Siguranța ocupațională

De ce este important?

Siguranța este un element cheie esențial pentru industria noastră și face parte din toate procesele de management al recrutării, promovării și performanței individuale din OMV Petrom. Grupul nostru activează într-un domeniu cu risc ridicat, unde substanțele inflamabile și toxice prezente pe amplasamentele noastre pot constitui un risc important pentru siguranța angajaților, contractorilor și vecinilor noștri.

Angajamentul nostru

Angajamentul nostru strategic este de a avea Zero decese în accidente de muncă și de a menține sub 0,30 valoarea indicatorului de performanță LTIR – Lost Time Injury Rate, respectiv frecvența incidentelor cu timp de lucru pierdut.

OMV Petrom își propune să adere la cele mai înalte standarde pentru a oferi angajaților și contractorilor săi un loc de muncă cu condiții optime de siguranță. Sistemul nostru de management al siguranței se bazează pe politica HSSE, Directiva HSSE și pe reglementări corporative cum ar fi Managementul riscurilor HSSE, Managementul siguranței ocupaționale, Managementul HSSE al contractorilor, Managementul substanțelor periculoase, Transportul personalului, Raportarea, investigarea și clasificarea incidentelor, care împreună oferă cadrul pentru managementul aspectelor de siguranță. Reglementările noastre corporative sunt susținute de proceduri și standarde aplicate la nivel de Divizie, precum și de instrucțiuni de lucru specifice, aplicabile local acolo unde este necesar.

Măsurăm

Am stabilit indicatori – cheie de performanță (Key Performance Indicators – KPI) pentru monitorizarea performanței noastre în materie de siguranță, pe care îi revizuim trimestrial în cadrul Comitetului pentru Siguranță, iar pe baza rezultatelor definim și implementăm acțiuni de îmbunătățire. Indicatorii de performanță privind siguranța sunt monitorizați la nivel de divizie, unitate de business și locație operațională.

Acționăm

Politica noastră HSSE afirmă clar: „Succesul în afaceri, pe termen lung, al OMV Petrom depinde de abilitatea noastră de a îmbunătăți continuu calitatea activităților, protejând în același timp oamenii, mediul înconjurător, bunurile și reputația companiei. Prin urmare, aspectele HSSE reprezintă părți integrante ale afacerii noastre.”

Managementul riscului – constituie o parte importantă a sistemului de management al siguranței ocupaționale. Evaluările de risc sunt realizate și incluse în diferite procese, precum:

 • Evaluarea riscurilor la locul de muncă – o evaluare care este revizuită atunci când condițiile de muncă sunt modificate sau după ce au avut loc accidente, procesul fiind cerut atât de legislație cât și de standardul intern de management al riscurilor.
 • Sistemul permiselor de lucru – un proces documentat, utilizat pentru autorizarea și gestionarea lucrărilor identificate ca având un grad semnificativ de periculozitate, care are ca scop punerea în aplicare a tuturor măsurilor de siguranță înainte de începerea lucrărilor. Acest sistem este susținut de cerințe operaționale suplimentare și, împreună, ele constituie Sistemele de lucru în condiții de siguranță (de exemplu, operațiuni de ridicare, izolații electrice și mecanice, excavații, lucrul la înălțime, operațiuni simultane). Elementul principal al sistemului este Analiza siguranței sarcinii (JSA – Job Safety Analysis) de lucru sau Evaluarea riscului sarcinii de lucru, care trebuie efectuată fie că activitatea este executată pe baza unei autorizații verbale (ex.o activitate de rutină), fie pe baza unei autorizări scrise (ex. o activitate specială). Această analiză împarte munca în faze, iar pentru fiecare dintre ele sunt identificate pericolele și măsurile de control asociate. Conținutul analizei este discutat în timpul discuției Toolbox, înainte de a începe lucrul. Discuția este coordonată de șeful echipei de lucru.
 • Management of Change (MoC) – un proces aplicat ori de câte ori intervine o schimbare care ar putea avea consecințe negative sau pozitive pentru oameni (sănătate și siguranță), mediu, calitate și clienți, care ar putea genera pierderi financiare și de bunuri/active, consecințe reputaționale, impact în mass-media și cu privire la conformarea cu diferite cerințe externe și interne.
 • Managementul călătoriei – o evaluare care se realizează înainte de o călătorie pe baza unui formular și cerințelor menționate în standardul de la nivel de Grup „Transportul personalului”.
 • Riscul HSSE al contractelor – o evaluare a riscului realizată în faza de planificare a unui proces de contractare; evaluarea este legată de nivelul riscurilor HSSE asociate activităților contractate, determinând dacă serviciile prezintă riscuri HSSE ridicate, medii sau scăzute.

