Conținutul GRI Index

Informații Generale

Standardul GRI – Informații GeneraleLocalizare în Raport
102-1 Numele organizației
102-2 Activități, mărci, produse și servicii
102-3 Adresa sediului central
102-4 Localizarea operațiunilor
102-5 Forma de proprietate și forma juridică
102-6 Piețe deservite
 • Despre Grup
 • OMV Petrom S.A. Raport Anual Separat 2021 pag. 4-5 și 7-9
102-7 Dimensiunea organizației
102-8 Informații privind angajații si alți lucrători
102-9 Lanțul de aprovizionare
102-10 Modificări semnificative ale cadrului
organizațional și ale lanțului de
aprovizionare
 • Despre Grup
102-11 Principiul precauției
102-12 Inițiative externe
102-13 Afilieri
 • Anexe – Afilieri
Standardul GRI – Informații Generale

Localizare în Raport

102-14 Declarația celui mai înalt reprezentant oficial
102-15 Principalele impacturi, riscuri și oportunități
Standardul GRI – Informații GeneraleLocalizare în Raport
102-16 Valori, principii, standarde și norme
comportamentale
102-17 Mecanisme pentru consiliere și îngrijorări
legate de etică
102-18 Structura guvernamentală
102-19 Delegarea autorității
102-20 Responsabilitatea la nivelul conducerii pentru teme economice, sociale și de mediu
102-21 Consultarea părților interesate cu privire lateme economice, sociale și de mediu
102-22 Componența celui mai înalt organism de
guvernanță și a comitetelor sale
102-23 Președintele celui mai înalt organism de
guvernanță
102-24 Nominalizarea și selecția celui mai înalt
organism de guvernanță
102-25 Conflictul de interese
 • Principii de afaceri și impacturi economice
 • OMV Petrom Raport Anual 2021: Raportul de guvernanță corporativă
 • Responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și procedurile de lucru și abordarea conflictelor de interese sunt guvernate de reglementările interne relevante
102-26 Rolul celui mai înalt organism de
guvernanță în stabilirea obiectivelor,
valorilor și strategiei
102-28 Evaluarea performanțelor celui mai înalt
organism de guvernanță
102-30 Eficiența proceselor de management al
riscurilor
102-31 Revizuirea temelor economice,
sociale și de mediu
102-32 Rolul celui mai înalt organism de
guvernanță în raportarea de sustenabilitate
102-33 Comunicarea aspectelor critice
102-35 Politicile de remunerare
Standardul GRI – Informații GeneraleLocalizare în Raport
102-40 Lista grupurilor de părți interesate
102-41 Contractul Colectiv de Muncă
102-42 Identificarea și selectarea părților interesate
102-43 Abordarea procesului de consultare a
părților interesate
102-44 Principalele aspecte rezultare în urma
procesului de consultare a părților
interesate
Standardul GRI – Informații GeneraleLocalizare în Raport
102-45 Entități incluse în rapoartele financiare
consolidate
 • Profilul raportului
 • Declarația financiară consolidată pregătită conform IFRS, pag. 63
102-46 Definirea conținutului raportului și
a perimetrului temelor materiale
102-47 Lista temelor materiale
102-48 Actualizări ale informațiilor din rapoartele
anterioare
 • Performanță în detaliu (concediu parental)
 • GRI 401-3 Rata de revenire la locul de muncă și rata de retenție – Datorită revizuirilor interne ale procedurilor noastre de raportare, noi formule pentru calcularea ratei de revenire la muncă și rata de retenție sunt utilizate începând cu 2021.
 • GRI 303-5 Consum de apă – datele furnizate pentru anul 2020 au fost revizuite, datorită faptului că formula de calcul a fost alterată de o eroare a sistemului de raportare în Sinergy (actualizare post – perioadă de raportare)
102-49 Modificări ale practicii de raportare
102-50 Perioada de raportare
 • Profilul raportului
102-51 Data celui mai recent raport
 • Raportul de sustenabilitate anterior a fost publicat în mai 2020
102-52 Ciclul de raportare
 • Profilul raportului
102-53 Persoana de contact pentru
procesul de raportare
 • Punct de contact pentru aspecte de sustenabilitate
102-54 Declarație privind raportarea conform
Standardului GRI
 • Profilul raportului
102-55 Indexul GRI
 • Indexul GRI
102-56 Verificare externă
 • Anexe: Declarație de verificare independentă

Topic Material

Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
CCE-3 Tehnologii cu emisii
de carbon reduse
CCE-4 Emisii de gaze cu
efect de seră
CCE-6 Utilizarea energiei
CCE-7 Gaze arse la faclă
GRI 305-1 Emisii directe de GES (Scop 1)
GRI 305-2 Emisii indirecte de GES (Scop 2)
GRI 305-3 Alte emisii indirecte de GES (Scop 3)
GRI 305-4 Intensitatea emisiilor de GES
GRI 302-1 Consumul de energie în cadrul organizației*
*Motivul omisiunii: 302-1-b. Consumul de combustibil împărțit între surse regenerabile și neregenerabile nu este înregistrat în prezent.
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1, 103-2, 103-3
SHS-1 Angajamente pentru
siguranță, sănătate și
securitate
SHS-2 Sănătatea
angajaților si a comunității
SHS-3 Accidente și boli
profesionale
SHS-6 Siguranța proceselor
SHS-7 Managementul
riscului de securitate
GRI 403-1 Sisteme de management al sănătății și securității în
muncă
GRI 403-2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și
investigarea incidentelor
GRI 403-3 Servicii de sănătate în muncă
GRI 403-4 Participarea lucrătorilor, consultarea și comunicarea
privind sănătatea și securitatea în muncă
Toți angajații sunt reprezentanți prin structuri stabilite în comitetele de
sănătate și siguranță
GRI 403-5 Formarea lucrătorilor în domeniul sănătății și
securității în muncă
GRI 403-6 Promovarea sănătății angajaților
GRI 403-7 Prevenirea și atenuarea impactului asupra sănătății
și securității în muncă, legate direct de relațiile de afaceri
GRI 403-8 Angajați acoperiți de un sistem de management al
sănătății și securității în muncă
Acest procent se refera doar la angajații direcți OMV Petrom. Alți lucrători
care desfășoară activități în locațiile OMV Petrom și care nu sunt angajați
direct de OMV Petrom nu sunt incluși în calcul.
GRI 403-9 Accidente de muncă
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1, 103-2, 103-3
ENV-1 Apă dulce
ENV-3 Politica și strategia
privind biodiversitatea
ENV-5 Emisii în aer
ENV-6 Scurgeri în mediu
ENV-8 Dezafectare
GRI 307-1 Nerespectarea legilor și reglementărilor de mediu*
* Motivul omiterii: 307-1-a-ii. În prezent, nu înregistrăm numărul total de
sancțiuni non-monetare
GRI 305-7 Oxizi de azot (NOX
), oxizi de sulf (SOX
) și alte emisii
semnificative în aer
GRI 306-3 Deșeuri generate
GRI 306-4 Deșeuri deviate de la eliminare
GRI 306-5 Deșeuri direcționate către eliminare
GRI 303-1 Interacțiuni cu apa ca resursă comună
GRI 303-2 Gestionarea impacturilor legate de evacuarea apei
GRI 303-3 Apa extrasă
GRI 303-4 Apa evacuată
GRI 303-5 Apa consumată
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
GOV-3 Prevenirea corupției
GOV-4 Transparența plăților
către guvern
GOV-5 Susținere publică și
lobby
SOC-12 Mecanisme
comunitare de reclamații
GRI 201-1 Valoarea economică directă generată și distribuită
GRI 201-2 Implicații financiare și alte riscuri și oportunități datorate schimbărilor climatice
GRI 201-4 Asistența financiară primită de la Guvern
GRI 417-1 Cerințe privind informarea și etichetarea produselor și
serviciilor
417-1 b. Nu raportăm procentul de categorii semnificative de produse sau
servicii acoperite și evaluate pentru conformitate. Aceste informații nu pot fi
capturate în prezent.
GRI 417-2 Incidente de neconformitate privind informarea și etichetarea produselor și serviciilor
GRI 417-3 Incidente de neconformitate privind comunicarea de marketing
GRI 419-1 Nerespectarea legilor și reglementărilor din domeniul social și economic
GRI 205-2 Comunicare și formarea profesională despre politicile și procedurile anticorupție
GRI 205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni întreprinse
GRI 206-1 Măsuri legale pentru comportament anticoncurențial, antitrust și practici de monopol
GRI 418-1 Reclamații fundamentate privind încălcarea confidențialității clienților și pierderea datelor despre clienți
 • Prelucrarea și Protecția Datelor Personale
GRI 415-1 Contribuții politice
 • Politica publică
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
 
GRI 204-1 Ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali*
*204-1-b. Furnizorii locali sunt definiți ca furnizori înregistrați și activi în
țările locale în care OMV Petrom are operațiuni (de exemplu, cheltuielile cu
furnizorii locali din România reprezintă cheltuielile acelor furnizori care sunt
înregistrați în România).
204-2-c. Locațiile semnificative de operare sunt toate locațiile în care OMV
Petrom este operatorul principal. Dezvăluim cheltuielile locale pentru cea mai
mare țară în care operăm, România.
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
SOC-5 Diversitatea și
incluziunea forței de muncă
SOC-7 Formarea și
dezvoltarea forței de muncă
SOC-8 Mecanismele
de non-represalii și
mecanismele comunitare de
reclamații
GRI 401-1 Angajări de noi angajați și retenția angajaților
GRI 401-2 Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă, care nu
sunt oferite angajaților cu normă parțială sau temporară
GRI 401-3 Concediul parental
GRI 402-1 Perioada minimă de notificare cu privire la modificările
operaționale
GRI 404-1 Numărul mediu de ore de instruire, pe an, per angajat
GRI 404-2 Programe pentru îmbunătățirea competențelor angajaților
și programe de asistență în tranziție
GRI 404-3 Procentul angajaților care beneficiază de programe de
evaluare periodică a evoluției carierei
GRI 405-1 Diversitatea structurilor de conducere și a angajaților
GRI 405-2 Raportul dintre salariul de bază și remunerația femeilor și
a bărbaților
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
SOC-13 Investiții sociale
GRI 413-1 Operațiuni unde se derulează procese de implicare a
comunității locale, evaluare de impact și programe de dezvoltare
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1, 103-2, 103-3
SOC-1 Audit privind
respectarea drepturilor omului
GRI 412-2 Instruirea angajaților cu privire la politici sau proceduri legate de respectarea drepturilor omului
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3
 
Indicator specific OMV Petrom – Investiții pentru afaceri cu emisii de
carbon reduse și zero
Indicatori GRI
Motivația omisiunilor și explicații
Localizare în RaportContribuție la ODD ale ONUIndicatori IPIECA
Abordarea managementului GRI 103-1,103-2,103-3