Sănătate, Siguranță, Securitate

Sănătatea, siguranța și securitatea sunt valori esențiale pentru activitatea noastră și sunt parte integrantă a angajamentului nostru de a ne desfășura activitatea. „Fără răniri – Nicio pierdere” este viziunea cheie în toate activitățile noastre.

Abordarea de management și procesele de verificare (due diligence)

Cadrul general HSSE definește ținte, planuri de acțiune, o monitorizare periodică, raportarea și implicarea managementului de la cel mai înalt nivel.

Grupul OMV Petrom implementează Strategia HSSE a Grupului OMV prin transpunerea ariilor strategice de interes și a inițiativelor într-un plan anual HSSE aprobat de management. Progresul privind îndeplinirea activităților din acest plan este monitorizat în campanii trimestriale de monitorizare, iar rapoartele rezultate sunt înaintate spre analiză managementului companiei.

Procesele de planificare și monitorizare a performanței sunt gestionate prin intermediul instrumentului de raportare HSSE „OMV Synergi”, instrument utilizat pentru colectarea datelor referitoare la pericole, incidente fără urmări (near-misse), incidente și constatări din inspecțiile și auditurile privind sănătatea, siguranța, securitatea și mediul. De asemenea, acest instrument de raportare permite definirea acțiunilor de prevenție şi corecție necesare, urmărirea îndeplinirii acestora și oferă o analiză adecvată și eficientă a datelor HSSE colectate.

În 2021, am continuat să familiarizăm angajații cu funcționalitățile de raportare ale OMV Synergi prin desfășurarea unor cursuri online periodice sau prin implicarea activă în discuții timp de o oră la fiecare două săptămâni unde s-au discutat fie probleme actuale privind raportarea HSSE fie informații despre îmbunătățirile care urmează să fie aduse aplicației. Un accent deosebit a fost pus pe promovarea utilizării tablourilor de performanță Synergi (Dashboards) la diferite niveluri de management, pentru a crește gradul de conștientizare asupra modului în care fiecare manager își poate gestiona mai bine înregistrările în zona sa de activitate.

Sistemul de Management HSSE în cadrul OMV Petrom: Atingerea performanței de a avea zero incidente de muncă este un proces complex ce solicită un management sistematic al aspectelor de Sănătate, Siguranță, Securitate & Reziliență și Mediu. Viziunea, misiunea, politicile și strategia noastră, sunt cele care definesc direcțiile principale de acțiune. Reglementările interne specifice și descrierea proceselor stau la baza stabilirii regulilor incluse în sistemul nostru de management. Reglementările HSSE ale OMV Petrom includ următoarele categorii:

  • OMV Group (Politica HSSE, Directiva HSSE, 14 Standarde HSSE și o Procedură)
  • OMV Petrom Corporate (4 Standarde și două Proceduri HSSE)
  • Diviziile de afaceri OMV Petrom
  • Unitate de afacere/ Locație

 

Primele două categorii conțin cerințele minime de nivel înalt pentru gestionarea sănătății, siguranței, securității, rezilienței și a protecției mediului în companie. În plus, procesele HSSE sunt definite prin harta proceselor din Sistemul de management al grupului OMV.

Directiva HSSE oferă cadrul pentru gestionarea aspectelor HSSE în cadrul Grupului OMV Petrom și are ca misiune protejarea oamenilor, mediului, activelor și reputației, în conformitate cu Politica noastră HSSE, cu Politica de prevenire a accidentelor majore și respectând viziunea noastră HSSE „Fără Răniri – Nicio Pierdere”. Directiva HSSE și anexele acesteia stabilesc principiile și regulile pentru managementul aspectelor HSSE pe parcursul tuturor activităților de afaceri, inclusiv proiecte de investiții, fuziuni și achiziții, oferind, de asemenea, un set de termeni și definiții HSSE standardizate utilizate în cadrul OMV Petrom și aliniat cu definițiile utilizate la nivel internațional în industrie, în standardele de raportare precum și în regulile de salvare a vieții. Directiva HSSE este susținută de un set de reglementări și procese HSSE complet integrate în Sistemul de Management al Grupului OMV, ce stabilesc modul în care aspectele HSSE vor fi integrate în toate activitățile.

Sistemul nostru de Management HSSE a fost proiectat să fie în concordanță cu modelele internaționale existente pentru managementul HSSE (de ex. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001). Procesul de management reflectă prin urmare, abordarea ciclică de sistem ISO a îmbunătățirii continue din procesul „planifică, acționează, verifică, acționează” (PDCA). În plus, auditul este unul dintre instrumentele noastre principale pentru a verifica dacă aspectele HSSE sunt gestionate conform cerințelor dar și pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire. Abordarea auditului HSSE este definită în Standardul de la nivel de Grup „Audituri HSSE” și este în concordanță cu ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. Scopul acestui standard este de a oferi cadrul general care trebuie urmat pentru a planifica, realiza, urmări, închide acțiunile necesare și a beneficia de concluziile auditurilor HSSE. Având în vedere abordarea bazată pe risc, entitățile cu riscuri HSSE mai mari au prioritate și sunt supuse auditurilor mai frecvent decât entitățile cu risc scăzut.

Ne concentrăm constant pe creșterea unei autentice culturi HSSE în interiorul organizației noastre, prin încurajarea angajaților și a contractorilor noștri să semnaleze orice condiție sau acțiune nesigură pe care aceștia le observă. Acest lucru poate fi făcut direct către managerii direcți sau prin aplicația OMV Synergi, un instrument care facilitează identificarea și împărtășirea lecțiilor învățate în interiorul organizației.

Criteriile pentru evaluarea riscurilor includ, dar nu se limitează la, performanța în materie de siguranță ocupațională și siguranța proceselor, managementul mediului și al carbonului, riscurile de securitate, dacă operațiunile sunt critice pentru afacere. Programul anual de audit HSSE, inclusiv auditurile de primă, secundă și terță parte, a fost stabilit în 2021 prin înregistrarea în instrumentul de raportare HSSE al Grupului. Programul de audit HSSE consolidat la nivel de grup a permis identificarea din timp a potențialelor repetări, valorificând sinergiile și creșterea eficienței.

 

Managementul competențelor HSSE în cadrul OMV Petrom

Competențele oamenilor în domeniul HSSE reprezintă o cale importantă de dezvoltare către obiectivul strategic de a avea angajați responsabili. Catalogul nostru de instruiri este revizuit și adaptat anual, pentru un acces digital ușor prin intermediul platformei My Success Factors. În plus, în cadrul fiecărei unități de business se efectuează instruiri interne, în funcție de cerințele legale locale în ceea ce privește frecvența și specificul activităților. Eforturile privind digitalizarea au continuat și în contextul dificil de pandemie din 2021.

Limitele generale de raportare

Limitele pentru datele noastre HSSE sunt, în general, definite în Standardul de la nivel de Grup„Raportare HSSE”, unde se menționează că raportarea HSSE în cadrul Grupului OMV se bazează pe Abordarea Controlului Operațional, ceea ce înseamnă că fiecare companie raportează datele în proporție de 100%, acolo unde Grupul deține mai mult de 50% din acțiuni, cu excepția raportărilor ETS. Prin urmare, OMV nu raportează date aferente Joint Ventures pe care nu le controlează și din companiile cu o cotă mai mare de 50% unde reglementările legale nu permit controlul acestora.

Abordarea și acțiunile noastre privind Sănătatea, Siguranța și Securitatea contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU:

  • ODD 3 – ținta 3.3 și 3.9, prin luarea de măsuri pentru a asigura reducerea la minimum a răspândirii bolilor contagioase (COVID-19), a deceselor sau a bolilor cauzate de substanțe chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului, apei și solului
  • ODD 8 – ținta 8.8, prin existența unor sisteme care asigură respectare drepturilor și promovarea unor medii de lucru sigure pentru toți angajații
  • ODD 12 – ținta 12.4 – prin folosirea unei abordări de gestionare sustenabilă a resurselor naturale