În procesul nostru de management al riscurilor sunt identificate pericolele, sunt evaluate riscurile și sunt stabilite și implementate măsurile pentru reducerea acestora.

Conform Standardului de Grup „Managementul HSSE al contractorilor”, toate contractele noastre specifică aplicarea de către contractori pentru subcontractorii lor a cerințelor de calificare și management HSSE similare cu cele aplicate de OMV.

Verificăm

Certificarea ISO 45001: 2018 acoperă 49% dintre angajații noștri din toate diviziile de afaceri ale OMV Petrom.

Riscurile importante și măsurile de diminuare aferente sunt evaluate și monitorizate în cadrul procesului EWRM (Enterprise Wide Risk Management) – Managementul Riscurilor la nivel de companie se documentează într-o bază de date gestionată la nivel de grup (Active Risk Management System) și se raportează managementului superior de două ori pe an sau ad-hoc ori de câte ori apar probleme. Implicarea directă a managementului de la nivelul superior al organizației în revizuirea riscurilor identificate, reprezintă o prioritate. Locațiile operaționale ale companiei sunt auditate în mod regulat pe baza unui program de audit HSSE gestionat atât la nivel de Grup cat și la nivel de divizie și în care sunt incluse și audituri la contractori.

Inspecțiile și vizitele la în locație sunt efectuate în mod regulat de către organizația HSSE operațională, domeniile de interes fiind în 2021 conformarea cu cerințele Permisului de lucru, corectitudinea analizei de siguranță a sarcinii de lucru (JSA) și subiecte care sunt abordate în cadrul ședințelor Toolbox Talk.

Instruim

Procesul de instruire este definit în Standardul de Grup „Conștientizarea și competențe HSSE” (revizuit în noiembrie 2021). În noul standard, cerințele HSSE, inclusiv siguranța, sunt definite pentru diferite categorii de angajați. Matricele de instruire la nivel de divizie sunt în etapa de dezvoltare, instruirile fiind oferite în funcție de nevoile operaționale, însă întregul personal trebuie să fie familiarizat cu Politica HSSE, cu reglementările interne HSSE și cu legislația relevantă. Angajații OMV Petrom de la toate nivelurile organizaționale sunt instruiți în mod regulat cu privire la rolurile și responsabilitățile lor. Procesul care reglementează emiterea alertelor de siguranță și lecțiile învățate face parte din Standardul nostru de Raportare, Investigare și Clasificare a Incidentelor.

Focus pe siguranța contractorilor: Siguranța contractorilor noștri este la fel de importantă ca și siguranța propriilor noștri angajați. Din acest motiv, am stabilit procese care solicita contractorilor să își desfășoare activitatea în conformitate cu cerințele standardelor noastre. Procesul de Management HSSE al contractorilor începe atunci când definim activitatea care urmează a fi prestată, cu detalierea cerințelor HSSE și a indicatorilor cheie de performanță (KPI) HSSE și continuă cu etapa de licitație în care audităm capabilitățile HSSE, dacă este necesar. Înainte de începerea lucrărilor pe amplasament, așteptările și cerințele în materie de HSSE sunt reiterate în timpul ședințelor de începere a proiectului/contractului, a instruirii HSSE și instruirilor specifice fiecărei locații, precum și în timpul celorlalte întâlniri dintre reprezentanții OMV Petrom și contractori.

Monitorizarea contractorilor noștri se realizează prin intermediul auditurilor (39 în anul 2021), inspecțiilor, ședințelor privind calitatea serviciilor prestate, forumuri, etc. În anul 2021 Standardul de Grup „Managementul HSSE al contractorilor” a fost revizuit, iar sesiunile de training vor continua și în cursul anului 2022.

