Maparea Riscurilor de Sustenabilitate

Maparea riscurilor și a oportunităților noastre de sustenabilitate

Un rezumat al posibilelor riscuri și oportunități (subiecte de risc și oportunitate identificate), impactul potențial al acestora și acțiunile noastre de atenuare sau alte acțiuni în abordarea managementului, structurate pe subiectele noastre materiale de sustenabilitate, este prezentat, în anexa acestui raport. Riscurile și oportunitățile relevante incluse au fost selectate în funcție de amploarea lor folosind impactul și probabilitatea, și a fost selectat cel puțin un exemplu relevant pentru fiecare subiect material pentru analizele noastre interne. Rezumatul include riscuri și oportunități pentru fiecare subiect material, efectele acestora și măsurile sau abordarea noastră de atenuare.

Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
OportunitateExtinderea noilor soluții energetice
 • Generarea de noi fluxuri de venituri
 • Valoare adăugată, pe termen lung pentru OMV Petrom și acționarii săi
 • Reducerea amprentei de carbon
 • Testarea și implementarea oportunităților de afaceri, care oferă un potențial de îmbunătățire semnificativ, potrivite capacităților OMV Petrom
OportunitateUtilizarea energiei regenerabile pentru operațiunile proprii
 • Reducerea emisiilor de GES prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și schimbări tehnologice
 • Creșterea și îmbunătățirea operațiunilor sustenabile în Upstream și Downstream (reducerea amprentei de carbon, creșterea eficienței energetice)
 • Costuri mai mici ale energiei electrice și ale emisiilor de carbon (EU-ETS)
 • Îmbunătățirea reputației
 • Sursele regenerabile de energie vor reduce intensitatea carbonului produselor din portofoliul companiei
 • Identificarea și punerea în aplicare a unor oportunități de afaceri care oferă un potențial de creștere semnificativ, potrivit capacităților OMV Petrom și care creează valoare pe termen lung
 • Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului intern de combustibil prin utilizarea de surse de energie regenerabilă, cum ar fi centrale fotovoltaice proprii
 • Asigurarea atingerii obiectivelor pe termen lung ale OMV Petrom
OportunitateCaptarea și stocarea carbonului
 • Reducerea amprentei de carbon
 • Beneficii semnificative pentru mediu
 • Potențială nouă linie de afaceri
 • Dezvoltarea proiectelor de captare și stocare a CO2 și dezvoltarea potențială a acestei linii de afaceri
Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscImposibilitatea reducerii emisiilor de la arderea la faclă și ventilarea de rutină și a emisiilor fugitive
 • Sancțiuni din partea autorităților de reglementare
 • Reacții negative din parte părților interesate (efect limitat)
 • Daune aduse reputației
 • Potențiale daune aduse mediului
 • Proceduri privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Schemei UE de comercializare a emisiilor (EU-ETS)
 • Monitorizarea intensității carbonului la nivel de companie în mod sistematic, raportare internă trimestrială a emisiilor
 • Programul de management al carbonului în Upstream
RiscScurgeri, deșeuri și managementul apei – probleme de conformare cu cerințele de mediu
 • Poluarea solului, a apelor de suprafață sau a apelor subterane, a aerului
 • Perturbări în comunitate – zgomot, mirosuri, lumină
 • Deteriorarea reputației companiei
 • Costuri de mediu din eventuale daune, amenzi
 • Sistem de management de mediu ISO 14001 – implementat
 • Gestionarea corectă a bugetului și proiectelor pentru conformare
 • Proceduri de operare și mentenanță bazată pe nivelul de risc – implementate
 • Pregătire și intervenție de urgență
 • Asigurări pentru pierderi survenite la terți
 • Evaluări ale riscurilor de mediu

 

Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscCriterii privind practicile de muncă si drepturile omului pentru achizițiile de produse și servicii (evaluarea furnizorilor pe criterii sociale și de respectare a drepturilor omului) – contractanți fără politici clare implementate
 • Răspunderea juridică în caz de complicitate directă
 • Deteriorarea reputației companiei
 • Moral scăzut al angajaților contractorilor, rezultând o calitate scăzută a produselor și serviciilor
 • Training pentru angajați (accent pe țările cu risc ridicat)
 • Drepturile omului – Verificarea înainte de lansarea operațiunilor într-o țară, precum și evaluări regulate ale respectării drepturilor omului în țările în care operăm, luând în considerare aspectele legate de drepturile muncii
 • Managementul HSSE al contractorului ia în considerare aspectele legate de drepturile omului (inclusiv drepturile muncii) în faza de precalificare și audit
 • Evaluări ESG ale furnizorilor
 • Codul de conduită include dreptul la muncă
RiscImplicarea furnizorilor locali pentru bunuri și servicii, precum și dezvoltarea furnizorilor
 • Întârzieri ale proiectelor și calitatea slabă, traduse în costuri crescute
 • Privarea de acces la nevoile de bază standard pentru un trai decent al titularul drepturilor
 • Implementare completa a modulului Ariba Risk (interfața cu furnizorii de informații financiare nu este încă complet funcțională)
 • Crearea de alerte de risc personalizate, pentru contractanții implicați în proiecte cu risc ridicat (de exemplu, Zonele de Producție offshore)
RiscImplicarea furnizorilor locali pentru bunuri și servicii, precum și dezvoltarea furnizorilor – Lipsa disponibilității/ calității subcontractanților
 • Costuri crescute, pierderea beneficiilor așteptate, întârzieri ale proiectelor
 • Eforturi interne mai mari pentru execuție
 • Potențial mai mare de apariție a reclamațiilor
 • Impact potențial asupra altor proiecte
 • Deteriorarea reputației companiei
 • Strategii de achiziții specifice categoriei de furnizori elaborate – adaptate activității care urmează să fie desfășurate
RiscAmprenta de carbon – bunuri și servicii achiziționate
 • Pierderea unei părți a investitorilor
 • Rating ESG mai scăzut
 • Risc pentru reputație
 • Impactul financiar (de exemplu, mecanismele UE de ajustare a carbonului la frontiera)
 • Potențiale daune aduse mediului
 • Definirea unui nou concept pentru Achiziții Sustenabile
 • Creșterea transparenței prin raportarea în Power BI a managementului GES (emisiile Scop 3 aferente bunurilor și serviciilor achiziționate)
 • Interacțiunea cu furnizorii pe subiecte legate de managementul carbonului prin intermediul lanțului valori CDP
RiscEtica în afaceri în lanțul de aprovizionare
 • Risc pentru reputație
 • Impact asupra afacerii (pierderea clienților)
 • Continuitatea afacerii (dacă un furnizor este blocat și nu poate continua să opereze, acest lucru are un impact asupra continuității activității companiei)
 • Efectuarea de audituri și evaluări ale furnizorilor ca parte a platformei Together for Sustainability
 • Includerea performanței de sustenabilitate în criteriile de selecție
OportunitateSiguranța contractorilor și furnizorilor – cerințe definite pentru integrarea celor mai bune practici HSSE în toate fazele ciclului de viață al unui produs/ serviciu contractat
 • Reputație îmbunătățită ca partener puternic într-un mediu mai sigur
 • Cunoștințele comune rămân în comunitatea locală și îmbunătățesc siguranța și conștientizarea aspectele de mediu în rândul comunităților, ceea ce duce la un impact pozitiv asupra mediului și societății
 • Impact pozitiv asupra sănătății oamenilor și mediului
 • Măsuri de îmbunătățire a performanței SSM și Mediu a contractorilor OMV Petrom
 • Cerințe SSM și Mediu în Caietele de sarcini
 • Precalificarea SSM și Mediu a contractorilor
 • Partea de performanță SSM și Mediu a auditurilor de capacitate pentru potențialii contractori
 • Cerințe SSM și Mediu anexate la contract, condiții obligatorii în documente obligatorii
 • Inițiere SSM și Mediu, traininguri comune, forumuri și ateliere de lucru, întâlniri periodice
 • Audituri ale sistemului de management SSM și Mediu al contractorului

