Mediu

Obiectivul nostru este acela de a minimiza impactul asupra mediului pe toată durata ciclului de viață al operațiunilor. Ne-am angajat să acționăm pentru prevenirea poluării, reducerea emisiilor și utilizarea eficientă a energiei și a resurselor naturale.

Managementul mediului

Punem în special accentul pe aspecte de o importanță materială atât pentru OMV Petrom, cât și pentru părțile interesate: conformitatea de mediu, scurgerile de petrol, gestionarea apei și a deșeurilor, precum și emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Toate subiectele de importanță materială legate de impactul nostru asupra mediului sunt gestionate printr-o abordare unică de management, guvernată de reglementări specifice subiectului și generale ale Grupului, și raportate conducerii. Specificațiile pri­vind stabilirea domeniului de aplicare și a gestionării fiecărui subiect de mediu sunt menționate în secțiunile corespunzătoa­re: conformitatea de mediu, scurgerile de petrol, managementul apei și managementul deșeurilor. De asemenea, acoperim subiec­te precum biodiversitatea și emisiile în aer, altele decât GES, care sunt de asemenea importante pentru OMV Petrom. Raportarea cu privire la managementul emisiilor de GES se regăsește în secțiunea Schimbările clima­tice și tranziția energetică.

 

Principiile și regulile pentru managementul de mediu sunt stabilite în Directiva HSSE a Grupului OMV Petrom și în Standardul de Management de Mediu al Grupului OMV Petrom. Directiva HSSE oferă un cadru pentru modul în care gestionăm toate subiectele HSSE pentru a proteja oamenii, mediul, activele și reputația, în conformitate cu politica noastră HSSE și având în vedere viziunea noastră HSSE „Fără răniri – Nicio pierdere”.

 

Standardul de mediu sprijină angajamentul nostru de a ne păstra locurile de muncă și procesele în sigure pentru mediu și pen­tru toți oamenii care ar putea fi afectați de activitățile noastre. Acest standard stabilește responsabilitățile principale și impune ca toate activitățile relevante (inclusiv investiții, achiziții și dezinvestiții) să implementeze un sistem de management al mediului în conformitate cu ISO 14001 și să respec­te cerințele minime enumerate (inclusiv consumul de energie, emisiile în aer, GES și schimbările climatice, managementul apei, al deșeurilor și al biodiversității).

În 2020, OMV Petrom a deținut certificări valabile în conformitate cu ISO 14001 pen­tru următoarele operațiuni:

► OMV Petrom S.A., Divizia Upstream, Sistemul de management al conductelor de gaze;

► OMV Petrom S.A., Divizia Upstream, Sistemul de management al reparațiilor capitale si al forajului;

► OMV Petrom S.A., Unitatea de Afaceri Rafinare: rafinăria Petrobrazi, Centrala Electrică cu Ciclu Combinat Brazi și Petrom City (Aprovizionare cu produse și Prețuri strategice și Centrală electrică Petrom City);

► OMV Petrom Marketing S.R.L. (Stații de alimentare cu marca OMV), OMV Bulgaria OOD și OMV SRBIJA DOO;

► OMV Petrom S.A., Divizia Downstream Gas, activități de furnizare gaze și ener­gie electrică.

Sistemul de management al mediului care este certificat ISO 14001 acoperă aprox. 50% din angajații Grupului OMV Petrom.

OMV Petrom urmărește performanța de mediu în toate domeniile relevante printr-o campanie anuală, utilizând instrumente IT adecvate pentru a colecta, analiza și valida datele de mediu. Pe baza rezultatelor raportării, putem evalua unde operațiunile noastre au cel mai mare potențial de îmbunătățire. În plus față de campania anuală, monitorizăm și raportăm în mod constant performanța noastră de mediu prin indicatori de performanță (KPI) specifici pe o bază sistematică la diferite niveluri ale organizației. Membrii Directoratului sunt informați în periodic, cel puțin trimestrial, prin intermediul Grupului de lucru pentru mediu, despre problemele de mediu și performanța pe subiecte, precum schimbările climatice și tranziția energetică, managementul apei, politicile și reglementările actuale și viitoare de mediu, climă și energie, stadiul imple­mentării proiectelor legate de mediu, precum și progresul în atingerea obiectivelor legate de sustenabilitate. Informații detaliate despre performanța de mediu sunt prezentate în anexa Performanța în detaliu).

Conformitatea de mediu

Standardul de management de mediu Grupului OMV Petrom stabilește respec­tarea tuturor legilor și reglementărilor de mediu aplicabile, identificarea cerințelor legale și de altă natură, dezvoltarea și menținerea bazelor de date de conformita­te legală adecvate și alinierea la cele mai bune practici acceptate la nivel internațional ca parte a Sistemului de management al mediului. Conform standardului, trebuie să constituim, de asemenea, programe pentru a preveni neconformitatea și a evita pierderile financiare.

 

Suntem responsabili pentru impactul activităților noastre asupra mediului. Încălcarea reglementărilor de mediu la nivel național și internațional are ca rezultat pierderi financiare și dăunează reputației noastre. Licența noastră de funcționare de­pinde de respectarea reglementărilor privind protecția mediului, care este, de asemenea, de o importanță deosebită pentru părțile inte­resate, cum ar fi autoritățile guvernamentale, acționarii și ONG-urile.

 

Raportăm costurile și investițiile de mediu ale OMV Petrom conform metodologiei EMA (Contabilitatea Managementului de Mediu ) elaborată de IFAC (Federația Internațională a Contabililor). Perimetrul de raportare pentru această categorie de indicatori se referă la OMV Petrom S.A., OMV Petrom Aviation SRL și OMV Petrom Marketing SRL.

