Managementul apei

Obiectivele cheie ale activităților noastre de management al apei sunt reducerea consu­mului de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă și tratarea adecvată a apelor uzate.

 

OMV Petrom folosește apă pentru operațiunile sale în Upstream și Downstream. Apa dulce este utilizată, de exemplu, pentru forare, generarea de abur și răcire, printre alte procese. Se utilizează de asemenea cantități mai mici de apă în scopuri neindus­triale. O parte din apă utilizată în operațiuni este reciclată prin reinjectare în vederea pre­surizării rezervoarelor de hidrocarburi pentru a optimiza rata de extracție. Apa desalinizată este utilizată în operațiuni offshore. Rafinăria noastră Petrobrazi și Centrala Electrică Brazi cu Ciclu Combinat folosesc, de asemenea, apă reciclată în diverse scopuri operaționale.

Impactul nostru asupra resurselor de apă este semnificativ pentru părțile interesate, după cum urmează:

► Autorități guvernamentale (autorități de reglementare și gestionare a bazinelor hidrografice): respectarea normelor de utilizare a apei și a parametrilor de mediu referitori la apele uzate deversate.

► Comunități locale: partajarea resurselor de apă locale și calitatea apelor uzate deversate.

► ONG-uri / ONP-uri: protecția mediului și conservarea resurselor de apă.

► Servicii locale de apă: furnizarea de apă dulce (pentru operațiunile OMV Petrom) și tratarea apelor uzate.

Autoritățile locale de reglementare și pentru bazinele hidrografice sunt implicate pentru a se asigura că OMV Petrom respectă regle­mentările locale de mediu și a obținut toate autorizațiile necesare, atât pentru utilizarea apei, cât și pentru evacuarea apei. În cazul șantierelor noi de construcții, urmăm procesul de reglementare EIM (Evaluarea Impactului asupra Mediului), care necesită consultare publică cu părțile interesate pe teme de me­diu, inclusiv pentru apă.

 

Activitățile de management al apei ale OMV Petrom urmăresc utilizarea echitabilă a apei din punct de vedere social. În Matricea drepturilor omului, ne angajăm să asigurăm un nivel de trai adecvat, inclusiv accesul la apă și la alimente pentru angajații și con­tractorii care lucrează pentru OMV Petrom. Acest lucru se aplică nu numai operațiunilor noastre, ci și furnizorilor noștri care semnea­ză și se angajează să respecte Codul de Conduită. OMV Petrom efectuează în mod regulat audituri ale furnizorilor pentru a asigu­ra conformitatea cu cerințele noastre privind drepturile omului.

 

Abordarea OMV Petrom în ceea ce privește managementul apei este în concordanță cu cadrul OMV privind apa, care cuprinde o Declarație de obiective strategice referitoare la Apă și o strategie privind Apa (în curs de revizuire).

Strategia Grupului OMV privind apa se ba­zează pe cinci piloni strategici:

► Transparență

► Riscuri și oportunități

► Eficiența consumului de apă și tratarea apei

► Formare și conștientizare

► Implicarea părților interesate

OMV Petrom respectă cerințele legislației locale atunci când stabilește standarde pen­tru calitatea evacuării efluenților. Standardul de Management al Mediului al Grupului OMV Petrom solicită ca toate activitățile să minimizeze impactul efluenților asupra mediului și comunităților locale și prezintă cerințele specifice pentru evacuarea apelor uzate pe uscat și în larg.

Declarație de obiective strategice referitoare la apă

► Respectăm apa ca o resursă limitată prețioasă și ne concentrăm pe utilizarea sustenabilă a acesteia.

► Ne angajăm să îndeplinim toate cerințele legislative aplicabile sau reglementările OMV – indiferent care dintre acestea este mai strictă.

► Managementul apei este o component

ODD 6, Ținta 6.1: Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți;

Ținta 6.3: Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură la nivel global;

Ținta 6.4: Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă.

