Procesul de gestionare a riscului

La fel ca industria petrolului și gazelor în ansamblu, OMV Petrom este expus la o varietate de riscuri – inclusiv riscuri de piață și financiare, precum și riscuri operaționale și strategice. Procesele de management al riscurilor ale Grupului OMV Petrom se concentrează pe identificarea, analiza și evaluarea unor astfel de riscuri și impactul acestora asupra stabilității financiare și a profitabilității Grupului, precum și asupra impactului acestora asupra aspectelor de sustenabilitate. Pentru OMV Petrom, un risc reprezintă incertitudinea asupra obiectivelor măsurate prin combinarea probabilității sau frecvenței unui eveniment și a consecințelor acestuia, care pot duce la oportunități (avantaj) sau amenințări (dezavantaj).

Guvernanța procesului de gestionare a riscului

Directoratul este responsabil pentru supravegherea riscurilor, asigurându-se că managementul a pus în aplicare un proces riguros de identificare, prioritizare, gestionare și monitorizare a riscurilor critice care afectează Compania.

Prevenirea riscurilor este integrată în procesele decizionale ale activităților zilnice de afaceri la fiecare nivel al organizației noastre. Directoratul stabilește, comunică și implementează valorile noastre în gestionarea riscurilor în întregul Grup. Membrii Directoratului OMV Petrom discută în mod regulat politicile și reglementările actuale și viitoare de mediu, climă și energie, evoluțiile aferente pe piața combustibililor și gazelor, implicațiile financiare privind obligațiile de comercializare a emisiilor de carbon și progresul în atingerea țintelor legate de sustenabilitate.

Pentru a se asigura că managementul ia decizii bazate pe riscuri, luând în considerare în mod adecvat dificultățile actuale și viitoare, Directoratul a împuternicit o funcție dedicată de gestionare a riscului cu obiectivul de a conduce și coordona procesele de gestionare ale riscurilor Companiei. Profilul de risc consolidat al OMV Petrom este raportat periodic pentru aprobarea Directoratului și pentru informarea Comitetului de Audit al Consiliului de Supraveghere.

Procesul de gestionare a riscurilor

Procesul de gestionare a riscurilor se bazează pe o abordare sistematică, de precauție, care vizează identificarea și gestionarea în timp util a riscurilor pentru a evita un posibil impact negativ asupra afacerii sau reputației noastre. Credem că prin crearea unei culturi de conștientizare a riscurilor în întreaga organizație, în care toată lumea este conștientă de riscurile legate de propria activitate și implementează zilnic practici de gestionare a riscului, este cea mai eficientă modalitate de a evita un impact negativ. În acest scop, programul nostru cuprinzător de gestionare a riscurilor la nivel de întreprindere (EWRM) este condus de managementul superior și se transmite către fiecare angajat al companiei. Acesta asigură o mai mare conștientizare și concentrare asupra riscurilor care ar putea afecta obiectivele Companiei. Scopul principal al procesului EWRM este de a oferi valoare prin gestionarea riscurilor și luarea deciziilor. OMV Petrom îmbunătățește constant procesul EWRM pe baza cerințelor interne și externe. Procesul este facilitat de sistemul IT la nivelul întregului grup OMV, care sprijină etapele individuale ale procesului stabilite și ghidate în concordanță cu standardul internațional de management al riscurilor ISO 31000, cu o organizație dedicată de risc care lucrează sub un cadru robust de reglementare internă cu o infrastructură cantitativă a tehnologiei informației. În plus, sistemul EWRM urmărește în mod activ identificarea, analiza, evaluarea și atenuarea principalelor riscuri pentru a aduce efectele acestora asupra fluxului de numerar al Companiei la un nivel acceptabil convenit.

