Apa

De ce este important?

Apa este o resursă esențială în activitatea noastră. OMV Petrom folosește apă pentru operațiunile din Upstream și Downstream. Apa dulce este folosită, de exemplu, pentru foraj, generarea de abur și răcire, printre alte procese. Cantități mai mici de apă sunt folosite și în scopuri neindustriale. O parte din apa utilizată în operațiuni este reciclată înapoi pentru reinjectare pentru a presuriza rezervoarele de hidrocarburi pentru a optimiza rata de extracție. Apa desalinizată este utilizată în operațiunile offshore, în timp ce Rafinăria Petrobrazi și CECC Brazi folosesc apă reciclată în diverse scopuri operaționale. Impactul nostru se extinde de la utilizarea apei extrase până la apa deversată din operațiunile noastre din Upstream și Downstream. Impactul nostru potențial asupra resurselor de apă afectează atât comunitățile locale cât și alte companii locale.

Angajamentul nostru

Abordarea OMV Petrom cu privire la managementul apei este în conformitate cu cadrul OMV privind managementul apei care include o Declarație de ambiție în domeniul apei și o strategie privind apa. Această strategie se bazează pe cinci piloni strategici: transparență, riscuri și oportunități, eficiență și tratarea apei, instruire și conștientizare.

Declarația de ambiție în domeniul apei

  • Respectăm apa ca o resursă limitată prețioasă și ne concentrăm pe utilizarea durabilă a acesteia
  • Ne angajăm să îndeplinim toate cerințele legislative aplicabile sau reglementările noastre OMV – oricare dintre acestea este mai strictă
  • Gestionarea apei este o componentă cheie a licenței noastre sociale de funcționare. Cooperăm cu comunitățile locale și dovedim a fi parteneri responsabili
  • Ne angajăm la transparență atunci când vine vorba de impactul nostru asupra resurselor de apă
  • Fiecare angajat este responsabil pentru reducerea la minimum a impactului activităților noastre asupra resurselor de apă
Măsurăm

OMV Petrom monitorizează și raportează în mod regulat performanța în domeniul apei și ia măsuri adecvate pentru toate amplasamentele relevante din cadrul companiei noastre. Monitorizăm impactul activităților (nivelurile de poluare) atât asupra apelor subterane, cât și asupra apelor de suprafață. Monitorizarea se realizează, după caz, conform cerințelor specifice din actele de reglementare de mediu și de protecție a apei aferente punctelor de lucru. Principalul indicator testat este totalul hidrocarburilor petroliere (TPH).

Acționăm

Obiectivele cheie ale activităților noastre de gestionare a apei sunt reducerea consumului de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă și tratarea adecvată a apelor uzate.

Directivele noastre interne includ: Directiva HSSE de Grup și Standardul de management de mediu al Grupului. Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom susține angajamentul nostru de a minimiza impactul nostru asupra mediului, inclusiv impactul asupra resurselor de apă.

Autoritățile locale de reglementare la nivel de bazin hidrografic se implică pentru a se asigura că OMV Petrom respectă reglementările locale de mediu și a obținut toate autorizațiile necesare, atât pentru prelevarea, utilizarea, cât și pentru evacuarea apei. În cazul amplasamentelor noi, urmăm procedura EIA (Evaluarea impactului asupra mediului), care necesită consultarea publică cu părțile interesate pe teme de mediu, inclusiv apa. Mecanismele noastre de gestionare a reclamațiilor permit comunităților locale să își manifeste îngrijorările cu privire la problemele legate de apă, cum ar fi contaminarea.

Verificăm

Concentrațiile de poluanți (inclusiv concentrația de hidrocarburi) din apele tratate deversate în apele naturale sunt măsurate și monitorizate conform autorizației de mediu și autorizației de apă, în conformitate cu legislația din domeniul apelor (în România, NTPA 001/2002 – Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane, la evacuarea în receptorii naturali).Activitățile de management al apei ale OMV Petrom urmăresc o utilizare echitabilă din punct de vedere social. În Matricea noastră privind drepturile omului, ne angajăm să asigurăm un nivel de trai adecvat. Acest lucru se aplică și furnizorilor noștri care semnează și se angajează să respecte Codul de conduită. OMV Petrom efectuează în mod regulat audituri ale furnizorilor pentru a asigura conformitatea cu cerințele noastre privind drepturile omului.

Instruim

Tema apei este abordată ca parte a instruirii periodice de mediu. De exemplu, în 2021 am oferit angajaților de pe amplasamentele în operare o serie de instruiri privind implementarea Planului de răspuns în caz de poluare accidentală a apei.

Planificăm

Planurile noastre pentru managementul apei urmăresc să faciliteze o producție sustenabilă, pe termen lung, cu efecte minime asupra mediului și să atenueze impactul legat de extragerea apei.

Acțiunile noastre cheie privind apa

Evaluări inițiale ale riscului de apă sunt efectuate pentru toate amplasamentele relevante. Folosim instrumente și indici internaționali, cum ar fi „Indicele de stres la apă” al Verisk Maplecroft, completat de ”Water Stress Index”de la World Wildlife Fund Water Risk WaterTool, precum și evaluări proprii, după cum este necesar, pentru a identifica operațiunile în zonele care se confruntă cu riscul de deficit de apă și stres hidric. În 2021 am efectuat evaluarea pericolelor referitoare la apă pentru Zonele de Producție din Upsteam, anume din Oltenia, Muntenia Vest, Moesia și Moldova. Rezultatele sunt utilizate ca date de intrare pentru evaluarea riscului de stres hidric legat de schimbările climatice în cadrul EWRM.

