Cultura în domeniul siguranței

Susținută de obiective strategice, leadership și implicare la diferite niveluri, Siguranța a căpătat o formă solidă, cu o vibrație evidentă în Compania noastră.

În 2020, chiar și într-un climat în continuă schimbare, anul acesta am înregistrat o performanță foarte bună în materie de siguranță: LTIR combinat pentru anul 2020 a fost de 0,15, cu 51% mai mic decât 2019 (0,31), prezentând astfel cele mai bune valori anuale ale acestui indicator de la privatizare.

 

Activitățile au continuat în conformitate cu viziunea noastră „Fără răniri – Nicio pierdere”, sistemul nostru de management al siguranței bazându-se pe Politica HSSE a Grupului OMV Petrom, pe Directiva HSSE și pe reglementările corporative OMV, cum ar fi: „Managementul riscurilor HSSE”, „Managementul HSSE al contractorilor”, „Gestionarea substanțelor periculoase”, „Transportul personalului”, „Raportarea, investigarea și clasificarea incidentelor”. Cele „5 Principii de Siguranță” ale OMV Petrom au continuat să fie promovate și în 2020 ca fundament al culturii noastre, ca valori simple de adoptat dincolo de calitatea de angajat.

 

Principiile i-au încurajat pe toți angajații să aleagă Siguranța: să acționeze în siguranță, să observe, să intervină și să raporteze.

 

În 2020, principiile au fost abordate în sesiuni dedicate pentru promovarea mesajelor clare referitoare la acțiuni la care fiecare individ trebuie să apeleze pentru a preveni. Cu toții trebuie să continuăm să găsim motive să res­pectăm principiile și să găsim modalități de a contribui la siguranță prin tot ceea ce facem!

Am folosit două acțiuni principale pentru a aborda implementarea celor cinci Principii de Siguranță, ca o revenire la nevoile de bază. Comunicarea și Facilitarea au fost motoarele tuturor activitățile pe tot parcursul anului.

 

Principiile au fost promovate prin intermediul unor numeroase canale:

► încorporate în cursul de formare e-lear­ning Leadership în domeniul siguranței;

► promovate pe parcursul caravanelor HSSE;

► campanii interne dedicate (de exemplu, bloguri, stickere, pliante);

► sesiuni de instruire pentru noii angajați.

Pe lângă diferite canale interne, după cum am menționat, cele cinci Principii de siguranță au fost comunicate și „în afara graniței” companiei. Două sesiuni de informa­re axate pe nevoia de implicare a liderilor au fost susținute de experții în siguranță în cadrul forumurilor contractorilor care au fost organizate la nivelul unităților de activita­te Reparații capitale și Foraj și Livrarea Proiectelor din cadrul diviziei Upstream.

 

În același sens, prin activitățile de facilitare ale experților noștri în domeniul siguranței, în cadrul activităților din Upstream și, în plus, în cadrul forumurile online ale contractorilor externi Upstream, principiile au fost pre­zentate, discutate și înțelese ca un aspect cheie pentru un memento continuu pentru o muncă sigură. Unitățile de afaceri din diviziile noastre și-au implicat liderii în acțiuni pe termen mediu pentru consolidarea principi­ilor și menținerea lor în viață. Câteva dintre acțiunile pentru viitorul apropiat sunt:

► desemnarea unui custode pentru fiecare principiu, deoarece acestea au fost asuma­te de fiecare dintre membrii Directoratului;

► includerea principiilor în procesul de recunoaștere lunară;

► promovarea prin Inspecții HSSE;

► promovarea prin întâlniri operaționale zilnice;

► includerea principiilor în programul de pre­gătire introductivă cu privire la siguranță pe lângă regulile de salvare a vieții (în Foraj);

► promovarea prin sistemul PIMMS pentru operatori;

► scrisori la nivel local pentru promovarea fiecărui principiu;

► utilizarea setului de instrumente media – pachet vizual și videoclipurile membrilor Directoratului. În Downstream, în 2020, a fost lansată o campanie dedicată în toate unitățile de retail privind principiul „Toate accidentele pot fi prevenite”, înscriind angajați și contractori din toate unitățile de afaceri. Campania va continua în Retail România în 2021.

Programul de Cultură în Domeniul Siguranței din Divizia Downstream Oil a inclus în 2020 evaluarea maturității culturii de siguranță în unitățile de retail din România. Evaluarea s-a încheiat cu ateliere care au avut ca rezultat planuri de acțiune care abordează punctele slabe în domeniile responsabilității mana­gementului pentru siguranță, intervenție și recunoaștere și managementul contractorilor. Măsurile care urmează să fie aplicate vor acoperi întâlnirile recurente relevante privind siguranța cu partenerii stațiilor de distribuţie, listele de control pentru managerii care vizi­tează stațiile, un proces de recunoaștere și un proces de stabilire a subiectelor majore și a domeniilor de concentrare pe care angajații stațiilor de alimentare le-ar putea identifica în momentele de nesiguranță. De aseme­nea, Unitatea de Retail din România s-a angajat să continue atelierele de leadership, instruirea periodică, inspecțiile și întâlnirile contractorilor dedicate temelor de siguranță, precum și îmbunătățirea comunicării relevan­te privind siguranța.

În 2020, accentul a fost pus in continuare pe leadership-ul în materie de siguranță. Activitățile Comitetelor de Siguranță con­duse de manageri atât în Upstream, cât și în Downstream și la nivel corporativ OMV Petrom au fost adaptate și continuate într-un mod virtual. Chiar dacă nu toate activitățile planificate în cadrul Programului Cultura în Domeniul Siguranței au putut continua în mod substanțial din cauza priorităților impuse de COVID- 19, am reușit să ne menținem o poziție echilibrată pe baza rea­lizărilor bune din anii precedenți, cu scopul de a monitoriza și susține obiectivul pentru 2021 de a progresa pe scara de maturitate a culturii siguranței, ierarhie internațională definită de DuPont, de la nivelul de „supra­veghere” la cel „independent”.

ODD 8, Ținta 8.8: Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți lucrătorii.

Pentru evaluările anterioare care au avut loc în Unitățile de Retail din Moldova, Serbia, Bulgaria și în OMV Petrom Aviation, în 2020, activitățile au fost continuate. În ca­drul OMV Petrom Aviation, a fost înființat un grup de lucru care să se concentreze asu­pra comportamentului, regulilor și acțiunilor de manipulare a operatorilor de pe platfor­mele aeroportuare în vederea îmbunătățirii siguranței (pentru angajații proprii, alți operatori și pasageri).

 

De asemenea, în 2020, compania con­tractantă „R&R”, care furnizează servicii la Terminalul Arpechim, a fost evaluată din punct de vedere al maturității culturii siguranței pe baza metodelor noastre interne. Rezultatul evaluării i-a determinat pe titularii de contracte și conducerea acestora să adopte măsuri de îmbunătățire care vor fi extinse și în alte locații (Depozitul Arad și Depozitul Cluj). Au fost propuse acțiuni imedi­ate pentru comunicare (amplasarea unei cutii de colectare pentru sugestiile angajaților, în­tâlniri operaționale pentru a explica indicatorii de performanță relevanți pentru siguranță și pentru a urmări evoluția acestora), pentru responsabilitate (adoptarea obiectivelor per­sonale imediate privind siguranța) și pentru managementul contractorilor prin inițierea de întâlniri trimestriale cu alte companii contrac­tate de OMV Petrom, pentru a dezbate și a alinia cerințele HSSE. Acțiunile pe termen mai lung vizează îmbunătățirea elementelor de instruire și competență, conștientizarea riscurilor și evaluarea acestora, precum și managementul contractorilor.

 

În plus față de campania desfășurată în pe­rioada 2019-2020 (când angajații și contrac­torii au fost instruiți cu privire la regulile de acordare a primului ajutor), această instruire a fost transformată într-o sesiune virtuală de micro-learning disponibilă la nivelul întregii companii. În Downstream, modulul e-Lear­ning a fost finalizat de 600 de angajați.

 

În Divizia Upstream, derularea Programului de Cultură a Siguranței a continuat în 2020, afectat de prioritățile impuse de COVID- 19.În acest context pandemic, activitatea grupurilor de lucru a continuat, fiind create si alte grupuri de lucru pentru a aborda riscurile relevante pentru siguranță.

 

În 2020, accentul a fost pus in continuare pe leadership-ul în materie de siguranță. Activitățile Comitetelor de Siguranță con­duse de manageri atât în Upstream, cât și în Downstream și la nivel corporativ OMV Petrom au fost adaptate și continuate într-un mod virtual. Chiar dacă nu toate activitățile planificate în cadrul Programului Cultura în Domeniul Siguranței au putut continua în mod substanțial din cauza priorităților impuse de COVID- 19, am reușit să ne menținem o poziție echilibrată pe baza rea­lizărilor bune din anii precedenți, cu scopul de a monitoriza și susține obiectivul pentru 2021 de a progresa pe scara de maturitate a culturii siguranței, ierarhie internațională definită de DuPont, de la nivelul de „supra­veghere” la cel „independent”.

 

Dezvoltarea leadership-ului OMV Petrom s-a adaptat în perioada de pandemie. Pentru a echilibra modul virtual de lucru și nevoia evi­dentă de a menține leadership-ul în materie de siguranță și având în vedere că managerii sunt legătura dintre managementul de top și forța de muncă, am dezvoltat un produs de e-learning.

 

Produsul e-learning ne-a schimbat orienta­rea de la abordarea clasică a atelierelor din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Am încercat să aducem interactivitate și mesaje clare, precum și să marcăm aspecte legate de abilitățile ușoare, căutând o cultură de siguranță puternică și integrată în stilul de viață, un climat de siguranță pozitiv în care siguranța este valoarea motrice pentru  nivelurile organizaționale ale managementu­lui, deoarece managerii comunică și aplică prioritățile organizaționale și valorile.

 

Produsul e-learning este construit pe șase module dedicate managerilor, atingând teme importante: Auto-reflecție asupra abilităților fundamentale, Impactul leadership-ului asupra siguranței (inclusiv cele 5 principii de siguranță), Cultura siguranței – modelul inte­gral și aspectele de maturitate, Observarea siguranței (metode și sfaturi de comunicare), aspecte privind performanța în materie de siguranță dincolo de statistici, test de stil de leadership în materie de siguranță, o viziune asupra abordării personale a leadership-ului și apel la acțiune.

 

Programul vizează dezvoltarea personală a leadership-ului, prin reflectarea și in­tegrarea instrumentelor esențiale pentru siguranță în rutina zilnică: comunicare, intervenție, oprirea activității, implicare. Cursul e-Learning a devenit o activita­te de instruire obligatorie în Sistemul de Management al Învățării implementat la nivelul companiei, pentru toate țările în care OMV Petrom Group este prezent, începând cu managerii de nivel mediu și continuând ierarhic descendent, cu excepția nivelului de supraveghere. Instruirea a fost furnizată unui grup de persoane care au funcții cheie în cadrul echipei OMV HSSE care și-au exprimat interesul de a adopta această opțiune de învățare, începând din 2021.

 

Consolidarea regulilor de salvare a vieții a fost adoptată și în Upstream prin sesiunea de micro-învățare virtuală lansată de sediul central OMV Petrom București prin sistemul global de învățare (My Success Factors). În zona operațională a Upstream, unde acce­sul la sistemul de învățare (MySF) nu este disponibil, lansarea a fost făcută offline prin distribuirea videoclipului de instruire pentru a fi utilizat în discuțiile despre siguranță de la fața locului.

 

Toți angajații activi din sediul central al OMV Petrom au finalizat modulul de e-learning cu privire la regulile de acordare a primului ajutor până la sfârșitul anului.

 

Continuarea inițiativei “Setting the tone in Petrom City” începută în 2019, a relevat aspecte importante în momentul efectuării unei evaluări de către o terță parte a nive­lului de maturitate a culturii de siguranță a funcțiilor din sediul nostru central. Evaluarea a avut loc la sfârșitul anului 2019 și a fost finalizată la începutul anului 2020. Raportul, precum și atelierul de leadership, parte a proiectului de evaluare, au concluzionat că ar trebui creat un Comitet de siguranță dedicat pentru Petrom City. De asemenea, alte activități relevante precum dezvoltarea abilităților de management și a activităților legate de motivarea angajaților ar trebui adoptate și implementate. Cu toate aces­tea, chiar dacă primul trimestru al anului 2020 s-a încheiat cu schimbări radicale din cauza pandemiei, prioritățile companiei au migrat către criza generată de COVID-19. Astfel, Comitetul pentru siguranță nu a putut fi înființat încă, dar documentația de bază a fost realizată. De asemenea, toate programele de instruire pentru manageri au fost trecute la opțiunea bazată pe e-learning pentru Leadership în siguranță.

Modulele programului e-learning

Conformitatea cu legile și cerințele regle­mentărilor interne relevante a continuat să fie analizată în 2020 prin audituri și inspecții, prin măsurarea datelor de performanță, prin raportare bazată pe indicatori cheie de performanță, prin închiderea acțiunilor de îmbunătățire și prin evaluarea de mana­gement a rezultatelor. Pentru 2020 au fost planificate două audituri de conformita­te în materie de legislație de siguranță, în Divizia Upstream, zona de producție Moesia, care s-a și realizat, și unul în Divizia Downstream, din păcate amânat pentru 2021 din cauza restricțiilor impuse de pandemie care ne-au influențat semnificativ activitățile. Aceste audituri specifice sunt realizate pe baza aspectelor din registrul de conformitate incluse în listele de verificare specifice, a interviurilor online și, în cele din urmă, în cadrul vizitelor la fața locului pentru verificarea conformității. Rezultatul audituri­lor este prezentat conducerii locale sub for­ma unui raport care include neconformitățile identificate. Unitatea evaluată implementea­ză un plan de acțiune aprobat.

Certificarea ISO 45001: 2018 acoperă 49% din angajații noștri din toate diviziile de afa­ceri. Acest procent se referă doar la angajații direcți ai OMV Petrom. Alți lucrători care desfășoară activități în incintele OMV Petrom și care nu sunt angajați direct de OMV Petrom nu sunt incluși în calcul.

 

Conform legislației naționale, OMV Petrom S.A. are o structură conformă pentru Comitetele de Sănătate și Siguranță în muncă, din care fac parte membri ai Directoratului, funcții specifice și angajați reprezentați ai sindicatelor. Comitetele de Sănătate și Siguranță sunt obligatorii din punct de vedere legal și sunt organizate pen­tru a servi interesul angajaților pentru respec­tarea și îmbunătățirea condițiilor de sănătate și siguranță. Aceste Comitete se întrunesc cu recurență trimestrială la nivelul României. Mai mult, în urma Programului de Cultură a Siguranței început în anii precedenți, ne-am asumat și menținem Comitete trimestriale de siguranță la nivelul Directoratului pentru OMV Petrom Group și, de asemenea, la fiecare nivel al Diviziilor de afaceri. Aceste Comitete se concentrează pe performanța generală de siguranță, lecțiile învățate din incidente, situații critice de sănătate și siguranță ocupațională, subiecte de siguranță a proceselor și starea principalelor proiecte implementate. Rezultatele ședințelor sunt documentate și puse la dispoziția membrilor ulterior, descrise la nivelul interesului de la caz la caz, cu sprijinul partenerilor de afaceri HSSE și al managementului operațional.

 

În comitetele obligatorii din punct de vedere legal, reprezentanții angajaților (toți angajații sunt reprezentați în structura stabilită a Comitetelor de Sănătate și Siguranță) sunt implicați permanent în stabilirea, operarea, evaluarea și îmbunătățirea programelor de securitate și sănătate. Acest lucru îi ajută pe manageri să identifice cele mai importante probleme, în timp ce angajații sunt motivați să fie mai conștienți de propria lor siguranță. Subiectele incluse care vor fi tratate perma­nent în ședințele comisiilor sunt legate de riscurile, condițiile, echipamentele și inciden­tele la locul de muncă.

 

La nivel de divizii, Comitetele de Sănătate și Securitate stabilite și-au continuat activitatea lor specifică. Comitetele, formate din anga­jator sau reprezentantul legal al acestuia, angajați cu roluri de sănătate și siguranță, reprezentanți ai lucrătorilor cu responsabilități specifice în domeniul sănătății și siguranței precum și medicul de Medicina Muncii, au continuat să se întâlnească în mod regu­lat pentru un dialog deschis. Prevenirea și protecția lucrătorilor sunt punctul central al agendei întâlnirilor, care sunt organizate trimestrial (în Divizia Upstream, la nivelul operațional și la nivelul sediului central, în Diviziile Downstream și la nivelul Corporate).

 

În 2020, am continuat să conducem cu resurse interne ale OMV Petrom investigațiile incidentelor. În același timp, am asigurat integrarea experților tehnici în echipele de investigare a incidentelor HSSE, cu scopul de a înțelege și identifica mai bine eșecurile în incidente complexe din punct de vedere tehnic, rămânând concentrați asupra verifică­rii eficacității acțiunilor.

Managementul riscurilor în activitățile de siguranță

În trecutul recent, accentul a fost pus pe instalațiile care sunt reglementate sau în­deplinesc criteriile din Directiva Europeană Seveso III (Directiva privind controlul riscurilor majore de accidente care implică substanțe chimice periculoase), pe con­ductele cu risc ridicat, canale de curgere și sondele cu risc ridicat. Pentru aceste  instalații au fost efectuate evaluări de inte­gritate operațională și evaluări ale barierelor. Aceste evaluări nu numai că au verificat caracterul adecvat al barierelor existente, care sunt esențiale pentru a preveni și/sau a atenua impactul unui accident major, dar au evaluat și eficacitatea implementării managementului siguranței proceselor. Cu toate acestea, planul a fost redus din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pande­mie. O evaluare a integrității operațiunilor a fost finalizată în primul trimestru și două audituri de evenimente majore au fost efec­tuate de la distanță prin exerciții în online pentru Zona de producție Petrom Offshore și cea mai mare sondă de gaz a Zonei de producție Oltenia. Obiectivul general este prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor oricăror accidente care pot apărea, în conformitate cu viziunea HSSE „Fără răniri – Nicio pierdere”.

 

Educația și instruirea sunt instrumente importante pentru informarea angajaților și managerilor cu privire la pericolele de la locul de muncă, riscurile și măsurile de control ale acestora, astfel încât să poată lucra în siguranță și mai productiv. Astfel, în 2020, a fost lansată o versiune actualizată a Standardului privind Gestionarea Riscurilor HSSE, implicând personal cheie (20 de per­soane în Divizia Downstream și 11 persoane în Divizia Upstream).

 

În versiunea actualizată a standardului, struc­tura informațională include: modul de respec­tare al sistemului de control al documentelor, recomandarea de evaluare a riscului HSSE (din versiunea anterioară) convertită într-o anexă, anexele anterioare, respectiv studiile de evaluare a riscurilor, aplicarea studiilor de risc optimizate și încorporate direct în anexa – Evaluarea riscurilor HSSE și Matricea de risc CR&SA (anexă din versiunea anterioară) actualizate și integrate în anexa – Evaluarea riscurilor, Recomandări corporative HSSE respectiv Evaluarea riscurilor pentru sănăta­te, Evaluarea SWIFT (Ce-ar fi dacă), HAZOP, Evaluarea riscurilor la locul de muncă trans­formate în anexe, toate anexele fiind acum direct legate de standardul actualizat de ges­tionare a riscurilor și declarate „ilustrative”.

 

Rolurile și responsabilitățile legate de întregul cadru de management al riscurilor HSSE sunt clare, fiind susținute cu descrieri și activități specifice pentru fiecare rol.

 

Personalul cheie inclus în lansarea versiunii actualizate a standardului este reprezentat de funcții de coordonare care influențează în continuare procesul de comunicare și decizie din departamentele lor: manageri locali HSSE sau reprezentanți HSSE pentru unitatea respectivă.

 

Investigarea incidentelor ca activitate privind conformitatea în domeniul siguranței este considerată o activitate foarte importantă. Cel mai important motiv pentru investigarea unui incident la locul de muncă este de a afla cauzele profunde ale incidentelor și de a preveni incidente similare în viitor. Pe lângă îndeplinirea cerințelor legale, alte motive sunt stabilirea costului unui incident și stabilirea conformității cu reglementările aplicabile (de exemplu, sănătatea și securitatea la locul de muncă, penal, etc.) sau procesarea cererilor de despăgubire a lucrătorilor.

 

În OMV Petrom, există două procese care reglementează investigarea incidentelor. Acestea sunt definite în harta procesului OMV Grup ca „Configurarea procesului de investigare a incidentelor” G.HSSE.02.07.05 și „Desfășurarea procesului de investigare a incidentelor” G.HSSE.02.07.06. Procesele sunt guvernate de standardul HSSE in­tern privind Raportarea, Investigarea și Clasificarea Incidentelor – GST0225. Scopul acestui regulament este de a se asigura că toate incidentele sunt identificate și raporta­te într-un mod adecvat și în timp util, toate incidentele la locul de muncă sunt inves­tigate în mod adecvat pentru a determina cauzele directe, cauzele profunde și cauzele sistemice, că incidentele de securitate (acte rău intenționate) sunt investigate pentru a identifica părțile implicate și circumstanțele și că acțiunile preventive și corective sunt identificate și implementate pentru a reduce probabilitatea ca incidentele să se repete cât mai rar (ALARP-Eliminarea pericolului; Reducerea riscului la sursă, Izolarea perico­lului, Controlarea riscului, Utilizarea echipa­mentului individual de protecție, Disciplina, care se aplică tuturor nivelurilor ierarhice mai sus menționate).

 

Metodologia de investigare a incidentelor adoptată de OMV Petrom este susținută de 48 de persoane instruite ca lideri de investigație a incidentelor și 41 ca membri ai echipei. Pentru fiecare investigație este numit un expert în materie care să asiste și să spri­jine echipa de anchetă în funcție de specificul incidentului.

 

În 2020, în OMV Petrom am investigat 21 de incidente de nivel 3+ și 14 incidente cu potențial ridicat (HiPos) și 6 incidente grave de siguranță a proceselor (Nivel 1 și 2). Pentru fiecare, a fost emis un raport cuprin­zător de investigare a incidentelor, iar lecțiile învățate au fost distribuite în companie, astfel încât să putem atinge obiectivul de a nu repeta incidentul.

 

O Alertă HSSE sau o Alertă Tehnică de Siguranță (TSA) este emisă imediat în pri­mele câteva zile după un incident sever sau HiPo sau în cazul în care a fost detectat un pericol critic sub forma unui buletin infor­mativ. Obiectivul principal este de a informa toate potențialele părți interesate afectate despre faptul că echipamentele, o tehnică sau un proces pe care le utilizează sau pe care ar putea să le folosească a eșuat – sau au potențialul de a eșua – provocând daune semnificative și necesită o atenție și o acțiune imediată pentru a asigura că apariția sau reapariția incidentului nu se va întâmpla în propriile activități. Alerta HSSE sau TSA ar trebui distribuită unui anumit grup țintă de potențiale persoane afectate.

 

Lecția învățată este emisă după încheie­rea investigației corespunzătoare și are la bază o analiză formală a cauzei principale. Aceasta poate include mai multe informații și documentație decât o alertă (inclusiv materiale de instruire, videoclipuri etc.) sau informații din surse externe, de exemplu de la companii similare, asociații industriale etc.

 

Totodată, am definit ca oportunitate de învățare la nivel de Grup Evenimentul cu valoare de învățare ridicată (HLVE), ca fiind evenimente (inclusiv situații evitate în ultimul moment) care, după o investigație aprofunda­tă, este determinat de a fi partajat în întregul Grup pentru a învăța din cele mai bune prac­tici și/sau pentru a preveni reapariția inciden­telor prin consolidarea conștientizării riscurilor și comunicarea măsurilor de prevenire adec­vate. Decizia cu privire la HLVE și mijloacele de distribuție la nivel de Grup este luată de Comisia de Investigare a Incidentelor. Comisia de Investigare a Incidentelor este înființată la nivelul Grupului OMV la care OMV Petrom contribuie și participă. Comisia de Investigare a Incidentelor este condusă de managerul procesului de investigare a incidentelor. Rolul Comisiei este de a asigura calitatea rapoartelor de investigare a inciden­telor în ceea ce privește metoda aplicată și eficacitatea acțiunilor definite. Numărul de Evenimente cu valoare de învățare ridicată este limitat (de obicei trei până la șase pe an). De exemplu, în 2021 ne vom concentra pe subiectul obiectelor căzute și care se află sub sau în apropierea liniilor de tensiune.

 

La o scară mai mică, am definit Evenimentul cu valoare de învățare locală: evenimente (inclusiv pericole, situații evitate în ultimul moment și cele mai bune practici) care sunt selectate de conducerea locală pen­tru comunicare și/sau instruire, deoarece acestea sunt considerate că pot contribui la dezvoltarea conștientizării HSSE și a culturii de siguranță. Buletinele informative sunt comunicate la nivel de Grup pe o platformă comună și/sau în instrumentul de raportare HSSE. Conducerea locală trebuie să asigure o frecvență suficientă pentru astfel de comu­nicări, dar nu va exista un număr țintă.

 

După încheierea anchetei incidentului și nu­mirea de către sponsorul incidentului a per­soanelor care vor fi responsabile cu acțiunile corective care au reieșit din anchetă, acțiunile corective sunt înregistrate în Synergi (instrumentul de raportare HSSE) și sunt stabilite termene pentru fiecare dintre ele. La finalizarea acțiunii, aceasta poate fi închisă de către coordonatorul acțiunii. Se efectu­ează verificarea periodică a exhaustivității și eficacității acțiunilor.

Siguranța ocupațională

În cadrul organizării ierarhice a Grupului OMV Petrom, sunt definite linii clare pentru Managementul Siguranței. Având o bază prin implicarea membrilor Directoratului nostru prin participarea lor în cadrul unui Comitet Global de Siguranță, valorile Siguranței sunt încorporate în cultura și structurile Companiei, din perspectiva conformității și a comportamentului. Investițiile și acțiunile relevante pentru siguranță, adoptate în fieca­re an, susțin afirmația noastră „Siguranța pe primul loc”.

 

Toți angajații, la nivelurile definite de ierarhie, au roluri, drepturi și obligații pentru sănă­tate și siguranță. În 2020, a fost lansat un standard de siguranță a muncii, pentru a sprijini în mod eficient perioada de tranziție de trei ani de la precedentul standard internațional OHSAS 18001 la ISO 45001, care se încheie în martie 2021. În pregătirea pentru acest moment, Standardul (adoptat la nivelul Grupului OMV și aplicabil obligatoriu la toate nivelurile) stabilește cerințele de management al siguranței la locul de muncă și oferă instrumentele și măsurile pentru implementarea acestora. Cerințele acestui nou standard au fost explicate angajaților OMV Petrom în cadrul unor ședințe online. Au fost organizate sesiuni de formare a formatorilor pentru 170 de experți HSSE din Divizia Upstream, Downstream și Global Solutions. Procesul va continua până când informațiile sunt diseminate în întreaga organizație. Printre rolurile managementului siguranței, o activitate importantă este legată de gestionarea accidentelor de muncă și de procesul de control și atenuare a riscurilor asociate. Managementul identifică și furni­zează resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a proceselor de securitate a muncii. Responsabilitățile și răspunderea pentru rolurile relevante din cadrul managementu­lui siguranței ocupaționale sunt atribuite și comunicate la toate nivelurile organizației.

 

Managementul alocă în mod consecvent re­sursele necesare pentru obiectivele și țintele stabilite în vederea îmbunătățirii performanței în materie de siguranță ocupațională, inclusiv identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor.

 

Controalele riscurilor sunt selectate în funcție de eficacitatea lor, prin aplicarea ierarhiei controalelor (ERIC.PD) menită să ofere o abordare sistematică pentru a spori siguranța muncii, a elimina pericolele și a reduce sau controla riscurile pentru siguranța ocupațională. Mai multe controale sunt com­binate pentru a reduce riscurile de siguranță ocupațională a muncii la un nivel cât mai scăzut posibil (ALARP).

 

Evaluarea riscurilor la locul de muncă este o activitate de colaborare, care implică persoane din diferite domenii și cu experiență diferită, inclusiv medicul de medicina muncii.

 

Cea mai importantă etapă este procesul continuu și proactiv de identificare a pericole­lor care ia în considerare: activitățile de rutină și non-rutină, inclusiv infrastructura, echipa­mentele, materialele, substanțele și condițiile fizice ale locului de muncă; pericolele care apar ca urmare a proiectării construcției, punerii în funcțiune, producției și întreținerii; dezafectare; factori umani. De asemenea, sunt luate în considerare: situații de urgență; oamenii – angajați, contractori, vizitatori, persoane din vecinătatea locului de muncă; modificări reale sau propuse în organizație, operațiuni, procese, activități și manage­mentul siguranței ocupaționale; schimbări în cunoașterea pericolelor și informații despre acestea; incidentele anterioare, interne sau externe organizației, inclusiv situațiile de urgență și cauzele acestora; modul în care este organizată munca, inclusiv volumul de lucru, orele de lucru, supravegherea și cultu­ra siguranței în organizație.

 

În ultimii ani, un număr mare de inciden­te la locul de muncă au avut loc în timp ce angajații contractorilor își desfășurau sarcinile în cadrul operațiunilor noastre. Rapoartele de anchetă ale acestor incidente au relevat o lipsă sau o respectare slabă a cerințelor noastre HSSE și un nivel scăzut de performanță HSSE.

 

Având în vedere că unul dintre obiectivele noastre este de a avea contractori implicați și capabili să gestioneze riscurile HSSE, a fost creat un pachet de instruire care să fie utilizat de către formatorii HSSE interni. De aseme­nea, am dezvoltat o aplicație pentru a verifica la fața locului prin intermediul unui cod QR tipărit pe carduri, dacă contractorii și sub­contractorii care lucrează în incinta noastră au instruirile de siguranță valide și calificările legale necesare pentru activitatea pe care o desfășoară. Acest card (Pașaportul HSSE) a fost integrat cu cardul de acces (Sistem integrat al ecusoanelor).

