Siguranța Proceselor

De ce este important?

Managementul siguranței proceselor (PSM) constă în identificarea, analiza, evaluarea și luarea de măsuri pentru prevenirea evacuărilor necontrolate de substanțe periculoase și a accidentelor de proces care ar putea apărea ca urmare a avariilor care se pot produce în procesul tehnologic, a anumitor erori apărute în procedurile de lucru sau din cauza funcționării defectuoase a echipamentelor. Procesul se aplică managementului pericolelor asociate cu proprietățile chimice și fizice ale substanțelor manipulate în activitățile noastre din ariile de activitate petrol, gaze și energie.

Incidentele legate de siguranța proceselor sunt acelea care au consecințe majore dar frecvență scăzută, ceea ce înseamnă că, adesea, angajații nu au experiență directă sau nu cunosc cauzele și natura unor astfel de incidente. Prin urmare, de o foarte mare importanță este monitorizarea riscului de producere al unui astfel de eveniment, alocarea de resurse, suficiente, pentru a gestiona aceste riscuri și a împărtăși învățămintele astfel încât evenimentele similare să poată fi prevenite, la nivelul întregului Grup.

Angajamentul nostru

Angajamentul nostru este de a ne păstra o poziție de lider în ceea ce privește rata evenimentelor de siguranță a proceselor (Process Safety Event Rate), valoarea de referință fiind 0,18. Depunem eforturi constante pentru îmbunătățirea continuă a performanței noastre în materie de siguranță, prin îmbunătățirea continuă a cunoștințelor, prin schimbul de experiență în domeniul siguranței proceselor și prin menținerea colaborării externe, cu organizații prestigioase, de profil, cum este Centrul European pentru Siguranța Proceselor (European Process Safety Center – EPSC), al cărui membru suntem.

OMV Petrom este membru cu drepturi depline al EPSC, o rețea finanțată de industria petrol și gaze, al cărei scop este acela de a se constitui ca un for independent de leadership și sprijin pentru tot ce înseamnă siguranța proceselor în Europa. OMV Petrom face parte din Comitetul Tehnic de Coordonare al EPSC și dintr-o serie de grupuri de lucru, inclusiv Principiile Siguranței Proceselor, Digitalizare, Metode de evaluare a riscurilor semi-cantitative și Tranziția energetică.

De asemenea, OMV Petrom face parte din proiectul CCPS Beacon. Buletinul informativ Beacon sponsorizat și produs de CCPS (Centrul pentru Siguranța a Proceselor Chimice) este o resursă care vizează transmiterea de mesaje privind siguranța procesului către operatorii instalațiilor și către personalul implicat în procesul de producție. Buletinul informativ lunar acoperă o gamă largă de subiecte privind siguranța procesului și este livrat în companie, ca și lecții învățate din experiența altor companii și industrii.

Buletinul informativ Beacon este distribuit întregului grup OMV Petrom, pentru informare și dezbatere, și oferă un mijloc important de comunicare la nivel global pe subiecte legate de siguranța procesului, fiind menit să transmită informații, să prezinte accidente care au avut loc, lecțiile învățate, precum și mijloace practice pentru a preveni reapariția acestora.

Măsurăm

Indicatorii leading (proactivi) și lagging (reactivi) oferă informații utile pentru îmbunătățirea siguranței proceselor și reducerea riscurilor de apariție a unor pericole majore, prin identificarea tendințelor și prin scoaterea în evidență a cauzelor astfel încât să poată fi luate măsuri de prevenire. OMV Group a adaptat o abordare pe 4 nivele pentru indicatorii de performanta cheie (KPI) privind siguranța procesului, în conformitate cu recomandările Institutului American de Petrol (practică recomandată 754) și raportul IOGP 456.

