Eficienta energetică

De ce este important?

Fiind o companie integrată de petrol și gaze, OMV Petrom operează instalații de mari dimensiuni și este, de asemenea, un mare consumator de energie. Cantitatea de energie pe care o folosim creează un impact asupra mediului. Gestionarea eficientă a consumului de energie reduce costul de mediu al operațiunilor noastre, aduce economii de natură financiară, ca urmare a implementării măsurilor de eficiență energetică, previne nerespectarea cerințelor de reglementare privind utilizarea energiei și atenuează efectele climatice generate de emisiile de GES.

Măsurile de eficiență energetică au un efect considerabil asupra aspectelor legate de consumul de energie, de interes pentru părțile noastre interesate. Angajamentul managementului nostru este acela de a crea o cultură a eficienței energetice în cadrul organizației.

Angajamentul nostru

Declarația noastră de politică energetică reflectă angajamentul organizației de a îmbunătăți continuu performanța energetică, aplicabilă Diviziilor operaționale incluse în Sistemul de Management al Energiei (EnMS). Guvernanța internă în domeniul eficienței energetice este realizată de două structuri: Consiliul pentru Eficiență Energetică și Comitetul pentru Eficiență Energetică.

OMV Petrom se angajează ferm să își îmbunătățească performanța energetică în toate segmentele de business în care operează.

Ținte specifice sunt stabilite pentru perioada 2020-2030, inclusiv acțiuni pentru:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • creșterea ponderii producției și consumului de energie regenerabilă
  • îmbunătățirea performanței referitoare la eficiența energetică
Măsurăm

Indicatorii de performanță energetică și consumurile estimate pentru 2021 față de obiectivele stabilite

Monitorizăm îndeplinirea cerințelor legale în domeniul energiei, în coordonare cu programul de audit intern al EnMS

Acționăm

OMV Petrom S.A. și OMV Petrom Marketing SRL dețin un sistem de management al energiei certificat conform ISO 50001, încă din 2014. Ultima recertificare a avut loc în 2020.

Prin campanii anuale, ne propunem să ne îmbunătățim performanța de mediu, inclusiv consumul de energie prin stabilirea de obiective și procese de monitorizare. De exemplu, am stabilit obiective pentru rafinărie prin care trebuie să atingă ratinguri pentru indicele energetic și să evalueze zonele de îmbunătățire a eficienței energetice. OMV Petrom își îmbunătățește continuu performanța energetică.

Fiecare divizie din cadrul OMV Petrom are proprii săi indicatori de performanță energetică care sunt monitorizați, înregistrați și revizuiți periodic. De asemenea, în conformitate cu standardul, organizăm de două ori pe an ședințele Consiliului și Comitetului de Eficiență Energetică.

Verificăm

Auditul pentru certificare este realizat pentru menținerea certificării conform ISO 50001.

Instruim

Instruirile se desfășoară conform sistemului de management al energiei, certificat ISO 50001; Cerințele de instruire includ cursuri pentru Auditor Intern și sesiuni periodice de perfecționare.

Existența unui manager de energie pentru industrie, instruit și certificat, este o cerință legală pentru companiile care au un consum de energie mai mare de 1.000 tep/an. În conformitate cu această cerință, avem manageri de energie certificați în toate diviziile noastre.

Acțiunile noastre cheie privind eficiența energetică

Standardul de Management de Mediu al Grupului prevede ca toate sectoarele de business să utilizeze energia în mod responsabil, să conserve resursele de energie primară și să implementeze planuri de management al energiei în conformitate cu ISO 50001. Sistemul de Management al Energiei certificat conform ISO 50001 acoperă aproximativ 70% din amplasamentele OMV Petrom.

Eficiența energetică presupune intervenții majore pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului de energie. În acest sens, OMV Petrom a menținut un parteneriat strategic cu Energy Policy Group (EPG) privind inițiativa pentru eficiență energetică “România Eficientă”, o inițiativă unică în România despre care puteți afla mai multe detalii în secțiunea despre investiții comunitare a acestui raport.

Gestionarea eficientă a consumului de energie reduce impactul asupra mediului și costurile de mediu asociate operațiunilor noastre, crește economiile financiare legate de creșterea eficienței energetice, previne nerespectarea cerințelor de reglementare privind utilizarea energiei și atenuează efectele climatice ale emisiilor de GES.

Măsurile noastre privind eficiența energetică sunt strâns legate de îmbunătățiri de natură tehnică și de optimizarea proceselor pentru reducerea consumului de energie, dar cu obținerea acelorași rezultate operaționale și, implicit, de reducere a emisiilor de GES.

Rafinăria Petrobrazi a pornit într-o călătorie lungă către atingerea unei înalte performanțe în ceea ce privește eficiența energetică, confirmată de participarea în cadrul unei evaluări comparative realizate de un furnizor anonim, cunoscut sub numele de Solomon Associates. Conform studiilor de evaluare comparativă, programele de eficiență energetică definite pentru anul în curs, precum și țintele stabilite pe termen lung, ne-au clasat printre cele mai performante companii evaluate.

În acest scop, am explorat abordări și soluții susținute de cele mai recente tehnologii digitale pentru a îmbunătăți semnificativ indicele de intensitate energetică, în cadrul unei economii globale din ce în ce mai complexă.

Soluția pentru creșterea eficienței energetice ar necesita o abordare în mai multe faze prin care, progresiv, OMV Petrom să definească, să măsoare, să analizeze, să îmbunătățească și să controleze performanța energetică, folosind metode aliniate la tehnologii care pot transforma managementul performanței energetice.

În 2021 am finalizat proiectul pilot Energy Management Solution (EMS) pentru unitatea de distilare a țițeiului de la Petrobrazi, care a implicat o soluție software de analiză cu furnizare de date în timp real. Proiectul urmărește monitorizarea consumului de energie și a pierderilor de energie din perspectivă operațională și de proiectare. Acest proiect a fost aplicat pentru pompa de alimentare cu țiței, trenul de preîncălzire a țițeiului, pentru schimbătoarele de căldură precum și cuptorul de distilare. Rezultatele urmează să fie analizate în 2022.

De asemenea, Rafinăria Petrobrazi și-a continuat drumul in procesul de digitalizare în scopul îmbunătățirii eficienței energetice prin aplicarea de măsuri operaționale și proiectarea de noi soluții pentru reducerea consumul de energie.

Inițiativele Upstream din 2021 au inclus automatizarea pompelor de ulei, cu piston la Parcul Suplac, Zona de Producție Crișana – economia de energie rezultă din înlocuirea regimului de funcționare continuă, cu unul intermitent, conform indicatoarelor de nivel din separatorul de ulei. O altă inițiativă a fost optimizarea livrării gazelor la Stația Bărbuncești, Zona de Producție Moldova. Optimizarea constă în adaptarea regimului compresorului la nevoile consumatorilor, în 2021 principalul consumator fiind comunitatea locală din apropiere. Inițiativele la nivel central au inclus înlocuirea iluminatului clasic cu cel LED în clădirea Petrom City – proiect care continuă și se estimează că va fi finalizat în 2022, obiectivul fiind reducerea consumului de energie.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

În 2021, consumul total de energie a fost de 45,06 PJ

Sistemul de Management al Energiei certificat conform ISO 50001 acoperă aproximativ 70% din amplasamentele OMV Petrom 

Perspectivă

Planificarea se realizează în cadrul sistemului nostru de management al energiei. Proiectele noastre planificate în E&P includ:

  • Zona de Producție Moldova – Modernizarea stației de compresoare Bărbuncești: cele 12 compresoare XOB vor fi înlocuite cu 3 noi compresoare cu șurub și convertoare de frecvență
  • Zona de Producție Moldova – Relocarea CET Comănești: proiectul constă în relocarea celor 3 motoare de la CET Comănești în 3 locații noi, pentru valorificarea energiei termice și electrice

La nivel central, înlocuirea iluminatului clasic cu tehnologie LED, va continua în 2022.