Deșeuri

De ce este important?

Toate deșeurile generate de activitățile din domeniul petrol și gaze trebuie gestionate corespunzător având în vedere aspectele legate de potențialele impacturi asupra sănătății publice și asupra mediului, care rezultă din gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor. Activitățile noastre generează deșeuri solide și lichide, inclusiv deșeuri periculoase, cum ar fi nămoluri petroliere, substanțe chimice reziduale, catalizatori, sol contaminat și deșeuri din construcții. Exemplele de deșeuri nepericuloase includ betonul, care nu conține substanțe periculoase, deșeurile de sudură, fluidul de foraj pe bază de apă, precum și deșeurile menajere, hârtie și metal. Impacturile potențiale ale activităților noastre sunt legate de cantitățile produse și de eliminarea a numeroase fluxuri de deșeuri, periculoase și nepericuloase. Generăm deșeuri ca urmare a operațiunilor noastre de producție, precum și din proiecte cum sunt cele de demolare și abandonare („deșeuri one-time”).

Angajamentul nostru

Ne angajăm să reducem emisiile și scurgerile de substanțe poluante, și cantitățile de deșeuri generate.

Măsurăm

Fiecare amplasament autorizat menține registre ale deșeurilor gestionate în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Instrumentul nostru de raportare, OMV Synergi, colectează și date despre deșeuri. Sunt stabilite responsabilități clare cu privire la revizuirea și aprobarea finală a datelor. Toate documentele de transport deșeuri sunt arhivate.

Acționăm

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom solicită conformarea cu toate legile și reglementările de mediu aplicabile, inclusiv alte cerințe, precum și alinierea la cele mai bune practici acceptate la nivel internațional. Acest standard cere, de asemenea, ca în toate activitățile să se identifice și să se utilizeze opțiunea cu cel mai scăzut nivel de materiale periculoase, precum și să se minimizeze utilizarea materiilor prime și generarea ulterioară de deșeuri.

Abordarea noastră cu privire la gestionarea deșeurilor urmează o ierarhie de priorități, și anume, mai întâi prevenirea deșeurilor, acolo unde este posibil; apoi reutilizarea, recuperarea și reciclarea acestora; și numai ca ultimă soluție, depozitare finală, în siguranță.

Gestionarea deșeurilor, împreună cu alte subiecte de mediu, este integrată în campanii de conștientizare și workshop-uri interne.

Verificăm

EMS 14001 este auditat în mod regulat pentru verificare/ recertificare.

Instruim

Personalul nostru care lucrează pe amplasament și care îndeplinește sarcini de mediu este instruit în protecția mediului.

Acțiunile noastre cheie privind deșeurile

În 2021, OMV Petrom a generat 605.172 t deșeuri în total (2020: 537.855 t). Am valorificat 83% din totalul deșeurilor generate pe parcursul anului, prin reciclare, recuperare și pregătire pentru utilizare. Cantitățile totale de deșeuri acoperă atât deșeurile de producție, cât și deșeurile din proiecte. Deșeurile periculoase s-au ridicat la 333.157 t și au inclus în principal solul din abandonarea sondelor și instalațiilor precum și nămolul din rezervoare, în timp ce deșeurile nepericuloase au inclus fier vechi și beton curat din activitățile de dezafectare.

În 2021, din tratarea solului contaminat în instalațiile noastre de bioremediere, 83% a rezultat sol curat pentru utilizare ca material de umplere, iar 17% a rezultat ca deșeuri nepericuloase de sol, care s-au calificat pentru eliminarea la depozite de deșeuri.

Infrastructura de bioremediere include 11 stații de bioremediere, 4 depozite finale și 8 platforme de depozitare temporară, distribuite strategic în toată țara. Solul contaminat este cernut și apoi plasat în loturi la instalațiile de bioremediere, ca urmare a lucrărilor de abandonare, scurgeri accidentale și lucrări de exploatare. Urmează adăugarea de minerale, nutrienți, materiale pentru stabilizare și apă, după care solul este aerat. Astfel, este stimulată activitatea microbiologică care duce la degradarea produselor petroliere. După mai multe cicluri de aerare, din fiecare lot se prelevează probe de sol și se determină conținutul total de hidrocarburi petroliere. În funcție de rezultatele analizei, solul bioremediat este clasificat drept sol de reumplere, care este utilizat pentru umplerea săpăturilor, stabilizare, nivelare, sau clasificat drept deșeu pentru depozitare finală, care este depozitat în depozite finale, fie ale companiei noastre, fie ale terților.

