Respectarea drepturilor omului

OMV Petrom se angajează să promoveze și să respecte drepturile omului recunoscute la nivel internațional. Suntem semnatari ai Pactului Global al ONU din 2013 și suntem pe deplin dedicați Principiilor Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului, orientările OECD pentru Întreprinderi Multinaționale și Declarația Universală a Drepturilor Omului.

 

Responsabilitatea principală pentru protecția drepturilor omului revine guvernelor. Cu toate acestea, OMV Petrom recunoaște, conform Politicii de Grup, responsabilitatea sa de a respecta, îndeplini și sprijini drepturile omului în toate activitățile de afaceri și de a se asigura că nu devine complice la niciun fel de abuzuri ale drepturilor omului, așa cum sunt definite în legislația internațională actuală. Ne anga­jăm să acționăm astfel încât niciuna dintre acțiunile și activitățile noastre de manage­ment să nu genereze, direct sau indirect, abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în orice locație geografică din operațiunile noastre, nici în întregul lanț valoric și sfera de influență a părților interesate. Angajamentul nostru strategic „Fără răniri – Nicio pierdere” se traduce, de asemenea, într-o așteptare de a respecta drepturile omului recunoscute la nivel internațional ale persoanelor afectate de operațiunile noastre.

 

Aceste angajamente se concretizează prin formularea Politicii noastre privind Drepturile omului, actualizată în 2017. Politica este aliniată la standardele recunoscute la nivel internațional, inclusiv cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite, Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, Principiile Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului. (https://www.omvpetrom.com/ro/sustenabilitate/principii-de-afaceri/drepturile-omului)

 

Declarația de Politică privind Drepturile Omului a Grupului OMV, aprobată de Directoratul l Grupului OMV, valabilă pentru toate entitățile din Grupul OMV, stabilește înțelegerea și responsabilitatea de a proteja drepturile omului în mediul nostru de afaceri. Reprezintă principiul nostru care ne ghi­dează în abordarea problemelor legate de drepturile omului în toate aspectele vieții noastre de afaceri de zi cu zi. Aceste aspecte includ angajamentul de a oferi un mediu de lucru sigur și sănătos și de a trata angajații și pe cei afectați de operațiunile noastre în mod echitabil și fără discriminare. Pentru a ne îndeplini responsabilitățile concrete în ceea ce privește drepturile omului, am stabilit un proces bine structurat de mana­gement privind Drepturile Omului, precum și mecanisme eficiente de reclamații la nivel operațional. OMV Petrom susține, de aseme­nea, Principiile ONU de Abilitare a Femeilor pentru a promova egalitatea de gen la locul de muncă, pe piață și în comunitate.

 

Din 2008, ne-am structurat responsabilitățile în materie de drepturi ale omului într-o Matrice cuprinzătoare pentru Drepturile Omului , concepută să servească drept bază pentru activitățile noastre în acest domeniu. Folosim acest instrument pentru a evalua provocările și activitățile noastre în domeniul drepturilor omului și, astfel, pentru a ne priori­tiza acțiunile. Proiectele pe care le implemen­tăm reflectă responsabilitățile Companiei față de drepturile angajaților și partenerilor noștri. Matricea este actualizată urmând cele mai bune practici internaționale și cele mai recen­te evoluții în domeniul drepturilor omului.

 

În consecință, OMV Petrom este respon­sabilă pentru protejarea drepturilor omului ale angajaților noștri (adică nediscriminare, salarii decente, programul de lucru, repre­zentarea angajaților) și ale lumii exterioare, de exemplu, comunitățile noastre de furni­zori, persoanele vulnerabile și societatea în ansamblu. Responsabilitățile noastre externe în domeniul drepturilor omului includ, dar fără a se limita la, egalitate și nediscriminare, viața privată și viața de familie, drepturile popoarelor indigene, securitate, asistență medicală primară, drepturile muncii în lanțul de aprovizionare (precum salarii echitabile și program de lucru), educație, reducerea sărăciei, drepturile asupra terenurilor și consultare gratuită, prealabilă și informată. Ne concentrăm în mod specific pe impactul activităților noastre asupra drepturilor omului grupurilor vulnerabile, femeilor și copiilor.

Obiectivele noastre:

► Consolidarea statului de drept și a răspun­derii pentru încălcările drepturilor omului.

► Abordarea și evaluarea drepturilor omului în ceea ce privește comunitățile.

► Îmbunătățirea și protejarea spațiului civic și participarea publică.

► Creșterea egalității și contracararea discriminării.

► Integrarea drepturilor omului în dezvoltarea durabilă.

► Implementarea la un nivel mai înalt a rezultatelor mecanismelor internaționale privind drepturile omului.

 

La nivelul Grupului OMV Petrom, departa­mentul de Sustenabilitate Corporativă este responsabil, de asemenea, pentru aspectele legate de drepturile omului. Responsabilitatea generală pentru respectarea drepturilor omului revine șefilor competenți. Ofițerii pentru drepturile omului cu sediul la nivel local efectuează procesul de management pentru zonele operaționale cu sprijinul a doi manageri pentru drepturile omului la nivel de Grup (la OMV și OMV Petrom). Planurile de acțiune și măsurile de atenuare sunt imple­mentate și raportate de funcțiile respective, în funcție de subiectul drepturilor omului în discuție. Astfel, departamentul de Resurse Umane se ocupă de problemele drepturilor omului legate de drepturile muncii, departa­mentul de Achiziții este responsabil de gestio­narea problemelor legate de drepturile omului în lanțul de aprovizionare, departamentul HSSE este responsabil cu problemele legate de drepturile omului privind securitatea, iar Relațiile și Dezvoltarea Comunitară pune în aplicare acțiuni legate de impactul drepturilor omului asupra comunităților și popoarelor indigene. Experți externi, recunoscuți la nivel internațional susțin OMV Petrom în efectua­rea procesului de management cu privire la expunerea Companiei la riscurile legate de drepturile omului pentru operațiunile noastre și a procesului de evaluare pentru noile țări în care dorim să intrăm, dacă este necesar.