategia și politicile privind dezvoltarea Compania, asigură implementarea și conformitatea cu principiile guvernanței corporative în cadrul Grupului și raportează în mod regulat Consiliului de Supraveghere cu privire la toate aspectele relevante privind mersul activității, implementarea strategiei, profilul de risc și managementul riscului Companiei. Directoratul este, de asemenea, responsabil pentru gestionarea impactului organizației asupra economiei, mediului și oamenilor. Aceasta include supravegherea tuturor subiectelor materiale descrise în acest Raport, cum ar fi atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, drepturile omului, siguranța etc. Subiecte legate de sustenabilitate, inclusiv aspecte legate de topice materiale cheie (HSSE, schimbări climatice, etica în afaceri), fac obiectul discuțiilor în ședințele Directoratului și sunt integrate în activitățile zilnice și procesele de management ale Societății. Directoratul aprobă Cadrul Strategic de Sustenabilitate al Grupului și Raportul anual de Sustenabilitate și este informat despre progresul în implementarea aspectelor de sustenabilitate din strategie.

 

Mai multe informații despre sistemul nostru de guvernanță corporativă pot fi găsite în Raportul Anual al OMV Petrom 2022.

Politica de remunerare

OMV Petrom are în vigoare o Politică de Remunerare pentru Directorat și Consiliul de Supraveghere începând cu exercițiul financiar 2021. În urma lansării Strategiei 2030, Politica de Remunerare actualizată a fost pregătită de Comitetul Prezidențial și de Nominalizare în strânsă cooperare cu consultanți independenți. Politica revizuită a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și apoi de Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie 2022, cu o majoritate de 92% din voturi. Politica de remunerare este aliniată cu strategia pe termen lung a OMV Petrom, cu practica actuală de piață, precum și cu opiniile și interesele acționarilor OMV Petrom și urmează principiul nostru de bază al plății pentru performanță. Remunerația membrilor Directoratului este compusă din elemente de remunerare fixe și variabile și beneficii. Remunerarea variabilă, care include un Plan de Stimulare pe Termen Lung și un bonus anual, este aliniată cu Strategia 2030 și pune un accent puternic pe performanța în aspecte legate de sustenabilitate, inclusiv pe indicatori cheie de performanță ESG suplimentari. Acest lucru reflectă angajamentul nostru de a ne concentra asupra priorităților de mediu și sociale care sunt relevante pentru industria, compania și acționarii noștri. În conformitate cu bunele practici de guvernanță, niciun membru al Directoratului nu este implicat în stabilirea propriei remunerații.

Comitetul Prezidențial și de Nominalizare evaluează și decide asupra tuturor aspectelor referitoare la performanța de sustenabilitate atinsă și remunerarea membrilor Directoratului după analizarea unui set cuprinzător de informații, inclusiv date și tendințe relevante ale pieței, consultarea acționarilor și date interne.

 

OMV Petrom publică anual un Raport de Remunerare care prezintă modul în care a fost aplicată Politica de Remunerare în cursul exercițiului financiar și modul în care remunerația efectivă a membrilor Directoratului este legată atât de performanța financiară, cât și de performanța ESG a Companiei.

 

Pentru mai multe informații despre Politica de Remunerare și Raportul de Remunerare, vă rugăm să consultați pagina noastră de internet și Raportul Anual OMV Petrom 2022.

Experții noștri responsabili de măsurile pentru sustenabilitate la nivelul departamentelor acționează au rolul de specialiști în ceea ce privește aspectele strategice de sustenabilitate, fiind cei mai importanți contribuitori la dezvoltarea cadrului de sustenabilitate inclus în Strategia noastră 2030, precum și în implementarea acesteia.

Responsabilitatea pentru Cadrul Strategic de Sustenabilitate al OMV Petrom și atingerea obiectivelor acestuia revine Directoratului. Mai mult, personalul responsabil cu implementarea obiectivelor de sustenabilitate ale OMV Petrom pe termen scurt și mediu a fost repartizat într-o serie de grupuri de lucru, în timp ce rețeaua noastră de experți pe teme de sustenabilitate monitorizează progresul implementării acțiunilor planificate. Experții noștri raportează direct managerilor lor, care raportează în continuare membrilor Directoratului. Sarcinile lor includ raportarea cu privire la progresul în atingerea obiectivelor strategice, evenimente importante legate de teme materiale și alte inițiative de sustenabilitate. Subiectele ESG sunt pe agenda grupurilor de lucru special formate în cadrul OMV Petrom, cu participarea tuturor membrilor Directoratului, a directorilor și a vicepreședinților seniori relevanți.

 

La nivel corporativ, Departamentul de Sustenabilitate din Grup coordonează proiectele de sustenabilitate ale companiei și este responsabil pentru contribuția și raportarea referitoare la subiecte legate de ESG către părțile interesate interne și externe. Departamentul de Sustenabilitate este, de asemenea, responsabil pentru toate campaniile de responsabilitate socială și implicarea părților interesate.