Securitate

Activitatea departamentului de Securitate și Reziliență porneşte de la identificarea proactivă a nevoilor și cerințelor Companiei pe baza cărora suntem responsabili pentru proiectarea și implementarea unui cadru in­tegrat de procese, reglementări, instrumente și tehnologii pentru a spori securitatea și reziliența în lanțul valoric al Companiei.

 

Departamentul de Securitate și Reziliență stabilește și menține o protecție dura­bilă a oamenilor, bunurilor, informațiilor și reputației împotriva amenințărilor intenționate și îmbunătățește continuu pre­gătirea organizațională pentru a răspunde în mod adecvat și pentru a se recupera după incidentele grave.

 

Certificarea sistemului de management al calității obținută de organizația OMV Petrom Grup pentru Securitate și Rezistență în 2017 a fost menținută în urma celor două audituri anuale de supraveghere și a auditului de recertificare efectuat de Lloyd’s Register Quality Assurance în februarie 2020. Toate aceste audituri au fost încheiate cu succes, fără nicio neconformitate sau recomandări de îmbunătățire.

 

Funcția de Securitate asigură integrarea celor mai bune practici de securitate la nivelul OMV Petrom și sprijină afacerea, nu numai prin îndeplinirea obiectivelor sale strategice, ci și la nivel operațional. O atenție specială este dedicată gesti­onării furnizării de servicii de securitate operaționale și eficienței acestora.

 

O abordare unitară și structurată, care oferă o direcție strategică la nivelul întregii companii, care abordează toate subiectele legate de operațiunile de securitate, este asigurată printr-o gestionare centralizată a serviciilor de securitate din cadrul departa­mentului de Securitate și Reziliență. Astfel, asigurăm o eficiență operațională sporită și respectarea legislației naționale specifice prin alocarea flexibilă a resurselor de securi­tate la nivel național, bazată pe riscuri.

 

Funcția de Reziliență permite recuperarea eficientă a operațiunilor și conservarea mărcii OMV Petrom în cazul unui inci­dent semnificativ, minimizând impacturile potențial negative asupra afacerii noastre și a oamenilor noștri.

 

Serviciile noastre de securitate și reziliență sunt în conformitate cu viziunea OMV Petrom „Fără răniri – Nicio pierdere” care ne ghidează comportamentul, acțiunile și deciziile axate pe 3 direcții principale:

► creșterea eficienței și eficacității operațiunilor noastre de securitate prin gestionarea centralizată a dispozițiilor operațiunilor de securitate transversale;

► asigurar ea detectării și prevenirii amenințărilor semnificative asupra afacerii;

► dezvoltarea rezilienței pentru a răspunde și a reveni în cazul unor evenimente cu impact negativ precum și dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuu a cadrului de continuitate a afacerii.

 

Obiectivele cheie pentru implementarea strategiei de Securitate și Reziliență sunt:

► Înglobarea tehnologiilor moderne în operațiunile zilnice de securitate ca bază pentru creșterea eficienței în detecția amenințărilor și răspunsul la acestea (prevenirea pierderilor) și asigurarea optimizării securității operaționale;

► Îmbunătățirea abilităților comportamenta­le de securitate și reziliență.

Alocarea resurselor în funcție de riscuri

Efectuăm periodic Evaluări de Risc la Securitatea Fizică (ERSF), care ne permit să identificăm și să gestionăm aspecte lega­te de securitatea organizației. Prin aceste evaluări sunt identificate și clasificate riscurile pentru fiecare locație, permițând echipei de Securitate să evalueze măsurile actuale de reducere a riscurilor și să facă ajustările necesare. În anul 2020, procesul ERSF s-a concentrat pe îndeplinirea obligațiilor legale și evaluarea riscurilor de securitate pentru toate obiectivele ale OMV Petrom utilizând o aplicație de evaluare a riscului la securitate fizică specifică Grupului, ACUMEN. În acest sens, în ambele Divizii de afaceri, Upstream și Downstream au fost realizate un număr de 274 evaluări de risc la securitatea fizică, efectuate pentru OMV Petrom S.A. și Divizia de Marketing generate de cerințele legale cu privire la termenele de revizie a rapoarte­lor de evaluare, schimbările structurale ale locațiilor și dezvoltarea zonelor de afaceri.

 

Pentru toate obiectivele OMV Petrom, procesele ERSF au fost revizuite folosind ACUMEN, sub coordonarea și implicarea directă a departamentului de Securitate și Reziliență Corporativă.

