Relațiile Comunitare

Colaborăm cu comunitățile locale pentru a ajuta la prevenirea sau reducerea riscurilor și a impacturilor directe sau indirecte care rezultă din activitățile operațiunilor noastre. Ne concentrăm la nivel local, punând accent pe diferitele circumstanțe cu care ne confruntăm oriunde operăm și luăm măsuri pentru a sprijini dezvoltarea durabilă pe termen lung.

În cadrul OMV Petrom colaborăm cu comunitățile locale pe tot parcursul ciclului de viață al operațiunilor noastre, de la plani­ficare prin operațiuni active până la deza­fectarea și remedierea amplasamentului. În acest fel, reducem la minimum impactul prezenței noastre asupra comunităților locale, asigurându-ne că beneficiază de activitățile noastre. De asemenea, dorim să reducem și să atenuăm impactul pe care operațiunile noastre îl pot avea asupra mijloacelor de trai, terenurilor, mediului, moștenirii culturale, sănătății și bunăstării populației locale. Lucrăm cu decență și încercăm să câștigăm încrederea localni­cilor prin transparență și acțiunile noastre. Apreciem abilitățile și cunoștințele lor la nivel local ca angajați și părți interesate. Implicăm localnicii și organismele reprezen­tative ale acestora, ascultându-le preocupă­rile și învățând de la ei. Scopul nostru este acela de a găsi modalități de lucru care să ofere beneficii reciproce, echilibrând nevoile acestora cu obiectivele noastre de afaceri.

 

În calitate de cetățean corporativ, ne propu­nem să fim un partener pentru comunitățile în care operăm, prin strategii, proiecte și investiții care răspund nevoilor și priorităților locale. În calitate de semnatari ai Principiilor ONU privind afacerile și drepturile omului, ne desfășurăm activitățile în comunități cu scopul de a sprijini Agenda 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă.

Cum ne gestionăm relațiile cu comunitatea

Procesul nostru de gestionare a relațiilor și dezvoltării comunității se bazează pe politici și obiective centralizate și este implemen­tat de persoane responsabile la nivel local cu resurse locale. Înainte de a începe un proiect în comunitățile noastre, efectuăm o Evaluare a Impactului Social (SIA), care include consultarea informată gratuită și prealabilă și acordul părților interesate locale. În cazuri specifice, SIA este integrată într-o Evaluare a Impactului Social și asupra Mediului (ESIA) pentru a stimula sinergiile și eficiența. O evaluare SIA își propune să se asigure că opiniile comunităților locale sunt încorporate și abordate de-a lungul tuturor fazelor ciclului de viață al proiectului: demararea, faza operațională și dezafec­tarea sau abandonarea. De asemenea, acordăm o atenție deosebită oricărui posibil impact asupra drepturilor omului. Pe baza regulamentului intern pentru realizarea eva­luările SIA, includem un studiu de referință, evaluări ale nevoilor comunității, analize ale părților interesate și un studiu al riscurilor sociale asociate proiectului. Acolo unde este posibil, evaluarea SIA se desfășoară într-o manieră participativă, consultând direct comunitățile potențial afectate. Standardele noastre impun ca rezultatele evaluărilor SIA să fie comunicate părților interesate afectate.

 

Pe baza rezultatului evaluărilor SIA, dezvol­tăm și implementăm în continuare strategii specifice operațiunilor noastre pentru relații și dezvoltare comunitară, planuri de implicare a părților interesate, precum și Mecanismul de Reclamații al Comunităților.

 

Pentru a asigura un proces al relațiilor cu comunitățile transparent, respectăm legislația română, cerințele financiare și standardele internaționale. Mai mult, am dezvoltat un set specific de standarde, proceduri și directive interne precum Standardul Relațiilor Comunitare și Dezvoltarea Comunităților, Procesul de Implicare a Părților Interesate, Procesul Managementului Părților Interesate din Upstream, Strategia de Sponsorizare și Mecanismul de Reclamații al Comunităților. Rezultatele proiectelor noastre de implicare în comunități sunt monitorizate și măsurate prin intermediul indicatorilor de performanță prestabiliți și al studiilor de referință.

 

Menținem o comunicare regulată cu comunitățile noastre și cu principalele părți interesate.

 

De asemenea, contribuim la dezvoltarea locală prin investiții comunitare sau sociale. Investițiile sunt prioritizate pe baza nevoilor locale identificate prin procesul SIA și/sau în cadrul consultărilor constante cu comunitățile locale pentru elaborarea/revizuirea planurilor anuale de dezvoltare.

 

Investițiile noastre comunitare și sociale se axează pe prevenirea sau atenuarea riscu­rilor sociale și pe poziționarea OMV Petrom ca parte a țesutului social. Acestea includ, de asemenea, inițiative de transfer de cunoștințe care vizează dezvoltarea capacității tehnice locale a forței de muncă potențiale (de exem­plu, burse pentru studenții din comunitățile din Upstream care studiază la școlile profesionale, formare pentru recalificarea persoanelor vulnerabile din comunitățile din Upstream). În caz de dezafectare sau ieșire, echipa noastră de relații comunitare se asigură că potențialele impacturi sociale sunt abordate prin stabilirea planurilor de impli­care comunitară țintite, evaluarea impactului social și planuri de management și dezvolta­re a strategiilor de ieșire pentru proiectele de dezvoltare comunitară în curs.

 

Departamentul de Sustenabilitate de la nivel central guvernează și conduce implentarea activităților privind relatiile comunitare și a planurilor de dezvoltare în Upstream și Downstram, primește rapoarte periodice și feedback de la părțile interesate, monito­rizează și se asigură că liniile directoare, politicile și reglementările ale Grupului sunt implementate corect. Procesul de gestio­nare a relațiilor comunitare este înființat pe baza politicilor, responsabilităților, țintelor și resurselor angajate local. Organizăm întâlniri structurate și regulate de aliniere cu specialiștii noștri în dezvoltare comunitară pentru a monitoriza și a direcționa imple­mentarea locală a strategiilor și planurilor de relații și dezvoltare a comunității specifice operațiunilor noastre. Procedura care regle­mentează relațiile și dezvoltarea comunitară a fost actualizată.

 

Activitățile pentru gestionarea relațiilor și dezvoltării comunitare sunt concepute în fiecare divizie de afaceri în conformitate cu strategiile de afaceri. În 2020, din cauza crizei coronavirusului, o parte din activitățile noastre planificate pentru gestionarea relațiilor și dezvoltării comunitare au trebuit amânate sau unele dintre inițiative au fost reorientate pentru a răspunde la nevoile imediate ale comunității.

 

Planurile noastre acoperă activitățile tuturor segmentelor noastre de afaceri, adică 350 de localități din România și Kazahstan, unde au loc activități Upstream, precum și zonele în care suntem prezenți prin intermediul celor 793 de stații de distribuție (România, Moldova, Bulgaria și Serbia).

 

Strategiile de dezvoltare comunitară pentru Upstream sunt revizuite anual, iar planurile de proiect sunt concepute pe baza consultării cu comunitatea, cu principalele părți intere­sate (de exemplu, organizații de bază, școli, instituții publice locale, ONG-uri, Autoritatea pentru Protecția Copilului, Inspectoratul Județean).