Managementul scurgerilor de hidrocarburi

Scurgerile de petrol reprezintă un aspect important de mediu pentru industria noastră. Managementul scurgerilor este definit ca prevenirea scurgerilor în operațiuni și alte tipuri de scurgeri (de exemplu, cauzate de sabotaj sau pericole naturale) și gestionarea și remedierea scurgerilor rezultate dintr-un incident.

Părțile interesate cu preocupări majore legate de impacturile potențiale rezultate din scurgeri sunt:

► Autorități guvernamentale: potențiale încălcări ale reglementărilor de mediu.

► Angajați și contractori: potențiale probleme de sănătate și siguranță generate de acci­dente și daune aduse mediului și societății.

► ONG-uri / ONP-uri: daune potențiale adu­se mediului și societății.

► Comunități: daune aduse mediului înconjurător.

► Acționari: pierderi financiare directe dato­rate costurilor de remediere și a riscului reputațional.

Măsurile de prevenire și control al scurgerilor cuprind:

► identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor;

► măsuri de prevenire și întreținere pentru a evita scurgerile;

► planuri de intervenție de urgență și de reacție pentru situații de urgență, in­clusiv materiale și echipamente pentru intervenția în caz de scurgeri;

► proceduri de curățare și remediere.

Ne propunem să prevenim și să reducem scurgerile de petrol în operațiunile noastre atât pe apă, cât și terestre. Există planuri adecvate de prevenire și control al scurge­rilor pentru condiții specifice de activitate. Aceste planuri ajută personalul din locațiile care se ocupă de scurgeri, stabilind în mod clar responsabilitățile pentru acțiunile nece­sare pentru a opri și a controla scurgerea și pentru a atenua efectele acesteia. Aceasta include tehnici pentru împiedicarea depla­sării scurgerii dincolo de locația învecinată, pentru colectarea substanței vărsate și a materialului contaminat. Protocoalele clare de comunicare și coordonare sunt stabilite în planurile locale, în special acolo unde pot fi necesare resurse de răspuns naționale sau internaționale. Pentru a ne îmbunătăți capa­citatea de reacție și pentru a reduce impactul asupra mediului al scurgerilor de petrol, în 2020 am continuat să efectuăm exerciții pentru situații de urgență, inclusiv scenarii de poluare, adică în Zonele de Producție Muntenia Vest și Petromar.

 

Operațiunile pe mare pot duce la scurgeri de petrol cu un impact semnificativ asupra ecosistemelor marine. Strategia de răspuns urmărește să minimizeze probabilitatea unor astfel de riscuri și să maximizeze disponibili­tatea de a oferi măsuri de remediere în timp util în cazul puțin probabil al unei scurgeri de petrol. Pentru operațiunile offshore ale OMV Petrom, avem un plan de prevenire și limitare a scurgerilor de petrol, conform legislației aplicabile și aprobat de autoritățile competente. În cazul unei scurgeri de petrol foarte mari, când este posibil să fie necesară mobilizarea unor cantități considerabile de echipamente și expertiză, am contractat un furnizor internațional de servicii specializate pentru a răspunde în mod eficient la acest tip de situații.

Prevenirea scurgerilor de hidrocarburi

OMV Petrom dispune de un Sistem de Management pentru Integritatea Sondelor pentru a se asigura că integritatea tehnică a sondelor este menținută pe tot parcursul ciclului lor de viață și prevenirea pierderi­lor de petrol. Aplicăm mai multe standarde interne și industriale atunci când proiectăm sonde, cum ar fi Standardul Tehnic pen­tru proiectarea sondelor al OMV Petrom, inclusiv Cerința Tehnică OMV Petrom, adică pentru proiectarea carcasei și integritatea barierei sondei operaționale, Sistemele de Management pentru Integritatea Sondelor OMV Petrom pentru documentele interne ale ciclului de viață al sondelor, în conformi­tate cu standardele internaționale: API, ISO 16530 și NORSOK. Dispozitivul de prevenire a exploziei (BOP) este un dispozitiv impor­tant de siguranță pentru forajul offshore. Aceste dispozitive sunt instalate și testate pentru fiecare program de forare și reparații capitale. Executăm investigațiile de integritate a cimentărilor coloanelor de sondă după fo­rarea sondelor noi, pentru a obține o imagine asupra calității cimentului. Pentru sondele active, efectuăm frecvent inspecții vizuale, iar testarea funcțională a valvelor are loc periodic conform planificărilor Operațiunilor Offshore.

Instrument digital pentru integritatea sondelor – procesul de monitorizare îmbunătățit pentru prevenirea scurgerilor

OMV Petrom a implementat un instrument digital recunoscut în industrie pentru integritatea sondelor. Astfel, monitorizăm și urmărim starea fiecărei bariere de protecție a sondelor pentru a menține toate fluidele de hidrocarburi într-un sistem închis și controlat în vederea prevenirii scurgerilor și poluării asupra mediului, precum și pentru a ne proteja angajații și comunitățile. Folosim acest instrument pentru a evalua riscurile de integritate a sondelor, pentru a prioritiza inspecțiile de integritate a sondelor și pentru a implementa măsurile adecvate de reducere a riscurilor. În prezent, fiecare sondă offshore activă este inclusă și monitorizată în acest software. Scopul nostru este de a digitaliza toate sondele noastre și am reușit deja acest lucru pentru 3.000 de sonde până în 2020.

ODD 7, Ținta 7.b: Până în 2030, extinderea infrastructurii și actualizarea tehnologiei în vederea furnizării de energie modernă și durabilă pentru toți cei care trăiesc în țările în curs de dezvoltare.

Compania noastră respectă Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor de petrol și gaze offshore. Obiectivul prezen­tei directive este de a reduce pe cât posibil apariția accidentelor majore și de a limita consecințele acestora, sporind astfel protecția mediului marin împotriva poluării. În confor­mitate cu autoritatea română relevantă, un organism independent de verificare emite ra­poarte anuale de integritate a sondelor pentru toate operațiunile active ale sondelor offshore și controlul sondelor în timpul operațiunilor de forare și prelucrare. În 2020, Raportul pentru OMV Petrom a arătat că suntem în confor­mitate cu Sistemul de Management pentru Integritatea Sondelor și cu Standardul de Performanță pentru Integritatea Sondelor. În plus, am obținut Certificatul de conformitate pentru aplicația digitală a Sistemului nostru de Management pentru Integritatea Sondelor – primul obținut vreodată în România.

Performanța privind scurgerile de hidrocarburi

În 2020, nu am înregistrat nicio pierdere majoră de hidrocarburi. (2019: o pierdere majoră).

 

In 2020, au avut loc un total de 2.267 scurgeri minore (2.011 pierderi minore au avut loc în 2019).

 

Volumul total pierdut au fost de aproximativ 31.908 litri (2019: 54.195 litri). Numărul scur­gerilor și volumul acestora sunt documentate integral și raportate utilizând noul instrument de raportare al OMV Petrom. Scurgerile s-au datorat în principal coroziunii infrastructurii îmbătrânite din Upstream.

 

Procesul de Remediere a scurgerilor

Scurgerile de hidrocarburi sunt evaluate și eliminate imediat după apariția lor, în confor­mitate cu procedurile interne care reglemen­tează remedierea scurgerilor. Scurgerile sunt remediate imediat sau până la termenele stabilite, în conformitate cu procesele de mentenanță ale locației și pe baza rezultatu­lui evaluării riscurilor și a altor factori, cum ar fi fezabilitatea reparației în timpul funcționării. Abordăm măsurile de remediere în confor­mitate cu cerințele legale relevante, inclusiv curățarea, restaurarea, reabilitarea și/sau înlocuirea receptorilor de mediu deteriorați. Datorită tehnicilor de curățare și remediere foarte eficiente și eficace aplicate, scurgerilor de petrol înregistrate în OMV Petrom până în 2020 au avut un impact minor pe termen scurt asupra mediului.

 

Ne-am asigurat că terenul alocat era potrivit pentru utilizarea prevăzută prin măsuri de remediere, inclusiv curățare (de exemplu, prin excavare și umplere cu pământ curat) și atenuare naturală (recuperare), până la decizia autorităților de mediu competente. Provizioanele de mediu sunt înregistrate în contabilitate la pasivele legate de scurgeri, acoperind costurile de curățire și remediere.