Nu este permisă deversarea directă a apelor uzate pe uscat, în zonele umede sau în alte corpuri de apă fără tratare prealabilă. De asemenea, standardul prevede că nicio deversare nu poate modifica sau diminua valoarea mediului receptor. Toate deversă­rile trebuie monitorizate în mod sistematic și orice impact asupra mediului trebuie gestionat în mod corespunzător.

 

Monitorizăm impactul activităților noastre (nivelurile de poluanți) atât asupra ape­lor din pânza freatica, cât și a celor de suprafață. Acest lucru se realizează de la caz la caz, în conformitate cu cerințele specifice din autorizațiile de mediu și cele de apă ale punctelor de lucru. Principalul indicator testat este Hidrocarburile Totale de Petrol (TPH). Monitorizarea se face anual sau de două ori pe an, în funcție de cerințele de autorizare. Concentrațiile de poluanți (inclusiv concentrația de ulei) în apele tratate deversate în apele na­turale sunt măsurate și monitorizate așa cum este stabilit în autorizația de mediu și autorizația de apă în conformitate cu legislația în domeniul apei (în România, NTPA 001/2002 – Normativ privind stabi­lirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali).

Evaluarea riscurilor privind apa

Evaluările la nivel înalt ale riscurilor privind apa sunt efectuate pentru toate locațiile relevante. Folosim instrumente și indici internaționali, precum „Indicele stresului de apă” al Verisk Maplecroft, completat de indicele „Baseline Water Stress” al ape­ductului World Resources Institute (WRI) și Instrumentul Fondului Mondial pentru Natură (WWF), precum și evaluări proprii, după cum este necesar, pentru a identifica operațiunile în zonele afectate de lipsa apei și de stresul apei.

 

În 2020, am continuat să evaluăm riscul legat de apă la Terminalul Arpechim în Downstream Oil și Zona de Producție Muntenia în Upstream, pe lângă cele finali­zate în 2019 (Petrobrazi, Centrala Electrică Brazi și Zona de Producție Crișana). Evaluarea riscului de apă a fost realizată utilizând o metodologie internațională dez­voltată de Fondul Mondial pentru Natură. Au fost analizate atât datele bazinului hidrogra­fic, cât și datele privind activitatea industria­lă. Evaluarea a luat în considerare criteriile fizice, inclusiv lipsa apei, precum și aspec­tele de conformitate și reputație. Având în vedere că unele regiuni în care operăm s-au confruntat deja cu deficitul de apă în anii secetoși și că se așteaptă în continuare o scădere a disponibilității apei, în principal din cauza schimbărilor climatice, continu­ăm să punem în aplicare măsuri pentru o utilizare eficientă a apei. Rezultatele acestor evaluări ale riscurilor legate de apă sunt utilizate ca o contribuție pentru evaluarea riscului de stres hidric legat de schimbările climatice în cadrul EWRM.

 

Facilitățile de operare situate în locuri afectate sau susceptibile de a fi afectate de problemele legate de apă și operațiunile care utilizează resurse de apă semnificative sunt prioritare în elaborarea și implemen­tarea Planurilor de Management al Apei, inclusiv a planurilor de acțiune pentru locații specifice. Planurile de Management al Apei permit realizarea unei producții sustenabile pe termen lung, cu efecte minime asupra mediului. Aproximativ 80% din amplasa­mentele prioritare ale OMV Petrom au fina­lizat planurile de management al apei, cu planuri de dezvoltare in curs, pentru restul amplasamentelor.

Performanţa privind apa

OMV Petrom monitorizează în mod regulat și raportează în mod sistematic performanța legată de apă și ia măsurile adecvate pentru toate amplasamentele relevante din cadrul Companiei. În 2020, am extras în total 59.362 megalitri de apă, formată din apă din pânza freatică, apă de suprafață, apă din alimentarea publică, apă de mare și apă produsă (2019: 17.930 megalitri, neincluzând apa produsă). Din totalul apei extrase în 2020, 5.700 megalitri erau ape subterane și aproximativ 1% provenea din zone care se confruntă cu deficit de apă. Domeniul de aplicare al extragerii de apă dulce a operațiunilor OMV Petrom acoperă toate zonele de producție operate, dar și pe cele deținute într-o cotă de peste 50%, cu excepția OMV Petrom Marketing, a cărei contribuție este marginală.

