Schimbările Climatice și Tranziția Energetică

Recunoaștem schimbările climatice drept una dintre cele mai importante provocări globale din prezent și recunoaștem obiectivele stabilite de Acordul privind schimbările climatice de la Paris. OMV Petrom este dedicat pe deplin atenuării schimbărilor climatice și gestionării responsabile a resurselor. Suntem prima companie românească care susține Grupul Operativ pentru Publicarea Informațiilor Financiare referitoare la Schimbările Climatice (TCFD). Ne-am stabilit obiective pentru a gestiona și reduce amprenta de carbon a operațiunilor noastre. Reducerea gazelor cu efect de seră va diminua impactul nostru asupra mediului și va avea un impact financiar pozitiv, asigurând respectarea cerințelor de reglementare legate de climă și asigurând utilizarea eficientă a resurselor.

Schimbările climatice

OMV Petrom se angajează să își desfășoare activitatea în mod durabil, din punct de vedere economic, de mediu și social. Vom continua să susținem acest angajament, deoarece este singura modalitate de a pro­teja și păstra securitatea și prosperitatea pe termen lung. Mai mulți oameni au nevoie de mai multă energie. În același timp, planeta se încălzește, făcând din ce în ce mai importan­tă protecția climei. Prin urmare, ne transfor­măm modelul de afaceri pas cu pas pentru a reduce amprenta de carbon a Companiei.

 

OMV Petrom ia măsuri climatice în ceea ce privește operațiunile sale, portofoliul de produse și servicii, inovațiile și activitățile de cercetare și dezvoltare, mediul de lucru și investițiile sociale. OMV Petrom se anga­jează pe deplin în ceea ce privește atenu­area schimbărilor climatice și gestionarea responsabilă a resurselor și, prin urmare, și-a stabilit obiective de gestionare și reducere a amprentei de carbon a operațiunilor sale și a portofoliului de produse. În 2020, OMV Petrom și-a îndeplinit obiectivele stabilite de carbon. De asemenea, am analizat opor­tunitatea de a stabili obiective de carbon mai ambițioase, în conformitate cu cele de la nivel de Grup OMV, care este angajat în Acordul de la Paris (menținând creșterea temperaturii medii globale la mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale) cu privire la obiectivele climatice ale UE, angajându-se pentru prima dată să realizeze operațiuni neutre în materie de carbon până în 2050.

OMV Petrom S.A. a obținut calificativul A- în programul CDP privind reducerea efectelor schimbărilor climatice pe baza răspunsului Grupului OMV în 2020.

Managementul Riscului Schimbărilor Climatice

Managementul riscului schimbărilor climatice susține eforturile OMV Petrom de a acționa ca o companie dedicată practicilor de afaceri durabile. În calitate de companie din sectorul energetic, ne-am angajat să contribuim la tranziția României către o economie cu emisii reduse de carbon. Riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice sunt integrate în procesul de Managementul Riscurilor la ni­vel de Întreprindere (EWRM) al OMV Petrom, destinat identificării, evaluării și gestionării riscurilor legate de afaceri. Riscurile pe termen scurt și mediu sunt analizate pentru impactul lor asupra planului financiar trienal al Companiei. Efectele riscurilor pe termen lung sunt evaluate pe baza unei analize cali­tative, luând în considerare o gamă mai largă de incertitudine. Riscurile și oportunitățile legate de climă au avut deja un impact asupra planurilor și obiectivelor noastre de afaceri pe termen mediu. Se preconizează ca cele mai substanțiale modificări cauzate de schimbările climatice în cadrul industriei de petrol și gaze să apară pe o perioadă mai lungă de timp, în special în ceea ce privește veniturile. Prin urmare, conducerea acordă o atenție deosebită riscurilor și oportunităților pe termen lung legate de schimbările climati­ce și le ia în considerare în procesul de luare a deciziilor strategice. Riscurile sunt identifi­cate pe baza unei abordări de jos în sus de către angajații responsabili pentru activitatea noastră de zi cu zi și pe baza unei abordări de sus în jos de către unitățile corporative responsabile cu monitorizarea riscurilor de reglementare, de piață și de reputație, în conformitate cu cele mai recente dezvoltări naționale și internaționale. Aceste riscuri sunt evaluate în funcție de impactul lor potențial asupra planului de performanță financiară pe termen mediu. În abordarea de jos în sus, riscurile legate de schimbările climatice sunt identificate utilizând metodologia standardi­zată a procesului EWRM.

 

Fiind prima companie românească care a sprijinit recomandările Grupul Operativ pentru Publicarea Informațiilor Financiare referitoare la Schimbările Climatice (TCFD), OMV Petrom ia în considerare și abordea­ză riscurile legate de schimbările climatice în conformitate cu recomandările TCFD, precum și perspectiva dublei materialități propusă de Directiva UE privind raportarea nefinanciară. Aceste noi abordări au fost implementate în OMV Petrom începând cu a doua jumătate a anului 2020, treptat în întreaga organizație, după cum urmează:

Riscuri fizice

Evenimentele meteorologice potențiale severe, cum ar fi inundațiile, alunecările de teren, perioadele de precipitații scăzute sau fără precipitații și furtunile ar putea aduce riscuri fizice care afectează portofoliul nostru de active, cum ar fi daune infrastructurii feroviare, incapacitatea de a accesa apa pentru operațiunile normale (consum intern). Impactul financiar potențial a fost estimat pe baza întreruperii presupuse a activității în OMV Petrom Upstream și Downstream ca generând pierderi de venituri de aproximativ 60 mil. euro.

Riscuri de tranziție

Potențialele restricții viitoare privind inten­sitatea carbonului materiilor prime, riscurile politice și de securitate în țările de origine ale materiilor prime și orice alte limitări ale aprovizionării reprezintă o amenințare pentru alimentarea rafinăriei cu materie primă. Există un risc de dezechilibru între certifica­tele alocate și volumele de emisii solicitate de Companie, rezultând în costuri mai mari generate de incertitudinile cu privire la cere­rea de indemnizații și costurile de reducere. Reglementările actuale și emergente în conformitate cu inițiativele internaționale din sectorul public, cum ar fi Acordul de la Paris, și transpunerea ulterioară a acestora în reglementările naționale românești vor duce la limite pentru emisiile de GES stabilite de sectorul energetic. Acest proces de decar­bonizare va schimba mixul de energie și va duce la o cerere redusă de combustibili fosili cu un conținut ridicat de carbon.

 

Există riscul ca cererea de combustibili rafinați să scadă datorită intrării pe piață a produselor de substituție cu intensitate mai redusă de carbon. Se preconizează că re­gulile privind emisiile, reglementările privind eficiența energetică și reglementările privind ponderea crescută a surselor regenerabile de energie în mixul de energie vor duce la o scădere a producției de benzină și motorină în conformitate cu reglementările europene, astfel încât noile tendințe de înregistrare a mașinilor se vor îndrepta către benzină și ba­terie electrică/hibrid, și vor duce la scăderea producției de produse grele.

 

Riscurile privind reputația provin de la numă­rul tot mai mare de investitori care atribuie responsabilităților sociale și de mediu ale unei companii o pondere ridicată în procesul de luare a deciziilor de investiții. Acest lucru poate fi din motive de politică internă sau din cauza presiunii de reglementare pentru transparența investițiilor publice în ceea ce privește problemele de sustenabilitate.

Oportunități de tranziție

Decarbonizarea va crea oportunități pentru OMV Petrom pe baza cererii crescute de combustibil cu emisii reduse sau zero de carbon (de exemplu, gaze naturale, GNC, GNL, hidrogen, biocombustibili, e-mobilitate). Detalii suplimentare vor fi furnizate cu ocazia actualizării strategiei planificată în a doua parte a anului 2021.