 

Risc/OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscConformarea cu cerințele privind sănătatea și securitatea în muncă
 • Decese
 • Amenzi
 • Deteriorarea reputației companiei
 • Costuri crescute pentru sistemele de sănătate municipale și naționale
 • Dezechilibrul între viața profesională și viața privată
 • Audituri de conformare
 • Audituri ale sistemului de management SSM și Mediu
 • Sesiuni de formare de conștientizare și campanii de conștientizare
 • Îmbunătățirea culturii privind siguranța
RiscSecuritate/ Furturi – Upstream
 • Impact financiar din cauza întreruperii producției; pierderea echipamentelor operaționale/ produsului petrolier
 • Risc de siguranță care poate duce la rănirea terților
 • Poluarea mediului (după tentativele de furt)
 • Impact asupra reputației
 • Răspundere legală din cauza posibilelor neconformări cu legislația
 • Rănirea personalului din cauza interacțiunii cu autorii furtului
 • Departamentul Securitate și Rezilientă gestionează în prezent serviciile de securitate pentru toate site-urile Grupului OMV Petrom din România
 • Standardele OMV au fost încorporate în SOW Petrom
 • Servicii de securitate
 • Politica de toleranță zero la furt
 • Protocoale cu Ministerul Afacerilor Interne
 • HQ Security monitorizează continuu noile soluții
 • Concept de securitate axat pe tehnologie. Dezvoltare proiecte de sisteme integrate de securitate (ISS)
 • Securitate tehnică standardizată prin ISS
 • Înlocuire pază fizică (personal) cu tehnologie
 • Instrument automatizat pentru raportarea incidentelor de securitate
 • Cadrul de evaluare a riscurilor de securitate
 • Centrul de operațiuni de securitate (SOC) este operațional
 • Implementarea programului de management al pierderilor de securitate pentru detectare și răspuns la furturi ascunse
RiscIntegritatea activelor și siguranța procesului
 • Rănirea/decesul unei terțe persoane
 • Oprirea temporară a furnizării de gaze către populație
 • Daune de reputație aduse companiei în mass-media
 • Daune și poluare cauzate proprietăților deținute de terți
 • Campanie de conștientizare a riscurilor
 • Lecții învățate (incidente interne sau experiență în industrie)
 • Întreținerea preventivă
 • Programe de evaluare a integrității
 • Planul de management al coroziunii elaborat
 • Sistem de management al integrității conductelor- în vigoare
 • Campanie de conștientizare pentru comunități
RiscIntegritatea activelor offshore și siguranța procesului
 • Pierdere de vieți omenești (inclusiv decese la terți)
 • Pierderea activelor (distrugerea mantalelor de protecție și a instalațiilor)
 • Costuri pentru lucrări de abandonare
 • Deversare majoră de petrol (poluare)
 • Imagine publică negativă cu impact potențial asupra vânzărilor
 • Daune aduse reputației OMV ca operator competent
 • Pierdere de producție (fără reconstrucție a instalațiilor)
 • Urmărire penală în temeiul legilor românești și penalități/ amenzi
 • Biodiversitate și ecosisteme în pericol
 • Campanie de conștientizare a riscurilor
 • Lecții învățate (incidente interne sau experiență în industrie)
 • Întreținerea preventivă
 • Programe de evaluare a integrității
 • Plan de management al coroziunii – elaborat
 • Sistem de management al integrității conductelor- în vigoare
 • Campanie de conștientizare pentru comunități
RiscIntegritatea activelor și siguranța procesului (incident potențial de explozie de nori de vapori în rafinărie)
 • Daune maxime estimate în unitatea de proces cauzate de o explozie
 • Distrugerea prin incendiu și explozie a echipamentelor (daune asupra proprietății)
 • Pierderi financiare generate de întreruperea activității
 • Impact asupra mediului
 • Decese și răniri ale angajaților (inclusiv la terți)
 • Daune reputaționale
 • Distrugerea și poluarea proprietăților adiacente
 • Biodiversitate și ecosisteme puse în pericol
 • Program de inspecție
 • Întreținere bazată pe ierarhia riscurilor
 • Proceduri de operare și de urgență
 • Măsuri de diminuare a riscurilor: operator disponibil 24/7, detectoare de gaz și măsurători
 • Revizii frecvente
 • Programe de training
 • Măsuri HAZOP efectuate (măsuri din analiza de risc privind posibilele surse de scăpări de gaz și surse de aprindere)
 • Măsuri aferente din studiul QRA
 • Asigurare de răspundere civilă; asigurare în caz de întrerupere a activității și asigurare pentru daune materiale
 • Asigurare de viată pentru angajați
 • Planuri și exerciții de urgență (cu colaborarea autorităților responsabile cu stingerea incendiilor)
RiscSatisfacția clienților – sănătatea și siguranța consumatorilor și impactul produselor asupra mediului
 • Deteriorarea reputației
 • Răspundere financiară față de clienți
 • Pierderea clienților
 • Scăderea nivelului de satisfacție a clienților
 • Reclamații clienți
 • Daune potențiale aduse mediului și sănătății oamenilor
 • Implementarea standardelor pentru produse
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pentru combustibili
 • Întâlniri periodice ale Consiliul de Calitate
 • Auditarea periodică a partenerilor
 • Dispozitive anti contaminare și e-sealing
 • Efectuarea lunară a controlul calității în benzinării
 • Campanii active de fidelizare a clienților