 

Indicele Intensității Globale a apei dulci a operațiunilor OMV Petrom a scăzut cu 0,16% în 2020 față de 2019, pe baza unei creșteri de 4,4% în Divizia Downstream Oil (cu excepția centralelor electrice), a unei scăderi de 3,5% în Downstream zona Power Plants (CCPP Brazi, Centralei Electrice OMV Petrom City) și o scădere de 6,8% în Upstream. Domeniul de aplicare al Indicelui Intensității Globale a Apei Dulci a operațiunilor OMV Petrom acoperă toate activele ope­rate și cele cu o participație de peste 50%, excluzând OMV Petrom Retail, OMV Petrom Aviation și OMV Petrom Global Solution. În 2020, operațiunile noastre din Upstream au generat 41.443 megalitri de apă de zăcământ (2019: 43.200 megalitri) – un produs secun­dar al producției de petrol și gaze.

Mai multe la „Performanța în detaliu

Managementul responsabil al apei în cadrul Zonei de Producție Oltenia din Upstream și în cadrul Terminalului Arpechim din Downstream Oil - impact minim asupra resurselor de apă

În Upstream, în cadrul Zonei de Producție Oltenia, am obținut o îmbunătățire semnifi­cativă a eficienței utilizării apei. Intensitatea globală a apei dulci a scăzut cu 37% în 2020 comparativ cu 2019. Această performanță a fost posibilă datorită a două noi instalații finalizate în 2019 (Instalația de deshidra­tare a gazelor si Stația finala de compri­mare a gazelor de la Hurezani) și o nouă instalație finalizată în 2020 (noua stație de compresoare 2 de la Bustuchin). Aceste noi instalații utilizează răcirea cu aer glicol și le-au înlocuit pe cele vechi, care folo­seau răcirea cu apă.

În Downstream, la Terminalul Arpechim, am redus extragerea de apă dulce cu 31% în 2020 comparativ cu 2019 datorită măsu­rilor continue de optimizare a sistemului de distribuție a apei pretratate și a sistemului de apă de incendiu de la Arpechim Old Bradu. De asemenea, a fost importan­tă pentru această performanță decizia managementului referitoare la întreruperea funcționării pompelor de apă, cu rezervoa­re de apă tampon folosite în timpul nopților.

ODD 6, Ținta 6.4: Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă.

În urma tratamentului adecvat, aproximativ 95% din aceasta a fost reinjectată în zăcământ. Restul a fost tratat și apoi evacuat în cursurile de apă de suprafață, conform autorizațiilor de mediu. Marea majoritate a apelor de zăcă­mânt tratate și evacuate în cursurile de apă de suprafață provin din Zona de Producție Crișana din Upstream.

 

Această apă rezultată din procesul de extracție a țițeiului este tratată în stația de epurare de ultimă generație de la Suplacu de Barcău. Fabrica este echipată cu unități de tratare fizică, chimică și biologică și cu un sistem de filtrare a cărbunelui activ pentru tratarea apei înainte de deversarea în râul Barcău. Deversările de apă tratată sunt monitorizate zilnic pentru diferiți indica­tori, conform cerințelor Autorizației de apă în conformitate cu NTPA 001/2002, inclusiv TPH (hidrocarburi totale de petrol). În 2020, medii­le lunare ale TPH au fost de 0,1 mg/l, ceea ce este cu mult sub limita permisă (5 mg/l). Cantitatea totală de hidrocarburi deversate în apa tratată a Zonei de Producție Crișana a fost de aproximativ 0,205 t/an în 2020.