În 2021, aproximativ 80% dintre zonele de activitate prioritare ale OMV Petrom, operate de OMV Petrom, au finalizat planuri de management al apei, cu dezvoltarea planurilor în derulare la celelalte locații. Zonele care sunt susceptibile de a fi afectate de problemele legate de apă și /sau utilizează resurse de apă semnificative sunt considerate prioritare atunci când se elaborează și se implementează planuri de management al apei, inclusiv planuri de acțiune specifice locației.

În 2021, am folosit în total 56.347 megalitri de apă, constând din apă subterană, apă de suprafață, apă din rețeaua publică, apă de mare și apă de zăcământ (2020: 59.362 megalitri). Din totalul de apă extrasă în 2021, 5.348 megalitri erau apă subterană.

Indicele intensității de extragere a apei dulci aferent operațiunilor OMV Petrom a scăzut cu 6,54% în 2021 față de 2020, pe baza unei scăderi de 20,9% în Downstream Oil, o scădere cu 6,3% a centralelor electrice din Downstream Gas (CECC Brazi, Centrala OMV Petrom City) și a unei creșteri cu 18,3% în Upstream. Domeniul de aplicare al Indicelui de intensitate a extragerii de apă dulce al operațiunilor OMV Petrom acoperă toate activele operate și cele cu participații mai mari de 50%, cu excepția OMV Petrom Retail, OMV Petrom Aviation.

În 2021, operațiunile noastre din Upstream au generat 39.460 megalitri de apă zăcământ (2020: 41.443 megalitri) – un produs secundar al producției de petrol și gaze.

După tratament, aproximativ 95% din acesta a fost reinjectată în subteran. Restul de apă produsă a fost tratată și deversată în corpurile de apă de suprafață, în conformitate cu prevederile autorizațiilor noastre. Marea majoritate a apelor de zăcământ tratate și evacuate în apele de suprafață provin din Zona de Producție Crișana din Upstream. Această apă rezultată din procesul de extracție a țițeiului este tratată în stația de epurare de ultimă generație de la Suplacu de Barcău. Stația este dotată cu unități de epurare fizică, chimică și biologică și cu un sistem de filtrare cu cărbune activ pentru purificarea apei înainte de deversarea în râul Barcău. Evacuările de apă epurată sunt monitorizate zilnic pentru o serie de indicatori, conform cerințelor autorizației de gospodărire a apei, în conformitate cu NTPA 001/2002, inclusiv TPH (total hidrocarburi petroliere). În 2021, mediile lunare ale TPH au fost de 0,1 mg/l, ceea ce este cu mult sub limita permisă (5 mg/l). Cantitatea totală de hidrocarburi deversată în apa tratată din Asset Crișana a fost de aproximativ 0,197 kg în 2021.

OMV Petrom aderă la cerințele prevăzute de legislația locală atunci când stabilește standarde pentru calitatea efluenților la deversare. Standardul de management al mediului din Grupul OMV Petrom cere ca toate activitățile să minimizeze impactul efluenților asupra mediului și asupra comunităților locale și subliniază cerințe specifice pentru evacuarea apelor uzate onshore și offshore. Deversarea directă a apelor uzate pe sol, în zone umede sau în alte corpuri de apă, fără epurare prealabilă, nu este permisă. În plus, standardul prevede că nicio descărcare nu poate altera sau diminua starea de calitate a mediului receptor. Toate deversările trebuie monitorizate sistematic, iar orice impact asupra mediului trebuie gestionat corespunzător. Pentru a atenua impactul aferent deversărilor de apă, aplicăm cele mai bune practici în ceea ce privește tehnologiile de epurare a apelor uzate, de exemplu în Rafinăria Petrobrazi și Zona de Producție Crișana. Măsurile pentru a reduce sau a minimiza cantitatea de apă extrasă includ:

  • Recircularea apei (de exemplu, la CECC Brazi)
  • Înlocuirea sistemelor de răcire cu apă cu răcitoare de aer (de exemplu, instalația de recuperare a fracției C3+ de la Petromar); și utilizarea apei de mare desalinizată, în locul apei dulci furnizată de nave (offshore)
  • Recircularea apei de răcire în sistem închis, precum și utilizarea aerului sau glicolului ca agent de răcire în locul apei la Stația de Compresoare 2 Bustuchin la Asset Oltenia
  • Reducerea complexității operaționale, modernizarea echipamentelor (cazane), întreținerea echipamentelor pentru reducerea pierderilor de apă și optimizarea traseelor conductelor pentru alimentarea cu apă (foraje de apă amplasate în apropierea consumatorilor)
Rezultate (indicatori cheie, alți indicatori)

Datele complete pentru domeniul apei se regăsesc în secțiunea Performanța în detaliu – Performanța de mediu a acestui raport

Progres

2021 Upstream

Am finalizat modernizarea Depozitului Ghercesti din Zona de Producție Oltenia cu o investiție de aproximativ 1,5 mil euro. Acest proiect a vizat optimizarea procesului de tratare a țițeiului și a inclus instalarea a două rezervoare noi. Datorită acestei optimizări, se estimează o reducere a consumului de apă cu aproximativ 38%.

În plus, impactul asupra mediului și riscurile au fost minimizate, de exemplu prin implementarea sistemelor închise de recuperare a vaporilor, asigurând o recuperare a peste 95% din compușii organici volatili poluanți eliberați precum și prin amplasarea unei geomembrane la baza rezervorului pentru a preveni poluarea solului. De asemenea, problema pierderilor de apă a vechiului sistem a fost eliminată, reducând astfel impactul asupra resurselor de apă.

2021 Downstream

La Arpechim a fost instalată o nouă pompă de apă la Stația de tratare a apei la Arpechim Bradu, care permite adaptarea extragerii apei în funcție de nevoi. De asemenea, la Stația de Tratare a Apei a fost instalat un sistem specific de dozare chimică precum și analizoare online integrate în SCADA.