 

Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscNerespectarea principiilor codului de etică
 • Deteriorarea reputației care poate duce la retragerea partenerilor de afaceri și dificultăți de accesare a liniilor de credit
 • Suspendarea activității și amenzi; daune contractuale
 • Scăderea prețului acțiunilor
 • Folosirea greșită a resurselor companiei și direcționarea necorespunzătoare a fondurilor
 • Pedeapsa cu închisoarea pentru oferire/ luare de mită și infracțiuni conexe
 • Reguli interne în vigoare: Codul de etică în afaceri
 • Toleranță zero pentru mită și corupție. Angajamentul EB este precizat clar în Codul de etică în afaceri
 • Instrumente de semnalare a abaterilor: platformă online operată de o terță parte independentă și care asigură confidențialitatea și anonimatul; Linie de asistență pentru etica în afaceri disponibilă 24 h; adresa de e-mail confidențială.
 • Program de instruire (atât online, cât și față în față)
 • Activități de comunicare pentru creșterea gradului de conștientizare
 • Semnarea obligatorie a declarației privind conflictul de interese
 • Recomandări/ sfaturi la cerere
 • Efectuare verificări ale terților, întâlniri și recomandări
 • Sfaturi și recomandări pentru evaluările efectuate la terți
RiscÎncălcări ale regulilor Consiliului Concurenței (abuz de poziție dominantă, carteluri)
 • Amenzi între 3% și 10% din cifra de afaceri a companiei
 • Deteriorarea reputației
 • Reclamații privind daunele aduse terților
 • Efort semnificativ necesar acțiunilor de apărare
 • Acuzații penale împotriva conducerii în caz de intenție frauduloasă
 • Program de conformare: instruire continuă, linii directoare antitrust, consultanță privind subiecte sensibile etc.
 • Campanii de conștientizare
 • Consultanță privind politicile/ strategiile de piață și deciziile ad-hoc relevante
 • Verificarea juridică a contractelor

 

Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscAtragerea și retenția talentelor – scăderea numărului de angajați
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Dezvoltarea de noi proiecte în vederea pregătirii elevilor pentru școlile de meserii, în diverse specialități necesare industriei petrol și gaze – învățământ vocațional
RiscAtragerea și retenția talentelor – nivel slab de pregătire
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Afectarea reputației OMV Petrom ca angajator atractiv
 • Dezvoltarea de noi proiecte în vederea pregătirii elevilor pentru școlile de meserii, în diverse specialități necesare industriei petrol și gaze – învățământ vocațional
RiscLibertatea de asociere și negociere colectivă
 • Întârzieri în implementarea proiectelor
 • Blocarea proiectelor administrative (proiecte de restructurare/ outsourcing)
 • Anticiparea constantă a oricăror riscuri aferente
 • Menținerea si îmbunătățirea păcii sociale si dialogului (informarea/ consultarea acestora asupra fiecărui proiect)
RiscAtragerea și retenția talentelor – atractivitate scăzută
 • Roluri cheie neocupate sau rămase vacante, cu perioade de preaviz scurte rezultând în scăderea performanței companiei
 • Adaptarea strategiilor pentru atragerea și retenția angajaților cu competențe cheie și în roluri cheie în companie.
RiscLibertatea de asociere – negocieri colective neconcludente
 • Conflict colectiv de muncă, inclusiv grevă (în absența unui rezultat valid al negocierilor colective)
 • Imprevizibilitate în relațiile de muncă
 • Identificare de soluții pentru a ajunge la un acord
RiscDezvoltarea abilităților & instruire – implicare limitată
 • Rezultate mai slabe dpdv eficiență, impact asupra productivității legate de învățarea online
 • Abordări mixte
 • Implicarea angajaților în învățarea activă
 • Ore dedicate pentru învățarea online în timpul orelor de lucru
 • Diferențierea instruirii în funcție de competențele relevante și nevoile de dezvoltare
 • Oportunități frecvente pentru angajați de a-și folosi noile cunoștințe sau abilități
 • Sesiuni de transfer al informațiilor
 • Feedback imediat și direcționat
RiscDezvoltarea competențelor și formarea – feedback negativ
 • Angajații percep compania ca nefiind concentrată pe dezvoltarea lor, ceea ce duce la demotivare, dezangajare și performanță scăzută
 • Consolidarea culturii feedback-ului și creșterea pregătirii pentru lideri (abilități de coaching, abilități de dezvoltare)
RiscPractici și condiții de muncă – post COVID-19
 • Migrarea oamenilor capabili către angajatori care se pot adapta rapid noilor așteptări
 • Întreruperi în continuitatea afacerii
 • Creșterea concurenței pentru personal capabil (în toate zonele geografice)
 • Adoptare modalități de lucru la distanță
 • Concentrare pe măsuri pentru a economisi timp (programul Grow)
 • Programe de transfer al cunoștințelor
Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscInvestiții în dezvoltare comunitară, impact asupra mediului, sănătății, bunăstării
 • Consecințele asupra comunităților: creșterea numărului de nemulțumiri/ tulburări sociale, creșterea șomajului, oportunități economice limitate, calitatea vieții
 • Consecințe pentru OMV Petrom: daune reputaționale, pierderea licenței sociale de operare, oportunități economice limitate, întârzieri în producție, probleme de securitate
 • Proceduri de operare și de urgență
 • Programe eficiente de instruire și inspecție
 • Întreținere bazată pe nivelul de risc
 • Programul Retro-HAZOP și studiu QRA
 • Asigurări pentru pierderile terțiloe
 • Înlocuirea conductelor vechi de gaz și instalarea unor device-uri speciale
 • Planul de management al coroziunii elaborat și implementat
 • Sistem de management al integrității conductei în vigoare – evaluare semi-cantitativă a riscului
 • Patrulări de rutină la conducte
 • Proiecte CSR, implicarea comunității, campanii de comunicare privind siguranța
 • Mecanism eficient privind gestionarea reclamațiilor
Risc/ OportunitateDescrierea efectului (pozitiv sau negativ)Atenuare/ Abordare
RiscPolitici privind drepturile omului – nerespectare
 • Consecințele pentru părțile interesate: drepturi limitate privind libertatea de opinie și de exprimare, discriminare
 • Consecințe pentru OMV Petrom: prejudiciu reputațional, răspundere legală în caz de încălcare, amenzi
 • De inclus drepturile omului în evaluările impactului social și în planurile de implicare socială