 

În 2020, costurile totale de mediu (reprezen­tând cheltuielile cu protecția mediului, inclusiv amortizarea și investițiile de mediu pentru ac­tive puse în funcțiune) s-au ridicat la 148,82 mil. euro (2019: 214,30 mil. euro). Conform abordării EMA, investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune în 2020 s-au ridicat la 36,26 mil. euro (2019: 45,82 mil. euro). În 2020, am plătit 0,047 mil. euro (2019: 0,058 mil. euro) ca amenzi și penalități. Aceste sancțiuni au rezultat din incidente de mediu legate de scurgeri de petrol.

Creșterea conștientizării în rândul angajaților cu privire la problemele de mediu – baza acțiunilor noastre

OMV Petrom crește gradul de conștientizare a angajaților privind proble­mele de mediu prin diferite instrumente de comunicare internă, inclusiv campanii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2020, am transmis mesaje referitoare la biodi­versitate în contextul mai larg al schim­bărilor climatice. Am abordat subiectul apei cu ocazia Săptămânii Mondiale a Apei. Rafinăria Petrobrazi a implemen­tat campania „Implicați-vă în reducerea emisiilor, asigurați-vă un viitor mai bun”. Campania a vizat creșterea gradului de conștientizare cu privire la acțiunile de reducere a emisiilor în aer ale rafinăriei. Un număr de 28 de angajați au prezentat 49 de idei de îmbunătățire. Conducerea a evaluat aceste idei și a premiat pe cele mai bune trei dintre ele.

ODD 13, Ținta 13.3: Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom prevede o evaluare a impactului și riscurilor asupra mediului și respectarea cerințelor de performanță de me­diu în ceea ce privește consumul de energie, emisiile în atmosferă, utilizarea și deversarea apei, utilizarea materiilor prime, manage­mentul deșeurilor, manipularea substanțelor periculoase, biodiversitatea și protecția ecosistemelor. Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom definește, de asemenea, procesul de realizare a eva­luărilor impactului social și asupra mediului (ESIA). Măsurile de prevenire și de atenuare, precum și programul de monitorizare pentru a asigura implementarea măsurilor propuse sunt documentate într-un Plan de manage­ment de mediu și social. Raportul final ESIA este prezentat autorității de reglementare locale sau creditorului (oricare dintre acestea este aplicabil) pentru analiză, dezvăluire publică și aprobare.

 

Riscurile și oportunitățile de mediu includ factori de reglementare, operaționale, reputaționale și financiare și se referă în mod specific la schimbările climatice, disponibilita­tea apei pentru operațiuni și impactul politici­lor de energie, climă și de apă. Gestionarea riscurilor legate de mediu face parte din procesele de Managementul Riscurilor la nivel de Întreprindere (EWRM) ale OMV Petrom, așa cum sunt descrise în secțiunea Managementul Riscului. Tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a monitoriza și gestiona riscurile de mediu printr-un instrument IT special de gestionare a riscurilor – Sistemul de Management al Riscurilor Active (ARMS). Acest instrument ne permite să completăm mai bine scenariile de risc de mediu cu alte riscuri HSSE și de afaceri. Riscurile identifi­cate și evaluate sunt controlate și atenuate la toate nivelurile organizaționale datorită politicilor și responsabilităților de risc stabilite în mod clar.

 

Înainte de a întreprinde noi activități operaționale sau de a explora posibilități de afaceri în țări noi, efectuăm evaluări ale riscurilor de mediu, inclusiv evaluări ale legislației locale, impactul potențial al activităților noastre asupra zonelor sensibile și protejate și efectele asupra speciilor pe cale de dispariție. Fiecare fază ulterioară a implementării proiectului este însoțită de o evaluare detaliată a riscurilor de mediu.

Modernizarea terminalului de combustibil pentru aviație Otopeni 2 în Downstream - minimizarea riscurilor de mediu

OMV Petrom se concentrează constant asupra domeniului aviației și caută să îmbunătățească securitatea furnizării de combustibil pentru aviație pentru toate companiile aeriene cliente. Compania noastră oferă combustibil Jet A1 și servicii de alimentare a aeronavelor prin OMV Petrom Aviation pe toate aeroporturile principale din România. În 2020, OMV Petrom a finalizat modernizarea Terminalului de Combustibil pentru Aviație Otopeni 2, în urma unei investiții de 3,67 mil. euro. Acest terminal are o capacitate de stocare de 6.000 m3 și echipamente moderne care îndeplinesc cerințele legale, tehnice și HSSE ale industriei de aviație pentru depozite intermediare. Am minimizat riscurile de mediu prin măsuri, precum sisteme de descărcare și încărcare automate, sistem de pompare eficient din punct de vedere energetic, geomembrană pentru căptușirea rezervoarelor, acoperire epoxidică internă și externă pentru protecția corozivă a rezervoarelor, sistem nou de canalizare și platforme de beton etanșe.

 

ODD 9, Ținta 9 4: Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora

Status in 2020► Revizuirea registrelor de evaluare a riscurilor de mediu și implementarea măsurilor de reducere a riscurilor.
► Elaborarea rapoartelor privind managementul apei și al deșeurilor.
► Implementarea măsurilor de eficiență a consumului de apă și evaluarea riscurilor legate de apă pentru terminalul Arpechim în Downstream și Zona de Producție Muntenia în Upstream.
Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Monitorizarea și raportarea sistematică a performanței în ceea ce privește apa și deșeurile.
► Monitorizarea și gestionarea riscurile de mediu, inclusiv stresul hidric legat de schimbările climatice.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute