Mediu

Directiva HSSE a Grupului OMV Petrom – Stabilește principiile și regulile pentru managementul mediului. Acesta oferă un cadru pentru modul în care gestionăm toate subiectele HSSE pentru a proteja oamenii, mediul, proprietatea și reputația, în conformitate cu Politica noastră HSSE și având în vedere Viziunea noastră HSSE „FĂRĂ răniri – NICIO pierdere”.

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom susține angajamentul nostru de a minimiza impactul nostru asupra mediului prin prevenirea poluării, reducerea emisiilor și utilizarea eficientă a energiei și a resurselor naturale de-a lungul lanțului valoric. Acest standard stabilește responsabilitățile cheie și cere ca toate activitățile relevante (inclusiv investiții, achiziții și vânzări) să implementeze un Sistem de management de mediu (EMS) în conformitate cu ISO 14001 și să adere la cerințele minime enumerate, inclusiv utilizarea energiei, emisiile în aer, GES și schimbări climatice, managementul apei, deșeurilor și biodiversității. În 2021, OMV Petrom a deținut certificări valabile în conformitate cu ISO 14001 pentru următoarele operațiuni:

  • OMV Petrom S.A., Divizia Upstream, Sistem de Management al transportului gazelor prin conducte
  • OMV Petrom S.A., Divizia Upstream, Sistem de Management pentru Lucrări la sonde și Foraj
  • OMV Petrom S.A., Unitatea Rafinare: Rafinăria Petrobrazi, Depozite externe de combustibil și Petrom City
  • OMV Petrom Marketing S.R.L. (stații de distribuție cu marca OMV), OMV Bulgaria OOD și OMV Serbia DOO
  • OMV Petrom S.A., CECC Brazi, activități Downstream Gas, de furnizare gaze naturale și energie electrică

Sistemul nostru privind managementul mediului, certificat conform ISO 14001, acoperă aproximativ 70% dintre amplasamentele Grupului OMV Petrom.

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom stipulează o evaluare a impactului și riscurilor asupra mediului și aderarea la cerințele de performanță de mediu în ceea ce privește utilizarea energiei, emisiile în atmosferă, utilizarea și evacuarea apei, utilizarea materiilor prime, managementul deșeurilor, manipularea substanțelor periculoase, biodiversitatea și protecția ecosistemelor. Înainte de a întreprinde noi activități operaționale sau de a intra în noi țări, efectuăm evaluări ale riscurilor de mediu, inclusiv evaluări ale legislației locale, impactul potențial al activităților noastre asupra zonelor sensibile și protejate și efectele asupra speciilor pe cale de dispariție. Standardul de Management de Mediu al Grupului OMV Petrom definește și procesul de realizare a Evaluărilor Impactului Social și de Mediu (ESIA). Măsurile preventive și de atenuare, precum și programul de monitorizare pentru a asigura implementarea măsurilor propuse sunt documentate într-un Plan de management de mediu și social. Raportul final ESIA este înaintat autorității locale de mediu sau finanțatorului (după caz) pentru revizuire, publicare și aprobare. Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom a fost aprobat de Directorat.

Riscurile și oportunitățile de mediu includ aspecte de reglementare, operaționale, reputaționale și financiare și se referă în special la schimbări climatice, disponibilitatea resurselor de apă pentru operațiuni și impactul energiei, politicile privind clima și apa. Managementul riscurilor de mediu face parte din procesele EWRM ale OMV Petrom, așa cum sunt descrise în Secțiunea Managementul riscurilor. Tehnologiile digitale sunt folosite pentru monitorizare și gestionarea riscurilor de mediu printr-un management special al riscurilor printr-un Instrument IT – Active Risk Management System (ARMS). Acest instrument ne permite să integrăm mai bine scenariile de risc de mediu cu alte scenarii de riscuri HSSE și ale afacerii. Riscurile identificate și evaluate sunt controlate și minimizate la toate nivelurile organizaționale printr-o politică de risc și responsabilități clar definite. Fiecare fază ulterioară în implementarea proiectului este însoțită de o evaluare detaliată a riscurilor de mediu.

Riscurile și oportunitățile strategice (de exemplu, legate de schimbările climatice sau stresul hidric) sunt evaluate într-un proces de sus în jos, în timp ce un proces de jos în sus cu o metodologie standardizată este utilizat pentru a evalua aspectele, impacturile și riscurile de mediu, inclusiv riscurile de conformare cu legislația din sectorul nostru. Cadrul și metodologia pentru evaluarea coordonată a riscurilor de mediu la nivel de Grup se bazează pe cele mai bune practici, îndeplinesc cerințele ISO 14001 și asigură evaluarea calitativă consecventă a riscurilor operaționale legate de mediu. Baza de date a riscurilor de mediu rezultată include informații despre controalele existente pentru riscurile de mediu și acțiunile viitoare necesare. Promovăm comunicarea de mediu, inclusiv prin evenimente, campanii de conștientizare și mese rotunde. Printre exemple se numără Premiile de mediu 2021 – eveniment webcast cu peste 1.300 de participanți, când Directoratul a premiat 70 de câștigători cu o contribuție semnificativă la performanța de mediu în 2021, campaniile de conștientizare de la Petrobrazi și PEC Turnu, precum și mesele rotunde, care vizează platforma de schimb de cunoștințe pentru managerii HSSE și experții de mediu.

Raportăm costurile și investițiile de mediu ale OMV Petrom conform metodologiei EMA (Environmental Management Accounting) dezvoltată de IFAC (Federația Internațională a Contabililor). Limitele de raportare pentru această categorie de indicatori sunt OMV Petrom S.A., OMV Petrom Aviation SRL și OMV Petrom Marketing SRL.

În 2021, costurile noastre totale de mediu (contabilizarea cheltuielilor cu protecția mediului, inclusiv amortizarea și investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune) s-au ridicat la 174,49 mil euro (2020: 148,82 mil euro). Conform abordării EMA, investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune în 2021 au totalizat 28,59 mil euro (2020: 36,26 mil euro). În 2021, am plătit 0,076 mil euro (2020: 0,047 mil euro) în amenzi și penalități. Aceste sancțiuni au rezultat în principal de la incidente de mediu, legate de scurgeri. Nicio amendă plătită nu a fost mai mare de 10.000 euro la niciuna dintre operațiunile noastre în 2021.

Abordarea noastră față de acțiunile de protecție a mediului contribuie la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă ONU:

  • ODD 3 – ținta 3.9, prin măsurile noastre de protecție legate de substanțele chimice periculoase, și împotriva poluării aerului, apei și solului
  • ODD 12 – ținta 12.4, prin utilizarea unui management adecvat al produselor chimice și al tuturor deșeurilor
  • ODD 15 – ținta 15.5, prin atenuarea impactului nostru asupra biodiversității prin studii și măsuri