Maparea Riscurilor de Sustenabilitate

Managementul riscului

Pentru OMV Petrom, un risc reprezintă incertitudinea asupra obiectivelor măsurate prin combinarea probabilității sau frecvenței unui eveniment și a consecințelor acestuia, care pot duce la oportunități (avantaj) sau amenințări (dezavantaj). Am sintetizat riscurile potențiale, măsurile de atenuare și riscurile nete ale activităților OMV Petrom, structurate pe subiectele noastre materiale în tabelul de mai jos. Materialitatea este definită în acest context ca aspecte care pot avea un impact potențial asupra mediului sau societății. Riscurile relevante raportate au fost selectate în funcție de magnitudinea lor folosind impactul și probabilitatea și a fost selectat cel puțin un exemplu relevant pentru fiecare temă materială.

Tema materială: Schimbările Climatice și Tranziția Energetică
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Nerespectarea legislației existente și viitoare referitoare la emisiile de GES poate avea impact asupra costurilor și reputației.
► Scăderea reputațională poate fi cauzată și de nerespectarea angajamentelor asumate public de reducere a emisiilor de GES.
► Acționarea conform procedurilor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de GES în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS).
► Auditurile interne sunt efectuate anual pentru fiecare instalație ETS.
► Intensitatea carbonului este monitorizată la nivelul OMV Petrom în mod sistematic și raportarea internă cu privire la emisiile este realizată trimestrial.
► Programul de gestionare a emisiilor de carbon adoptat în Upstream.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.
► Utilizarea crescută a produselor din energie regenerabilă generează o cerere mai mică pentru produse clasice (electricitate, gaze, țiței).
► O creștere a adoptării energiei regenerabile poate genera un impact negativ asupra reputației companiilor tradiționale de energie.
► Implementarea de noi proiecte de soluții energetice:
– parteneriate pentru mobilitate;
– proiect pilot de mobilitate bazat pe gaz;
– co-procesarea uleiului vegetal tratat cu hidrogen;
– investiții în proiecte fotovoltaice;
– bioetanol avansat.
► Promovarea de noi soluții energetice asigură un mediu sănătos și o dezvoltare economică.

 

Tema materială: Sănătatea, Siguranța și Securitatea
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Defecțiunile cu privire la integritatea suprafeței și siguranța proceselor (factori de risc, defecțiunile de integritate sau condiții de siguranță a proceselor nesigure care duc la vătămări/ accidente mortale ale angajaților, personalului contractorilor și al terților, scurgeri majore de petrol, daune asupra reputației companiei, daune materiale și întreruperea activității).► Mentenanţă preventivă.
► Campanie de conștientizare a riscurilor.
► Lecții învățate (incidente interne sau experiență din industrie).
► Programe de evaluare a integrității.
► Planul de management al coroziunii elaborat.
► Sistemul de management al integrității conductelor implementat.
► Campanie de sensibilizare pentru comunități.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.
► Furtul de produse petroliere și componente ale infrastructurii care pot duce la vătămări ale terților, daune asupra mediului (după tentativa de furt), impact asupra reputației.► Regulament intern de securitate și reziliență corporativă.
► Standarde din Grupul OMV încorporate în procesele OMVPetrom.
► Cadrul serviciilor de securitate.
► Politica de toleranță zero.
► Protocoale cu Ministerul Apărării.
► Monitorizarea continuă a noilor soluții realizată de departamentul de Securitate.
► Concept de securitate axat pe tehnologie.
► Instrument automat de raportare a incidentelor de securitate.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.
► Daunele materiale offshore sau onshore cauzate de diferite pericole în afara operațiunilor normale sau a mentenanței, precum incendii și explozii (evenimente de accidente majore). Factorii de risc, precum lipsa integrității sau condițiile de siguranță ale proceselor nesigure, ar duce la întreruperea activității, poluare, dăunarea siguranței angajaților și chiar consecințe asupra reputației acestora.► Programul de rejuvenare și integritate a zonelor de producție offshore.
► Proceduri de operare și siguranță.
► Planul național de urgență coordonat de autorități.
► Poliță de asigurare.
► Modificări frecvente.
► Program de inspecție.
► Mentenanță pe bază de risc.
► Proceduri de operare și de urgență.
► Instruirea personalului, planuri de urgență și exerciții (cu colaborarea autorităților de stingere a incendiilor).
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.

 

Tema materială: Mediu
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Restricții de acces la resursele de apă pentru operațiuni normale în perioade de precipitații scăzute/ fără precipitații (în special pentru locațiile din zone cu nivel scăzut de apă). În perioadele de secetă din cauza schimbărilor climatice, populația are prioritate în accesarea resurselor de apă.► Cele mai bune practici internaționale din industrie pentru a reduce volumul de ape uzate și nivelul de poluanți (de exemplu, sistem de canalizare separat, pre-tratarea apelor reziduale, purificarea avansată a apelor uzate industriale prin osmoză și electrozi de ionizare).
► Centrala electrică Brazi reciclează 98% din cantitatea totală de apă retrasă, ceea ce reprezintă o bună practică în gestionarea apei.
► Planuri de gestionare a apei în operațiuni.
► Evaluarea riscului de apă în zonele relevante.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.
► Nerespectarea legislației de mediu sau a altor obligații de conformitate (interne sau externe) care ar putea avea un impact negativ asupra mediului (de exemplu, aspecte precum scurgeri, apă, deșeuri, conformitate).► Implementarea unui sistem de management de mediu conform ISO 14001.
► Gestionarea corectă a bugetului de conformitate și a proiectelor.
► Proceduri de operare.
► Mentenanță pe bază de risc.
► Pregătire și reacție în situații de urgență.
► Asigurare pentru pierderi ale terților.
► Evaluări ale riscurilor de mediu.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.

 

Tema materială: Angajații
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Pierderea capitalului uman și număr limitat de angajați. Scăderea atractivității industriei. În următorii ani, industria se pregătește pentru un deficit grav de profesioniști tehnici cu experiență, din cauza plafonării/ pensionării. Riscul se referă atât la numărul de lucrători care se pensionează, cât și la cei gata să-i înlocuiască pe aceștia.► Dezvoltarea de noi proiecte pentru pregătirea tinerilor studenți pentru școli profesionale în diferite specializări pentru industria petrolului și a gazelor – cum ar fi şcoala profesională.
► Adaptarea noilor strategii pentru a atrage și a păstra competențele cheie și rolurile cheie în Companie.
► Necesitatea dezvoltării în specializările profesionale în domeniul energiei ar putea cataliza interesul societății pentru acest sector al educației.
► Riscul dezechilibrării relației cu partenerii sociali.► Anticipăm în mod constant orice riscuri conexe.
► Menținerea și îmbunătățirea ritmului și a dialogului social (informarea/consultarea acestora cu privire la fiecare proiect pentru a menține ritmul social).
► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.
► Imposibilitatea de a ajunge la un acord comun cu privire la noul contract colectiv de muncă (CCM).► Identificarea de soluții pentru a ajunge la un acord.
► Implicarea sindicatelor reprezentative în negocieri ca și partener, nu din poziția opusă.
► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.
► Implicarea limitată al angajaților pentru învățare online.► Abordări mixte.
► Implicarea angajaților în învățarea activă.
► Intervale de timp dedicate pentru învățarea online în timpul programului de lucru.
► Instruirea diferențiată în funcție de competențele relevante și nevoile de dezvoltare.
► Oportunități frecvente pentru angajați de a exersa noi cunoștințe sau abilități.
► Sesiuni de partajare a cunoștințelor.
► Feedback imediat și direcționat.
► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.

 

Tema materială: Principiile de Afaceri și Impacturi Economice
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Nerespectarea principiilor Codului de etică (de exemplu luare de mită, cadouri și ospitalitate ilegale, delapidare prin conflict de interese nedivulgat, daune de reputație cauzate de terții care lucrează în parteneriat cu OMV Petrom).► Norme interne în vigoare: Codul de etică în afaceri.
► Pledarea toleranței zero la luare de mită și corupție. Instrumente de avertizare implementate: adresă de e-mail confidențială, linie de asistență pentru etica afacerilor.
► Program de instruire (online și față în față).
► Activități de comunicare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la principiile Codului de etică.
► Semnarea declarației de conflict de interese.
► Efectuarea de controale din partea terților, ateliere și recomandări.
► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.
► Încălcarea cerințelor Consiliului Concurenței în ceea ce privește cartelurile/abuzul de poziție dominantă.
► Lipsa conștientizării interne cu privire la principiile relevante ale concurenței ar putea provoca încălcarea neintenționată a acestora.
► Program de conformitate: instruire continuă, orientări antitrust, sfaturi cu privire la chestiuni sensibile etc.
► Campanii de sensibilizare.
► Sfaturi privind politicile/strategiile de piață și deciziile ad-hoc relevante.
► Verificarea juridică a contractelor.
► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.