Analiza scenariilor

Scenariile în concordanță cu obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la cel mult 2°C prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt de cea mai mare importanță pentru considerațiile noastre strategice, deoarece implică schimbările fundamentale de pe piața actuală a energi­ei. Suntem conștienți de riscul potențial al activelor blocate dacă nu putem exploata pe deplin rezervele noastre din cauza depășirii bugetului global de carbon. În timpul proce­selor de elaborare și planificare a strategiei, OMV Petrom a luat în considerare scenarii care reflectă diferite aspecte ale potențialelor evoluții economice, tehnologice și sociale și implicațiile acestora pentru piața energiei și, în consecință, pentru afacerea noastră.

 

În prezent, OMV Petrom încă folosește sce­nariul Agențiilor Internaționale pentru Energie (AIE), Stated Policies (STEPS), dat fiind faptul că încorporează politici, ținte și planuri actuale și anunțate. Pe baza scenariului IEA STEPS, am proiectat dezvoltarea cererii de petrol și gaze în Europa și pe piețele centrale OMV Petrom până în 2025. În general, conform scenariului IEA STEPS, schimbarea cererii va duce la un consum mai redus de carbon amestec de combustibil.

 

În comparație cu analiza scenariului IEA STEPS, scenariul IEA Sustainable Development Scenario (SDS) a fost utilizat de OMV Petrom ca o situație dezavan­tajată pentru a înțelege, în general, cum funcționează portofoliul existent și viitor OMV Petrom într-un astfel de scenariu de afaceri. SDS trasează o cale pe deplin aliniată cu Acordul de la Paris, menținând creșterea temperaturilor globale la mult sub 2 °C și îndeplinește obiectivele legate de accesul universal la energie și aerul mai curat. Având în vedere prețul CO2 din scenariul SDS pen­tru anul 2040 (122 euro / t) și emisiile de CO2 ale OMV Petrom la nivelul anului 2020 (3,57 mil. t) putem estima un cost de 436 mil. euro pentru emisiile noastre de CO2.

Oportunități de tranziție

Decarbonizarea va crea oportunități pentru OMV Petrom pe baza cererii crescute de combustibil cu conținut redus sau zero de car­bon (de exemplu, gaze naturale, GNC, GNL, hidrogen, biocombustibili, e-mobilitate). Detalii suplimentare vor fi furnizate cu actualizarea strategiei planificată în a doua parte a anului.

Harta materialității riscurilor legate de schimbările climatice

Pentru a identifica cele mai critice aspecte ale tranziției energetice, OMV Petrom a întreprins în 2020 o evaluare a materialității celor mai relevante probleme de tranziție energetică.

 

Materialitatea riscurilor legate de climă confir­mă faptul că cele mai importante două pro­bleme legate de schimbările climatice pentru Companie și părțile interesate sunt creșterea presiunii părților interesate asupra dezvă­luirii schimbărilor climatice și a stigmatizării sectorului petrolului și gazelor. Următoarele la rând sunt aspecte, precum reglementările emergente cu emisii scăzute și creșterea prețurilor emisiilor de GES.

Managementul eficient al carbonului în operațiunile noastre

Reducerea emisiilor din cadrul operațiunilor este o țintă strategică importantă pentru OMV Petrom, demonstrând angajamentul nostru față de acest subiect material de sustenabilitate. Agenda noastră privind managementul eficient al carbonului se con­centrează pe optimizarea și modernizarea proceselor, eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile și livrarea de proiecte care reduc arderea la faclă şi evacuarea în atmosferă a gazelor. Gestionarea eficienței carbonului în operațiuni este încorporată în procesul de guvernanță a sustenabilității, așa cum este descris în capitolul Strategia de Sustenabilitate OMV Petrom. Directoratul aprobă obiectivele legate de emisiile GES ca parte a Strategiei de Sustenabilitate.

OMV Petrom a redus Intensitatea GES a operațiunilor sale cu 26% în 2020 com¬parativ cu 2010.

