Siguranța și integritatea proceselor

Siguranța proceselor reprezintă un domeniu cadru pentru gestionarea integrității siste­melor și proceselor de operare și pentru manipularea substanțelor periculoase, prin aplicarea celor mai recente principii de pro­iectare, inginerie și a practicilor de operare existente.

 

În 2020, inițiativele privind siguranța procese­lor au continuat să reprezinte o orientare im­portantă pentru Companie, chiar dacă pan­demia a influențat întreaga activitate. Pentru îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și schimbul de experiență în domeniul siguranței proceselor, ne-am menținut cola­borarea externă cu organizații de profil, prin extinderea apartenenței la EPSC (Centru European pentru Siguranța Proceselor). De asemenea, am continuat informarea și dezbaterea în OMV Petrom, a informaţiilor globale pe teme privind siguranța proceselor, promovate de CCPS (Centrul de Siguranță a Proceselor Chimice), denumită Process Safety BEACON, resursă care vizează trans­miterea de mesaje privind siguranța procese­lor prin care se prezintă accidente și lecțiile învățate, precum și mijloace practice pentru a preveni reapariția acestora.

 

OMV Petrom Upstream urmează practi­cile recomandate de la IOGP (Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaz) referitoare la indicatorii de performanță cheie de siguranță a procesului. Acești indicatori vizează învățarea din evenimen­tele trecute, pentru a asigura îmbunătățirea continuă a siguranței proceselor.

 

Indicatorii cheie de performanță pentru siguranța proceselor în Divizia Upstream monitorizează performanța întreținerii critice in domeniul siguranței (99,93% comenzi de lucru finalizate), raportul dintre comenzile de lucru preventive și corective (77/23) și numă­rul de inspecții de reglementare (98,77%).

 

În 2020, OMV Petrom a continuat să îmbunătățească Programul de management al integrității conductelor în Upstream, chiar și în perioade dificile. Riscurile noi și exis­tente au fost prioritizate utilizând software-ul Sistemul de Management pentru Integritatea Conductelor, cu conductele care au primit scorul cel mai mare fiind vizate pentru înlocu­irea completă sau secțională, asigurându-se din nou că eforturile noastre de integritate a conductelor se concentrează pe locațiile în care există cele mai mari riscuri. În paralel cu acest program, dezvoltarea planurilor de gestionare a coroziunii pentru conductele noastre cu risc ridicat a început împreună cu proiectele de instalare a „Pig Launchers and Receivers” pentru a permite curățarea și inspecția internă a acestor conducte.

Evenimente de siguranță a proceselor
 20202019201820172016
TIER 130225
TIER 2426218

 

Nota: Cifrele pentru 2020 se referă la OMV Petrom Group, în timp ce pentru anii precedenți, reflectă doar Divizia Upstream

Protecţiile externe și protecția catodică sunt acum obligatorii pentru toate conductele me­talice noi și sunt susținute de Standardele și Procedurile Grupului. În cadrul OMV Petrom Upstream, toate conductele noi sunt acum construite, acoperite și protejate suplimentar în conformitate cu Standardul Transversal Divizional (în Upstream și în Downstream) pentru Protecția Catodică (CP). Aplicația de acoperire în îmbinările din teren pentru con­ductele terestre se face pe baza standardului pentru acoperirea țevilor pentru conducte și acoperirea pentru îmbinări dezvoltat conform standardului internațional EN ISO 21809 din Industria petrolului și gazelor naturale – Acoperiri exterioare pentru conductele îngro­pate sau scufundate utilizate în sisteme de conducte de transport și, alternativ, conform DIN 30670 Acoperiri din polietilenă pentru țevi și fitinguri din oțel și EN 12068 Protecție catodică – Acoperiri organice exterioare – Benzi și materiale contractabile.

 

Protecția catodică respectă cerințele pentru proiectarea, construcția, funcționarea și întreținerea sistemelor de protecție catodică pentru conductele metalice terestre îngropa­te cu și fără influența surselor electrice exter­ne. Cerințele definite în regulamentul nostru se bazează pe standardul internațional EN ISO 15589-1: 2017 (D), Industria petrolieră, petrochimică și a gazelor naturale.

 

În Upstream, un program de inspecție a con­ductelor este în vigoare și funcțional pentru toate conductele cu capacitate de inspecție internă, toate acestea fiind gestionate și planificate în cadrul SAP CMMS (Sistem computerizat de gestionare a întreținerii). Programul de inspecție a conductelor este o abordare bazată pe risc în care perioada „ur­mătoarei inspecții” se bazează pe rezultatele inspecției anterioare, împreună cu măsurăto­rile cuponului de coroziune și analiza fluidelor și a resturilor în timpul operațiilor de curățare. În cazul în care inspecția nu este posibilă, se efectuează la fața locului măsurători ale gro­simii peretelui în puncte critice și se decid de asemenea „următoarele date de inspecție” pe baza rezultatelor. În mod normal, acestea variază între 2 și 6 ani.

 

În ceea ce privește programele de moder­nizare și înlocuire a conductelor, Divizia Upstream are o strategie pentru înlocuirea și modernizarea conductelor terestre. Software-ul de integritate a conductelor și datele GIS sunt utilizate pentru a calcula riscul fiecărei conducte pe baza inventarului (gaz, petrol, apă) și peste 100 de criterii, ceea ce duce la o clasificare a riscului conductelor și a seg­mentelor de conducte, luând în considerare consecințele asupra siguranței, mediului, producției și reputației. Se iau în considerare vârsta și starea conductei, precum și traseele din nou împreună cu diferite criterii.

 

În Downstream, managementul eficient al integrității din cadrul rafinăriei Petrobrazi este susținut de un program clar de inspecții. Scopul activităților de inspecție este de a asigura eficiența și maximizarea eficientă a duratei de viață operaționale a echipamen­telor, a prevederilor legale și de siguranță, optimizând în același timp riscul, aplicând conceptul de gândire și modul de acțiune an­treprenorială. Această practică a început în trecut și a fost continuată în 2020 cu inspecții cheie programate pentru conducte, nave, cazane, cisterne atmosferice și presurizate precum și pentru conducte. Există un modul al sistemului SAP, implementat sub eticheta AIDA (Asistent de date pentru integritatea zonelor de producție) care ne sprijină în gestionarea datelor relevante de la înregis­trarea și urmărirea rezultatelor inspecțiilor până la cazurile relevante deschise pentru întreținerea și remedierea corespunzătoare. Pe baza unui proces local integrat pentru inspecții, mai multe aspecte și mai multe do­menii sunt abordate în momentul planificării și executării acestei activități pe tot parcursul anului. Astfel, în 2020, o prezentare genera­lă a activității de inspecții a relevat un total de aproximativ 1.700 de inspecții vizuale și peste 250 de inspecții specifice legate de coroziune, opriri și sfârșitul duratei de viață.

 

Programul Siguranţa, Riscurile și Operabilitatea Proceselor (HAZOP) pentru Upstream a trebuit să fie parțial amânat în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. S-a planificat creșterea numărului cu încă 15 până la 35 de studii HAZOP în 2021. Un program de detectare și reparație a scur­gerilor care utilizează camere de detectare cu infraroșu a fost, de asemenea, stabilit și lansat cu implementarea planificată în CMMS. Modificările de active existente sunt acum în curs de desfășurare în unele zone de producție, împreună cu proiecte care reduc numărul de facilități, reducând astfel amprenta noastră de carbon. 11 studii HAZOP au fost executate pentru a sprijini operațiunile critice, revizuind și actualizând toată documentația tehnică necesară.

 

Proiectul de evaluare a integrității electrice II în Upstream este acum finalizat în proporție de 96% pentru toate activitățile și peste 100 de echipamente cu risc ridicat selectate au fost modernizate sau înlocuite. Faza III a început, de asemenea, în 2020 pentru a viza alte 21 de echipamente electrice selectate.

 

Pentru a preveni daunele neintenționate și intenționate cauzate de terți, o campanie de conștientizare pentru comunitățile din apropierea conductelor terestre ale OMV Petrom este acum în desfășurare. Acest lucru este gestionat la nivel local în zone­le de producție, iar informațiile și pliantele sunt distribuite regulat cu sprijinul deplin al departamentului de Comunicare. De aseme­nea, marcaje pentru zonele de acces și de atenționare sunt introduse, aceasta urmând a fi o activitate continuă. Pentru detectarea îmbunătățită a scurgerilor, trei conducte se află în prezent în stadii pilot, care au început în 2019. Testele sunt aplicate pentru gaz, petrol și mixt apă/petrol. Pentru conductele noi, acolo unde este posibil, se are în vedere detectarea scurgerilor prin fibră optică.

Pentru integritatea facilităților din rafinăria Petrobrazi, s-au făcut diverse investiții în vederea asigurării și modernizării condițiilor fizice și mecanice. Pot fi menționate câteva exemple de proiecte legate de integritate începute:

► un proiect care vizează asigurarea conformității cu standardele de inginerie a proceselor și care are ca obiectiv înlocui­rea ambelor reactoare 120 R1, R2 cu ma­terial adecvat pentru condițiile procesului. Reactorul 120 R2 a fost înlocuit în 2020;

► un proiect care dezvăluie, de asemenea, diversitatea și complexitatea lucrărilor care trebuie realizate pentru o bună gestionare a integrității instalațiilor, este recondiționarea structurii metalice RC1 – unitatea 570;

► Un proiect a început, de asemenea, pentru îmbunătățirea continuă a stării rafturilor pentru cabluri/conducte și a conductelor subterane.

► un proiect numit PCP – „Upgrade Aromatic Complex” va înlocui vechiul complex aromatic;

► a fost demarat un proiect pentru înlocuirea tuturor celor 4 tamburi de cocs din instalația Cocsare.

În ceea ce privește siguranța proceselor, rafinăria Petrobrazi a desfășurat mai multe activități specifice, cum ar fi: evaluări ale riscurilor și multiple planuri de tratament fi­nalizate pentru instrumentul de management al riscului ARMS, au fost înregistrate peste 100 de formulare MOC, au fost efectuate peste 25 de PSSR (Process Safety Startup Review), au fost finalizate peste 8.000 de ore de instruire și învățare pe subiectele MOC, balize de siguranță a proceselor, EPSC, HAZOP, instruire de siguranță a proceselor computerizată. Un program care a început în 2011, denumit Retro-HAZOP, a continuat cu „Cogenerarea si Utilităţile”. Starea măsu­rilor Retro-HAZOP este urmărită continuu. Au fost lansate mai multe formulare MOC (Managementul schimbării) pentru imple­mentarea măsurilor Retro-HAZOP. Pentru proiecte, studiile HAZID și HAZOP se fac în mod regulat.