Ca și abordare pentru măsurarea activității, a statusului sau performantei, indicatorii privind siguranța procesului sunt clasificați pe patru nivele de indicatori proactivi (leading) și reactivi (lagging). Indicatorii de Nivel 1 (Tier 1) și Nivel 2 (Tier 2) sunt indicatori utilizați pentru raportările externe, iar cei de Nivel 3 (Tier 3) și Nivel 4 (Tier 4) sunt exclusiv pentru uz intern. Anexa 3 a Standardului de management al siguranței proceselor al Grupului, oferă îndrumări cu privire la raportarea evenimentelor de siguranță a proceselor de Nivel 1 (Tier 1) și 2 (Tier 2) (așa cum sunt definite în recomandările API 754), indicatori care sunt raportați extern pentru benchmarking (IOGP, CONCAWE, EPSC, CEFIC), și pentru colectarea indicatorilor cheie de performanță (KPI) de Nivel 3 (Tier 3) care sunt raportați pentru a evalua performanta barierelor care gestioneazaă riscul asociat evenimentelor de siguranța proceselor.

Acționăm

Managementul siguranței proceselor în operațiunile noastre are scopul de a minimiza riscul de apariție a unui accident major care poate avea un impact semnificativ asupra oamenilor, mediului, activelor companiei, producției și reputației la un valori tolerabile, și de a asigura existența mecanismelor necesare de diminuare a afectelor, de pregătire pentru intervenție în cazul producerii unui accident, și de a contribui la continuitatea afacerii, prin controlul pierderilor.

Un management eficient al siguranței proceselor necesită luarea în considerare a tuturor elementelor de protecție:

 • Integritatea proiectării, Integritatea proceselor, Integritatea activelor
 • Angajații și cultura organizațională
 • Politicile și practicile documentate

La nivel Corporativ, există un Expert senior în siguranța proceselor care face parte din echipa Departamentului de Siguranță. Mai mult, în Downstream, în Rafinăria Petrobrazi, un Expert senior în siguranța proceselor face parte din echipa departamentului HSSE, iar în Upstream la nivelul sediului central există un departament dedicat pentru siguranța și integritatea proceselor care implementează inițiative, proiecte, activități specifice. La nivelul Zonelor de Producție, există o echipă dedicată pentru siguranța și integritatea proceselor, care include un lider de echipă și un inginer pentru siguranța proceselor.

Siguranța proceselor are de-a face cu riscurile asociate cu pierderile din conținutul primar (Loss of Primary Containment – LOPC), din instalațiile utilizate în operațiunile de foraj și producție. Acestea includ instalații de foraj și echipamente utilizate pentru a procesa, depozita și transfera materiale, inclusiv sisteme auxiliare, cum ar fi elementele de stocare primară (precum conducte, rezervoare etc.), zone auxiliare (precum cazane de abur și stații de tratare a apelor uzate), facilități de remediere, și conducte de distribuție.

În sfera de aplicare intră toate activitățile legate de operațiunile de foraj, producție și procesare, inclusiv operațiunile de pornire sau oprire a instalațiilor, activitățile de construire sau dezafectare precum și evenimentele asociate cu sabotajul, terorismul, vremea extremă, cutremurele sau alte cauze indirecte.

Siguranța și Integritatea Proceselor reprezintă o prioritate pentru OMV Petrom. Divizia Upstream beneficiază de un buget dedicat și concentrat pe reducerea riscurilor pentru instalații și rețele de conducte.

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore definește în mod clar modul în care pot fi prevenite incidentele legate de siguranța procesului (frecvență scăzută – consecințe mai mari). Cerințele specifice de siguranță a procesului sunt definite la nivel de Grup, în Standard privind Managementul Siguranței Procesului care definește cerințele minime și cadrul pentru gestionarea aspectelor privind Siguranța Proceselor în cadrul Grupului OMV și oferă îndrumări cu privire la modul în care aceasta este integrată în managementul HSSE al Grupului OMV.