Acest lucru demonstrează eforturile noastre de a atinge obiectivul nostru strategic de reducere a Intensității GES cu 27% până în 2025 față de 2010. În 2020, intensitatea globală a GES a OMV Petrom a scăzut cu 7,5% comparativ cu 2019 pen­tru unitățile din domeniul de aplicare, după cum urmează: în zonele de productie din Upstream a scăzut cu 24,3%, în rafinăria Petrobrazi a crescut cu 4,1%, iar în cadrul centralelor electrice a scăzut cu 0,5%.

În Upstream, au continuat măsurile de redu­cere a emisiilor de GES. În 2020, acțiunile noastre au avut ca rezultat o reducere sem­nificativă a gazelor ventilate și emisiilor fugi­tive de metan datorită modernizării, înlocuirii și/sau optimizării infrastructurii de procesare și transport a gazelor. Exemple:

► închiderea Stației de compresoare 10GK Bustuchin;

► finalizarea G2P în Icoana – Zona de Producție Muntenia Vest;

► reabilitarea/înlocuirea conductelor princi­pale de gaze din Muntenia Vest;

► măsuri operaționale în Zona de Producție Muntenia;

► program de detectare și reparare a scurgerilor în toate Zonele de producție și evenimentele Green Kaizen.

O contribuție importantă a fost, de ase­menea, înființarea unei echipe dedicate Programului de Management al Carbonului, cu concentrare pe patru domenii principale (începând cu 2020): dezvoltarea portofoliu­lui de carbon, managementul performanței, conștientizarea și mentalitatea oamenilor, analiza și digitalizarea datelor.

 

Ca parte a programului de eficiență energe­tică din Upstream, am continuat să dezvol­tăm proiecte în vederea obținerii de energie electrică (G2P) sau energie termică utilă (cogenerare sau căldură și energie electrică combinate – CHP) din gaze în Upstream. În 2020 am finalizat G2P Icoana și G2P Țintea Faza 2 și am inițiat alte două noi proiecte G2P (Zona de producție Muntenia Vest – G2P Oarja și Zona de producție Muntenia – G2P Băicoi Vest). Prin astfel de proiecte am reușit să asigurăm între 61 și 66% din consumul anual de energie electrică al Diviziei Upstream și economii importante de costuri de producție.

Centrala noastră Electrică cu Ciclu Combinat (CCPP) de 860 MW, situată în Brazi, este echipată cu echipamente de ultimă generație pentru reducerea emisiilor, care îi permit să se claseze sub media emisiilor de CO2 din UE. Centrala Brazi a avut o producție netă de energie electrică de 4,15 TWh față de 3,38 TWh în 2019, reprezen­tând 7% din producția de energie electrică a României, susținută de marje pozitive; centrala electrică a contribuit, de asemenea, la echilibrarea pieței și a serviciilor auxiliare de sistem , susținute de capacitățile sale teh­nice. Înlocuirea centralelor electrice pe bază de lignit cu gaz reduce emisiile de CO2 cu minimum 50%. De exemplu, CCPP a produs 1,535 mil. de tone de emisii de GES în 2020. Dacă ar fi fost pe bază de lignit, ar fi produs în schimb 3,968 mil. de tone de emisii de GES. În 2020, producția de energie electri­că a crescut cu 0,796 TWh, iar intensitatea GES a scăzut cu 0,51%. Centrala electrică din OMV Petrom City a crescut producția de energie termică și electrică cu 1,96% în 2020 comparativ cu 2019, în conformitate cu necesitățile de consum.

