Dialogul cu părțile interesate

Fiind unul dintre cei mai importanți actori ai economiei românești, cu un lanț valoric complex, operațiunile și produsele noastre au un impact direct și indirect asupra unei varietăți de părți interesate, precum angajații, clienții, partenerii de afaceri, furnizorii, comunitatea, mass-media,partenerii academici, asociații industriale, ONG-uri, investitori etc. OMV Petrom se dedică implicării părților interesate și are convingerea că respectul reciproc, comportamentul transparent și dialogul deschis reprezin­tă cele mai bune baze pentru o bună relație cu diversele părți interesate cu care interacționăm. Identificarea și răs­punsul la nevoile acestora poate influența în mod pozitiv activitatea și avantajul nostru competitiv, dar și succesul nostru pe termen lung și acceptarea socială a evoluțiilor viitoare. Astfel, asigurăm în mod constant un dialog activ cu toate părțile interesate pentru a stabili relații reciproc avantajoase, elaborăm evaluări sociale anuale și depu­nem eforturi evidente pentru a respecta cadrele, ghidurile și standardele internaționale de sustenabilitate.

 

OMV Petrom cooperează cu principalele asociații profesi­onale din industria energetică și petrolieră și cu alți actori economici din domeniu. Împreună cu aceste organizații, oferim sprijin profesional instituțiilor de stat, ministerelor și agențiilor din sectorul energetic în ceea ce privește schimbările climatice și problemele de mediu, armonizăm legislația cu cerințele UE și promovăm principii durabile în conformitate cu ODD-urile. Pentru a ne îndeplini anga­jamentul și responsabilitățile sociale, am sporit dialogul și sprijinul pe care îl oferim comunităților locale în care acti­văm. Activitățile noastre de implicare a părților interesate iau diverse forme, inclusiv participarea activă la forumuri, conferințe cu părțile interesate cheie, comitete și discuții cu experți, grupuri de lucru și organizarea de discuții legate de proiecte comune (parteneriate). De asemenea, colaborăm frecvent cu investitorii pe probleme ESG prin conversații individuale, participarea la evenimente exter­ne și întâlniri de grup.

Dialog cu acționarii

Conducerea OMV Petrom este conștientă de datoria sa fundamentală de a reprezenta și promova interesele acționarilor și își recunoaște responsabilitatea în ceea ce privește performanța și activitățile Companiei. În 2020, top managementul Companiei și echipa de relații cu investitorii (IR) au avut o prezență activă pe piețele de capital locale și străine, participând la conferințe și orga­nizând convorbiri pentru analiști și investitori. În contextul pandemiei, interacțiunile au avut loc în special online, inclusiv pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor, întrucât nu au existat acționari care să participe în per­soană la adunare. În 2020, am participat la 12 conferințe și ne-am întâlnit virtual cu aproximativ 90 de fonduri de investiții din întreaga lume.

 

Astfel de interacțiuni au oferit oportunitatea de a ține la curent în mod regulat investitorii și analiștii cu privire la răspunsul Companiei la criza COVID-19 și volatilitatea prețului petrolului, precum și la performanța trimestrială operațională, financiară și executarea strategiei. În cursul anului 2020 a crescut numărul interacțiunilor cu accent pe subiectele ESG. Mai precis, am primit întrebări cu privire la impactul Pactului Ecologic European asupra strategiei noastre de sustenabilitate și a planurilor de cheltuieli de capital.

Dialog cu sindicatele

Respectul reciproc al partenerilor de dialog, buna-credință și transparența prezentate în relația angajator-sindicate, îmbinate cu o comunicare eficientă, au fost principalele pârghii pentru menținerea echilibrului social al Companiei în 2020. Respectăm liberta­tea de asociere și reprezentarea colectivă a angajaților. Depunem toate eforturile pentru a lucra în mod constructiv cu reprezentanții angajaților pentru a obține soluții reciproc satisfă­cătoare și pentru a comunica angajaților noștri toa­te aspectele contractelor cu negociere colectivă prin rețeaua noastră internă și prin corespondență directă.

 

Având angajații ca nucleu al activităților noastre, plasăm ca și prioritate în agendă dialogul cu sindicatele, concen­trându-ne eforturile pentru a identifica soluții optime atât pentru angajați, cât și pentru Companie, reflectând la provocările anului. Din cauza pandemiei, a trebuit să luăm măsuri de siguranță maxime pentru a ne proteja angajații, adăugând noi instrumente digitale pentru a menține con­tactul cu aceștia și a obține feedback în timp real.

 

De la începutul crizei pandemice, ne-am implicat în dia- logul cu Sindicatele pentru a găsi răspunsuri comune la noile provocări cu care se confruntă mediul de afaceri și viața angajaților.

 

Am găsit soluții pentru a proteja sănătatea angajaților și a asigura continuitatea afacerii. Măsurile de izolare în facilitățile critice și turele prelungite sunt doar câte- va exemple de măsuri pe care le-am implementat în această perioadă dificilă. Informăm și consultăm continuu Sindicatele în ceea ce privește măsurile pe care le luăm cu efecte asupra angajaților.

Identificarea și prioritizarea părților interesate

Având în vedere importanța de a răspunde în mod adec­vat la nevoile părților interesate, la sfârșitul anului 2020, am implementat un proces de identificare și prioritizare a părților interesate. Astfel, am implicat în acest proces reprezentanți din toate unitățile noastre de afaceri pentru a clasifica părțile interesate în categorii și subcategorii și a le prioritiza. Rezultatul acestui proces a fost inclus în Harta revizuită a părților interesate, prezentată aici.

Grupuri de părți interesateExemple de angajamente
Furnizori & Contractori► Negocieri și contracte
► Audituri și evaluări ale furnizorilor
► Întâlniri cu furnizorii
► Raportare cu privire la proiectele comune
Angajați► Evenimente de actualizare cu membrii Directoratului
► Platforma online a companiei (Intranet)
► Buletin informativ intern
► Blog intern
► Studii
Comunitatea locală► Proiecte de sustenabilitate
► Sponsorizări și donații
► Mecanismele de reclamații
► Întâlniri pentru proiecte de afaceri
► Dezbateri publice
► Evenimente organizate de primării
Autoritățile guvernamentale / centrale► Participarea la întâlniri
► Managementul relațiilor
► Raportare periodică (conform prevederilor legislației)
Mass-media► Comunicate de presă
► Conferințe/Evenimente
► Interviuri
► Ateliere
Asociații / Rețele► Întâlniri/Dezbateri
► Ateliere/Conferințe
Participanții la piața de capital► Rapoarte și prezentări periodice
► Caravane
► Adunări generale anuale
► Conferințe
Organizații de educație, știință și cercetare► Proiecte comune cu parteneri din industrie, organizații științifice, școli și universități
► Conferințe și prelegeri
► Proiecte de sustenabilitate
► Activități de branding ale angajatorilor
Clienți► Campanii de publicitate/comunicare
► Evenimente
► Activități de angajare în cadrul stațiilor de distribuție
► Buletin informativ
ONG-uri/ONP-uri► Proiecte sociale
► Sponsorizări și donații
► Dialog cu părțile interesate și mecanismele de reclamații
Competitori► Întâlniri din industrie
► Contracte
► Participarea la grupuri de lucru
Societăți mixte și alți parteneri de afaceri► Întâlniri din industrie
► Contracte
► Participarea la grupuri de lucru