Sistemul de Management al Siguranței Proceselor este aliniat cu Directiva HSSE a Grupului OMV și cu Sistemul de Management al Grupului OMV. Această structură acoperă într-o manieră cuprinzătoare toate activitățile care sunt recomandate de legislațiile relevante și de cele mai bune practici disponibile. Specificațiile cerințelor privind Siguranța Proceselor sunt descrise cu referire la fiecare dintre cele 12 elemente ale Directivei HSSE pentru a asigura acest sistem este aliniat la cadrul existent de management HSSE în OMV. Aspectele cheie privind prevenirea producerii de accidente majore sunt identificarea pericolelor privind siguranța procesului, evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor de control. Aceste aspecte cheie sunt definite în Standardul de Management al Riscului HSSE, la nivel de Grup, care include ghiduri specifice pentru evaluarea riscurilor specifice; de exemplu evaluarea riscurilor la locul de muncă, evaluarea riscurilor pentru sănătate, HAZID, HAZOP. 

Fiecare Divizie a afacerii (Upstream și Downstream) a dezvoltat reglementări specifice care definesc cerințele de siguranță a procesului, de la proiectarea până la operarea și întreținerea echipamentelor, sistemelor și instalațiilor de proces. Toate standardele legate de siguranța proceselor sunt disponibile pe o platformă centrală la nivel de grup (REAL- Regulations Alignment Platform) (M-Files). Exemple de standarde aferente Diviziei Downstream includ Managementul Siguranței Proceselor, Managementul Schimbării, Revizuiri de Siguranță înainte de pornire, Documentație Tehnică, Definiții și Raportare a Indicatorilor de Performanță privind Siguranța Proceselor (PSPI), Evaluarea Internă a Performanței Siguranței Proceselor, Analiza Nivelului de Protecție (LOPA), dezactivarea interblocărilor (Interlock Bypass), Pregătire pentru Situații de Urgență și Capacitatea de Răspuns. 

Standardele Upstream includ Siguranța și integritatea proceselor în inginerie și proiectare, Controlul dezactivărilor sistemelor de siguranță, Managementul Documentelor pentru proiecte și operațiuni, Elemente Critice de Siguranță și altele.

 

Verificăm

Performanța în materie de siguranță, în general, și performanța privind siguranța proceselor, în particular sunt evaluate în timpul întâlnirilor Comitetului de siguranță/ HSSE, organizate la diferite niveluri ale organizației, de exemplu, Comitetul Director privind Siguranța al OMV Petrom, Comitetul HSSE Upstream, Comitetul de siguranță al Petrobrazi, Comitetul HSSE la nivel de Zonă de Producție. În astfel de întâlniri, siguranța procesului este o parte importantă a discuției, cu accent pe proiecte, inițiative, obiective, indicatori de performanță (KPI) și luarea de decizii.

La nivelul fiecărei Zone de Producție / rafinărie se pregătește un Raport anual privind siguranța proceselor care conține toate proiectele, activitățile, obiectivele, indicatorii cheie de performanță, oferind o imagine de ansamblu la nivel local. Raportul este semnat de Managerul Zonei de Producție.

Indicatorii de performanță (PSPI), clasificați pe nivele (Tier), sunt înregistrați și monitorizați în sistemul de raportare Synergi.

O verificare a evenimentelor de siguranță a procesului raportate în Synergy este efectuată lunar de către responsabilul nominalizat. Obiectivul verificării este de a îmbunătăți raportarea incidentelor privind siguranța proceselor și de a permite o analiză adecvată, de a trage concluzii asupra performanței, de a identifica acțiunile de îmbunătățire și de a preveni reapariția unor astfel de incidente. Toate evenimentele de Nivel 1 și 2 sunt investigate, iar lecțiile învățate sunt diseminate în organizație. Toate incidentele sunt identificate și raportate adecvat și în timp util. Incidentele legate de siguranța în muncă care pot aduce daune oamenilor, mediului, activelor sau reputației sunt investigate amănunțit pentru a determina cauzele directe și cauzele sistemice, pentru a învăța din aceste incidente și a preveni reaparitția unor incidente similare.