Noua stație de compresoare 2 Bustuchin din Upstream, Zona de Producție Oltenia – promovarea modernizării

Proiectul legat de „Închiderea stației de compresoare 10GK Bustuchin” a fost dezvoltat în OMV Petrom Upstream, Zona de Producție Oltenia, între 2017 și 2020, cu o investiție de aproximativ 5 mil. euro. Obiectivul a constat în instalarea a patru noi compresoare cu două trepte, acționate elec­tric și a echipamentelor auxiliare aferente, înlocuind fosta stație de compresoare 10GK Bustuchin, care funcționa din 1989. Având la dispoziție o nouă instalație, denumită Stația de Compresoare 2 Bustuchin, ris­curile operaționale și de integritate au fost reduse semnificativ. Prin urmare, siste­mul de comprimare a gazelor din aval de Panoul Hurezani a fost optimizat, rezultând o reducere directă a emisiilor de GES de aproximativ 18.500 tone CO2/an, comparativ cu anul de referință 2019.

ODD 9, Ținta 9.4: Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora.

Emisii GES directe (Scop 1)

În 2020, nivelurile de emisii de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) și oxid de azot (N2O) legate direct de operațiunile noastre (Scop 1) au totalizat 3,99 mil. t CO2 eq. și au fost relativ stabile în comparație cu anul precedent (2019: 4,24 mil. t echivalent CO2). Celelalte emisii GES nu sunt relevante pentru afacerea noastră și, prin urmare, nu au fost incluse în cifrele noastre. Domeniul de aplica­re al emisiilor directe de GES acoperă toate zonele de producție exploatate și cele cu o participație de peste 50%, cu excepția stațiilor de distribuţie cu contribuție marginală.

 

Suntem sub incidența Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră (EU-ETS). Cinci dintre instalațiile noastre de operare erau în con­formitate cu EU-ETS la sfârșitul anului 2020. Aproximativ 67% din emisiile noastre directe de GES provin din aceste instalații EU-ETS și sunt verificate extern de o companie acredita­tă, în conformitate cu legislația relevantă.

Emisii GES indirecte (Scop 2)

Emisiile indirecte de GES ale OMV Petrom (Scop 2) sunt cele legate de producția de energie pe care am achiziționat-o (energie electrică și căldură) pentru operațiunile noas­tre. În 2020, emisiile noastre indirecte de GES au totalizat 0,094 mil. t CO2 eq. (2019: 0,045 mil. t CO2 eq.). Creșterea emisiilor indirecte de GES s-a datorat în principal extinderii domeniului de aplicare la stațiile de distribuție carburanți a căror contribuției s-a ridicat la 0,038 mil. t CO2 eq. Emisiile noastre din Scop 2 sunt cauzate în principal de Divizia Upstream și Divizia Downstream, ambele consumatoare de energie.

Mai multe în „Performanța în detaliu

Emisii GES indirecte (Scop 3)

In 2020, emisiile noastre Scop 3 au fost de 24,74 mil. t echivalent CO2 (2019: 26,06 mil. t echivalent CO2) și sunt legate de volumul total de vânzări de produse ale Petrom în calitate de companie independentă. Aproximativ 94% din produsele Petrom sunt utilizate direct pentru combustie. Emisiile de Scop 3 care provin din utilizarea și prelucra­rea produselor noastre constituie aproximativ 86% din impactul nostru în ceea ce privește emisiile de GES. Dezvoltarea produselor cu emisii reduse de carbon și a noilor soluții energetice pentru a reduce acest impact major este, prin urmare, în centrul atenției noastre pentru a aborda schimbările climati­ce și tranziția energetică.

Gaze arse la faclă de rutină, gaze ventilate și emisii fugitive

Eliminarea treptată a gazelor arse de rutină la faclă este unul dintre pașii esențiali către îmbinarea eficienței resurselor cu succesul economic pe termen lung și o modalitate de a sprijini cu fermitate eforturile noastre de a reduce amprenta de carbon a operațiunilor noastre. În 2020, gazele arse la facă de rutina au fost de 20,32 mil. m3. Pentru a ne consolida obiectivul către o gestionare res­ponsabilă a resurselor și o afacere durabilă, ne-am angajat să eliminăm treptat gazele arse de rutină la faclă conform inițiativei globale a Băncii Mondiale „Zero gaze arse de rutină la faclă până în 2030”, recunoscută de Grupul OMV.