Toți angajații și contractorii noștri beneficiază de instruiri periodice HSSE. De asemenea, vizitatorii noștri sunt instruiți la intrarea în locațiile OMV Petrom.

Planificăm

În Planul HSSE pentru 2022 am definit domeniile prioritare, precum și principalele activități și obiective. Acestea au fost transmise către toate site-urile operaționale și împreună am stabilit pașii necesari pentru atingerea acestora. În 2022, zonele noastre de focus în ceea ce privește siguranța sunt:

 • Managementul contractorilor
 • Siguranța proceselor
 • Cultura de siguranță
Acțiunile noastre cheie privind siguranța ocupațională

Cultura noastră de siguranță

Pe parcursul anului 2021 am continuat să consolidăm etapa de schimbare a programului privind cultura siguranței la nivelul site-urilor operaționale, prin implementarea de activități specifice: comitete de siguranță trimestriale (întâlniri ale echipelor de management unde este discutată performanța, dezvoltarea programelor de siguranță, problemele apărute, etc.) și grupuri de lucru (angajați de la nivel local, din diferite departamente desemnați să lucreze împreună pentru a îmbunătăți un subiect/arie din domeniul siguranței în muncă). Subiectele discutate în cadrul grupurilor de lucru includ: alunecări, împiedicări, căderi, permis de lucru, oprirea lucrului, teste de presiune, evaluarea riscurilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ne-am concentrat eforturile spre aducerea siguranței mai aproape de inimile și mințile colegilor noștri, prin purtarea unui dialog deschis în timpul vizitelor în teren, ceea ce considerăm că poate conduce la o mai bună înțelegerea a provocărilor cu care se confruntă zona operațională și crește încrederea între personalul productiv și management. Pentru a ne monitoriza progresul, am solicitat efectuarea unei evaluări de către o terță parte, iar rezultatele au arătat o evoluție a organizației noastre în comparație cu evaluarea anterioară din 2018. Recomandările rezultate în urma evaluării au fost incluse în planurile de acțiune pe termen mediu și vor fi implementate în următorii ani.

Toți angajații și contractorii au fost încurajați să aducă în atenția managerului direct, condițiile de muncă și comportamentele nesigure.În 2021, am continuat practicile deja bine implementate pentru conștientizarea comportamentelor în ceea ce privește siguranța în muncă, cum ar fi „Raportul lunii”, folosit pentru a identifica oportunități de îmbunătățire și a recunoaște comportamente sigure sau evenimente ca Ziua Siguranței, în care membrii Directoratului premiază bunele practici și rezultatele, cum ar fi: Cea mai bună performanță privind siguranța ocupațională, Cea mai bună demonstrație de leadership în materie de siguranță, Raportarea și diseminarea lecțiilor învățate, Cel mai bun proiect privind siguranța proceselor, Cea mai bună și mai valoroasă inițiativă privind siguranța. La sfârșitul anului 2020, am introdus Procedura Management Motivațional HSSE, prin care ne dorim armonizarea și formalizarea procesului de recunoaștere, recompensare și management al consecințelor în întreaga companie.

Managementul Contractorilor

Am verificat procesele existente de gestionare a activității subcontractorilor printr-un audit intern dedicat activității de management al contractorilor. Auditul a inclus și aspectele de natură HSSE ale acestor activități și a implicat un grup mare de angajați care au roluri importante în gestionarea aspectelor HSSE pe parcursul ciclului de viață al contractului, cum ar fi responsabilii de contract (Contract Owner), titularii de contract (Contract Holders), reprezentanți ai Departamentelor Achiziții și HSSE. Oportunitățile de îmbunătățire identificate în timpul auditului au susținut decizia de a demara un nou proiect care este condus de Departamentul Achiziții al OMV și implică reprezentanți ai celor două divizii OMV Petrom din domeniul tehnic și HSSE. Implementarea planului rezultat în urma analizei inițiale va fi demarată în 2022 cu un proiect pilot în OMV Petrom.