Evenimentele de siguranța procesului de Nivel 1 și de Nivel 2 oferă informații de bază privind performanța și sunt măsurate în fiecare an pentru a obține o imagine de ansamblu consecventă a performanței Companiei privind siguranța procesului. Pe lângă incidentele de siguranță a proceselor de Nivel 1 și 2, monitorizăm evenimentele de Nivel 3 de siguranță a procesului pentru o evaluare mai bună a barierelor critice. Monitorizarea și raportarea evenimentelor de Nivel 3 oferă o imagine de ansamblu asupra provocărilor la adresa sistemelor de siguranță, permițând identificarea și corectarea vulnerabilității barierelor la nivelul instalației.

Sunt realizate audituri MAE (Major accident event – eveniment privind un accident major) și verificări privind conformarea cu prevederile legislative.

Prevenirea scurgerilor de hidrocarburi

OMV Petrom deține un Sistem de Management pentru Integritatea Sondelor pentru a se asigura că integritatea tehnică a acestora este menținută pe tot parcursul ciclului lor de viață și că sunt prevenite scurgerile de petrol. Aplicăm mai multe standarde interne și specifice industriei atunci când proiectăm sondele, cum ar fi Standardul Tehnic pentru proiectarea sondelor al OMV Petrom, inclusiv Cerința Tehnică OMV Petrom (pentru proiectarea carcasei și integritatea barierei sondei, Sistemul de Management pentru Integritatea Sondelor OMV Petrom pentru documentele interne pe parcursul ciclului de viață al sondelor, în conformitate cu standardele internaționale: API, ISO 16530 și NORSOK).

Dispozitivul de prevenire a exploziei (Blowout preventer BOP) este un dispozitiv de siguranță important pentru forajul offshore. Aceste dispozitive sunt instalate și testate pentru fiecare program de forare și reparații capitale. Verificăm, de asemenea, integritatea cimentărilor coloanelor după forarea sondelor noi, pentru a obține o imagine asupra calității cimentului. Pentru sondele active, efectuăm frecvent inspecții vizuale, iar testarea funcțională a valvelor are loc periodic, conform
planificării pentru operațiuni offshore.

OMV Petrom respectă Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor offshore de petrol și gaze. Obiectivul directivei este de a reduce pe cât posibil apariția accidentelor majore și de a limita consecințele acestora, sporind astfel protecția mediului marin împotriva poluării. În conformitate cu prevederile legislative din România, anual trebuie emise rapoarte de integritate a sondelor, pentru controlul în
timpul operațiunilor de forare și reparații, de către un organism de verificare independent.

Integritatea conductelor

În 2021, OMV Petrom a continuat să-și îmbunătățească Programul de Management al Integrității Conductelor în Upstream. Pentru completarea Sistemului de Management al Integrității Conductelor, a fost introdus Registrului Integrat al Riscurilor. Acesta nu vizează doar conductele cu risc ridicat, ci prevede și o prioritizare astfel încât să poată fi abordate cu prioritate cele care trebuie să beneficieze de măsuri pentru reducerea riscurilor mai mari. Planurile de Management al Coroziunii dezvoltate în 2020 au fost implementate și în momentul de față susțin integritatea și longevitatea conductelor prin implementarea activităților de curățare, inspectarea și introducerea de substanțe inhibitoare, alături de noi tehnici de monitorizare a coroziunii. Acoperirile exterioare și protecția catodică (PC) sunt obligatorii pentru toate conductele metalice noi, conform prevederilor standardelor și procedurilor Grupului. În cadrul OMV Petrom Upstream, toate conductele noi sunt acum construite și protejate în conformitate cu Standardul inter-divizional (Upstream și Downstream) privind protecția catodică. Aplicarea acoperirii exterioare pentru îmbinările pentru conductele onshore se realizeză conform standardelor pentru protecție catodică de acoperire în îmbinările din teren pentru conductele terestre se face pe baza standardului pentru acoperirea conductelor și acoperirea pentru îmbinări, dezvoltat conform standardului internațional EN ISO 21809 pentru industriile de petrol și gaze naturale privind acoperiri exterioare pentru conducte îngropate și semi-îngropate și DIN 30670 Izolații din polietilenă pentru conducte și fitinguri din oțel și EN 12068 Protecție catodică – Izolații organice exterioare – Benzi și materiale contractibile. 

