Etica în afaceri, anticorupție și comportamentul anticoncurențial

În calitate de semnatari ai Pactului Global al ONU, suntem angajați să respectăm și să promovăm cel de-al 10-lea Principiu privind lupta împotriva corupției și ne străduim să combatem și să eliminăm riscurile de luare de mită și corupție.

Reputația este un aspect pe care îl apre­ciem foarte mult. Respectarea standar­delor etice nu este o valoare negociabilă care înlocuiește orice interes comercial. Angajamentul absolut față de acest obiectiv este încorporat la toate nivelurile în cadrul OMV Petrom, de la conducerea superioară până la fiecare angajat. De asemenea, se așteaptă ca partenerii noștri de afaceri să împărtășească aceeași înțelegere și angaja­ment față de standardele etice.

 

Departamentul de Conformitate OMV Petrom a fost înființat în 2008 pentru a gestiona riscurile legate de etica afacerilor în cadrul Grupului OMV Petrom, inclusiv filiale din afara României. Departamentul de conformitate identifică și evaluează expunerea organizației la riscurile de etică a afacerii cu care se confruntă organizația, oferă sfaturi cu privire la modul de prevenire și abordare a acestora și implementează controale pentru a proteja organizația de aceste riscuri. Monitorizarea continuă și evaluarea eficacității controalelor reprezintă un aspect esențial al gestionării expunerii la risc a Companiei.

 

Politica de toleranță zero pentru orice formă de luare de mită și corupție

OMV Petrom urmează o politică de toleranță zero în ceea ce privește mita, frauda, furtul și alte forme de corupție. În sensul cel mai general, corupția este definită ca orice abate­re de la moralitate și datorie care dăunează interesului unei persoane sau interesului public în favoarea interesului altei persoane, publice sau private. Mita este o formă de corupție și este definită ca promisiunea de a oferi, oferirea, solicitarea sau primirea directă sau indirectă, pentru sine sau pentru altul, de bani sau alte foloase necuvenite în schim­bul îndeplinirii, neîndeplinirii, urgentării sau întârzierii îndeplinirii unei acțiuni care intră în atribuțiile de serviciu sau a îndeplinirii unei acțiuni contrare acestor îndatoriri.

 

Încrederea pe care părțile interesate o acordă OMV Petrom se bazează pe integritatea noastră. Prin urmare, este extrem de important pentru noi să detectăm eventualele încălcări în stadiul incipient, să investigăm astfel de incidente și să aplicăm măsurile adecvate.

 

Codul de Conduită și Codul de Etică în Afaceri sunt instrumentele noastre de reglementare axate pe politica de toleranță zero pentru luare de mită și corupție și sunt aplicabile oricui lucrează pentru, sau în numele OMV Petrom. Ambele coduri sunt aplicabile la nivelul Grupului OMV Petrom, inclusiv în toate filialele din interiorul și din afara României.

 

Codul de Etică în Afaceri stabilește regulile și standardele etice pe care trebuie să le respecte orice angajat de la OMV Petrom. Codul de Etică în Afaceri încorporează abor­dările Companiei în domeniul eticii în afaceri, inclusiv politica privind conflictele de interese și politica privind cadourile și invitațiile și donațiile. Respectarea prevederilor legale antitrust și respectarea sancțiunilor și embar­gourilor comerciale sunt capitole importante ale Codului de Etică în Afaceri, care prevede reguli în aceste privințe.

 

Companiile care prestează servicii pentru OMV Petrom trebuie să urmeze proceduri anti-luare de mită care sunt în concordanță cu principiile și standardele de etică în afaceri, astfel cum sunt definite în Codul de Etică în Afaceri și Codul de Conduită al OMV Petrom. Clauzele standard de conduită sunt incluse în contractele cu partenerii noștri de afaceri. Procesele noastre de verificări efectuate asupra potențialilor parteneri de afaceri includ etica în afaceri și controale anticorupție.

 

Codul de Etică în Afaceri

Codul de Etică în Afaceri începe cu o declarație introductivă a Directoratului al OMV Petrom care subliniază angajamentul OMV Petrom de a-și menține standardul etic de încredere și integritate.

 

Codul de Etică în Afaceri este disponibil in­tern pentru toți angajații OMV Petrom în toate limbile locale (română, bulgară, rusă, engle­ză, sârbă). Acesta definește mita și plățile de facilitare și interzice astfel de practici. Mai departe, acesta stabilește reguli referi­toare la cadouri și invitații, donații și investiții în comunitățile locale și oferă îndrumări angajaților cu privire la ceea ce este conside­rat un comportament acceptabil.

 

Codul de Etică în Afaceri definește ce înseamnă un conflict de interese și stabilește obligația de dezvăluire. Situațiile care se încadrează în obligațiile de dezvăluire includ, dar nu se limitează la, interese comerciale și financiare (de exemplu, acționariat) la furnizorii OMV Petrom, precum și la alți parteneri de afaceri sau concurenți; alte locuri de muncă în paralel, inclusiv calitatea de membru al consiliului de administrație în organizații externe; exercitarea funcțiilor publice sau politice.

 

Obligațiile de dezvăluire se aplică tuturor angajaților și managerilor Grupului OMV Petrom, precum și membrilor Directoratului. Un membru al Directoratului trebuie să dezvăluie orice conflict de interese unui alt membru al Directoratului, Consiliului de Supraveghere și departamentului de Conformitate. Angajații trebuie să dezvăluie conflictele de interese managerilor de linie și departamentului de Conformitate.

 

Începând cu 2019, am implementat declarația online de conflict de interese, care oferă posibilitatea completării și validării declarației de la distanță. Declarația privind conflictul de interese trebuie să fie actualiza­tă anual de către conducere și angajații care lucrează în zonele cele mai expuse riscului (cum ar fi achizițiile și vânzările) și la fiecare 3 ani de către toți angajații. Un număr de 500 de persoane au depus declarația privind conflictul de interese în 2020, inclusiv nivelu­rile de top și superior, precum și persoanele angajate în activități de achiziții și vânzări în OMV Petrom S.A. și filialele sale.

 

Prin depunerea declarației privind conflictul de interese, angajații recunosc, de asemenea, că au citit și au înțeles dispozițiile Codului de Etică în Afaceri. Recunoașterea scrisă este de asemenea necesară la frecventarea cursului de instruire în domeniul eticii în afaceri. Noul management superior beneficiază, de asemenea, de introducerea datelor conform standardelor de integritate ale OMV Petrom.

 

De asemenea, Codul de Etică în Afaceri oferă îndrumări pentru respectarea prevede­rilor Legii Concurenței, precum și a regimului de sancțiuni comerciale internaționale și embargouri.

 

Sistemul de management al conformității al OMV Petrom

OMV Petrom a creat un sistem de management al conformității pentru a preveni, detecta și reduce riscurile în domeniile cheie de conformitate. Sistemul cuprinde politici, audituri și instruiri.

 

În 2013, OMV Petrom a devenit prima organizație din România care s-a conformat cu standardul extins IDW Assurance Standard 980 pentru Sistemele de Management al Conformității. Sistemul de Management al Conformității al OMV Petrom este reevaluat în mod regulat și a fost recertificat sub IDW PS 980 în 2017.

 

Atât factorii de risc externi, cât și cei interni, în special modificările cadrului de reglementare, precum și evoluțiile recente sau incidentele, sunt monitorizați în mod continuu pentru a evalua impactul potențial al acestora asupra expunerii curente a OMV Petrom la risc. Această analiză de risc continuă cuprinde, de asemenea, o analiză de risc semi-instituționalizată, care face parte din Managementul Riscurilor la nivel de Întreprindere (EWRM) al OMV Petrom.

 

Etica în afaceri și anticorupția reprezin­tă o componentă cheie a Sistemului de Management al Conformității, împreună cu respectarea legilor și reglementărilor privind anticoncurenţa, piețele de capital, precum și sancțiunile comerciale internaționale și embargourile aplicabile OMV Petrom.

 

OMV Petrom se asigură că se iau măsuri adecvate pentru a respecta legislația în do­meniul concurenței, contribuind la protejarea concurenței sănătoase pe termen lung.

 

Ca urmare a tuturor acestor măsuri pe care OMV Petrom le implementează, în 2020, nu au existat sancțiuni administrative sau judiciare impuse organizației noastre sau angajaților acesteia pentru nerespectarea legilor sau reglementărilor anticorupție. De asemenea, în 2020 nu au existat incidente cu privire la legile anticorupție și anticoncurențiale.