Riscuri și oportunități legate de schimbările climatice

Gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice

Riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice sunt integrate în procesul EWRM al OMV Petrom, care vizează identificarea, evaluarea și să gestionarea riscurilor legate de afaceri. Riscurile pe termen scurt și mediu sunt analizate din perspectiva impactului lor asupra planului financiar pe trei ani al Companiei. Efectele riscurilor pe termen lung sunt evaluate pe baza unei analize calitative, luând în considerare o gamă mai largă de incertitudine. Riscul și oportunitățile legate de climă au fost deja reflectate în planurile și obiectivele noastre de afaceri pe termen mediu. Se așteaptă ca cele mai semnificative schimbări climatice care pot afecta industria petrolului și gazelor să apară la o scară mai lungă de timp – în special în ceea ce privește veniturile. Prin urmare, conducerea acordă o atenție deosebită riscurilor și oportunităților pe termen lung legate de schimbările climatice și le ia în considerare în luarea deciziilor strategice. Riscurile legate de schimbările climatice sunt identificate într-o abordare de jos în sus de către angajații responsabili in activitatea lor zilnică și într-o abordare de sus în jos de către unitățile corporative responsabile cu monitorizarea riscurilor de reglementare, de piață și de reputație în conformitate cu cele mai recente evoluții internaționale. Aceste riscuri sunt evaluate în funcție de impactul lor potențial asupra planului de performanță financiară pe termen mediu. În abordarea de jos în sus, riscurile legate de schimbările climatice sunt identificate folosind metodologia standardizată a procesului EWRM. Acest proces se bazează pe Standardul EWRM completat cu un set de principii care definesc cerințele referitoare la riscuri și oportunități ESG/sustenabilitate ca parte a cadrului de gestionare a riscului OMV Petrom, susținut de rolurile, responsabilitățile și așteptările anumitor părți interesate de risc.

Fiind prima companie românească care susține recomandările TCFD, OMV Petrom ia în considerare și abordează riscurile legate de schimbările climatice conform recomandărilor acestuia, precum și prin perspectiva de dublă materialitate a propunerii de Directivă UE privind raportarea de sustenabilitate corporativă. Anul acesta, OMV Petrom a anunțat o serie de angajamente în sprijinul atingerii unui obiectiv Net Zero până în 2050. A ajunge acolo necesită măsurarea, gestionarea riscurilor și oportunităților, sporirea transparenței și o finanțare adecvată.

În 2021, progresul nostru privind TCFD se reflectă în inițierea primilor pași:

  • Guvernanță – gestionarea și coordonarea riscurilor și oportunităților legate de schimbările climatice. Există grupuri de lucru dedicate pentru Noi Soluții energetice și pentru Mediu prin care membrii Directoratului monitorizează și gestionează trimestrial aspectele legate de schimbările climatice
  • Strategie – identificarea riscurilor și a oportunităților, urmând ca pe viitor, accentul să se pună pe evaluarea impactului și reziliența companiei ca urmare a Strategiei de afaceri OMV Petrom 2030 publicată recent
  • Riscul schimbărilor climatice – procesul de gestionare a riscului în curs (analiza scenariului); accentul în viitor se va pune pe crearea unui pilot pentru riscurile climatice ale noilor proiecte de investiții
  • Indicațori și ținte – raportare continuă, noi indicatori de performanță privind schimbările climatice dezvăluite în Strategia OMV Petrom pentru 2030

Riscuri fizice

Potențialele evenimente meteorologice severe cum ar fi inundațiile, perioadele de precipitații scăzute sau inexistente și furtunile ar putea aduce riscuri fizice care ne afectează portofoliul de active, cum ar fi: inundații, alunecări de teren, daune ale infrastructurii feroviare, incapacitatea de a accesa apă pentru operațiunile normale (consum intern). Riscurile asociate cu schimbarea climei care afectează activele fizice sunt evaluate pe o perioadă medie (orizont de timp de trei ani) folosind cadrul și procesul nostru EWRM. Impactul financiar potențial a fost estimat pe baza ipoteticei întreruperi a activității în OMV Petrom Upstream și Downstream, generând pierderi de venituri de aproximativ 27 milioane euro.