Protecția catodică respectă cerințele pentru proiectarea, construcția, operarea și mentenanța sistemelor de protecție catodică pentru conductele metalice terestre îngropate cu și fără influența surselor electrice externe. Cerințele definite în regulamentul nostru se bazează pe standardul internațional EN ISO 15589-1: 2017 (D) Industrii de petrol, petrochimice și gaze naturale.

În Divizia Upstream există un program de inspecție a conductelor, care va fi implementat pentru toate conductele, utilizând capabiltățile de inspecție internă, acolo unde este posibil. Toate inspecțiile sunt gestionate și planificate în SAP CMMS (Sistem computerizat de management al activităților de mentenanță). Programul de inspecție a conductelor utilizează abordarea bazată pe risc, în care, momentul realizării „următoarei inspecții” ține seama de rezultatele inspecției anterioare, împreună cu măsurătorile cuponului de coroziune și analiza fluidelor și a resturilor rezultate în timpul operațiilor de godevilare și de curățare. În cazul în care godevilarea nu este posibilă, se efectuează la fața locului măsurători ale grosimii peretelui în punctele critice și se decid de asemenea „următoarele date de inspecție”, pe baza rezultatelor. În mod normal, acestea variază între 2 și 6 ani. De asemnea, noi tehnologii de testare precum testarea cu unde ghidate și ultasunete sunt testate, cu scopul de a îmbunătății integritatea segmentelor de conducte care sunt greu de inspectat.

Pe lângă programele de inspecție și integritate a conductelor menționate mai sus, OMV Petrom continuă să reducă numărul de kilometri de conducte prin mai multe proiecte de optimizare a operațiunilor, care vor reduce riscul de expunere prin renunțarea la numeroase conducte îmbătrânite, menținând în același timp o producție optimă.

În Downstream, un management eficient al integrității în cadrul Rafinăriei Petrobrazi este susținut de un program de inspecții coerent. Scopul activităților de inspecție este a asigura maximizarea duratei operaționale a echipamentelor, prin respectarea prevederilor legale și de siguranță, optimizând în același timp și riscurile asociate. Inspecțiile cheie programate sunt pentru conducte, rezervoare, cazane, recipiente și conducte sub presiune. Datele relevante, de la înregistrarea și monitorizarea rezultatelor inspecțiilor, până la cazurile deschise, care necesită intervenție și remediere, sunt gestionate în modulul SAP AIDA (Asset Integrity Data Assistant).

 

Instruim

Instruirile livrate angajaților noștri includ Ateliere de lucru care adresează evenimentele ce țin de siguranța proceselor, cursuri MoC, campanii de conștientizare și toate celelalte calificări cerute de legislația în vigoare. Toate acestea fac parte dintr-un plan de instruire bine definit. Utilizăm de asemenea, o platformă de colaborare online (Process Safety Network) care include o bibliotecă, un forum de discuții și o serie de alte funcții utile, cum ar fi sesiuni virtuale periodice pentru schimbul de informații privind siguranța proceselor în cadrul Grupului, cu participanți din mai multe țări ale Grupului, din diferite arii de expertiză. Participarea top managementului la aceste sesiuni online transmite un mesaj clar că siguranța proceselor este importantă și demonstrează implicit angajamentul companiei.

Planificăm

Planurile noastre anuale HSSE includ inițiativele privind siguranța proceselor.

Cele mai relevante 255 de acțiuni, care reprezintă o reducere a riscului cu 80%, sunt incluse în planul pe termen mediu (MTP) și sunt planificate pentru execuție în cadrul proiectelor de investiții, al activităților operaționale (OPEX) sau prin oprirea/închiderea instalațiilor și a conductelor.

Acțiunile noastre cheie privind siguranța proceselor

În 2021, inițiativele privind siguranța proceselor au rămas de interes major pentru companie, chiar dacă pandemia a influențat întreaga activitate.

În Downstream, managementul eficient al integrității în cadrul Rafinăriei Petrobrazi a fost susținut de un program clar de inspecții. Scopul activităților de inspecție este de a asigura maximizarea duratei operaționale a echipamentelor, prin respectarea prevederilor legale și de siguranță, reducând în același timp și riscurile asociate. Practica a continuat și în 2021, cu inspecții cheie programate pentru conducte, rezervoare, cazane, recipiente și conducte sub presiune. Acțiunile cheie privind siguranța proceselor au fost direcționate către dezvoltarea Foii de parcurs privind siguranța proceselor pentru rafinărie, pentru perioada următoare (2021-2025). Programul Retro-HAZOP a început în 2011 și a continuat pe tot parcursul anului 2021. Statusul măsurilor Retro-HAZOP este urmărit în mod continuu. Toate măsurile cu risc ridicat din programul Retro-HAZOP și din alte studii de analiza a pericolelor (PHA) au stat la baza dezvoltării Registrului Integrat de Risc (IGRR) la nivel de rafinărie.

În Upstream au fost stabiliți următorii indicatori cheie de performanță (KPI) pentru Siguranța Proceselor:

 • Elaborarea planului de acțiuni (PS Roadmap) pentru siguranța proceselor pentru 5 unități per Zonă de Producție
 • Finalizarea registrului integrat de risc (IGRR) și analizei cost-beneficiu pentru toate acțiunile cu risc ridicat atât pentru conducte, cât și pentru instalații
 • Înlocuirea a 32 compresoare de gaz instrumental cu aer instrumental până la sfârșitul anului 2021
 • Izolarea și scoaterea din funcțiune a decantoarelor (29), a rezervoarelor atmosferice de depozitare (128) care nu mai sunt în funcțiune, pentru a evita utilizarea lor 
 • 14 conducte cu risc ridicat înlocuite până la sfârșitul anului 2021
 • Dezvoltarea a 100 de Planuri de Management al Coroziunii pentru conducte și instalații care urmează să fie implementate în 2022

Audituri în 2021

Ca parte a identificării și gestionării accidentelor majore au fost efectuate două audituri privind prevenirea producerii unui accident major (MAE): unul în cadrul Petromar Offshore, realizat de o echipă mixtă (auditor extern și experți OMV și OMV Petrom) și al doilea în Depozitul de țiței Poiana Lacului (Zona de Producție Muntenia Vest). Din cauza restricțiilor COVID-19 au fost realizate interviuri online.

Au fost efectuate două audituri on-line de conformare privind legislația: unul în Upstream (Zona de Producție Muntenia Vest) și celălalt în Downstream (Petrom Aviation).

Ca parte a planului HSSE 2021, a fost efectuată o evaluare privind Managementul Schimbării (MOC) de către coordonatorii MOC divizionali din Downstream și Upstream. Departamentul Siguranță Corporativă a efectuat două verificări la fața locului privind aplicarea Managementului Schimbării (MOC): unul în Upstream (în departamentul Conducte și Lucrări Civile) și celălalt în Downstream – Centrala electrică Brazi.

Instruiri în 2021

Două ateliere de lucru (workshop-uri) privind raportarea evenimentelor legate de siguranța proceselor în Synergi, pentru reprezentanții Upstream (Siguranța proceselor și HSSE). 

Au fost desfășurate două sesiuni de instruire privind Managementul Schimbării (MOC) la nivel corporativ și au fost instruiți 124 de angajați. 

O campanie de conștientizare privind exploziile a fost realizată pentru Divizia Downstream.