 

Tema materială: Responsabilitatea pentru Produs și față de Clienți
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Nerespectarea standardelor tehnice și calitative existente pentru produsele noastre (de exemplu, reducerea riscurilor pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și protecția mediului).► Implementarea standardelor pentru produse conform legislației.
► Specificații tehnice pentru combustibili disponibile.
► Consiliul Calității cu ședințe periodice.
► Audituri periodice ale partenerilor pentru a asigura calitatea produselor și, astfel, satisfacția clienților.
► Campanii active pentru a spori satisfacția și loialitatea clienților.
► Dispozitive anti contaminare și sigilare electronică implementate.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.

 

Tema materială: Lanțul de Aprovizionare
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Riscul livrării de calitate slabă a subcontractanților (fără salarii decente în lanțul de aprovizionare; furnizorul plătește salarii sub standardele stabilite de organismele internaționale pentru drepturile omului).► Formare pentru angajați (concentrarea asupra țărilor cu risc ridicat).
► Includerea aspectelor legate de drepturile muncii în cadrul procesului „human rights country entry check” care are loc înainte de lansarea operațiunilor într-o țară și în cadrul evaluărilor periodice ale drepturilor omului efectuate în țările în care activăm.
► Managementul contractorilor HSSE ia în considerare aspectele privind drepturile omului (inclusiv drepturile muncii) în faza de precalificare și audit.
► Evaluări ESG ale furnizorilor.
► Codul de conduită include drepturile muncii.
► Impactul asupra mediului nu este relevant, dar referitor la aspectul social, există un posibil impact asupra sănătății mentale și fizice a lucrătorilor, contribuind chiar la speranță de viață scăzută.
► Lipsa disponibilității subcontractorilor și/sau calitate slabă livrata de subcontractori.► Crearea de alerte personalizate privind Riscul Furnizorilor pentru subcontractorii implicați în proiecte cu risc ridicat.► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.
► Risc de dependență față de un singur furnizor și invers.► Implementarea unei strategii bazată pe categorii și unei strategii de achiziţie echilibrată pentru activități specifice în conformitate cu nevoile Companiei sau cu cererea reală.► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.
► Riscul creșterii amprentei de carbon a Companiei (amprenta de carbon din bunuri și servicii achiziționate prin departamentul Achiziții).► Conceptul de Sustenabilitate în departamentul Achiziții stabilit în 2020.
► Creșterea transparenței și a gradului de conștientizare în departamentul Achiziții.
► Crearea unui instrument dedicat de raportare a amprentei de carbon pentru departamentului Achiziții.
► Implicarea furnizorilor pe teme de gestionare a amprentei de carbon.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.

 

Tema materială: Relațiile Comunitare și Drepturile Omului
Descrierea risculuiActivități de atenuareEfecte
► Riscul de a nu îndeplini așteptările comunităților locale în ceea ce privește beneficiile economice.
► Perturbări produse în zonele locuite din apropierea locațiilor noastre de operare (conducte de gaz, zgomot, poluarea aerului, scurgeri).
► Realizarea de proiecte CSR.
► Activități de implicare comunitară.
► Realizarea campaniilor de comunicare în materie de siguranță.
► Mecanism eficient pentru reclamații.
► Impactul asupra mediului sau societății este deja menționat în descrierea riscului.
► Politicile privind drepturile omului în legătură cu activitățile de afaceri ale OMV Petrom (de exemplu, riscul de neconformitate sau riscul de participare indirectă la încălcarea drepturilor omului).► Includerea drepturilor omului în evaluările privind impactul social și în planurile de implicare socială.► Niciun impact relevant asupra societății sau asupra mediului.