Riscuri de tranziție

Potențialele restricții viitoare privind intensitatea carbonului a materiilor prime, riscurile politice și de securitate din țările de origine ale materiei noastre prime și orice alte limitări ale aprovizionării ar putea pune în pericol aprovizionarea suficientă cu materie prime a rafinăriei. Există riscul de dezechilibru între certificatele alocate și cele aferente volumelor de emisii necesare Companiei, rezultând costuri mai mari, generate de incertitudinile privind alocarea de certificate și costurile de reducere a emisiilor. Reglementările actuale și emergente, în conformitate cu inițiativele internaționale ale sectorului public, precum Acordul de la Paris și propunerea de pachete legislative Fit for 55, și transpunerea lor ulterioară în reglementările naționale românești au ca rezultat stabilirea unor limite ale emisiilor de GES de către sectorul energetic. Acest proces de decarbonare va schimba mixul energetic și va duce la o cerere redusă de combustibili fosili cu conținut ridicat de carbon. Există riscul ca cererea de combustibili rafinați să scadă din cauza venirii pe piață a produselor alternative cu o amprentă mai mică de carbon. Reglementările privind emisiile, eficiența energetică și ponderea crescută a surselor regenerabile în mixul energetic sunt de așteptat să aibă ca rezultat o scădere a producției de benzină și motorină în conformitate cu reglementările europene. Astfel, noile tendințe de înmatriculare a autoturismelor se îndreaptă spre cele pe benzină și baterii electrice/hibride, precum și la o scădere a producției produselor noastre cu hidrocarburi grele. Riscurile de reputație provin din creșterea numărului de investitori care acordă responsabilităților sociale și de mediu ale unei companii o pondere mare în procesul lor de luare a deciziei de a investi. Acestea pot fi din motive de politică internă sau din cauza presiunii reglementărilor referitoare la transparența investițiilor publice pe aspectele de sustenabilitate.

Oportunități de tranziție

Decarbonarea va crea oportunități pentru OMV Petrom pe baza cererii crescute de produse cu emisii de carbon scăzute sau zero (de exemplu, gaze naturale, CNG, LNG, hidrogen, biocombustibili, mobilitate electrică). OMV Petrom este bine plasată pentru a satisface această cerere de gaze cu emisii de carbon reduse din Marea Neagră și investiții semnificative în energie regenerabilă, biocombustibili, mobilitate alternativă și noi tehnologii.

Analiza de scenarii

Scenariile compatibile cu obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale până la cel mult 2°C prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt de cea mai mare importanță pentru considerentele noastre strategice, deoarece implică schimbări fundamentale pentru actuala piață a energiei. Suntem conștienți de potențialul risc al activelor blocate dacă nu ne putem exploata pe deplin rezervele din cauza depășirii bugetului total de carbon. Pe parcursul proceselor de dezvoltare și planificare a strategiei, OMV Petrom a luat în considerare scenarii care reflectă diferite aspecte ale potențialelor dezvoltări economice, tehnologice și sociale și implicațiile acestora pentru piața energiei și, în consecință, pentru afacerea noastră.

OMV Petrom folosește ipotezele Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) pentru a încorpora politicile, țintele și planurile în cadrul de planificare pe termen mediu al companiei. Pe baza IEA, în contextul traseului de implementare a scenariului de dezvoltare durabilă (SDS), am proiectat dezvoltarea cererii de petrol și gaze în Europa și pe principalele piețe ale OMV Petrom până în 2030. Scenariul de dezvoltare durabilă SDS al IEA a fost folosit de OMV Petrom ca scenariu defavorabil pentru a înțelege în general modul în care portofoliul existent și viitor al OMV Petrom ar funcționa în astfel de condiții. Pentru acest scenariu a fost efectuată o analiză amănunțită a ipotezelor din spate și implementarea acestora într-un model OMV Petrom pentru a înțelege consecințele financiare pe termen lung.

Având în vedere incertitudinile generate de orizontul pe termen lung și provocările tot mai mari pe care schimbările climatice le ridică în industria noastră, ne-am testat strategia pentru un scenariu de preț descendent, cu un preț Brent cu aproximativ 15-20 USD mai redus față de scenariul pentru planul pe termen mediu.

Scenariul de stres reflectă evoluția volumului în scădere la nivel global pentru aproape toate produsele care au ca rezultat rate de creștere negative și scăderi continue a marjelor comparativ cu scenariul planului pe termen mediu. De asemenea, o creștere a prețului CO2 a fost luată în considerare. Vedeți prezentat variația rezultatului EBIT CCA excluzând elementele speciale în mld euro.

Rezultatele din scenariul de preț descendent prezintă o poziție financiară sănătoasă menținută, cu un grad de îndatorare sub 20% pe parcursul perioadei. În plus, în acest scenariu de preț, EBIT-ul CCA excluzând elementele speciale 2030 este estimat a fi dublu față de 2020, având în vedere programul de transformare pe care OMV Petrom îl propune prin noua strategie, în timp ce CAPEX-ul rămâne neschimbat.

SDS trasează o cale pe deplin aliniată cu Acordul de la Paris, menținând creșterea temperaturilor globale cu mult sub 2°C și îndeplinește obiectivele legate de accesul universal la energie și aerul mai curat. Până în 2030, OMV Petrom a stabilit în strategia sa că va reduce emisiile de carbon Scop 1 și 2 de la operațiunile sale cu ~30%, comparativ cu 2019.