Managementul deșeurilor

Activitățile noastre generează deșeuri solide și lichide, incluzând deșeuri periculoase, precum șlamul petrolier, substanțele chimice uzate, catalizatorii uzați, sol contaminat și deșeuri din demolări. Exemple de deșeuri nepericuloase includ betonul care nu conține substanțe periculoase, deșeurile de sudură, deșeurile de foraj pe bază de apă, precum și deșeurile municipale, hârtia și metalele. Abordarea noastră în ceea ce privește managementul deșeurilor urmea­ză o ierarhie a priorităților, și anume, mai întâi prevenirea deșeurilor acolo unde este posibil; apoi refolosirea, recuperarea și reci­clarea acestora; și numai în ultimă instanță, eliminarea acestora în siguranță.

 

În 2020, OMV Petrom a generat 537.855 t de deșeuri totale (2019: 527.928 t). Am valorificat (deviat de la eliminare prin reciclare, recuperare și pregătire pentru utilizare) 77% din totalul deșeurilor ge­nerate pe tot parcursul anului. Cantitățile totale de deșeuri acoperă atât deșeurile de producție, cât și deșeurile din proiecte spe­cifice. Domeniul de aplicare al deșeurilor totale pentru OMV Petrom acoperă toate zonele de producție operate și cele cu o participație de peste 50%, cu excepția OMV Petrom Retail pentru care procesul de raportare a datelor este în curs de realizare.

 

Cantitățile de deșeuri periculoase s-au ridicat la 379.855 tone și au inclus în principal sol provenit din abandonul sondelor și al instalațiilor și nămolul de la rezervoare, în timp ce deșeurile nepericuloase includeau fier vechi și beton curat din activități de dezafectare.

 

În 2020, din solul contaminat tratat în instalațiile noastre de bio-remediere, 88% a rezultat ca sol bio-remediat pentru a fi utilizat ca material de umplere, iar 12% au rezultat ca deșeuri de sol nepericuloase care s-au calificat pentru eliminare la un depozit final de deșeuri.

 

În Upstream, nu mai folosim fluide de foraj pe bază de motorină și ne străduim să selectăm soluțiile cele mai prietenoase cu mediul. Oricând este fezabil din punct de vedere tehnic, folosim fluide cu un conținut de 65% apă. Atunci când cerințele tehnice nu permit acest lucru, așa cum se întâmplă la sondele cu deplasare mare pe orizontală, se utilizează fluide non-apoase de foraj (NADF). Reutilizăm fluidul de foraj de câte ori este  posibil, îl tratăm și îl eliminăm conform legii, folosind cele mai bune tehnologii disponibile. În 2020, am generat 54.060 t de noroiul de foraj și detritusul din foraj, din care 86% a fost pe bază de apă (2019: 76%).

Aplicăm cele mai bune practici pentru gesti­onarea deșeurilor de foraj în Upstream. De exemplu, în zona de producție Crișana, am continuat să punem la dispoziția contractoru­lui nostru detritusul inert din foraj rezultat din deșeurile de foraj pe bază de apă pentru a servi ca agent de stabilizare a altor deșeuri.

 

Aceste deșeuri sunt utilizate în continuare ca strat de acoperire în depozitele de deșeuri nepericuloase sau eliminate la un depozit final de deşeuri. Ori de câte ori este posibil, reutilizăm noroiul de foraj pe bază de apă pentru forarea de sonde noi sau abandonăm sondele vechi în conformitate cu cerințele legale. Această abordare ajută la evitarea ge­nerării de deșeuri de foraj de către Compania noastră. De asemenea, aduce beneficii suplimentare pentru mediu prin prevenirea formării de deșeuri, conservarea resurselor naturale (de exemplu, apă, bentonită și altele) și scăderea amprentei de carbon din lanțul de aprovizionare. În 2020, Zonele de Producție Oltenia, Muntenia, Moesia, Muntenia Vest s-au numărat printre zonele de producție din Upstream care au reutilizat noroiul de foraj pe bază de apă pentru abandonarea sondelor și forarea de sonde noi.

Mai multe la „Performanța în detaliu

Dezafectarea și închiderea amplasamentelor

Standardul de Management de Mediu al OMV Petrom impune identificarea compo­nentelor de mediu și sociale pentru întregul ciclu de viață al instalațiilor, inclusiv deza­fectarea și abandonarea, astfel încât orice măsuri de adaptare viitoare să fie identifica­te și planificate.

 

De exemplu, în Upstream, lucrările pentru abandonarea suprafeței cuprind demolarea, demontarea, curățarea, remedierea și reface­rea amplasamentului la starea inițială. Pentru a îndeplini obligațiile de conformitate, colabo­răm cu toate părțile interesate relevante (de exemplu, Agenția pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Primăria/Consiliul Județean, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda Națională de Mediu, Proprietar), inclusiv pentru stabilirea obiectivelor de închidere dorite. Respectăm cerințele tehnice specificate de lege (de exemplu, astuparea și acoperirea sigură a sondei) în ceea ce privește închiderea son­dei. În ceea ce privește protecția mediului, respectăm obligațiile stabilite de Agenția pen­tru Protecția Mediului, care a certificat acest lucru după finalizarea lucrărilor noastre.

 

În Downstream Oil, am continuat performanța ridicată în ceea ce privește rata de recuperare a deșeurilor din proiectele de demolare. Am obținut o rată de recuperare a deșeurilor de 99% din proiectele de demolare din județul Hunedoara, respectiv terminalul de combustibil Deva și calea ferată Deva, precum și rafinăria Petrobrazi, care au fost finalizate în 2020.

Restaurarea amplasamentului pentru terminale vechi de combustibil – managementul responsabil al sfârșitului duratei de viață a operațiunilor

În 2020 am continuat lucrările începute în 2019 de curățare, remediere și reconstrucție ecologică pentru nouă foste terminale de combustibil. Acestea s-au adăugat la 30 de foste terminale de combustibil, ale căror amplasamente au fost aduse la starea anterioară, conform prevederilor legale, în 2019. Drept urmare, pe lângă aproximativ 137.000 m3 sol/subsol contaminat cu produ­se petroliere generate și tratate în 2019, în 2020 aproximativ 145.000 m3 sol și subsol contaminat au fost generate și tratate prin metode specifice amplasamentului, așa cum este prevăzut în soluția proiectului aferent, în conformitate cu cele mai bune practice (de exemplu, tehnologiile de bio-remediere în afara amplasamentului, la fața locului, in-situ, in-situ cu injecție). Am obținut o rată de recuperare de 99% pentru solul contaminat tratat, pe care l-am folosit în continuare pen­tru materialele de umplutură la fața locului sau le-am direcționat către alte locații autori­zate. Am efectuat monitorizarea periodică în timpul și după reabilitarea amplasamentului, așa cum au solicitat autoritățile de mediu pentru fiecare amplasament. De exemplu, în timpul reabilitării amplasamentului, am prelevat probe de monitorizare a solului/subsolului și a apelor subterane în fiecare fază a proiectului (de exemplu săpături, bio-remediere). Am monitorizat calitatea solului/subsolului și/sau a apei subterane după reabilitarea amplasamentului la cererea autorității de mediu. Monitorizăm, de aseme­nea, starea amplasamentului (de exemplu acoperirea terenurilor cu iarbă, compactarea solului) trimestrial pe parcursul unui an după finalizarea lucrărilor noastre.