 

În acest fel, niciun contractor nu va avea ac­ces la locul de muncă fără o pregătire HSSE de bază. Munca nedeclarată va fi evitată, iar trasabilitatea electronică a drepturilor de ac­ces și a competenței HSSE va fi disponibilă.

 

Vătămările cauzate de alunecări, împiedicări și căderi sunt frecvente în industria noastră, deoarece personalul operațional lucrează adesea în medii exterioare provocatoa­re în care pot apărea astfel de incidente. Statisticile noastre arată că în ultimii cinci ani, peste 100 de incidente care ar fi putut fi prevenite în totalitate s-au petrecut în OMV Petrom în timpul pășirii/mersului. Dintre aces­tea, 71% s-au întâmplat din cauza comporta­mentelor nesigure. Prin urmare, am lansat un training de securitate ocupațională „Atenție la paşii tăi!” cu două module create pentru grupuri țintă specifice: Modulul I, disponibil în MySF, obligatoriu pentru angajații „personal tehnic” și Modulul II, dedicat angajaților „mun­citori”, ambele disponibile online și offline În același timp, a fost pregătit un exercițiu practic pentru angajații „muncitori”, pe baza unei liste de verificare în vederea recunoașterii pericolelor de alunecare-îm­piedicare-cădere aplicabile la fața locului, pentru toate activitățile. Datorită cunoștințelor dobândite sau reîmprospătate în urma aces­tui curs, toți participanții știu că trebuie să intervină atunci când observă pe cineva care nu folosește balustrada în timp ce pășește pe scări, merge și folosește telefonul mobil, se grăbește, ia scurtături. Peste 1.000 de angajați „personal tehnic” au finalizat deja modulul e-learning al cursului.

 

Unele investigații ale incidentelor din trecut au fost neconcludente din cauza informațiilor contradictorii sau lipsă care au împiedicat echipa de anchetă să facă analize adec­vate pentru a stabili măsuri în vederea evitării reapariției. Pentru a îmbunătăți aceste aspecte, a fost implementat un sistem de monitorizare a zonelor de lucru, care permite identificarea și recunoașterea comportamen­telor sigure și corectarea practicile nesigure. O echipă inter-departamentală de 35 de persoane din Divizia Upstream și Global Solutions are responsabilități în implemen­tarea acestui proiect. În 2018-2020, 409 de camere au fost instalate pe 120 de unități de Reparații capitale și Foraj și în 33 de locații fixe, inclusiv pe o platformă offshore. Derulăm un proces pentru a corecta practi­cile nesigure identificate conform cerințelor GDPR. Pentru a nu mai folosi subiecte generale HSSE în vederea creșterii gra­dului de conștientizare, acum putem face referire la subiecte de interes pentru perso­nalul operațional care explică practicile de siguranță.

Obiectivul nostru de sustenabilitate 2025► Zero accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă.
► Stabilizarea frecvenţei incidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIR) la mai puțin de 0,30.
► Menținerea poziției de lider pentru Rata Evenimentelor de Siguranță a Proceselor (2017: 0,18).
Status 2020► Indicatorul LTIR combinat pentru anul 2020 a fost de 0,15, cu 51% mai mic decât 2019 (0,31), cele mai bune valori anuale ale acestui indicator de la privatizare. Din 19 mai 2018 nu a existat niciun accident mortal de muncă survenit în urma unui accident de muncă.
► Rata Evenimentelor de Siguranță a Proceselor (2020: 0,11)
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Păstrarea țintei de la nivel de Grup: zero accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă.
► Monitorizarea și chestionarea ratei de închidere a acțiunilor pentru incidentele de nivel 3+ și pentru cele cu potențial ridicat (HiPo).
► Identificarea inițiativelor/proiectelor care îmbunătățesc siguranța proceselor și creează valoare în direcția reducerii Opex/ Capex sau ȋn cea a creșterii veniturilor.
► Întâlniri cu contractorii-cheie și audit la cei cu risc ridicat ȋn ceea ce privește siguranța, cu accent pe sub-contractori.
► Implementarea noilor standarde: „Managementul HSSE al contractorilor”, „Managementul riscurilor HSSE”.
► Concentrarea pe creșterea gradului de conștientizare și creșterea implicării conducerii în procesul de construire a unei culturii de siguranță matură de care să putem fi mândri.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute