Procesul de gestionare a riscului

La fel ca industria petrolului și gazelor în ansamblu, OMV Petrom este expus la o varietate de riscuri - inclusiv riscuri de piață și financiare, precum și riscuri operaționale și strategice. Procesele de management al riscurilor ale Grupului OMV Petrom se concentrează pe identificarea, analiza și evaluarea acestor riscuri și impactul acestora asupra stabilității financiare și a profitabilității Grupului, precum și asupra impactului acestora asupra aspectelor de sustenabilitate.

Procesul de gestionare a riscului

Sistemul de management al riscului și eficacitatea lui sunt monitorizate de către Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere prin rapoarte regulate.

 

Procesul de gestionarea a riscului se bazează pe o aborda­re preventivă și sistematică, având ca obiectiv o identificare și gestionare timpurie a riscurilor pentru a evita orice impact negativ asupra operațiunilor și a reputației noastre. Credem că dezvoltarea unei culturi a riscului la nivel de organizație, unde fiecare este conștient de riscurile aferente activității pe care o desfășoară și implementează zilnic tehnicile de gestionare a riscului, este cel mai eficient mod de a evita orice impact negativ. Pentru aceasta, cadrul EWRM, care oferă o abordare atotcuprinzătoare, este coordonat de conducerea superioară și pus în aplicare de către fiecare angajat al Companiei. Această abordare asigură o mai bună conștientizare și atenție asupra riscurilor care ar putea afec­ta obiectivele Companiei.

Sistemul EWRM al OMV Petrom este în concordanță cu standardul internațional de management al riscurilor ISO 31000. Acesta înglobează o structură dedicată ce funcționează conform unui cadru intern de reglementare ce beneficiază de o infrastructură tehnologică de vârf. În același timp, pentru a gestiona cu succes efectele asupra fluxului de trezorerie în limitele dorite de risc, sistemul de gestionare a riscurilor urmărește în mod activ identificarea, analiza, evaluarea și evitarea principalelor riscuri.

 

Procesul de gestionare a riscurilor, implementat pe baza cadrului EWRM al OMV Petrom, combină o abordare a riscurilor de sus în jos cu una de jos în sus, astfel încât fiecare angajat este responsabil pentru gestionarea riscurilor din aria sa de competență. Acordând importanță fiecărui risc, procesul de gestionare a riscului în OMV Petrom are o abordare atotcuprinzătoare.

 

Riscurile identificate de către personalul operațional pe baza unei abordări de jos în sus, în cadrul gestionării zilnice a activității, sunt evaluate pe un orizont de timp de trei ani. Riscurile sunt identificate în cadrul procesului de jos în sus în fiecare zi de activitate. Șefii departamentelor sunt respon­sabili cu inițierea analizelor de risc care includ selectarea celor mai potrivite tehnici de identificare a riscurilor. Acestea pot fi nu doar interviuri, ateliere, studii sau analize ale date­lor istorice privind pierderile, ci și informații privind riscurile documentate în registrul de riscuri sau în bazele de date. Hărțile sau matricele riscurilor sunt utilizate pentru procesul de evaluare și servesc la identificarea intervalelor de proba­bilitate și a consecințelor în cazul materializării riscurilor.

 

Managementul superior evaluează riscurile de sus în jos pentru a avea o perspectivă strategică a riscurilor pe un interval de timp mai îndelungat. Scanând în permanență orizontul pentru a identifica riscurile care se conturează și având periodic ședințe de risc, managementul superior are o perspectivă completă asupra riscurilor strategice. Acest proces permite capturarea noilor tendințe și evoluții ale mediului operațional și ale celor mai bune practici din industrie, facilitând atingerea obiectivelor pe termen lung de către Grup.

 

Gestionarea riscurilor în cadrul OMV Petrom se realizea­ză pe o structură piramidală de risc care are patru nive­luri. Primul nivel cuprinde responsabilii de risc, care sunt reprezentați prin manageri din diferite zone de activitate, al doilea nivel este compus din coordonatorii de risc care faci­litează și coordonează procesul de gestionare a riscului din diviziile lor, iar al treilea nivel se referă la funcția de manage­ment al riscurilor, care coordonează întregul proces, asistat de funcții corporative specializate (HSSE, Conformitate, Juridic, Finanțe, Control Financiar). Cel mai înalt nivel este reprezentat de Directoratul OMV Petrom care conduce și validează profilul de risc consolidat în conformitate cu obiec­tivele Companiei.

Categoriile de riscuri (taxonomia)

Compania ia în considerare riscurile în funcție de ori­zontul de timp scurt, mediu și lung după cum urmează:

Riscurile pe termen scurt – sunt riscurile care pot afecta rezultatele financiare pe termen scurt, inclusiv cele care se pot materializa în anul curent de raportare.

Riscurile pe termen mediu – sunt riscurile care pot afecta material rezultatele financiare datorită manifestării lor pe termen mai lung, inclusiv cele care se pot materializa într-un interval de timp mai mare de trei ani și care pot afecta planificarea pe termen mediu.

Riscurile pe termen lung – sunt riscurile care pot afecta fundamental viabilitatea strategiei noastre pe termen lung și a modelului de afaceri, inclusiv acelea care se pot materializa într-un interval de timp mai mare de zece ani.

 

În ceea ce privește instrumentele și tehnicile utilizate, OMV Petrom urmează cele mai bune practici internaționale în domeniu și folosește modele stocastice cantitative pentru a măsura eventualele pierderi asociate portofoliului de ris­curi al Companiei, cu un grad de încredere de 95% și pe un orizont mediu de timp de trei ani. Riscurile identificate sunt analizate în funcție de natura lor și ținând cont de cauzele, consecințele, tendințele istorice, volatilitatea și impactul lor potențial asupra fluxului de trezorerie.

 

În ceea ce privește lichiditatea pe termen mediu, obiec­tivul sistemului de gestionare a riscurilor în OMV Petrom este să securizeze capacitatea de a crea valoare adăugată pozitivă prin gestionarea riscurilor și influențelor lor posibi­le asupra fluxului de numerar, în limitele apetitului pentru risc stabilit la nivel de Companie. Riscurile cu probabilitate ridicată asociate unui eveniment singular, precum și cele de importanță strategică pe termen lung sunt, de asemenea, identificate, evaluate, analizate și gestionate corespunză­tor. În ceea ce privește riscurile pe termen mediu, pentru a asigura că OMV Petrom rămâne întotdeauna solvabil și își păstrează flexibilitatea financiară necesară, se mențin rezer­ve de lichiditate sub formă de linii de credit angajate.

 

Pentru a evalua riscul de lichiditate pe termen scurt, intrările și ieșirile de numerar bugetate, atât cele operaționale, cât și cele financiare sunt monitorizate și analizate lunar în întregul grup OMV Petrom, pentru a stabili modificarea netă așteptată a lichidității. Această analiză oferă baza pentru deciziile de finanțare și angajamentele de capital.

 

În cadrul sistemului de gestionare a riscurilor EWRM al OMV Petrom, riscurile sunt organizate în următoarele categorii: riscuri de piață și financiare, riscuri operaționale și riscuri strategice.

 

Riscuri de piață și financiare

În ceea ce privește riscul prețurilor mărfurilor tranzacționabile pe piață, OMV Petrom este expusă în mod natural volatilității fluxurilor de trezorerie induse de modificările de preț generate de activitățile de producție, rafinare și de comercializare a petrolului brut, produselor petroliere derivate, gazelor naturale și electricității. Riscul de piață are o importanță strategică esențială în cadrul profilului de risc și al lichidității OMV Petrom. Riscurile de preț afe­rente mărfurilor tranzacționate ale OMV Petrom sunt atent analizate, cuantificate și evaluate în mod permanent.

 

Riscul de schimb valutar.OMV Petrom este expusă, în principal, volatilității monedei RON în raport cu USD și euro. Efectul riscului de schimb valutar asupra fluxului de trezore­rie este monitorizat în mod regulat.

 

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate în sco­pul gestionării expunerii la riscul privind prețul mărfurilor tranzacționabile și la cel valutar, cu aprobarea Directoratului OMV Petrom și în conformitate cu limitele dorite de risc ale Companiei și/sau cu evaluările riscurilor.

 

Gestionarea riscului de credit al contrapărții se referă la riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligațiile contractuale, rezultând pierderi financiare pentru OMV Petrom. Sunt evaluate, monitorizate și gestionate riscurile de credit ale contrapărții Grupului, la nivelul Companiei, utilizând limite predeterminate pentru anumite țări, bănci, clienți și furnizori.

 

Datorită activităților sale de finanțare, OMV Petrom este expusă în mod inerent riscului privind rata dobânzii.Volatilitatea EURIBOR și ROBOR poate determina resurse de fluxuri de numerar mai mici sau suplimentare pentru a finanța plățile de dobânzi asociate datoriei OMV Petrom. Cu toate acestea, riscul și volatilitatea menționate anterior sunt reduse.

 

Riscuri operaționale

OMV Petrom este o companie integrată, cu un portofoliu larg de active, alcătuit în principal din instalații de producție și prelucrare a hidrocarburilor. Sunt identificate riscurile cu probabilitate scăzută și cu impact mare asociate activității operaționale (de exemplu, erupții, explozii, cutremure etc.) și pentru fiecare din acestea sunt dezvoltate și evaluate sce­nariile de incident. O atenție specială este acordată riscurilor de siguranță a procesului, politica OMV Petrom fiind „Fără răniri – Nicio pierdere”. Când este necesar, planuri de preîn­tâmpinare a efectelor negative sunt elaborate pentru fiecare locație specifică. Pe lângă planurile de urgență, de criză și de recuperare în caz de dezastre, politica OMV Petrom în ceea ce privește riscurile asigurabile este de a le transfera prin intermediul instrumentelor de asigurare. Aceste riscuri sunt analizate îndeaproape, cuantificate și monitorizate de către departamentul de risc și sunt gestionate prin proceduri interne detaliate.

 

Sistemul de gestionare a riscurilor din OMV Petrom face parte din procesul de luare a deciziilor. Riscurile asociate noilor proiecte majore sau inițiativelor importante de afaceri sunt evaluate și comunicate conducerii companiei înainte de decizia de aprobare, ca parte a procesului de evaluare a proiectului.

 

Riscuri strategice

Dintr-o perspectivă de sustenabilitate pe termen lung, există un proces de evaluare a riscurilor strategice. Pe de o parte, procesul surprinde perspectiva conducerii Companiei asupra contextului de risc pe un orizont de lungă durată și, pe de altă parte, dezvolta planuri de atenuare a riscurilor și monitorizează implementarea acțiunilor definite. Riscurile strategice se referă atât la riscuri externe, cât și interne (de exemplu, volatilitatea pieței de țiței și gaze, schimbările cli­matice, riscurile politice, riscul de reglementare, riscul legat de capitalul uman, riscul referitor la tehnologie și inovație). O evaluare anuală a riscurilor strategice asigură o revalida­re robustă a riscurilor identificate. În același timp, se obține o înțelegere a noilor evoluții sau se furnizează informații actualizate despre mediul de operare și tendințele industriei, ceea ce are un impact pozitiv asupra capacității Companiei de a-și atinge obiectivele.