Proiectele dezvoltate pentru sediul central au inclus:

 • HSSE Passport – prin instruirea HSSE pentru contractori și prin aplicația „Archibus On Site Control” ne asigurăm că angajații contractorilor care lucrează în locațiile Petrom au primit instruirea de bază în materie de siguranță, că sunt calificați pentru a desfășura sarcina de lucru și sunt în posesia unui card unic de verificare: peste 6.500 de contractori Upstream și Downstream-Petrobrazi au deținut carduri în 2021.
 • Analiza HSSE împreună cu Upstream HSSE – Analiza trimestrială a performanței HSSE pentru contractorii care lucrează în locațiile companiei, urmată de discuții despre rezultatele obținute în cadrul Comitetelor Locale privind Siguranța și în Forumul Contract Holder- HSSE din Upstream (Nou în 2021) – au fost organizate două forumuri, iar inițiativa va fi extinsă în 2022 și pentru divizia Downstream, prin implicarea reprezentanților din ambele divizii în analiză și în schimbul de experiență.
 • Dosarul HSSE (HSSE File) a fost dezvoltat pentru a defini și testa o aplicație IT care înregistrează și conectează sursele de informații HSSE pe parcursul derulării unui contract. Scopul este de a oferi o sursă permanentă de informare despre activitatea HSSE pe durata unui contract și de a crea, în paralel, un profil HSSE al contractorilor și subcontractactorilor implicați. 

Proiectele noastre la nivel operational au inclus:

 • “Stewards” dedicați pentru monitorizarea contractorilor, în Rafinăria Petrobrazi: Contractorul Falck (experimentat în stingerea incendiilor) a sprijinit observarea activității altor contractori care își desfășoară activitatea în locațiile operaționale, a raportat erori sau comportamente greșite legate de domeniul HSSE.
 • În 2021 am demarat un proiect pentru îmbunătățirea vizibilității angajaților din benzinării. Toți angajații din stațiile de alimentare cu combustibili au fost echipați cu veste reflectorizante (antistatice). Toți partenerii benzinăriilor și contractorii au făcut obiectul unei campanii de conștientizare cu privire la importanța utilizării corecte a echipamentului individual de protecție pentru personalul care lucrează cu LPG.
 • Self-unloading project (în care șoferul descarcă singur combustibilul) a continuat și în 2021, fiind implementat în 191 de stații de alimentare cu combustibil.

La nivel non-operațional (Non-operated Assets):

 • În 2021 am desfășurat campanii privind siguranța în muncă în cadrul cărora am abordat atât lacunele identificate în timpul auditurilor de terță parte cat și nevoile interne, pe teme ca: operațiuni de ridicare, prevenirea situațiilor de alegere a unei cai rapide dar riscante (shortcut), leadership și angajament, conștientizarea aspectelor de protecția mediului și raportarea incidentelor, procedura de izolare LOTO (Lockout-Tagout). De asemenea, am implementat măsuri pentru reducerea concentrației de hidrogen sulfurat din fluxul de producție. 
 • Campania Hazard Hunt a fost organizată în șantierele de foraj și workover, având ca scop implicarea angajaților în identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și raportarea acestora. În plus, pe șantiere au fost efectuate instruiri pentru a crește gradul de conștientizare al tuturor angajaților și contractorilor cu privire la modul de reacție în situații de urgență.

Pentru a consolida colaborarea cu contractorii noștri, au fost organizate întâlniri pentru a discuta calitatea serviciilor furnizate, iar în cadrul acestora am analizat performanța și am identificat împreună oportunități pentru îmbunătățirea anumitor aspecte din domeniul siguranței.

Transport

În domeniul siguranței rutiere, în 2021 au fost făcuți pași importanți pentru a menține și a consolida instrumentele noastre interne de siguranță rutieră. Ne-am actualizat cadrul intern prin revizuirea și implementarea standardului IVMS (In-Vehicle Monitoring System) în conformitate cu modificările de natură organizațională, cerințele GDPR și introducerea măsurilor COVID-19 cu accent pe transportul personalului.