Analiza comparativă (benchmark) EPSC pentru 2020 – În calitate de membru al EPSC (European Process Safety Centre), OMV Petrom participă la procesul de benchmarking privind siguranța proceselor încă din 2017. Performanța OMV Petrom, în comparație cu membrii EPSC care au participat la acest proces este prezentată mai jos:

Rata PSE (Evenimente privind Siguranța Procesului)
AnToate rezultatele EPSC (API& ICCA&CEFIC)EPSC doar ICCAEPSC doar APIOMV Petrom
20200,841,700,340,11
20191,202,100,530,11
20181,001,500,510,13
20171,101,000,720,06

 

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

În 2021, rata de producere a incidentelor de siguranță a procesului (PSE) a fost 0,14. Acțiunile cu risc ridicat sunt incluse în Registrul Integrat de Riscuri (IGRR) și sunt prioritizate în funcție de reducerea cea mai mare a riscului obținută per euro cheltuit. Este planificat să fie atinsă o reducere a riscului cu 80% până în 2025.

Evenimente privind Siguranța Procesului
 202120202019
Nivel 1133
Nivel 2 (Tier 2)744
Total877
Evenimentele privind Siguranța Procesului împărțite pe ani, niveluri, total pe țară și total pe companie sunt prezentate în secțiunea Performanța în detaliu
Progres

Instrument digital pentru monitorizarea integrității – proces de monitorizare îmbunătățit pentru prevenirea scurgerilor

OMV Petrom a implementat un instrument digital pentru monitorizarea integrității sondelor, recunoscut în industrie. Astfel, monitorizăm și urmărim starea fiecărei bariere de protecție a sondelor pentru a menține hidrocarburile într-un sistem închis și controlat în vederea prevenirii scurgerilor și poluării mediului, precum și pentru a asigura protecția angajaților și comunităților. Folosim acest instrument pentru a evalua riscurile privind integritatea sondelor, pentru a prioritiza inspecțiile de integritate a sondelor și pentru a implementa măsurile adecvate de reducere a riscurilor. În prezent, fiecare sondă offshore activă este inclusă și monitorizată prin intermediul acestui software. Scopul nostru este de a implementa acest software pentru toate sondele noastre, iar până la sfârșitul anului 2021 am reușit acest lucru pentru 3.600 de sonde, reprezentând 50% din totalul sondelor incluse în proiect.

Perspectivă

Planul HSSE aferent anului 2022 include următoarele obiective privind Siguranța Proceselor, definite și aplicabile atât în Upstream cât și în Downstream:

 • Stabilirea planurilor de acțiuni privind siguranța proceselor (PS RoadMap) pentru locațiile care nu dețin un astfel de document
 • Integrarea în toate planurile de actțiuni (PS Roadmap) existente și noi, a unui plan de reducere a riscurilor pentru perioada 2022 – 2025, inclusiv aprobarea MTP pentru închiderea acțiunilor incluse în Registrul Integrat de Riscuri (IGRR) pentru a reduce riscurile cu 80% până la sfârșitul anului 2025 (pe baza statusului din IGRR la sfârșitul anului 2021)
 • Realizarea acțiunilor definite în planurile de actțiuni (PS Roadmap) existente privind Siguranța Proceselor 
 • Actualizarea trimestrială a Registrului Integrat de Riscuri
 • Efectuarea auditurilor de Management al schimbării, conform planului de audit și raportare în platforma Synergi
 • Implementarea monitorizării PHA (Process hazard assessment- evaluarea pericolelor de proces în Synergi inclusiv colectarea datelor (tipul și data studiului) privind studiile PHA și dezvoltarea unui program PHA pentru instalațiile fără studiu PHA
 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor în materie de siguranță a proceselor angajaților și a contractorilor relevanți printr-un program de formare privind siguranța proceselor pentru perioada 2022 – 2025, utilizând modulele existente CBT (Computer based Training – training sesiune de instruire online) privind siguranța proceselor
 • Analiza evenimentelor de siguranța proceselor (PSE) de Nivel 1 și 2 începând cu 2016 pentru a identifica cauzele comune și obținerea de noi informații
 • Îmbunătățirea calității raportării privind siguranța procesului în Synergi prin furnizarea de instruire, controlul calității înregistrărilor privind siguranța procesului în Synergi și feedback la rapoarte