Raportare conform Regulamentului UE privind Taxonomia

Ca parte a Planului de acțiune al Comisiei Europene pentru finanțarea creșterii durabile, Regulamentul (UE) 2020/852 de stabilire a unui sistem de clasificare al UE pentru activitățile economice durabile din punct de vedere ecologic (Taxonomia UE) a intrat în vigoare în 2020.

Taxonomia UE este un instrument cheie al Uniunii Europene pentru a redirecționa fluxurile de capital către investiții sustenabile și pentru a crea transparență pe piață. Acesta încurajează o canalizare sporită a investițiilor de către companii, investitori și factori de decizie politică acolo unde acestea sunt cele mai necesare pentru dezvoltarea sustenabilă. Prin urmare, Regulamentul UE privind taxonomia va juca un rol important în intensificarea investițiilor durabile și în implementarea Pactului verde european. Conform Taxonomiei UE, Grupul OMV Petrom are obligația să prezinte cum și în ce măsură activitățile sale sunt clasificate ca sustenabile, așa cum sunt definite în Regulamentul UE privind taxonomia.

Regulamentul privind taxonomia stabilește șase obiective de mediu

1. Atenuarea schimbărilor climatice

2. Adaptarea la schimbările climatice

3. Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și marine

4. Tranziția către o economie circulară

5. Prevenirea și controlul poluării

6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor

În iunie 2021, Comisia a adoptat în mod oficial Regulamentul Delegat privind schimbările climatice, care stabilește criteriile pentru activitățile care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la schimbările climatice, primele două dintre cele șase obiective de mediu.

Procesul OMV Petrom pentru determinarea eligibilității din punct de vedere al taxonomiei

În 2021, OMV Petrom a evaluat cât de mult au contribuit activitățile sale la obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la schimbările climatice, așa cum este cerut de Taxonomia UE. În primul an de aplicare a taxonomiei, avem obligația să publicăm ponderea activităților economice eligibile din punct de vedere al taxonomiei în cifra noastră de afaceri totală, cheltuieli de capital și cheltuieli de exploatare.

Evaluarea activităților eligibile din Grupul OMV Petrom a fost realizată de către o echipă interdisciplinară, folosind o abordare atât de jos în sus, cât și de sus în jos. Au fost organizate o serie de grupuri de lucru interne la care au participat membrii echipei de management și experți din companie, în cadrul cărora a fost prezentat noul Regulamentul UE privind Taxonomia și cerințele acestuia. Toate segmentele de activitate și toate entitățile au participat la o serie de grupuri de lucru pentru a asigura o identificare de jos în sus a activităților, activelor, proceselor eligibile și a indicatorilor eligibili relevanți de cheltuieli de capital/ cheltuieli de exploatare/ cifră de afaceri. O verificare finală a eligibilității tuturor activităților/ produselor identificate a fost efectuată cu un consultant extern.

Valorile OMV Petrom pentru indicatorii cheie de performanță sunt derivate din cifrele raportate în situațiile financiare IFRS consolidate ale Grupului. Grupurile destinate cesionării clasificate ca deținute pentru vânzare conform IFRS 5 (a se vedea Situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru 2021, Nota 12) au fost excluse în totalitate din calculul indicatorilor. Aceasta înseamnă că grupurile destinate cesionării conform IFRS 5 nu au fost luate în considerare la evaluarea activităților eligibile și au fost excluse din numitorul indicatorilor pentru întreaga perioadă de raportare 2021, indiferent de momentul în care a fost înregistrată reclasificarea grupurilor ca deținute pentru vânzare

Definiția cifrei de afaceri

Proporția activităților economice eligibile din punct de vedere al taxonomiei în cifra de afaceri totală a fost calculată ca partea veniturilor din vânzări derivate din produse și servicii asociate activităților economice eligibile din punct de vedere al taxonomiei (numărător) împărțită la totalul veniturilor din vânzări (numitor), în fiecare caz pentru exercițiul financiar de la 1.1.2021 la 31.12.2021. Numitorul se bazează pe veniturile consolidate din vânzări ale OMV Petrom (Situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru 2021, Nota 19) ajustate cu veniturile din vânzări aferente grupurilor destinate cesionării conform IFRS 5. Pentru mai multe detalii despre politicile noastre contabile privind veniturile consolidate din vânzări, a se vedea Situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru 2021, Nota 4.3.p).

Definiția cheltuielilor de capital („CAPEX”)

Indicatorul cheltuieli de capital este definit ca și cheltuieli de capital eligibile din punct de vedere al taxonomiei (numărător) împărțite la totalul cheltuielilor de capital OMV Petrom (numitor). Numitorul, respectiv totalul cheltuielilor de capital, constă în adițiile aferente imobilizărilor necorporale (inclusiv proprietăți de petrol și gaze naturale cu rezerve nedovedite), imobilizărilor corporale și activelor aferente dreptului de utilizare și sunt ajustate pentru a exclude orice adiții aferente grupurilor destinate cedării conform IFRS 5, în perioada de raportare. Pentru mai multe detalii despre politicile noastre contabile privind activele relevante, a se vedea Situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru 2021, Nota 4.1.d), e), f).

Cheltuielile de capital relevante au fost identificate pentru fiecare activitate eligibilă.

În cazul rafinăriei, cheltuielile de capital aferente imobilizărilor corporale utilizate pentru producția în comun de combustibili și substanțe chimice organice de bază au fost alocate producției de substanțe chimice organice de bază (activitatea 3.14) folosind o cheie de alocare, care reflectă randamentul, dimensiunea și complexitatea rafinăriei utilizate pentru producerea combustibililor și a substanțelor chimice organice de bază.

Definiția cheltuielilor de exploatare („OPEX”)

Indicatorul aferent cheltuielilor de exploatare este definit ca și cheltuieli eligibile din punct de vedere al taxonomiei (numărător) împărțite la totalul cheltuielilor de exploatare OMV Petrom (numitor). Totalul cheltuielilor de exploatare conform Taxonomiei UE constă în cheltuieli de cercetare și dezvoltare, cheltuieli de întreținere și reparații, alte cheltuieli directe legate de întreținerea curentă a activelor și cheltuieli de leasing pe termen scurt.

Cheltuielile de cercetare și dezvoltare includ costurile de cercetare și dezvoltare recunoscute conform IAS 38 ”Imobilizări necorporale” și incluse în linia “Alte cheltuieli de exploatare” din situatia veniturilor si cheltuielilor (a se vedea Situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru 2021, Nota 22).

Costurile de întreținere și reparații și alte cheltuieli directe legate de întreținerea curente a activelor includ în principal costuri pentru serviciile externe, cheltuieli cu personalul și costuri cu materialele aferente măsurilor de întreținere, reparațiilor și mentenanței regulate și neplanificate. Elementele de cost aferente pot fi găsite în rândurile „Cheltuieli de producție și similare”, precum și „Cheltuieli privind vânzările, distribuţia şi cheltuieli administrative” din situația veniturilor și cheltuielilor.

Cheltuielile relevante au fost identificate pentru fiecare activitate eligibilă.

În cazul rafinăriei, costurile de întreținere și reparații alocate centrelor de cost implicate în producția în comun de combustibili și substanțe chimice organice de bază au fost alocate producției de substanțe chimice organice de bază (activitatea 3.14) folosind o cheie de alocare care reflectă randamentul, dimensiunea și complexitatea rafinăriei care produce combustibili și substanțe chimice organice de bază.

Cheltuielile privind leasing-ul pe termen scurt au fost determinate și incluse în conformitate cu IFRS 16 ”Contracte de leasing”.

2021 Prezentare generală

Cifra de afaceri eligibilă din punct de vedere al taxonomiei

În 2021, 2,15% din cifra de afaceri a OMV Petrom poate fi clasificată ca fiind eligibilă din punct de vedere al taxonomiei. Principalul contribuitor a fost activitatea 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază.

ActivitateCifra de afaceri
în mn RON
% din cifra de afaceri totală
Fabricarea produselor chimice organice de bază (3.14)556,232,15%
Transportul și distribuția energiei electrice (4.9)1,010,00%
Activități neeligibile din punct de vedere al taxonomiei25.360,2797,85%

 

CAPEX eligibil din punct de vedere al taxonomiei

În 2021, 6,05% din CAPEX-ul OMV Petrom poate fi clasificat ca eligibil din punct de vedere al taxonomiei. Cei mai mari contribuitori au fost activitățile 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază, 6.14 Infrastructura pentru transportul feroviar și 7.1. Construcția de clădiri noi. Împreună, acestea au reprezentat 81,45% din CAPEX-ul nostru eligibil din punct de vedere al taxonomiei. Alți contribuitori au fost activitățile 6.2 Transportul feroviar de marfă, 6.5. Transportul cu motociclete, autoturisme și vehicule comerciale ușoare, 7.2 Renovarea clădirilor existente și 4.1 Producția de energie electrică folosind tehnologia solară fotovoltaică.

ActivitateCAPEX
în mn RON
% din CAPEX total
Fabricarea produselor chimice organice de bază (3.14)76,252,61%
Infrastructura pentru transportul feroviar (6.14)48,551,66%
Construcția de clădiri noi (7.1)19,190,66%
Alte activități eligibile32,781,12%
Activități neeligibile din punct de vedere al taxonomiei2.746,2093,95%

OPEX eligibil din punct de vedere al taxonomiei

În 2021, 7,23% din OPEX-ul OMV Petrom poate fi clasificat ca eligibil din punct de vedere al taxonomiei. Cei mai mari contribuitori sunt activitățile 3.14 Fabricarea produselor chimice organice de bază, 4.9 Transportul și distribuția energiei electrice, 6.14 Infrastructura pentru transportul feroviar și 7.2. Renovarea clădirilor existente. Împreună, acestea au reprezentat 77,34% din OPEX-ul nostru eligibil din punct de vedere al taxonomiei. Alți contribuitori au fost activitățile 9.1 Cercetarea, dezvoltarea și inovarea apropiate de piață și 6.5. Transportul cu motociclete, autoturisme și vehicule comerciale ușoare.

ActivitateOPEX
în mn RON
% din OPEX total
Fabricarea produselor chimice organice de bază (3.14)14,011,87%
Transportul și distribuția energiei electrice (4.9)9,831,31%
Infrastructura pentru transportul feroviar (6.14)9,141,22%
Renovarea clădirilor existente (7.2)9,021,20%
Alte activități eligibile12,301,64%
Activități neeligilie din punct de vedere al taxonomie696,5292,77%

 

Outlook

Pentru 2022 vor fi aplicabile pentru prima dată cerințele complete de raportare ale taxonomiei UE. Aceasta înseamnă că, în anul următor, vom evalua câte dintre activitățile noastre sunt nu numai eligibile din punct de vedere al taxonomiei, ci și aliniate la taxonomie. Ne așteptăm la niveluri semnificativ mai scăzute de aliniere decât de eligibilitate.

În plus, Comisia a adoptat Actul Delegat Complementar care introduce cerințe specifice de raportare pentru companii legate de activitățile lor din sectoarele gazelor și energiei nucleare și se așteaptă ca în 2022 să fie adoptat și al doilea Act Delegat aferent celorlalte patru obiective de mediu; astfel, vom evalua și vom raporta și asupra acelor activități.