Declarație de Verificare Independentă

Declarație de Verificare Independentă către conducerea OMV Petrom S.A.

Domeniu de aplicare

Am fost angajați de OMV Petrom S.A. (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”) să desfășurăm „o misiune de asigurare limitată”, astfel cum este definită de Standardele Internaționale privind Misiunile de Asigurare, în continuare, misiunea, pentru a raporta cu privire la versiunea în limba engleză a Raportului de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom („Raportul”), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022.

Criteriile aplicate de OMV Petrom

La întocmirea Raportului, OMV Petrom a aplicat Standardele Inițiativei Globale de Raportare (Standardele GRI 2021) (denumite în continuare „Criteriile”).

Responsabilitățile OMV Petrom

Responsabilitatea pentru selectarea Criteriilor revine conducerii OMV Petrom, precum și pentru prezentarea Raportului în conformitate cu Criteriile, sub toate aspectele semnificative. Această responsabilitate include stabilirea și menținerea de controale interne, menținerea de evidențe adecvate și elaborarea de estimări care sunt relevante pentru întocmirea Raportului, astfel încât să nu conțină denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitățile EY

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza probelor obținute, să exprimăm o concluzie asupra prezentării Raportului.

 

Misiunea noastră a fost desfășurată în conformitate cu Standardul Internațional privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, „Angajamentele de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare aferente perioadelor anterioare” („ISAE 3000”) și termenii de referință pentru această misiune, astfel cum s-a convenit cu OMV Petrom la data de 13 decembrie 2022. Aceste standarde impun să ne planificam și să ne desfășurăm misiunea astfel încât să obținem o asigurare limitată cu privire la faptul că, sub toate aspectele semnificative, Raportul este prezentat în conformitate cu Criteriile, și să emitem un raport. Natura, calendarul și extinderea procedurilor selectate depind de raționamentul nostru, incluzând o evaluare a riscului de denaturări semnificative cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 

Consideram că probele obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru concluzia noastră de asigurare limitată.

Independența noastră și Controlul Calității

Ne-am menținut independența și confirmăm că am respectat cerințele Codului de etică al profesioniștilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și deținem competențele și experiența necesare pentru a desfășura această misiune de asigurare.

 

EY aplică, de asemenea, Standardul Internațional de Control al Calității 1, Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare și servicii conexe și, astfel, menținem un sistem cuprinzător de control al calității, incluzând politici și proceduri documentate referitoare la conformitatea cu cerințele de etică, standardele profesionale și cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Descrierea procedurilor efectuate

Procedurile efectuate în cadrul unei misiuni de asigurare limitată pot varia în ceea ce privește natura și calendarul acestora, și sunt mai restrânse decât cele din cadrul unei misiuni de asigurare rezonabilă. În consecință, nivelul de asigurare obținut în cadrul unei misiuni de asigurare limitată este semnificativ mai redus decât nivelul de asigurare care ar fi fost obținut în cazul în care ar fi fost desfășurată o misiune de asigurare rezonabilă. Procedurile noastre au fost concepute astfel încât să obținem un nivel limitat de asigurare pe care să ne bazăm concluzia și nu furnizează toate probele care ar fi fost necesare pentru furnizarea unui nivel de asigurare rezonabil.

 

Cu toate că, în determinarea naturii și extinderii procedurilor noastre, am luat în considerare eficacitatea controalelor interne ale conducerii, misiunea noastră de asigurare nu a fost destinată pentru furnizarea unei asigurări cu privire la controalele interne. Procedurile noastre nu au inclus teste ale controalelor și nici desfășurarea de proceduri privind verificarea agregării sau calculului datelor în cadrul sistemelor IT.

 

O misiune de asigurare limitată constă în realizarea de interviuri, în special cu persoanele responsabile pentru întocmirea Raportului și a informațiilor conexe, și aplicarea de proceduri analitice și a altor proceduri relevante.

Principalele noastre proceduri au inclus:

  • Efectuarea interviurilor cu personalul pentru a obține o înțelegere privind activitățile societății, precum și procesul de raportare;
  • Efectuarea interviurilor cu personalul cheie pentru a înțelege procesul de colectare, coroborare și raportare a conținutului Raportului în timpul perioadei de raportare;
  • Analizarea documentelor relevante la nivelul conducerii societății pentru a evalua gradul de conștientizare și prioritizare a raportării aspectelor și pentru a înțelege modul în care sunt monitorizate progresele;
  • Efectuarea procedurilor analitice pentru verificarea caracterului rezonabil al datelor;
  • Testarea, pe bază de eșantion, a informațiilor din conținutul Raportului comparativ cu datele sursă și alte informații pregătite de persoanele responsabile;
  • Evaluarea dacă cerințele legate de Regulamentul UE privind taxonomia au fost abordate în mod corespunzător;
  • Testarea, pe bază de eșantion, a dezvăluirii și prezentării informațiilor în Raport, comparativ cu Criteriile;
  • Efectuarea vizitelor pe amplasament în cadrul Rafinăriei Petrobrazi, Zona de producție Moldova și Zona de producție Oltenia pentru a obține probe privind indicatorii de performanță.

Concluzie

În baza procedurilor efectuate și a probelor obținute, nu avem cunoștință despre orice modificări semnificative care ar trebui aduse Raportului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, pentru ca acesta să fie în conformitate cu Criteriile.

Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

20 Aprilie 2023

București, Romania

Gelu Gherghescu

Partner