Lucrări de abandonare de suprafață în Upstream – bune practici aplicate pentru managementul deșeurilor

În 2021, am executat lucrări de abandonare de suprafață a 718 sonde și 30 de instalații în Upstream. Solul contaminat, deșeurile de construcții și materialele metalice feroase și neferoase casate au fost principalele fluxuri de deșeuri generate. Am tratat 184.000 t sol contaminat în instalațiile noastre de bioremediere, cu o rată de recuperare de aproximativ 83%. Betonul curat a reprezentat aproximativ 87% din deșeurile de construcție, care au însumat 53.000 de tone, și l-am livrat pentru utilizare ulterioară în OMV Petrom și în exterior. Am reciclat aproximativ 14.500 t materiale metalice feroase și neferoase prin intermediul companiilor autorizate. Celelalte deșeuri au fost direcționate către instalații specializate, fie pentru valorificare, fie pentru eliminare.

În 2021 am realizat un proiect pilot complex – Abandonarea subterană a sondei 805 Bustuchin în vederea abandonării finale. Provocările proiectului au inclus:

  • Zonă cu alunecări de teren
  • Suprafață mare de excavat, 27m adâncime x 8m diametru
  • Lucrul în spațiu închis și mediu periculos

Forajul a fost afectat de o alunecare de teren și am făcut lucrări de consolidare printr-o construcție minieră pentru a ajunge la adâncimea de 27 de metri. Consolidarea terenului a fost necesară pentru a executa tăierea și reconectarea tubulaturii sparte.

Am restabilit cu succes verticalitatea tubulaturii cu beneficii de mediu, inclusiv:

  • Eliminarea riscului de explozie (forajul este situat în zonă împădurită și în aproprierea comunității locale)
  • Evitarea emisiilor de gaze din zona sondei
  • Acvifer izolat în zona de excavare

Proiectul a fost prezentat la evenimentul internațional ADIPEC.

În Downstream Oil, am continuat performanța ridicată privind rata de recuperare a deșeurilor din proiectele de demolare. Am atins o rată de recuperare a deșeurilor de 99% din proiectele de demolare finalizate în 2021 în Rafinăria Petrobrazi.

Refacerea amplasamentului pentru vechile Depozite de carburanți din Downstream – management responsabil până la sfârșitul duratei de viață a operațiunilor

În 2021 am finalizat lucrările la 6 locații, dintr-un total de 30 de foste Depozite de carburanți, cu amplasamente remediate până la starea inițială pre-operațională, conform prevederilor legale în vigoare. 

Pe lângă volumul de 145.000 m3 de sol/subsol contaminat cu produse petroliere generat și tratat în anii precedenți, aproximativ 77.000 m3 de sol contaminat au fost excavați și tratați.

Tratamentul se efectuează prin metode specifice locației în conformitate cu cele mai bune practici (de exemplu, tehnologii de bioremediere off- site, on-site, in-situ, in-situ cu injecție). Am atins o rată de recuperare de 99% pentru solul contaminat tratat, pe care l-am folosit în continuare pentru reumplerea zonei sau l-am direcționat către alte locații autorizate. Am efectuat monitorizări periodice în timpul și după reabilitarea amplasamentului, așa cum s-a solicitat pentru fiecare sit, de către autoritățile de mediu. Starea amplasamentului (de exemplu, acoperirea terenului cu iarbă, compactarea solului) este monitorizată trimestrial timp de un an, după finalizarea lucrărilor.

Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Datele complete pentru deșeuri se regăsesc în secțiunea Performanța în detaliu – Performanța de mediu a acestui raport

Progres

Am atins o rată de valorificare de 83% în 2021 (77% în 2020) pe baza unei cantități crescute de beton curat generat și recuperat, din demolarea instalațiilor în Downstream și abandonarea sondelor în Upstream.

Perspectivă

Pentru următorii ani, intenționăm să continuăm proiectele noastre de dezafectare și demolare în Upstream și Downstream conform programului, remediem și gestionăm în mod corespunzător toate deșeurile rezultate. În 2022 vom continua restaurarea amplasamentelor celorlalte două depozite de carburanți de la Constanța și Oradea. De asemenea, intenționăm să revizuim Planurile de management al deșeurilor, la nivel operațional.