Mai multe în „Performanța în detaliu

Noile câmpuri de petrol și gaze OMV Petrom sunt dezvoltate și exploatate în conformitate cu planurile care încorporează utilizarea sustenabilă sau conservarea gazului asociat câmpului, fără gaze arse de rutină la faclă. Amplasamentele existente în care încă mai are loc arderea de rutină la faclă a gazelor asociate și libere trebuie să elaboreze un plan de eliminare treptată a gazelor arse de rutină la faclă existente, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2030.

 

Multe activități și proiecte de oprire sau reducere a gazelor arse de rutină la fa­clă au fost deja puse în aplicare sau sunt în desfășurare, cum ar fi Programul de Eficiență Energetică în Upstream. În rafinăria Petrobrazi, este implementat un design optim al instalației pentru a minimiza evenimentele de gaze arse de rutină la faclă prin echi­librarea sistemului de combustibil gazos. Un astfel de control avansat al procesului include o capacitate suficientă a sistemului de recuperare a gazelor arse, utilizarea unor valve de siguranță de înaltă integritate și alte măsuri de organizare și control viabile din punct de vedere economic. Ca urmare a unor astfel de măsuri, ne propunem să folo­sim gazele arse de rutină la faclă ca sistem de siguranță pentru alte operațiuni decât cele normale, cum ar fi pornirea, oprirea, situația de urgență, perturbarea proceselor etc.

 

Toate operațiunile OMV Petrom trebuie să reducă la minimum emisiile de metan din surse punctuale, precum și emisiile fugitive și emisiile inevitabile din punct de vedere tehnic (cum ar fi testarea sondelor și revizuirea sondelor, printre altele). Principalele surse de emisii de metan sunt gaze ventilate de rutină/ non-rutină în timpul producției și procesării de petrol și gaze, precum și scurgerile de gaz.

 

Pentru a preveni și a atenua emisiile fugitive, s-au făcut pași importanți, precum un pro­gram de integritate a conductelor și moderni­zarea stației de compresoare (modernizarea instalațiilor) în Upstream și un Program de Detectare și Remediere a Scurgerilor (LDAR) atât în Upstream, cât și în Downstream. Un program LDAR cuprinde doi pași fundamen­tali, și anume identificarea componentelor care au scurgeri și remedierea acestor scurgeri pentru a minimiza pierderile. Acest program servește ca bază pentru dezvolta­rea de proiecte de reducere în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cele mai bune tehnologii disponibile.

 

Divizia Upstream a redus semnificativ gazele ventilate cu 16.155 t în 2020, ceea ce înseamnă o reducere de 52% comparativ cu 2019. Printre măsurile contribuitoare se numără Evenimentele Green Kaizen, precum și îmbunătățirea și optimizarea infrastructurii de gaze (de exemplu, înlocuirea conductei Helvet de 20” și închiderea stației de com­presor 10 GK Bărbătești în Asset Oltenia, noi conducte de gaz la Mihăești și Merișani în Zona de Producție Muntenia Vest, reinsta­larea rețelei de conducte de gaz Boldești, reparații capitale ale Parcului 1125 Buștenari și creșterea capacității de gaz pentru stația de compresoare 9 Moreni din Zona de Producție Muntenia).

 

În Downstream Oil, rafinăria Petrobrazi a implementat un program LDAR conform BAT-BREF (Cele mai Bune Tehnici Disponibile – Documente de referință). Obiectivul progra­mului este de a reduce emisiile fugitive de la echipamentele tehnologice ale centralei (de exemplu, orificii de aerisire, flanșe).

 

În 2020, programul a vizat surse de emisii fugitive accesibile de la Depozit, precum și de la instalațiile de cracare catalitică fluidă și Instalația Gascon. Programul a prevăzut, de asemenea, verificarea surselor inacce­sibile, unde nu au fost detectate scurgeri. Măsurătorile au fost efectuate utilizând meto­da de imagistică optică a gazelor (OGI), care a implicat o cameră avansată cu infraroșu portabilă special dezvoltată în acest scop. Toate sursele de scurgere, cu o concentrație peste definiția de remediere (prag), au fost remediate în 2020. Acest program operează periodic, conform unei planificării, în toate instalațiile Petrobrazi.

ODD 13, Ținta 13.3: Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

Evenimente Green Kaizen în Upstream – minimizarea emisiilor fugitive

În Upstream, am desfășurat un program LDAR în toate zonele de producție, ca parte a Evenimentelor Green Kaizen din 2020. Scopul este de a remedia toate scurgerile identificate, permițând în același timp un comportament operațional cu emisii reduse de carbon în rândul personalului din teren și al contractorilor locali. Evenimentele Green Kaizen constau în cinci activități principale: identificarea scurgerilor, măsurarea volume­trică a scurgerilor fugitive de gaze, remedi­erea scurgerilor, măsurarea post-remediere în sursele reparate și evaluarea rezultate­lor. Aceste activități au ca scop sprijinirea angajaților în a-și crea un obicei prin care să vadă problema, să înțeleagă dimensiunea problemei, să implementeze soluția, să con­firme soluția și să susțină rezultatul. În 2020, am reușit să reducem emisiile fugitive prin două Evenimente Green Kaizen la instalații de amploare din Zonele de Producție Crișana și Oltenia. Ne propunem să continu­ăm acest lucru în toate zonele de producție exploatate, încorporând lecțiile învățate și cele mai bune practici pentru a asigura atin­gerea deplină a obiectivelor stabilite.

Utilizarea energiei și energia regenerabilă

Fiind o companie integrată de petrol și gaze, OMV Petrom operează instalații mari și este un consumator major de energie. Problemele legate de energie și schimbările climatice sunt de interes pentru părțile interesate, inclusiv:

► Autorități guvernamentale: confor­mitatea cu reglementările UE privind Comercializarea Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră (EU-ETS)referitoare la depunerea de certificate de emisii în cadrul EU-ETS, conformitatea cu Directiva UE privind eficiența energetică care prevede o eficiență energetică mai mare în toate etapele lanțului valoric al energiei.

 

► Acționari și alte părți interesate cu un interes financiar direct în OMV: economii financiare rezultate din consumul redus de energie, costuri mai mici de producție și emisii mai mici de GES.

 

► ONG-uri/ONP-uri: impact redus al operațiunilor noastre asupra mediului.

 

Standardul de Management de Mediu al OMV Petrom prevede ca toate întreprinderile să utilizeze energia în mod responsabil, să conserve resursele de energie primară și să implementeze planuri de management al energiei în conformitate cu ISO 50001. În 2020, am deținut certificări valide ale Sistemului de Management al Energiei conform ISO 50001 pentru OMV Petrom SA și OMV Petrom Marketing , acoperind aproximativ 60% din angajații Grupului OMV Petrom.

 

Eficiența energetică necesită intervenții majore pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect seră prin reducerea consumului de energie. În acest sens, OMV Petrom a semnat un parteneriat strategic cu Energy Policy Group (EPG) în cadrul unei inițiative de eficiență energetică „România Eficientă”. Aceasta este o inițiativă unică în România, care vizează crearea unei culturi a eficienței energetice în sectorul construcțiilor.

 

Gestionarea eficientă a consumului de energie reduce impactul asupra mediului și costurile de mediu ale operațiunilor noas­tre, crește economiile financiare datorită eficienței energetice, previne nerespectarea cerințelor de reglementare privind utilizarea energiei și atenuează efectele climatice ale emisiilor de GES.

 

În 2020, consumul nostru total de energie a fost de 43,9 PJ (2019: 43,1 PJ).