Procesul de gestionare a riscurilor, implementat pe baza cadrului EWRM al OMV Petrom, combină o abordare a riscurilor de sus în jos cu una de jos în sus, astfel încât fiecare angajat fiind responsabil pentru gestionarea riscurilor din sfera lor de responsabilități într-un proces holistic. Folosim terminologia și limbajul de risc comun în cadrul OMV Petrom pentru a facilita comunicarea și gestionarea eficientă a riscului. Riscurile identificate în procesul de risc de jos în sus de către personalul operațional în timpul managementului zilnic al afacerii sunt evaluate pe un orizont de timp pe termen mediu de trei ani. Managerii de departamente sunt responsabili pentru iniţierea analizelor de risc, care includ selecţia tehnicilor adecvate de identificare a riscurilor. Aceste sarcini includ interviuri, ateliere de lucru, sondaje și analize ale pierderilor istorice și colectarea de informații despre riscuri documentate în registrele de risc sau bazele de date privind pierderile. Hărțile termice sau matricele de risc sunt utilizate pentru a sprijini procesul de prioritizare și servesc la identificarea intervalelor de probabilitate și a consecințelor aferente în cazul în care riscurile s-ar materializa. Pe de altă parte, conducerea superioară evaluează riscurile de sus în jos pe un orizont de timp pe termen lung pentru a oferi o perspectivă strategică a riscurilor pe un interval de timp de zece ani. Scanând permanent orizontul pentru a identifica riscurile emergente și având întâlniri regulate de risc, managementul nostru superior are perspectiva completă asupra riscurilor strategice. Acest proces ne permite să surprindem noi tendințe și evoluții ale mediului de operare și cele mai bune practici din industrie, permițând astfel Grupului să-și atingă obiectivele pe termen lung. OMV Petrom are patru niveluri de roluri de gestionare a riscului într-o organizație de risc de tip piramidal. Primul strat (de jos) cuprind responsabilii de risc reprezentați de manageri din diverse domenii, al doilea nivel este format din coordonatori de risc care facilitează și coordonează procesul de gestionare a riscului în divizia lor, iar al treilea nivel este funcția de gestionare a riscului care coordonează întregul proces asistat de funcții corporative specializate (de exemplu, HSSE, Conformitate, Juridic, Financiar, Control). Nivelul superior este reprezentat de Directoratul OMV Petrom care conduce și aprobă profilul de risc consolidat al OMV Petrom în conformitate cu obiectivele și apetitul pentru risc al Companiei. Sistemul de gestionare a riscului și eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere prin rapoarte periodice.

Categoriile de riscuri (taxonomia)

Categoriile de riscuri sunt definite după cum urmează:

  • Riscurile pe termen scurt sunt riscurile care pot afecta rezultatele financiare pe termen scurt, inclusiv cele care se pot materializa în anul curent de raportare
  • Riscurile pe termen mediu pot impacta material rezultatele financiare pe o perioadă de trei ani 
  • Riscurile pe termen lung sunt riscurile care pot afecta fundamental viabilitatea strategiei noastre pe termen lung și a modelului de afaceri, inclusiv acelea care se pot materializa într-un interval de timp mai mare de zece ani

Riscurile din cadrul sistemului EWRM al OMV Petrom sunt grupate în continuare în următoarele categorii: de piață și financiare, operaționale și strategice. Aceste categorii includ, printre altele, riscuri de piață, financiare, de proiect, de proces, de sănătate, siguranță și securitate, taxe, de conformitate, de personal, juridice, de reglementare și de reputație. În ceea ce privește instrumentele și tehnicile utilizate, OMV Petrom urmează cele mai bune practici internaționale în domeniu și folosește modele aleatorii cantitative pentru a măsura eventualele pierderi asociate portofoliului de riscuri al Companiei, cu un grad de încredere de 95% și pe un orizont mediu de timp de trei ani. Riscurile identificate sunt analizate în funcție de natura lor și ținând cont de cauzele, consecințele, tendințele istorice, volatilitatea și impactul lor potențial asupra fluxului de trezorerie.

Riscuri de piață și financiare

Principalele expuneri financiare și nefinanciare includ riscul prețului mărfurilor tranzactionabile, riscul valutar, riscul de credit al contrapărților etc., în legătură cu riscuri cu probabilitate scăzută și cu impact ridicat. Alte riscuri luate în considerare sunt riscul de lichiditate și riscul ratei dobânzii. În ceea ce privește lichiditatea pe termen mediu, ne propunem să ne asigurăm capacitatea de a furniza valoare economică pozitivă, gestionând în același timp riscurile Companiei și impactul potențial al acestora asupra fluxului de numerar în limitele apetitului pentru risc. De asemenea, sunt identificate, evaluate, analizate și gestionate în mod consecvent riscurile de tip eveniment singular cu potențial ridicat, precum și riscurile strategice pe termen lung. 

Pentru a evalua riscul de lichiditate pe termen scurt, intrările și ieșirile de numerar operaționale și financiare bugetate sunt monitorizate și analizate lunar pentru a stabili modificarea netă așteptată a lichidității, precum și baza deciziilor de finanțare și angajamentelor de capital. Pentru riscurile pe termen mediu, pentru a se asigura că OMV Petrom rămâne întotdeauna solvabilă și păstrează flexibilitatea financiară necesară, rezervele de lichiditate sub formă de linii de credit angajate sunt menținute.

În ceea ce privește riscul prețurilor mărfurilor tranzacționabile pe piață, OMV Petrom este expusă în mod natural volatilității fluxurilor de trezorerie induse de modificările de preț generate de activitățile de producție, rafinare și de comercializarea petrolului brut, produselor petroliere derivate, gazelor naturale și electricității. Riscul de piață are o importanță strategică esențială în cadrul profilului de risc și al lichidității OMV Petrom. Riscurile de preț aferente mărfurilor tranzacționate ale OMV Petrom sunt atent analizate, cuantificate și evaluate în mod permanent. Privind riscul de schimb valutar, OMV Petrom este expusă, în principal volatilității monedei RON în raport cu USD și EURO. Efectul riscului de schimb valutar asupra fluxului de trezorerie este monitorizat în mod periodic.

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate în scopul gestionării expunerii la riscul privind prețul mărfurilor tranzacționabile și la cel valutar, cu aprobarea Directoratului OMV Petrom și în conformitate cu apetitul la risc al Companiei și/sau cu evaluările riscurilor. Gestionarea riscului de credit al contrapărții se referă la riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligațiile contractuale, rezultând pierderi financiare pentru OMV Petrom. Sunt evaluate, monitorizate și gestionate riscurile de credit ale contrapărților Grupului, la nivelul Companiei, utilizând limite predeterminate pentru anumite țări, bănci, clienți și furnizori. Pe baza bonității și a informațiilor de rating disponibile, tuturor contrapărților li se atribuie expuneri maxime permise în termeni de limite de credit (sume și scadențe), iar evaluările bonității și limitele acordate sunt revizuite în mod regulat. OMV Petrom este, de asemenea, expusă în mod inerent la volatilitatea ratei dobânzii în activitățile sale de finanțare, cu toate acestea, nivelul de risc este scăzut.

Riscuri operaționale

Din perspectiva riscului operațional, OMV Petrom este o companie integrată, cu un portofoliu larg de active, alcătuit în principal din instalații de producție și prelucrare a hidrocarburilor. O atenție specială este acordată riscurilor de siguranță a procesului, politica OMV Petrom fiind „FĂRĂ răniri – NICIO pierdere”. Sunt identificate riscurile cu probabilitate scăzută și cu impact mare asociate activității operaționale (de exemplu, erupții, explozii, cutremure etc.) și pentru fiecare din acestea sunt dezvoltate și evaluate scenariile de incident. Când este necesar, planuri de diminuare a efectelor negative sunt elaborate și evaluate pentru fiecare locație specifică. Pe lângă planurile de urgență, de criză și de recuperare în caz de dezastre, politica OMV Petrom în ceea ce privește riscurile asigurabile este de a le transfera prin intermediul instrumentelor de asigurare. Aceste riscuri sunt analizate îndeaproape, cuantificate și monitorizate de către departamentul de risc și sunt gestionate prin proceduri interne detaliate. Sistemul de gestionare a riscurilor din OMV Petrom face parte din procesul de luare a deciziilor. Riscurile asociate noilor proiecte majore sau inițiativelor importante de afaceri sunt evaluate și comunicate conducerii companiei înainte de decizia de aprobare, ca parte a procesului de evaluare a proiectului.

Riscuri pandemice

Răspândirea globală a pandemiei de COVID-19 continuă să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării economice globale. Creșterea cazurilor de COVID-19 în întreaga lume, pe măsură ce apar noi variante de virus, combinate cu întreruperile lanțului de aprovizionare și inflația ridicată a prețurilor, ar putea provoca o întârziere a redresării așteptate a cererii. OMV Petrom răspunde la situație prin măsuri specifice pentru a proteja stabilitatea economică a Companiei și aprovizionarea cu energie. Sănătatea și bunăstarea fiecărui angajat este prioritară.

Riscuri strategice

Dintr-o perspectivă de sustenabilitate pe termen lung, există un proces de evaluare a riscurilor strategice. Pe de o parte, procesul surprinde perspectiva conducerii Companiei asupra contextului de risc pe un orizont de lungă durată și, pe de altă parte, dezvoltă planuri de atenuare a riscurilor și monitorizează implementarea acțiunilor definite. Riscurile strategice se referă atât la riscuri externe, cât și interne (de exemplu, volatilitatea pieței de țiței și gaze, schimbările climatice, riscurile politice, riscul de reglementare, riscul legat de capitalul uman, riscul referitor la tehnologie și inovație). O evaluare anuală a riscurilor strategice asigură o revalidare robustă a riscurilor identificate. În același timp, se obține o înțelegere a noilor evoluții sau se furnizează informații actualizate despre mediul de operare și tendințele industriei, cu un impact pozitiv asupra capacității Companiei de a-și atinge obiectivele.

Universul riscurilor noastre strategice

  • Schimbările climatice – În OMV Petrom abordăm schimbările climatice într-un mod holistic, toate activitățile legate de tranziția energetică sunt integrate pentru a minimiza riscurile și a spori oportunitățile
  • Cererea globală de petrol și gaze – Datorită factorilor majori care afectează volatilitatea piețelor de petrol și gaze, prețurile pot avea fluctuații mari. Reglementările recente privind schimbările climatice declanșează o presiune fără precedent, care afectează toate elementele fundamentale ale pieței
  • Tehnologie și inovație – Ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiei, tendințele actuale din industria energetică și lipsa capacităților de inovare ar putea duce la o pierdere semnificativă a oportunităților de creștere sau eficiență
  • Amenințări cibernetice – Din cauza unui eveniment cibernetic major, infrastructura IT OMV Petrom poate suferi o întrerupere masivă care poate duce la pierderea accesului sau la distrugerea informațiilor critice
  • Factori politici și de reglementare – Factorii politici majori și cerințele de reglementare emergente pot afecta capacitatea OMV Petrom de a-și atinge obiectivele strategice
  • Capitalul uman – Ca o companie importantă, OMV Petrom consideră capitalul uman ca un activ important și a pus în aplicare o strategie de gestionare a riscurilor legate de resursele umane
  • Înlocuirea rezervelor – Zăcămintele mature OMV Petrom și producția în scădere declanșează măsuri imediate de creștere a ratei de înlocuire a rezervelor. Acest lucru susține opinia noastră de creștere a ponderii gazelor naturale în producția noastră de hidrocarburi, deoarece vedem gazele naturale ca un factor cheie pentru o tranziție energetică de succes în România