 

Pe baza revizuirii evaluărilor riscurilor de securitate, conceptele de securitate pentru depozitele comerciale au fost revizuite dintr-o perspectivă tehnică, de pază și procedurală. Componenta de pază a fost calibrată pentru a face față caracteristicilor și amenințărilor specifice fiecărui depozit, procedurile de securitate și operaționale au fost revizuite și actualizate, asigurându-se că acestea sunt armonizate cu procedurile recent implementate ale Dispeceratelor de Securitate Operațională (SOC) pentru moni­torizarea la distanță.

 

Pentru a ne îmbunătăți capacitățile în domeniul ERSF și pentru a asigura adop­tarea celor mai bune practici din industrie, am selectat și pus la dispoziția companiei o resursă externă cu capacitate și cunoștințe pentru a acoperi orice cerință declanșată de schimbările de afaceri sau contextul amenințărilor.

Serviciile de monitorizare și intervenție

Pentru a spori protecția angajaților și a bunurilor noastre în rețeaua de stații de distribuţie, în 2020 am îmbunătățit con­ceptul de Monitorizare și Intervenție de securitate (M&I) prin includerea unor servicii specializate suplimentare pentru abordarea specificului nevoilor operaționale ale OMV Petrom Marketing. Această inițiativă a urmat proiectului pilot de testare a unei noi soluții de M&I desfășurat la sfârșitul anului 2019, împreună cu cele mai bune practici identifica­te în timpul procesului de cercetare de piață.

Ca atare, am adoptat o abordare bazată pe amenințări pentru a consolida protecția stațiilor de distribuţie cu risc ridicat. Astfel, am dezvoltat indicatori cheie de performanță (KPI) contractuali privind securitatea pentru monitorizarea periodică și creșterea performanței contractorilor. Am contractat un nou furnizor de servicii de securitate cu capacitatea de a furniza soluții specifice în conformitate cu evoluția amenințărilor din orașe cu incidente de securitate semnificati­ve în rețeaua stațiilor de alimentare.

Gestionarea contractorilor de securitate

Protejarea obiectivelor, bunurilor și obiec­telor de valoare împotriva oricăror acțiuni ilicite care ar putea afecta dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care pot pune în pericol viața, integritatea fizică sau sănătatea, este o cerință legală prevăzută de Legea 333/2003.

 

În OMV Petrom, conceptul de securitate operațională constă dintr-un mix de compo­nente: pază, sisteme tehnice de securitate și măsuri procedurale/organizatorice, care asigură descurajarea, detectarea, preveni­rea și răspunsul la amenințările infracționale intenționate împotriva persoanelor, bunuri­lor, operațiunilor și reputației.

 

Componenta de pază bazată pe agenți de securitate specializați, certificați con­form Legii române, reprezintă un element esențial în cadrul conceptului nostru de protecție și este realizată de contractori privați de securitate în conformitate cu planurile locale de pază în vigoare, care sunt coordonate la nivel central de către departamentul de Securitate și Reziliență. În acest sens, patrulele pedestre, posturile fixe și patrulele auto asigură protecția obiective­lor noastre împotriva accesului neautorizat, furturilor și oricărei alte daune materiale, apărând personalul împotriva rănirii.

 

În contextul provocator al pandemiei, am asi­gurat măsuri de teren operaționale adecvate pentru a răspunde evoluției amenințărilor specifice, cu scopul de a menține rata de incidență a evenimentelor de securitate similară cu tendința anilor precedenți, cu o scădere semnificativă de 76% comparativ cu prima jumătate a decadei (2011 – 2020).

 

În 2020, având în vedere faptul că perso­nalul de securitate este una dintre cele mai expuse categorii de angajați, deoarece intră în contact zilnic cu sute de persoane în punctele de control acces, au fost imple­mentate măsuri specifice pentru securitatea personalului contractorilor.

 

Au fost elaborate planuri de răspuns la operațiunile de securitate împreună cu fur­nizorii noștri de servicii de securitate pentru a asigura o protecție adecvată a sănătății personalului de securitate și au fost luate măsuri de continuitate pentru a minimiza întreruperile în furnizarea serviciilor de securitate, corelate cu indisponibilitatea personalului în context epidemiologic.

 

În timpul pandemiei, s-au adăugat sarcini suplimentare personalului de securitate, care a contribuit cu succes la eforturile ge­nerale de prevenire a răspândirii COVID-19 între angajații și contractorii OMV Petrom.