 

Rafinăria Petrobrazi a demarat un program către o performanță ridicată a eficienței energetice confirmată prin participarea la o renumită analiza comparativă realizată de un furnizor de studii privind combustibilii, cunos­cut sub numele de Solomon. Pe baza studiilor comparative, programele de eficiență energe­tică sunt definite pentru anul în curs, precum și obiectivele pe termen lung pentru a fi prin­tre cei performerii de top în ceea ce privește eficiența energetică. În acest scop, am explo­rat abordări și soluții permise de tehnologia di­gitală de ultimă oră pentru a spori semnificativ performanța indicelui de intensitate energe­tică într-o economie globală mai complexă. Soluția ar necesita o abordare în mai multe etape pentru OMV Petrom pentru a-i stabili, măsura, analiza, îmbunătăți și controla pro­gresiv managementul performanței energetice folosind metode susținute de tehnologii pentru a transforma managementul performanței energetice al acestei companii. În 2020 am mers mai departe și am implementat un proiect-pilot privind Soluția de Management al Energiei (EMS) pentru Unitatea de Distilare a Țițeiului de la Petrobrazi, care este o soluție software de analiză care oferă companiilor in­dustriale date în timp real, inteligență vizuală și recomandări de acțiune pentru a le ajuta să optimizeze producția și pentru a crește profitabilitatea. Proiectul identifică scenarii operaționale, activități de întreținere restante și constrângeri de proiectare a unităților care determină un consum de energie ineficient pentru a reduce emisiile de CO2 și costu­rile energetice. Rezultatele din rapoartele Soluției de Management al Energiei oferă o măsurare obiectivă atât a surselor așteptate de pierdere, cât și a unor surse neașteptate de pierdere. Un utilizator poate evalua la cerere eficiența energetică actuală și emisiile asociate.

 

Măsurile de eficiență energetică sunt strâns legate de îmbunătățirile tehnice și optimi­zarea proceselor care vizează reducerea consumului de energie, obținând în același timp același randament operațional și, de asemenea, sunt legate de reducerea emi­siilor de GES (pentru mai multe informații, consultați Managementul eficient al carbonu­lui în operațiunile noastre).

 

În Divizia de Marketing, am continuat să instalăm celule fotovoltaice și am ajuns la un număr total de 82 de stații de distribuție la sfârșitul anului 2020. Astfel, peste 10% din consumul de energie din aceste locații este acoperit de energie regenerabilă. Numărul total de celule fotovoltaice a produs 2,345 MWh și investiția totală s-a ridicat la 2,1 mil. euro. De asemenea, am inițiat un proiect-pilot pentru Micro-cogenerare (producerea simul­tană de energie electrică și căldură în același proces dintr-o sursă primară de energie – gaz natural) în stația de distribuție OMV Cluj Mărăști. Acest proiect pilot este în curs de evaluare timp de un an, apoi va urma analiza rezultatelor și decizia de implementare.

Obiectivul nostru de sustenabilitate 2025► Reducerea Intensităţii de carbon pentru operaţiunile OMV Petrom cu 27% în 2025 (vs. 2010).
► Niciun nou proiect cu ardere la faclă şi ventilare de rutină şi eliminarea arderii la faclă şi ventilării de rutină până cel târziu în 2030.
Status 2020► Reducerea Intensităţii GES a operaţiunilor noastre cu 26% în 2019 față de 2010.
► Elaborarea Raportului privind performanţa GES.
► Niciun nou proiect cu ardere la faclă şi ventilare de rutină.
► Continuarea implementării proiectelor de eliminare a gazelor arse la faclă şi ventilate până în 2030.
Plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor► Eliminarea treptată a a gazelor arse la faclă şi ventilate în Upstream.
► Îmbunătățirea eficienței energetice în Upstream și în rafinăria Petrobrazi.
► Reducerea emisiilor fugitive de metan prin optimizarea proceselor, modernizarea zăcămintelor și măsuri de îmbunătățire a integrității în Upstream.

 

Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) susținute