Soluția noastră IVMS

Este implementată pentru întreaga flotă OMV Petrom

Instruirea pentru coordonatorii sistemului IVMS și a membrilor HSSE pentru utilizarea noii platforme Dynamics & GDPR 

Funcții suplimentare în rapoartele IVMS (inclusiv recunoașterea comportamentului necorespunzător privind purtarea centurii de siguranță, aplicații mobile IOS/Android disponibile, tablouri de bord rapide și performante, interfață pentru monitorizare), disponibile pentru toți utilizatorii.

Divizia Logistică Downstream a actualizat anexa contractuală HSSE cu cerințe ambițioase de bune practici în siguranța rutieră pentru contractorii care transportă combustibil, cerințe care au avut ca fundament constatările și recomandările auditurilor și investigațiile incidentelor.

Am înființat, de asemenea, la nivel Corporate, un Grup operativ pentru siguranța în transporturi, cu scopul principal de a evalua și alinia așteptările noastre privind siguranța rutieră și de a le implementa într-o manieră armonizată, începând cu 2022, în contractele de transport cu risc și impact ridicat, conform politicii interne și celor mai bune practici disponibile din industrie (IOGP).

Au fost efectuate audituri ale tuturor contractorilor și subcontractorilor de servicii de transport din organizația Workover & Drilling pentru a verifica modul în care regulile și reglementările OMV Petrom sunt implementate în sistemul lor de management.

Alte proiecte

Biblioteca JSA – Analiza siguranței la locul de muncă (Job Safety Analysis ) este componenta principală a procedurii pentru obținerea permisului de lucru și este utilizată ca o tehnică ce se concentrează pe sub-activități, identificând pericolele și riscurile asociate activității care trebuie efectuată. Biblioteca generică JSA este o soluție care permite executantului lucrării (angajat sau contractor) să acceseze ușor și rapid o bibliotecă electronică cu informații disponibile în formulare, folosind laptop-uri, tablete sau telefoanelor inteligente, din birouri sau din locațiile operaționale.

Sesiuni de instruire

 • Webinarii organizate pentru angajații și contractorii din Upstream al căror rol și responsabilități sunt definite în procedura pentru obținerea permisului de lucru (23 de sesiuni, 300 de participanți)
 • E-learning privind „Pericole asociate cu H2S”, pentru personalul operațional din Upstream, cu subiecte precum „Căderea obiectelor” pentru Upstream și Downstream și „Alunecări, împiedicări, căderi” pentru toți angajații OMV Petrom (management și personal operațional), precum și pentru „Management Motivațional”, tema pentru care s-au organizat inclusiv grupuri de lucru interdepartamentale (663 de participanți au finalizat e-learning-ul și 205 de persoane au participat la grupurile de lucru)
 • Instruire pentru responsabilii de contract (Contract Owners) achizitorii din departamentul de Achiziții, HSSE și angajații implicați în managementul HSSE al contractelor, pe tema „Managementul HSSE în cadrul procedurii de contractare”, instruiri realizate împreună cu departamentul de Achiziții (99 de participanți)

Aceste sesiuni de formare au fost oferite în plus față de instruirile periodice solicitate de legislație și au inclus proceduri interne și instrucțiuni de lucru, alerte și lecții învățate din incidente și reguli de acordare a primului ajutor.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Din păcate, nu am reușit să evităm producerea de accidente grave, în anul 2021 fiind înregistrate 2 decese în rândul angajaților contractorilor noștri

Indicatorul LTIR (Lost Time Injury Rate) al Grupului Petrom pentru 2021 a fost 0,28 (peste valoarea de referință LTIR IOGP pentru anul 2020 = 0,22)

Indicatorul TRIR (Total Recordable Injury Rate) pentru 2021 a fost 0,53 (sub valoarea de referință TRIR IOGP 2020 = 0,70)

49% dintre locații sunt certificate conform ISO 45001

30 de comitete de sănătate și siguranță, organizate trimestrial, în cadrul cărora au participat reprezentanți ai managementului și lucrătorilor 

4.200 de angajați au fost instruiți în domeniul sănătății și securității în muncă

Progres

Menținerea în siguranță a angajaților și a contractorilor noștri este prioritatea noastră principală. Ne propunem să nu facem afectăm în niciun fel sănătatea şi siguranța oamenilor și să nu facem greșeli în desfășurarea operațiunilor noastre. Acesta este angajamentul nostru – Zero decese în urma accidentelor de muncă. Ne așteptăm ca toți cei care lucrează pentru compania OMV Petrom să intervină și să oprească lucrul atunci când consideră că există condiții nesigure de muncă. Incidentele cu care ne confruntăm sunt investigate și ne propunem să învățăm din ele și să împărtășim constatările pentru a îmbunătăți performanța în materie de siguranța muncii în industria noastră. Toți angajații și contractorii companiei trebuie să îndeplinească standardele și cerințele noastre de siguranță, care ne-au ajutat de-a lungul timpului (încă de la lansarea lor în 2009), să facem progrese semnificative în prevenirea incidentelor grave, inclusiv a potențialelor decese. Cu toate acestea, în acest an au avut loc două decese ale angajaților contractorilor noștri, care lucrau în numele OMV Petrom, ceea ce reprezintă o creștere față de anii anteriori. Am fost profund întristați de pierderea de vieți omenești și suntem cu toții hotărâți să învățăm din cele întâmplate. Numărul total al deceselor în legătură cu munca și al incidentelor soldate cu una sau mai multe zile de lucru pierdute (LTI = LWDI + FAT) a crescut cu 70% față de 2020.

Perspectivă

În 2022 vom continua călătoria noastră în dezvoltarea unei culturi a siguranței, printr-o serie de activități, cum ar fi:

 • În continuarea rezultatului evaluărilor DuPont privind cultura siguranței, stabilirea unui plan de acțiune pentru OMV Petrom, pe baza punctelor comune identificate și a planurilor de acțiune specifice pentru site-urile operaționale și în conformitate cu nevoile acestora
 • Îmbunătățirea culturii de raportare deschisă (lansarea proiectului prin exemplificări pe teren și prin instrumente vizuale; dialoguri libere în timpul verificărilor HSSE; workshop-uri pilot cu angajații/ supervizorii, pentru identificarea barierelor, pentru o mai bună raportare, precum și identificare unor modalități de îmbunătățire) 
 • Menținerea angajamentului la un nivel înalt, prin continuarea bunei practici de organizare a comitetelor de siguranță 
 • Creșterea transparenței și aplicabilității Managementului Motivațional HSSE:
  • Optimizarea procedurii, pe baza lecțiilor învățate pe durata primului an de la publicare, a schimbului de experiență și know-how transferat de colegii din organizația Rafinare la colegii din Upstream, cu scopul de a îmbunătăți și adapta cadrul de lucru pentru managementul motivațional HSSE pentru contractorii din Upstream 
  • Continuarea acțiunilor de verificare a implementarii, prin efectuarea de vizite în locațiile operaționale
  • Continuarea recompensării comportamentului legat de siguranță cu ocazia evenimentului „Ziua Siguranței” și creșterea implicării mai mare a managementului de top și de la nivelul mediu al organizației în promovarea motivației HSSE ca instrument care urmărește să conducă cultura de siguranței la un nivel de maturitate în muncă

 

Pentru îmbunătățirea Managementului contractorilor, dosarul HSSE va fi populat cu informații relevante și menținut pe tot parcursul contractului. Managementul subcontractanților în timpul contractului va fi îmbunătățit prin intermediul proiectului coordonat de Departamentul Achiziții și cu implicarea departamentelor relevante din operațiuni, având ca scop identificarea proceselor care trebuie îmbunătățite pentru a-i influența pe contractori să gestioneze mai bine aspectele HSSE ale furnizorilor lor de servicii care sunt implicați în activitatea OMV Petrom.

Un alt proiect planificat este legat de implementarea unei Broșuri electronice pentru instruire individuală, având ca scop conectarea bazei de date cu instruirile efectuate pe platforma online „My Success Factors” cu fluxul de semnături electronice și cu cardul de acces în companie.

Intenționăm să ne îmbunătățim performanța în materie de siguranță rutieră în 2022 prin acțiuni stabilite de grupul de lucru dedicat acestui subiect.