 

În 2020, performanța de securitate a fost evaluată la un nivel ridicat de calitate, rezultat din indicatorii de performanță de securitate cheie (KPI) monitorizați în mod regulat, aplicabili în toate contractele de servicii de securitate ale OMV Petrom S.A., inclusiv pentru contractorii de marketing OMV Petrom cu privire la serviciile de moni­torizare și intervenție.

 

Indicatorii cheie de performanță sunt colectați și monitorizați îndeaproape prin intermediul proceselor interne stabilite, precum inspecțiile de securitate, patrulele auto și raportarea incidentelor de securitate. În 2020, experții în securitate operațională au efectuat un număr total de 629 inspecții de securitate în Upstream și Downstream, cu peste 3.500.000 de kilometri parcurși de patrulele mobile și 2.609 de posturi de pază verificate. Aceste activități asigură respec­tarea cerințelor legale și contractuale, iar serviciile de securitate prestate sunt la cel mai înalt standard de calitate.

Integrarea tehnologiilor în operațiunile de securitate

Urmărind obiectivul nostru strategic de a încorpora tehnologiile în operațiunile noastre de securitate zilnice, evaluăm în permanență oportunitățile de a înlocui echipamentele vechi cu noi sisteme de securitate cu tehno­logii digitale actualizate la Dispeceratul de Securitate Operațională pentru o gestionare îmbunătățită a incidentelor.

 

Această abordare se concentrează pe asigurarea unui nivel adecvat de protecție a zonelor de producție, bazat pe sisteme de securitate fizică, pentru a permite detecta­rea timpurie și recunoașterea intrușilor, ges­tionarea eficientă a incidentelor, acționând în același timp ca un factor de descurajare împotriva amenințărilor.

 

În Upstream au fost identificate oportunități de reducere a costurilor prin înlocuirea pazei cu soluții tehnice în locații protejate selectate și asigurarea monitorizării acesto­ra în Dispeceratul Centrului de Operațiuni de Securitate în vederea eficientizării răspunsului.

In 2020 am realizat proiecte de modernizare/actualizare a echipamentelor de securitate din rafinăria Petrobrazi, concentrându-ne pe înlocuirea a 111 camere de supraveghere video perimetrale și înlocuirea sistemului de control acces. Ne-am digitalizat sistemele de securitate, pregătindu-ne și luând în conside­rare noile inițiative de afaceri potențiale pri­vind extinderea beneficiilor CCTV (Sisteme de televiziune cu circuit închis), precum aplicațiile de inteligență artificială.

ODD 3, Ținta 3.d: Consolidarea capacității tuturor țărilor, în special a țărilor în curs de dezvoltare, de a identifica la timp,reduce și gestiona riscurile naționale și globale privind sănătatea.

Pe baza eforturilor anterioare de a integra sistemele de securitate de la locaţia Petrobrazi, depozitele de combustibil și Upstream în Centrul de operațiuni de securitate, am continuat în 2020 să implementăm pe deplin conceptul și să preluăm Dispeceratul de Securitate Operațional (SOC) de la furnizorul extern de securitate. Astfel, am asigurat capacitatea operațională internă completă de a monitoriza sistemele de securitate din OMV Petrom. În contextul pandemiei din 2020, am reușit să construim opțiuni pentru a asigura redundanța pentru Dispeceratul nostru de Securitate Operațional, prin alternative rapide și flexibile, precum soluții de rezervă, folosind camere de control la fața locului și centrele de dispecerizare ale furnizorilor de servicii de securitate, menținând monitorizarea și capacitățile de coordonare în timpul indisponibilității Petrom SOC.

 

Toate inițiativele mai sus menționate sunt în concordanță cu direcția strategică a departamentului de Securitate și Reziliență, care militează pentru conceptul de protecție extrem de eficient, cu integrarea puternică a măsurilor de securitate fizică locală ale dispeceratului Petrom-City SOC, cres­când astfel semnificativ capacitatea de a direcționa resursele locale în eventualitatea unei încălcări a normelor de securitate.

Îmbunătățirea continuității afacerii și gestionarea crizelor

Funcția de reziliență se angajează să îmbunătățească continuu pregătirea organizațională, urmărind să construiască capacități eficiente pentru a răspunde, a se recupera după incidente grave și a asigura continuitatea afacerii în situații care gene­rează dezechilibre operaționale.

 

Ca parte a cerințelor legale de documenta­re, în conformitate cu prevederile situațiilor de urgență și ale legislației de protecție civilă, planurile de răspuns sunt documente complexe elaborate la nivel de amplasament, rezultate din evaluarea riscurilor la nivel județean, publicate de autorități și din cerințe legale specifice pentru abordarea pericole conexe de pe amplasament (de exemplu, plan de răspuns în caz de incendiu, plan de evacuare, cutremur etc.). Documentația respectivă definește în mod clar rolurile și responsabilitățile personalului la fața locului, astfel încât instalațiile tehnologice să fie închise în siguranță, echipele de primă intervenție să reacționeze în funcție de tipul incidentului iar oamenii să fie evacuați în siguranță la punctele de adunare pentru a asigura o reacție rapidă și eficientă în cazul unei situație de urgență. Pentru fiecare locație critică sunt dezvoltate diferite planuri de răspuns precum: planuri de răspuns în caz de incendiu sau explozie determinate de diferite scenarii, planuri de răspuns în caz de cutremur, planuri de răspuns în caz de inundații sau alunecări de teren.

 

O parte clara și specifică a planurilor de răs­puns este legată de activitățile de instruire a personalului prin sesiuni de instruire și exerciții practice. Exercițiile sunt efectuate periodic conform prevederilor planurilor de răspuns și sunt axate pe evacuare și primul răspuns. Frecvența se bazează pe cate­goria de risc a locației și/sau pe dispozițiile legale aplicabile locației respective, putând varia de la o dată/lună la două ori/an.

 

O parte a exercițiilor sunt efectuate în coo­perare cu autoritățile și/sau reprezentanții comunităților locale, în funcție de tipul locației în discuție. După fiecare exercițiu, lecțiile învățate sunt capturate și disemina­te participanților ca parte a procesului de îmbunătățire continuă.

 

Planul de răspuns este, de asemenea, o componentă critică a conceptului de gesti­onare a incidentelor, implementat în Grupul OMV Petrom la nivel operațional, pentru a sprijini procesul decizional al echipei de ma­nagement local pe baza informațiilor exacte, structurate și fiabile primite de la nivelul amplasamentului în mod sistematic. La nivel strategic, Planul de gestionare a situațiilor de criză, implementat la nivelul Grupului OMV Petrom, stabilește modalitățile pentru o comunicare eficientă cu comunitățile lo­cale, ca parte a procesului de management al părților interesate. În timpul etapei de pregătire, comunitățile din împrejurimi, sunt informate proactiv, prin diferite canale de co­municare, cu privire la orice tip de schimbări în mediul operațional care ar putea avea impact asupra lor.

 

În cazul unei situații de urgentă, departa­mentul de Comunicare, care este parte a Echipei de management al situațiilor de criză, asigură o transmitere coordonată a informațiilor către canalele media și alte părți interesate.

 

Pentru fiecare locație critică, în cazul unei situații de urgență, o alarmă sonoră este declanșată pentru ca angajații și populația să reacționeze conform instructajului. Dacă situația escaladează, o celulă de criză este convocată de către autorități, aducând împreună reprezentanți din diferite instituții, inclusiv operatorul și comunitățile. Unul din­tre rolurile celulei de criză este de a asigura menținerea canalului de comunicare între OMV Petrom și comunitățile din împrejurimi, pe toată durata situației de urgență.

 

Oferirea de sprijin organizației pentru gestionarea eficientă a crizei provocate de pandemia generate de răspândirea virusu­lui COVID-19 a fost principalul obiectiv al funcției de reziliență în 2020.

 

Principalele obiective au fost de a asigura:

► sănătatea angajaților, contractorilor și clienților noștri;

► continuitatea în furnizarea energiei la nivel național;

► poziția financiară a companiei noastre.

 

Proactiv, echipa de reziliență a coordonat un grup de lucru inter-divizional, care a inițiat pri­mele măsuri de răspuns încă de la începutul răspândirii COVID-19 în România. O reacție coordonată foarte rapid a făcut disponibil un cadru de lucru de la domiciliu și infrastructura IT necesară pentru a sprijini procesul.

 

Eforturile inițiale au fost concentrate pentru a dezvolta scenarii pandemice și ipoteze generale, cele mai bune practici privind strategii de răspuns, instrumente și modele pentru planurile de continuitate a afacerii (BCP) în vederea gestionării consecințelor pandemiei. S-a oferit sprijin specific în identificarea măsurilor de continuitate a activității, asigurându-se astfel o abordare unitară transversală în ceea ce privește dez­voltarea planurilor de continuitate a afacerii în fiecare divizie.

 

Astfel, au fost definite și implementate, atât la nivel divizional cât și la nivel de opera­ţiuni , planuri comune, inclusiv măsuri de răspuns la incidente/situații de urgență și măsuri de continuitate a activității, în strânsă corelație cu evoluția epidemiologică.

 

Imediat ce Echipa de management a situațiilor de criză (CMT) și Echipa de mana­gement pentru situații de urgență (EMT) au fost activate, departamentul de reziliență i-a ghidat în procesele de coordonare inte­grată în numele structurilor corporative. În acest sens au fost dezvoltate instrumente și procese și a fost furnizat suport permanent unităților de afaceri prin participarea activă a echipelor de management al situațiilor de criză și de urgență. Un aspect foarte impor­tant a fost asigurarea unei comunicări ar­monioase și transparente între CMT și EMT pentru o transmitere eficientă a informației între nivelurile strategice și tactice. Măsurile de răspuns definite pe parcursul întâlnirilor CMT au fost constant distribuite și transmise pentru implementare prin planurile comune de răspuns în cazul situațiilor de urgență și planurile de continuitate a afacerii la nivelul fiecărei zone de lucru.

 

Departamentul de reziliență și-a asumat sarcini suplimentare pentru a asigura continuitatea afacerii și gestionarea crizelor, transferul de cunoștințe către contractorii noștri printr-un set de „Cerințe minime în contextul COVID-19”, instrument de imagine comună a informațiilor (CIP) dezvoltat și întreținut pentru CMT în timpul întâlnirilor periodice, monitorizare precisă pentru evoluția COVID-19 și impactul aferent în OMV Petrom, schimb de bune practici cu alți actori critici din sectorul energetic, sprijin în elaborarea liniilor directoare care au permis managerilor să acționeze în confor­mitate cu instrucțiunile companiei în diferite situații asociate COVID-19.

Schimbarea culturii în OMV Petrom spre securitate și reziliență

Departamentul de Securitate și Reziliență (S&R) este determinat să dezvolte cultura S&R în cadrul organizației, să crească gra­dul de conștientizare cu privire la subiectele și principiile S&R în rândul angajaților noștri.

Pentru a susține acest efort, un accent specific al anului 2020 a fost promovarea unui pachet de 5 module e-learning de conștientizare a securității, care au fost puse la dispoziția întregului Grup pentru toți angajații, concentrându-se pe cinci abilități de securitate, precum o mentalitate de securitate, protecția fizică, securitatea călă­toriei, gestionarea incidentelor și raportarea incidentelor de securitate.

Status 2020► Sistemul de management al calității a fost recertificat de Lloyd’s Register Quality Assurance, confirmând profesionalismul pentru serviciile livrate unităților noastre de afaceri.
► Dezvoltarea automatizării și tehnologizării este un obiectiv strategic în respectarea misiunii Securitate și Reziliență prin integrarea tehnologiilor moderne in activitățile de securitate zilnice în vederea asigurării eficienței; în 2020 un accent special a fost acordat rafinăriei Petrobrazi și anumitor locații selectate in Upstream.
► Asigurarea conformității legale și implementarea măsurilor bazate pe riscuri pentru toate zonele de producție ale companiei prin furnizarea de evaluări ale riscurilor de securitate (ERSF), contextul unei necesități crescute fiind declanșat de dinamica rapidă a afacerii.
► Îmbunătățirea nivelului de conștientizare în rândul angajaților privind principiile și comportamentele de securitate și reziliență prin promovarea unui pachet de șase module e-learning având ca scop prevenirea, pregătirea și modul de reacție în cazul unui incident de securitate.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Continuarea integrării tehnologiilor moderne în operațiunile de securitate zilnice ca bază pentru o eficiență sporită în detectarea și răspunsul la amenințări (prevenirea pierderilor) și asigurarea optimizărilor securității operaționale:
► Consolidarea suportului, în zona de reziliență acordat unităților de afaceri pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire în caz de urgențe (nivelurile operaționale și tactice) și a Programului de Continuitate a Afacerii.
► Îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității al departamentului Securitate și Reziliență – incluzând recertificarea acestuia de către Lloyd’s Register Quality Assurance astfel, reasigurând unitățile de afaceri ale OMV Petrom cu privire la angajamentul nostru de a livra continuu servicii la cele mai înalte standarde, precum și la integrarea de cerințe ale altor standarde ISO, în special ISO 28001 privind sistemul de management al securității lanțului de aprovizionare.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute